Нові надходження літератури

616.9А 43

Актуальні питання профілактики тропічних інфекцій [Текст] : навчальний посібник для студентів, інтернів вищих навчальних закладів і лікарів / А. А. Кожолкару [та ін.] ; Українська військово-медична академія. - Київ : СПД Чалчинська Н. В., 2015. - 500 с.

5 прм.

Анотація: Посібник відповідає навчальній програмі з військової епідеміології, що затверджена Міністерством охорони здоров’я, Міністерством освіти та науки України, Міністерством оборони України і призначений для слухачів Української військово-медичної академії IV рівня акредитації, лікарів-епідеміологів МО України, інших силових міністерств та відомств.

617-089А 66

Анестезіологія та реаніматологія [Текст] : навчальний посібник для медичних сестер-анестезистів / Г. П. Хитрий [та ін.] ; ред. Г. П. Хитрий ; Українська військово-медична академія. - Київ : "МП Леся", 2015. - 284 с.

5 прм.

Анотація: Навчальний посібник написаний відповідно до навчального плану та програми «Анестезіологія, реаніматологія та інтенсивна терапія» для медичних сестер-анестезистів, які навчаються на факультеті перепідготовки і підвищення кваліфікації Української військово-медичної академії.

В посібнику відображені сучасні дані про анестезіологію та реаніматологію як науку, особливості надання невідкладної допомоги на догоспітальному етапі, основні принципи лікування та інтенсивної терапії.

Посібник призначено для медичних сестер-анестезистів.

61:355Б 15

Бадюк, М. І. Управління повсякденною діяльністю медичної служби [Текст] : підручник для слухачів Української військово-медичної академії / М. І. Бадюк, В. В. Солярик, Л. М. Бадюк ; Українська військово-медична академія. - Київ : “МП Леся”, 2015. - 382 с.

5 прм.

Анотація: Підручник являє собою оригінальну працю, що містить системне викладення основних організаційних і методичних засад медичного забезпечення військ (сил) у мирний час. У підручнику подані усі основні напрямки діяльності медичної служби військової ланки у мирний час: завдання і організація діяльності медичної служби військової частини, організація та проведення лікувально-профілактичних заходів, завдання обладнання та облаштування функціональних підрозділів медичного пункту (медичної роти) полку (бригади), організація бойової підготовки особового складу медичної служби, організація санаторно-курортного лікування та військово-лікарської експертизи, організація та зміст роботи військового госпіталю, як центру профілактичної і лікувально-діагностичної роботи в адміністративно-територіальній зоні відповідальності, прийом і здача справ та посади, порядок ведення службової документації та ін. Принципові положення, наведені у підручнику щодо організації і методики заходів, що проводяться медичною службою у мирний час, можуть бути використані у практичній роботі лікарями військової ланки Збройних Сил України.

Підручник укладений відповідно до програм навчальних дисциплін слухачів Української військово-медичної академії.

57Б 14

Багатофункціональні наноматеріали для біології і медицини: молекулярний дизайн, синтез і застосування [Текст] / Р. С. Стойка [та ін.] ; ред. Р. С. Стойка. - Київ : Наукова думка, 2017. - 264 с.

1 прм.

Анотація: У монографії стисло викладено найвагоміші результати досліджень і розробок, отримані біологами у тісній співпраці з хіміками й фізиками у галузі наноматеріалів для біології, медицини, нанобіотехнологій. У шести логістично взаємопов’язаних тематичних розділах висвітлено питання молекулярного дизайну, синтезу багатофункціональних наноматеріалів для біології і медицини, доставки ліків у клітини-мішені за допомогою синтетичних наноматеріалів, використання полімерних олігоелектролітних наноматеріалів для доставки нуклеїнових кислот у клітини різного походження, описано багатофункціональні наноматеріали для діагностичних цілей і біомедичного іміджингу, проблеми біосумісності й екотоксичності нанокомпозитних матеріалів, наведено приклади застосування наноматеріалів для лікувальних цілей.

Для студентів та аспірантів, які цікавляться наноматеріалами різного біомедичного призначення, а також досвідчених спеціалістів у цій галузі сучасної науки.

355Б 77

Бойовий статут механізованих і танкових військ, сухопутних військ Збройних сил України [Текст] : наказ командувача Сухопутних військ Збройних Сил України від 30.12.2016 № 605. Ч. ІІ. Батальйон, рота / Міністерство оборони України. - Київ : Командування Сухопутних військ Збройних Сил України, 2017. - 346 с.

5 прм.

Анотація: У Бойовому статуті Сухопутних військ, частина II, батальйон, рота, викладено основні положення підготовки та ведення загальновійськового бою (виконання інших завдань) механізованими, танковими батальйонами і ротами у взаємодії з підрозділами родів військ і спеціальних військ Сухопутних військ, видів Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів держави.

Положення, які містяться у Бойовому статуті, слід застосовувати творчо відповідно до обстановки, що склалася, не допускаючи шаблонних дій. Положення є основою для розробки тактичних прийомів і способів дій у кожному конкретному випадку.

355Б 77

Бойовий статут механізованих і танкових військ, сухопутних військ Збройних сил України [Текст] : наказ командувача Сухопутних військ Збройних Сил України від 25.05.2016 № 238. Ч. ІІІ. Взвод, відділення, екіпаж. - Київ : Командування Сухопутних військ Збройних Сил України, 2017. - 300 с.

5 прм.

Анотація: У Бойовому статуті Сухопутних військ, частина ІІІ (взвод, відділення, екіпаж танка) викладено основні положення підготовки та ведення загальновійськового бою (виконання інших завдань) взводом (відділенням, екіпажем танка) у взаємодії з підрозділами родів військ і спеціальних військ Сухопутних військ.

Положення, які містяться у Бойовому статуті, слід застосовувати творчо відповідно до обстановки, що склалася, не допускаючи шаблонних дій. Положення є основою для розробки тактичних прийомів і способів дій у кожному конкретному випадку.

61:355

В 31

Верба, А. В. Медичне забезпечення Збройних сил України: стан та погляди на перспективи розвитку [Текст] / А. В. Верба, В. О. Жаховський, В. Г. Лівінський. - Київ : СПД Чалчинська Н. В., 2017. - 420 с.

5 прм.

Анотація: Дане видання підготовлено на підставі узагальнення науково-дослідної роботи та результатів виконання оперативних завдань Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України і Центрального військово- медичного управління Збройних Сил України співробітниками Науково- дослідного інституту проблем військової медицини Української військово-медичної академії.

У виданні розкривається стан та аналізуються проблеми медичного забезпечення Збройних Сил України на сучасному етапі їх розвитку, а також причини, що до цього призвели. З урахуванням вітчизняного історичного та міжнародного досвіду медичного забезпечення військ опрацьовуються, аргументуються та обґрунтовуються концептуальні і доктринальні положення щодо напрямів та перспектив його розвитку.

Видання розраховане на особовий склад органів управління медичним забезпеченням Збройних Сил України і може бути використане у навчально-виховному процесі на факультеті підготовки військових лікарів, факультеті перепідготовки та підвищення кваліфікації Української військово-медичної академії, а також в системі професійної підготовки офіцерів медичної служби Збройних Сил України.

61:355

В 41

Вибрані питання профілактики в Збройних Силах України надзвичайних станів викликаних епідеміями [Текст] / О. Д. Крушельницький [та ін.] ; ред. В. Л. Савицький ; Українська військово-медична академія. - Київ : "МП Леся", 2015. - 344 с.

5 прм.

Анотація: В цьому виданні надаються актуальні розробки щодо протиепідемічного захисту військ, які з’явились у військовій медицині взагалі та військовій епідеміології зокрема останнім часом.

Ця книга має підсумовуючий характер в серії книг опублікованих авторами з цих питань. Автори також наголошують на тому, що за будь-яких обставин протиепідемічна робота має бути спрямована на джерело збудника інфекції, механізм передачі збудника інфекції, сприйнятливий організм, тобто на природну основу епідемічного процесу.

Монографія відповідає вимогам до наукових видань, навчальним програмам і призначена для науковців, ад’юнктів, слухачів Української військово-медичної академії, лікарів-епідеміологів МО України, а також інших міністерств і силових структур та осіб з вищою немедичною освітою, яким згідно з посадовими обов’язками опікуватись згаданими питаннями.

61:355

В 42

Військова токсикологія, радіологія та медичний захист [Текст] : підручник / О. Є. Левченко [та ін.] ; ред. О. Є. Левченко ; Українська військово-медична академія. - Київ : СПД Чалчинська Н. В., 2018. - 788 с.

20 прм.

Анотація: У підручнику розглядаються питання, що стосуються токсикології бойових та сильнодіючих отруйних речовин, характеристики дії іонізуючого випромінювання на організм людини, радіаційних уражень при дії ядерної зброї, при ядерних аваріях, описано складові елементи державної системи захисту особового складу збройних сил від хімічних і радіаційних факторів масового ураження мирного і воєнного часу.

Матеріал підручника дозволяє вивчити медичні засоби захисту, опанувати організацію і проведення заходів захисту, засвоїти особливості роботи медичної служби при застосуванні хімічної і ядерної зброї, а також в умовах техногенних хімічних і радіаційних аварій.

Підручник розрахований на студентів вищих медичних навчальних закладів та лікарів-інтернів, лікарів-слухачів закладів післядипломної медичної освіти.

61:355

В 42

Військово-медична підготовка [Текст] : підручник для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів України І-IV рівнів акредитації / М. І. Бадюк [та ін.] ; Українська військово-медична академія. - 2-е вид., доп. - Київ : "МП Леся", 2015. - 482 с.

5 прм.

Анотація: Підручник містить системне викладення основних засад провідних розділів військової медицини - організації медичного забезпечення військ, військово-польової хірургії, військово-польової терапії, військової токсикології і радіології, військової гігієни, військової епідеміології та медичного постачання із врахуванням сучасних досягнень військової та військово-медичної науки. У підручнику викладені форми і методи організації медичного забезпечення частини (підрозділу) у сучасних умовах, а також розглянуті основи військово-польової хірургії і військово-польової терапії, принципи надання медичної допомоги пораненим і хворим в умовах застосування противником сучасної зброї, а також організація їх лікування на етапах медичної евакуації. Викладені основні положення санітарно-гігієнічного і протиепідемічного забезпечення військ. Наведені основи організації забезпечення медичним майном і технікою.

Підручник відповідає Навчальним програмам, що затверджені Міністерством охорони здоров’я України і призначений для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів України І-IV рівнів акредитації.

617:355В 56

Вказівки з воєнно-польової хірургії [Текст] / А. А. Асланян [та ін.] ; ред.: Я. Л. Заруцький, А. А. Шудрак ; Міністерство оборони України, Військово-медичний департамент. - Київ : СПД Чалчинська Н. В., 2014. - 400 с.

18 прм.

Анотація: Вказівки з воєнно-польової хірургії відображають спеціальні науково обґрунтовані положення щодо діагностики та лікування сучасної бойової хірургічної травми, призначені для забезпечення єдності хірургічної тактики, послідовності та наступності в наданні медичної допомоги пораненим та ураженим на етапах медичної евакуації. Вказівки з воєнно-польової хірургії розроблені колективом науково-педагогічних працівників кафедри військової хірургії Української військово-медичної академії у співробітництві з головними фахівцями МО України, призначені для медичного складу Збройних сил України та інших силових відомств.

616-08

В 58

Власенко, О. М. Надання домедичної допомоги при надзвичайних ситуаціях в умовах міста [Текст] : навчально-методичний посібник / О. М. Власенко, О. В. Охонько, А. М. Галушка ; ред.: І. А. Лурін, В. Л. Савицький, І. А. Тарабан. - 2-е вид., доп. - Київ : УВМА, 2015. - 56 с.

9 прм.

Анотація: На основі вітчизняного та зарубіжного досвіду викладені загальні поняття та основні положення надання домедичної допомоги пораненим та травмованим при надзвичайних ситуаціях в умовах міста.

Детально розглянуто повний спектр заходів домедичної допомоги з акцентом на їх алгоритмізацію, а також проведено аналіз типових ситуацій, що у разі ненадання необхідної допомоги можуть призвести до летальних випадків.

Для використання в державній системі цивільного захисту при підготовці населення щодо невідкладних дій та організаційних заходів, спрямованих на врятування та збереження життя людини у невідкладному стані та мінімізації наслідків впливу такого стану на їх здоров’я.

Важливо зазначити, що матеріали посібника було икористані в ході підготовки та проведення навчань з працівниками Адміністрації Президента України щодо надання домедичної допомоги пораненим та травмованим при надзвичайних ситуаціях в умовах міста.

61:355

В 41

Воєнно-польова терапія [Текст] : підручник для лікарів-інтернів і лікарів - слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / Г. В. Осьодло [та ін.] ; ред.: Г. В. Осьодло, А. В. Верба. - Київ : СПД Чалчинська Н. В., 2017. - 620 с.

80 прм.

Анотація: У підручнику, який підготовлено відповідно до навчальних програм з воєнно-польової терапії, висвітлено основні положення теорії та практичної діяльності лікаря-терапевта при бойовій терапевтичній патології внаслідок збройних конфліктів та надзвичайних ситуацій мирного часу. Особливу увагу приділено хворобам внутрішніх органів при пораненнях та ураженнях (променевих, токсичних, біологічних). Наведено основні поняття бойової психічної травми. Описано види та рівні реорганізації в умовах проведення АТО.

Підручник відповідає програмі «Воєнно-польова терапія» і навчально-методичним комплексам підготовки лікарів-інтернів і лікарів - слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти та слухачів Української військово-медичної академії.

617:355В 63

Воєнно-польова хірургія [Текст] : підручник для студентів, лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти МОЗ України / Я. Л. Заруцький [и др.] ; ред.: Я. Л. Заруцький, В. М. Запорожан. - Одеса : Одеський медуніверситет, 2016. - 416 с.

81 прм.

Анотація: Розроблений колективом науково-педагогічних працівників кафедри військової хірургії Української військово-медичної академії у співробітництві з провідними науковцями і фахівцями інших навчальних, наукових і клінічних закладів МОЗ і МО України, підручник містить відомості з діагностики та лікування бойової хірургічної травми і ушкоджень мирного часу згідно з сучасними поглядами на ранову і травматичну хворобу та відповідає програмі "Воєнно-польова хірургія" і завданням підготовки студентів вищих медичних навчальних закладів, лікарів-інтернів закладів післядипломної освіти МОЗ України, а також слухачів Української військово-медичної академії.

616.2

Г 83

Григус, І. М. Фізична реабілітація при захворюваннях дихальної системи [Текст] : навчальний посібник / І. М. Григус. - Львів : Новий Світ-2000, 2017. - 170 с. - (Вища освіта в Україні).

5 прм.

Анотація: Посібник розроблений згідно затвердженої програми викладання дисципліни «Фізична реабілітація при захворюваннях дихальної системи», в оосязі годин, шо передбачені програмою.

Підготовлений навчальний посібник покликаний допомогти освоїти гір - грами фізичної реабілітації у разі наявності різних захворювань органів дихання У ньому систематизовано викладення навчальної дисципліни, теоретичний матеріал та рекомендовану літературу. Рекомендований для вищих навчальних закладів і розрахований на студентів спеціальних навчальних відділень, викладачів та практичних працівників реабілітаційного профілю.

616.9

Г 85

Грип, гострі респіраторні захворювання та їх ускладнення [Текст] : навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти МОЗ України / В. Л. Савицький [та ін.]. ; Українська військово-медична академія. - Київ : СПД Чалчинська Н. В., 2016. - 206 с.

5 прм.

Анотація: У навчальному посібнику викладено питання шодо клінічних проявів грипу, гострих респіраторних захворювань, їх діагностики, лікування, профілактики.

Для слухачів Української військово-медичної академії, лікарів- інтернів і слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти: інфекціоністів, терапевтів, лікарів загальної практики, фахівців суміжних спеціальностей.

615.1

Д 36

Державна фармакопея України [Текст] : в 3-х т. / Державне підприємство "Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів". - 2-е вид. - Харків : Державне підприємство "Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів".

Т. 1. - 2015. - 1128 с. 2 прм.

Т. 2. - 2014. - 724 с. 2 прм.

Т. 3. - 2014. - 732 с. 2 прм.

615.1

Д 36

Державна Фармакопея України. Доповнення 1. [Текст] : введено в дію з 1 січня 2017 року наказом МОЗ України від 5 грудня 2016 р. № 1308 / Державне підприємство "Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів". - 2-е вид. - Харків : Державне підприємство "Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів", 2016. - 360 с.

1прм.

61:355Д 58

Довідник оперативних розрахунків медичної служби Збройних Сил України [Текст] : навчально-методичний посібник / О. Ю. Булах [та ін.] ; ред. В. Б. Андронатій ; Українська військово-медична академія. - Київ : СПД Чалчинська Н. В., 2015. - 320 с.

5 прм.

Анотація: Метою розробки Довідника оперативних розрахунків медичної служби ЗС України є висвітлення основних етапів планування медичного забезпечення військ (сил) в різних умовах їх застосування у воєнних конфліктах та в надзвичайних ситуаціях природного і техногенного характеру. Довідник розроблено на підставі даних, отриманих під час заходів оперативної підготовки з органами управління медичної служби ЗС України за участі фахівців ВМД МО України, НДІ ПВМ ЗС України, УВМА, ЦВМУ ЗС України.

З метою якісного наукового аналізу оперативної обстановки та моделювання розрахунків потреби в силах і засобах медичної служби для медичного забезпечення військ (сил), крім прийнятих методик, рекомендується залучати дані літературних джерел, які ґрунтуються на досвіді організації медичного забезпечення військ в сучасних воєнних конфліктах (Афганістан 1979-1989 рр., Чеченська Республіка 1994-1996 рр., 1999-2002 рр., операції Об’єднаних багатонаціональних сил в Іраку в 1992, 1998, 2003-2013 рр., в Афганістані в 2003-2013 рр. та інші).

Ознакою підготовки ЗС України в сучасних умовах є наближення до міжнародних стандартів, тому матеріали розділів Довідника викладені у порівнянні з аналогічними розділами, прийнятими в країнах Альянсу. Довідник може бути корисним для керівного складу медичної служби усіх рівнів під час прийняття рішення і планування медичного забезпечення застосування військ (сил), а також для фахівців медичної служби в якості навчального посібника та науковців при виконанні наукових досліджень.

61:355

Д 66

Домедична допомога пораненим в умовах бойових дій [Текст] : навчальний посібник / М. І. Бадюк [та ін.] ; Військово-медичний департамент Міністерства оборони України, Українська військово-медична академія Міністерства оборони України. - Київ : "МП Леся", 2016. - 56 с.

50 прм.

Анотація: В посібнику описано основні елементи надання домедичної допомоги пораненим на полі бою та відповідає визнаним міжнародним стандартам.

616-08

Д 66

Домедична допомога. Серцево-легенева реанімація (алгоритми та маніпуляції) [Текст] : методичний посібник / В. О. Крилюк [та ін.]. - Київ : OJIVA, 2017. - 73 с. : іл.

5 прм.

Анотація: У посібнику розглянуто питання надання домедичної (першої медичної допомоги) у разі невідкладних станів людини нетравматичного ґенезу на догоспітальному етапі. Видання рекомендовано для слухачів курсів з домедичної допомоги.

616-08

Д 66

Домедична допомога. Травма (алгоритми та маніпуляція) [Текст] : методичний посібник / В. О. Крилюк [та ін.]. - Київ : OJIVA, 2017. - 84 с.

4 прм.

Анотація: У даному посібнику викладено матеріал з питань: надання домедичної (першої медичної допомоги) у разі травматичних пошкоджень, зокрема внаслідок надзвичайних ситуацій. Видання рекомендовано для слухачів курсів з домедичної допомоги.

616-08

Е 45

Екстрена медична допомога травмованим на догоспітальному етапі [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. О. Кирилюк [та ін.]. - Київ, 2016. - 400 с.

1 прм.

Анотація: В посібнику викладені основні аспекти надання екстреної медичної допомоги травмованим на догоспітальному етапі як у звичайних умовах так і при надзвичайних ситуаціях природнього, техногенного та соціального характеру. Посібник призначений як для студентів вищих навчальних закладів, так і широкого кола медиків.

616.31

З-40

Заяць, Т. І. Знімні пластинкові протези [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т. І. Заяць, Я. З Липська. - Львів : Новий Світ-2000, 2017. - 224 с.

10 прм.

Анотація: У навчальному посібнику детально викладені теоретично обґрунтовані лабораторні етапи виготовлення часткових і повних знімних пластинкових протезів, сучасні технології литтєвого пресування, холодної та гарячої компресаційної полімеризації із застосуванням новітньої апаратури.

355

З-14

Загальна тактика “механізований (танковий) батальйон в загальновійськовому бою” [Текст] : курс лекцій з навчальної дисципліни для військової підготовки студентів вищих медичних навчальних закладів м. Києва та самостійної роботи слухачів УВМА / Є. П. Шугалій [та ін.]. ; Українська військово-медична академія. - Київ : “МП Леся”, 2016. - 187 с.

5 прм.

Анотація: Курс лекцій розроблений на основі положень, викладених у наказах Міністра оборони України директив начальника Генерального штабу Збройних Сил України організаційно-методичних указівках командування Сухопутних військ (СВ), у Бойовому статуті СВ і настановах а урахуванням досвіду проведення антитерористичної операції (АТО), бойової підготовки військ і штабів, на основі навчальної програми з дисципліни «Загальна тактика».

У роботі розглядаються основні положення по підготовці батальйону до бою і ведення його в різних умовах обстановки, зміст роботи командира і штабу по підготовці бою і управлінню підрозділами в бою. Освоєння цих положень є необхідною передумовою розуміння сучасних вимог до тактичної підготовки військ, передбачення ходу і результату бою, організація на цій основі всебічного забезпечення.

Курс лекцій “Механізований (танковий) батальйон в загальновійськовому бою” розроблений на основі навчальної програми військової підготовки студентів вищих медичних закладів, слухачів Української військово-медичної академії з дисципліни “Загальна тактика” і відповідає вимогам Бонових статутів родів військ Сухопутних військ та інших керівних документів з урахуванням розвитку озброєння 1 техніки за останні роки, поглядів військових фахівців на ведення воєнних дій тактичного рівня взагалі і загальновійськового бою зокрема з урахуванням досвіду проведення АТО. Організаційно-штатна структура військових формувань розглядається згідно з навчальним штатом, прийнятим для вивчення на кафедрі оперативно-тактичної підготовки Української військово-медичної академії.

616-08

З-38

Захист від хімічних і радіаційних факторів ураження [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О. Є. Левченко [та ін.] ; ред. О. Є. Левченко. - Київ : УВМА, 2015. - 404 с.

5 прм.

Аннотация: У посібнику розглядаються складові елементи державної системи захисту територій, населення, персоналу аварійно небезпечних об’єктів, ліквідаторів наслідків надзвичайних ситуацій, особового складу збройних сил від хімічних і радіаційних факторів масового ураження як мирного так і воєнного часу.

Матеріал посібника дозволить опанувати організацію і проведення заходів захисту, вивчити медичні засоби захисту, засвоїти особливості організації роботи медичної служби при застосуванні хімічної і ядерної зброї, а також в умовах техногенних хімічних і радіаційних аварій.

Посібник розрахований на лікарів-інтернів, лікарів-слухачів закладів післядипломної освіти та студентів вищих медичних навчальних закладів.

61:355

З-38

Заходи протиепідемічного захисту в збройних силах, та їх дослідження у військовій епідеміології [Текст] : навчальний посібник / Ю. В. Рум’янцев [та ін.] ; Українська військово-медична академія. - Київ : “МП Леся”, 2015. - 212 с.

5 прм.

Аннотация: Навчальний посібник призначений для використання в навчально-виховному процесі вищих медичних навчальних закладів, для практичних лікарів медико-профілактичного профілю та широкого кола лікарів суміжних спеціальностей. В посібнику викладені особливості розвитку епідемічного процесу в Збройних Силах. Також в ній надані деякі критерії, що використовуються для визначення якості та ефективності функціонування системи протиепідемічного захисту особового складу. Обсяг і спрямованість даної книги включають системний виклад теоретичних, методичних і організаційних аспектів епідеміологічного нагляду. В ній розглянуті основні питання методики і організації ретроспективного і оперативного епідеміологічного аналізу інфекцій з фекально-оральним та повітряно-крапельним механізмами передачі збудника.

616.31

З-40

Заяць, Т. І. Профілактика стоматологічних захворювань [Текст] : навчальний посібник / Т. І. Заяць, Л. О. Жуковська. - Львів : Новий Світ-2000, 2017. - 322 с.

40 прм.

Анотація: У навчальному посібнику детально викладений необхідний матеріал з питань впливу харчування на розвиток стоматологічних захворювань, індексної оцінки гігієнічного стану ротової порожнини, методів і засобів індивідуальної та професійної гігієни порожнини рота, гігієнічного навчання і виховання населення, методів профілактики основних стоматологічних захворювань. Навчальний посібник розрахований на студентів відділення “Стоматологія” за спеціальністю “Стоматологічна справа” медичних коледжів та училищ, а також може бути корисним для студентів стоматологічних факультетів медичних університетів та інститутів.

616.4

Е 62

Ендокринологія [Текст] : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації / П. М. Боднар [та ін.] ; ред. П. М. Боднар. - 4-е вид., оновлене та доп. - Вінниця : Нова Книга, 2017. - 456 с.

50 прм.

Анотація: Четверте видання (оновлене та доповнене) підручника відповідає навчальній програмі з внутрішньої медицини. Його основу складають 12 розділів, у яких на сучасному рівні викладені етіологія, патогенез, клініка, діагностика і лікування основних ендокринних захворювань. Істотно перероблено матеріали з питань цукрового діабету, захворювань щитоподібної залози, історії розвитку ендокринології. Значно розширено авторський колектив. Для студентів старших курсів, лікарів-інтернів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації та всіх, хто цікавиться ендокринологією.

616.31

К 18

Камалов, Р. Х. Оптимізація стоматологічної допомоги військовослужбовцям Збройних сил України з хворобами пародонту [Текст] : методичні рекомендації / Р. Х. Камалов, М. І. Бадюк, С. М. Рудинська ; Українська військово-медична академія. - Київ : РВВ УВМА, 2015. - 52 с.

2 прм.

Анотація: Розроблення методичних рекомендацій обумовлено відсутністю чіткого функціонального зв’язку між стоматологічними та іншими лікувально-профілактичними закладами МО України, що надають допомогу військовослужбовцям ЗС України з хворобами пародонту та недостатність проведення профілактики та раннього виявлення хвороб пародонту серед військовослужбовців. Рекомендації виконані з метою впровадження вимог наказу МОЗ України №566 від 23.11.2004 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальностями «ортопедична стоматологія», «терапевтична стоматологія», «хірургічна стоматологія» «ортодонтія», «дитяча терапевтична стоматологія», «дитяча хірургічна стоматологія», глобальних цілей, визначених ВООЗ та РБІ (2003) до 2020.

Методичні рекомендації підготовлені на основі аналізу стану стоматологічного здоров’я військовослужбовців ЗС України, аналізу стану надання стоматологічної допомоги військовослужбовцям з хворобами пародонту. Методичні рекомендації розраховані на керівників стоматологічних підрозділів та стоматологічних закладів МО України, лікарів-стоматологів, організаторів охорони здоров’я, наукових працівників.

61:355

К 36

Керівництво з медичного забезпечення Збройних Сил України [Текст] : введено в дію наказом Генерального штабу Збройних Сил України від 26.12.2013 року № 317 / М. І. Бадюк [та ін.]. - Київ : НДІ ПВМ УВМА, 2016.

5 прм.

Анотація: Положення Керівництва роз’яснюють та розкривають вимоги військових статутів Збройних Сил України з питань охорони здоров’я особового складу, вимоги інших нормативно-правових актів з метою єдиного їх розуміння, визначають порядок та особливості медичного забезпечення Збройних Сил України в умовах їх повсякденної діяльності. Керівництво розкриває зміст та організацію роботи закладів охорони здоров’я та медичних підрозділів військових частин Збройних Сил України, функціональні обов’язки посадових осіб медичної служби.

Керівництво призначене особовому складу медичної служби Збройних Сил України для користування у повсякденній діяльності.

61(084)

К 47

Клінічна анатомія сечостатевих органів [Текст] : навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів (факультетів) післядипломної освіти МОЗ України / В. І. Горовий [та ін.] ; ред.: В. І. Горовий, В. О. Шапринський, Б. Ф. Мазорчук ; Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пиргова. - Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. - 640 с. : іл.

5 прм.

Анотація: Навчальний посібник широко висвітлює сучасну клінічну анатомію сечостатевих органів людини згідно Міжнародної анатомічної номенклатури та українських еквівалентів назв анатомічних елементів. Представлені деякі поширені захворювання сечостатевих органів людини із макро- та мікроскопічними змінами в цих органах, новітніми методами візуалізації патології, а також методиками їх лікування.

Пропонується для практичного використання урологами, гінекологами, хірургами, онкологами, радіологами, лікарями функціональної (ультразвукової) діагностики та загальної практики, клінічними ординаторами, інтернами, а також студентами вищих медичних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації.

616-053.2

К 47

Клінічне обстеження дитини [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних Закладів МОЗ України / О. В. Катілов [та ін.]. - Вінниця : Нова Книга, 2017. - 518 с.

110 прм.

Анотація: У представленому навчальному посібнику, з урахуванням аналізу концепцій вітчизняних і зарубіжних наукових шкіл, викладено основи і принципи клінічного обстеження дитини.

Книга призначена для студентів медичних університетів, лікарів-інтернів та лікарів-педіатрів-початківців, а також лікарів загальної практики.

61:355

К 47

Клішевич, Б. А. Військово-медична освіта в країнах НАТО [Текст] : навчальний посібник / Б. А. Клішевич, І. Ф. Гончаренко ; Українська військово-медична академія. - Київ : "МП Леся", 2015. - 80 с.

2 прм.

Анотація: Автори навчального посібника висвітлили організацію і механізм діяльності військово-політичної структури НАТО і побудову Військово-медичної освіти в США та країнах Європи, що необхідно для повноцінної оцінки національної системи військово-медичної освіти і врахування їх досвіду в її подальшому розвитку.

Навчальний посібник призначено для професорсько-викладацького складу та слухачів Української військово-медичної академії, усіх фахівців сфери освіти і науки (військових і цивільних), організаторів військової і цивільної охорони здоров’я з метою підвищення рівня їх спеціальної підготовки.

618.3

К 93

Куркевич, А. К. Пренатальна ехокардіографія в діагностиці критичних вроджених вад серця [Текст] / А. К. Куркевич ; ред. І. М. Ємець ; ДУ “Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії”. - Киiв : ДУ “НПМЦДКК МОЗ України”, 2015. - 180 с. : іл.

3 прм.

Анотація: Монографія присвячена вивченню можливостей пренатальної діагностики критичних вроджених вад серця, які становлять основну проблему в дитячій кардіології, оскільки вимагають невідкладного транспортування новонародженого до кардіохірургічного центру в перші дні життя для надання своєчасної допомоги. На власному матеріалі проаналізована ефективність методу діагностики критичних вад серця, вплив пренатального діагнозу на зміни в перинатальній тактиці ведення та кардіохірургічній допомозі новонародженим. Обґрунтовано алгоритм перинатального ведення плодів з діагностованими критичними ВВС.

Монографія рекомендована акушерам, неонатологам, педіатрам, дитячим кардіологам і кардіохірургам, а також лікарям ультразвукової діагностики, які виконують пренатальні обстеження плодів.

616-08

Л 38

Левченко, О. Є.

Небезпечні хімічні речовини. Аварії на хімічно небезпечних об'єктах [Текст] : навчальний посібник / О. Є. Левченко, В. І. Сагло ; Українська військово-медична академія. - Київ : УВМА, 2015. - 196 с.

5 прм.

Анотація:

У посібнику розглянуті питання про сучасні класифікації небезпечних хімічних речовин, хімічно небезпечні об’єкти та аварії на них, дано токсикологічну характеристику найбільш поширених небезпечних хімічних речовин. Наведено медико-тактичну характеристику вогнищ ураження, принципи оцінки хімічної обстановки.

Описані обов’язки медичної служби, інших служб, що залучаються до ліквідації наслідків аварії та організація надання медичної допомоги і лікування.

Посібник розрахований на студентів, лікарів-інтернів та слухачів вищих медичних навчальних закладів і закладів післядипломної освіти.

615.9

Л 38

Левченко, О. Є. Профілактична токсикологія і радіологія [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О. Є. Левченко, В. Ю. Козачок ; Українська військово-медична академія. - Київ : Українська військово-медична академія, 2016. - 236 с.

5 прм.

Анотація: У посібнику увагу приділено викладенню гігієнічних регламентів, методик нормування хімічних речовин, іонізуючих випромінювань, організації профілактичних способів досягнення хімічної і радіаційної безпеки.

Розглядаються також підходи до оцінки поліфактор Д організм людини шкідливих чинників довкілля, особливості в цих умовах процесів адаптації та дезадаптації організму, розвитку гострих та віддалених наслідків таких впливів. Посібник розрахований на студентів, лікарів-інтернів та слухачів вищих медичних навчальних закладів і закладів післядипломної освіти.

615.9

Л 38

Левченко, О. Є. Токсиканти біологічного походження [Текст] : навчальний посібник / О. Є. Левченко ; Українська військово-медична академія. - Київ : Українська військово-медична академія, 2015. - 156 с.

5 прм.

Анотація: У посібнику розглянуті питання токсикології найбільш небезпечних токсикантів рослинного та тваринного походження, з огляду на розповсюдженість багатьох з них на території України, а також як ймовірних потенційних засобів біотероризму.

Наведені токсинологічні класифікації біотоксикантів, обговорено хімічну будову, токсичні властивості різних біологічно активних речовин, що знаходяться в тканинах представників флори і фауни, описано механізми їх дії, патогенез та клінічні ознаки отруєння, ефективні методи профілактики, надання медичної допомоги і лікування уражених.

Посібник розрахований на студентів, лікарів-інтернів та слухачів вищих медичних навчальних закладів і закладів післядипломної освіти.

615.9

Л 38

Левченко, О. Є. Токсикологія і радіологія у професійній патології [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О. Є. Левченко, В. Ю. Козачок ; Українська військово-медична академія. - Київ : Українська військово-медична академія, 2015. - 288 с.

5 прм.

Анотація: У посібнику наведено обставини виникнення, механізми розвитку гострих та хронічних професійних захворювань токсико-хімічної етіології та зумовлених впливом іонізуючого випромінювання. Описано суть і роль клініко-інструментальних та лабораторних методів діагностики. Розглянуто положення керівних документів щодо професійної захворюваності.

Окремо надано характеристику ракетних палив, технічних рідин, як специфічних причин отруєнь військовослужбовців під час навчально-тренувального процесу, експлуатації воєнної техніки та застосування зброї.

Посібник розрахований на студентів, лікарів-інтернів та слухачів вищих медичних навчальних закладів і закладів післядипломної освіти.

615.8

Л 63

Лисенюк, В. П. Основи рефлексотерапії, фітотерапії та гомеопатії : підруч. для студ. вищ. мед. закл. IV рівня акредитації [Текст] / В. П. Лисенюк. - Київ : ВСВ Медицина, 2010. - 424 с. : ил.

14 прм.

Анотація: Підручник містить сучасні дані про принципи комплементарної медицини та застосування її головних методів (рефлексотерапії, фітотерапії та гомеопатії) у медичній практиці. Зокрема розкрито теми пунктурної та мануальної рефлексотерапії. Вміщено стислу характеристику офіцинальних лікарських рослин із фітозасобами та фітопрепаратами на їх основі, а також огляд гомеопатичних препаратів для лікування деяких хвороб.

Матеріал викладено відповідно до вимог державних навчальних програм та кредитно-модульної системи.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, лікарів різних спеціальностей.

615.3

М 30

Марчишин, С. Первоцвіт лікує [Текст] / С. Марчишин, М. Луканюк, Л. Шостак. - Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2017. - 38 с. : іл.

5 прм.

Анотація: У даному виданні подано інформацію про цінні лікарські рослини родини первоцвіті, дані про їх використання в народній і науковій медицині, гомеопатії, а також представлені рецепти фітозборів, до складу яких входить первоцвіт.

Видання буде корисним провізорам, лікарям, біологам, сту центам медичних, фармацевтичних, природничих навчальних закладів, широкому загалу читачів, яких цікавить питання фітотерапії.

61(063)

М 42

Медицинский и психологический контроль состояния человека [Текст] : материалы научно-практической конференции с международным участием / ред. О. А. Панченко ; ред. кол. И. И. Кутько [и др.]. - Харьков : Контраст, 2016. - 288 с. : ил.

2 прм.

Анотація: У збірнику надані праці по наукових напрямках: сучасні методи діагностики стану психічного і соматичного здоров’я людини; функціональний стан людини і методи його корекції та оптимізації; проблеми медико-психо- логічного супроводу осіб з особливими, екстремальними, шкідливими і стресовими умовами праці; проблеми в галузі клінічної психології; актуальні дослідження в області психології праці та інженерної психології. Збірник призначений для професіоналів різних спеціальностей: психіатрів, психологів, неврологів, терапевтів, психоте- рапевтів, психофізіологів, біологів, викладачів і студентів медичних ВУЗів.

57

М 42

Медична біологія [Текст] : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації / В. П. Пішак [та ін.] ; ред.: В. П. Пішак, Ю. І. Бажора. - 3-є вид. - Вінниця : Нова Книга, 2017. - 608 с. : iл.

203 прм.

Анотація: У підручнику розглядаються молекулярно-генетичний, клітинний та онтогенетичний рівні організації життя з урахуванням специфіки організму людини, біології клітини, розмноження та основи генетики людини. З позиції сучасної синтетичної теорії еволюції викладаються питання видоутворення, популяційної структури виду та мікроеволюційні процеси. Розкриваються медико-біологічні аспекти екології людини, що повинно сприяти формуванню екологічного мислення, необхідного сучасному лікареві. Розглядаються питання структури і функції біосфери, вчення про ноосферу і вплив діяльності людей на біосферу в цілому та її складові частини, звертається увага на захист навколишнього середовища в національних та міжнародних наукових програмах.

Текст підручника «Медична біологія» містить необхідний методичний апарат, який може знадобитися як викладачу, так і студентам. Зокрема, це фрагменти програми курсу, викладені у вигляді резюме до кожного розділу підручника і розташовані відразу після назви розділу; перелік основних підрозділів та параграфів, які відповідають питанням, що розглядаються на практичних і підсумкових заняттях. Кожний розділ завершується контрольно-навчальними завданнями, питаннями для самоконтролю та обговорення.

Підручник «Медична біологія» містить тлумачний словник, словник основних біологічних термінів та понять, приведено віхи поступу та розвитку медичної біології. Подається список рекомендованої літератури.

615.4

М 42

Медичне та фармацевтичне товарознавство [Текст] : підручник для студентів вищих навчальних закладів. Ч. ІІ / І. І. Баранова [та ін.] ; Національний фармацевтичний університет. - Харків : НФаУ "Оригінал", 2016. - 304 с. : іл.

20 прм.

Анотація: Підручник містить навчальний матеріал зі змістовних модулів 3 та 4, зокрема наведено товарознавчу характеристику тари, закупорювальних засобів, пакувальних матеріалів для фармацевтичної та парафармацевтичної продукції, товарів обмеженого аптечного асортименту, принципи пакування, маркування, зберігання та транспортування медичних та фармацевтичних товарів, розглянуто питання виявлення фальсифікованих лікарських засобів при вхідному контролі та регламентації діяльності уповноваженої особи.

Для студентів фармацевтичних вищих навчальних закладів і факультетів напрямку підготовки «Фармація».

61

М 50

Менеджмент в охороні здоров’я [Текст] : підручник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти із спеціалізації “Менеджмент в охороні здоров’я” / О. В. Галацан [та ін.] ; ред.: М, І. Хвисюк, І. І. Парфьонова. - 2-е вид., доп. - Харків : Оберіг, 2014.

1 прм.

Анотація: У підручнику розглянуто принципи організації та управління в системі охорони здоров"я, основну увагу приділено практичному застосуванню теоретичних знань у галузі організаційної діяльності закладів охорони здоров"я.

616.89

Н 29

Наркологія [Текст] : національний підручник для лікарів-наркологів закладів (факультетів) післядипломної освіти ІK рівня акредитації / І. К. Сосін [та ін.] ; ред.: І. К. Сосін, Ю. Ф. Чуєв. - Харків : Колегіум, 2014. - 1500 с.

1 прм.

Анотація: В підручнику викладено дані стосовно патогенезу, клініки, діагностики, лікування, профілактики експертизи та реабілітації при станах патологічної залежності від психоактивних речовин. Представлено сучасні погляди на епідеміологічні тенденції поширення, клінічний патоморфоз аддиктивної патології, нові форми залежності, а також перспективні наукові напрямки наркології майбутнього.

618.1

Н 52

Неоперативна гінекологія [Текст] : навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / М. І. Жиляев [та ін.] ; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2017. - 256 с.

10 прм.

Анотація: У навчальному посібнику висвітлено питання діагностики та лікування головних гінекологічних захворювань. Основну увагу приділено патогенезу клінічних симптомів, представлено алгоритми діагностичного пошуку при синдромоподібних захворюваннях, викладено принципові підходи щодо тактики лікування та сучасні схеми консервативного лікування головних нозологій у гінекології.

Рекомендовано для лікарів-інтернів, акушерів-гінекологів та лікарів загальної практики - сімейної медицини.

316

Н 56

Нестуля, О. О. Основи лідерства. Наукові концепції (від найдавніших часів до середини ХХ ст.) [Текст] : навчальний посібник / О. О. Нестуля, С. І. Нестуля. - Полтава : ПУЕТ, 2016. - 277 с.

1 прм.

Анотація: У навчальному посібнику аналізуються погляди на лідерство суспільно-політичних діячів, істориків, філософів стародавніх цивілізацій (Єгипту, Ірану та Передньої Азії, Індії, Китаю, Античного світу), титанів епохи Відродження, творців «героїчних» теорій, перших соціологів та психоаналітиків. Для студентів, викладачів, керівників і спеціалістів у галузі управлінського консультування, служб управління персоналом, усіх, хто цікавиться проблемами лідерства.

316

Н 56

Нестуля, О. О. Основи лідерства. Наукові концепції (середина ХХ - початок ХХІ ст. [Текст] : навчальний посібник / О. О. Нестуля, С. І. Нестуля. - Полтава : ПУЕТ, 2016. - 375 с.

1 прм.

Анотація: У навчальному посібнику аналізуються теорії лідерства середини XX ст. (теорії рис, поведінкові, ситуативні). Особлива увага звертається на висвітлення положень сучасних теорій лідерства: функціональних, ціннісних, харизматичних, трансформаційних, лідерства-служіння, емоційного лідерства. Для студентів, викладачів, керівників і спеціалістів у галузі управлінського консультування, усіх, хто цікавиться питаннями лідерства.

615

Н 83

Нормативно-правове регулювання діяльності фармацевтичних і біотехнологічних підприємств [Текст] : підручник / М. В. Стасевич [та ін.]. ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів : Новий Світ-2000, 2017. - 288 с.

5 прм.

Анотація: У підручнику стисло і в доступній формі висвітлено вимоги нормативно-правового регулювання діяльності фармацевтичних та біотехнологічних підприємств, розглянуті нормативно-технічні документи, що регламентують порядок організації виробництва біофармацевтичної продукції, проведення стандартизації, сертифікації продукції, атестації та валідації виробництва, вимоги до організації систем управління якістю на фармацевтичних та біотехнологічних підприємствах, правила оформлення виробничої документації та ведення технологічного процесу.

Для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації за спеціальностями «Технологія фармацевтичних препаратів», «Фармація», «Промислова біотехнологія», «Фармацевтична біотехнологія», «Якість, стандартизація та сертифікація», «Технологія парфюмерно-косметичних засобів» та «Менеджмент організацій».

61:355

О-64

Організація роботи медичного пункту військової частини на мирний час [Текст] : навчальний посібник / М. І. Бадюк [та ін.]. ; Українська військово-медична академія. - Київ : СПД Чалчинська Н. В., 2015. - 108 с.

5 прм.

Анотація: Підготовка даного навчального посібника обумовлена відсутністю достатньої кількості положень та настанов щодо особливостей функціонування та ор­ганізації роботи медичного пункту військової частини на мирний час. Використання даних методичних рекомендацій у практичній діяльності, а також у навчально-виховному та педагогічному процесі на кафедрі організації медичного забезпечення збройних сил Української військово-медичної академії і на кафедрах медицини катастроф та військової медицини вищих медичних навчальних закладів України дозволить в подальшому суттєво підвищити ефективність функціонування медичного пункту військової частини мирного часу, а також поглибити теоретичні знання слухачів УВМА із вищезазначених питань.

Навчальний посібник може також успішно використовуватись в системі професійної підготовки офіцерів медичної служби Збройних Сил України.

61:355

О-64

Організація медичного забезпечення військ [Текст] : підручник для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації / ред. М. І. Бадюк. - 2-е вид., перероб. і доп. - Київ : "МП Леся", 2014/2015. - 492 с.

10 прм.

Анотація: У підручнику висвітлюються основні питання організації медичного забезпечення Збройних Сил України з врахуванням сучасних досягнень військової та військово-медичної науки. Окремі глави присвячені організації лікувально-евакуаційних, санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів у військах. Більш детально розглянуті питання організації розшуку, надання першої медичної допомоги та евакуації поранених і хворих з поля бою; організації роботи медичної роти механізованої (танкової) бригади. Вперше подано основи організації медичного забезпечення українського миротворчого контингенту.

Підручник відповідає Навчальній програмі, що затверджена Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством освіти та науки України та Міністерством оборони України і призначений для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів України III-IV рівнів акредитації.

61:355

О-64

Організація медичного забезпечення військ (сил) у різних клімато-географічних умовах [Текст] : навчальний посібник / А. С. Котуза [та ін.] ; Українська військово-медична академія. - Київ : УВМА, 2015. - 232 с.

5 прм.

Анотація: Висвітлено особливості організації медичного забезпечення військ (сил) у різних клімато-географічних і погодних умовах.

Розраховано на слухачів Української військово-медичної академії, викладачів кафедр медицини катастроф і військової медицини, а також широке коло лікарів-організаторів військової охорони здоров’я різних рівнів, у тому числі офіцерів медичної служби Збройних Сил України, а також дані зазначеного посібника можна використовувати в системі професійну підготовку офіцерів медичної служби Збройних Сил України й усіх військових формувань держави.

61:355

О-64

Організація медичного забезпечення збройних сил європейських держав [Текст] : навчальний посібник з курсу іноземної медичної термінології / М. І. Бадюк [та ін.] ; Українська військово-медична академія. - Київ : СПД Чалчинська Н. В., 2015. - 104 с.

5 прм.

Анотація: У підручнику висвітлюються основні питання організації медичного забезпечення збройних сил європейських держав з врахуванням сучасних досягнень військової та військово-медичної науки. Принципові положення посібника, щодо його організації можуть бути використані в практичній роботі лікарями військової та госпітальної ланки медичної служби Збройних сил України. Посібник відповідає програмам навчальних дисциплін, затверджених Міністерством оборони України.

616-08

О-75

Основи медико-соціальної експертизи і реабілітації хворих та інвалідів [Текст] : навчально-методичний посібник. Ч. І / Л. Ю. Науменко [та ін.] ; ред. Науменко Л. Ю. - Дніпропетровськ : [б. и.], 2013. - 286 с.

1 прм.

Анотація: У посібнику з позицій сучасних досягнень клінічної медицини, нових законодавчих актів та інструктивно-методичних положень з експертних питань висвітлені обов’язки лікарів ЛПЗ і лікарів МСЕК при встановленні тимчасової і стійкої непрацездатності. Велика увага націлена методиці оформлення медичної документації при направленні на МСЕК та при винесенні експертних рішень. Наведені зразки оформлення такої документації.

У посібнику 47 таблиць, список використаних літературних джерел включає 125 найменувань. Посібник рекомендований для використання в підготовці лікарів-інтернів, та підвищення кваліфікації лікарів ЛПЗ і експертних установ.

616-08

О-75

Основи медико-соціальної експертизи і реабілітації хворих та інвалідів [Текст] : навчально-методичний посібник. Ч. ІІ / Л. Ю. Науменко [та ін.] ; ред. Науменко Л. Ю. - Дніпропетровськ : [б. и.], 2013. - 327 с

1 прм.

Анотація: У посібнику з позицій сучасних досягнень клінічної медицини, нових законодавчих актів та інструктивно-методичних положень з експертних питань висвітлені обов’язки лікарів ЛПЗ і лікарів МСЕК при встановленні тимчасової і стійкої непрацездатності. Велика увага націлена методиці оформлення медичної документації при направленні на МСЕК та при винесенні експертних рішень. Наведені зразки оформлення такої документації.

У посібнику 47 таблиць, список використаних літературних джерел включає 125 найменувань. Посібник рекомендований для використання в підготовці лікарів-інтернів, та підвищення кваліфікації лікарів ЛПЗ і експертних установ.

616-053.2

О-75

Основи соціальної педіатрії [Текст] = Die Grundlagen der Sozialpädiatrie : навчально-методичний посібник : в 2-х т. / ред. В. Мартинюк. - Київ : ФОП Верес О. І.

Т. 1. - 2016. - 480 с. : iл.

1 прм.

Анотація: У двотомному виданні висвітлений сучасний етап становлення дитячої реабілітаційної служби в Україні в аспекті реалізації Концепції соціальної педіатрії. В книзі представлений власний багаторічний досвід авторів з практичного впровадження сучасних реабілітаційних та діагностичних методик, спрямованих на створення життєвого простору дитини з обмеженням життєдіяльності та її родини в суспільстві.

Навчально-методичний посібник розрахований на фахівців: студентів медичних та педагогічних вищих навчальних закладів, дитячих неврологів, дитячих психіатрів, педіатрів, лікарів загальної практики та сімейної медицини, фізичних терапевтів, ерготерапевтів, психологів, логопедів, спеціальних педагогів.

616-053.2

О-75

Основи соціальної педіатрії [Текст] = Die Grundlagen der Sozialpädiatrie : навчально-методичний посібник : в 2-х т. / ред. В. Мартинюк. - Київ : ФОП Верес О. І.

Т. 2. - 2016. - 480 с. : іл.

1 прм.

Анотація: У двотомному виданні висвітлений сучасний етап становлення дитячої реабілітаційної служби в Україні в аспекті реалізації Концепції соціальної педіатрії. В книзі представлений власний багаторічний досвід авторів з практичного впровадження сучасних реабілітаційних та діагностичних методик, спрямованих на створення життєвого простору дитини з обмеженням життєдіяльності та її родини в суспільстві.

Навчально-методичний посібник розрахований на фахівців: студентів медичних та педагогічних вищих навчальних закладів, дитячих неврологів, дитячих психіатрів, педіатрів, лікарів загальної практики та сімейної медицини, фізичних терапевтів, ерготерапевтів, психологів, логопедів, спеціальних педагогів.

61:355

О-75

Особливості функціонування мобільного військового госпіталю за модульним принципом [Текст] : методичні рекомендації / І. К. Середа [та ін.]. - Київ : РВВ УВМА, 2015. - 32 с.

5 прм.

Анотація: У методичних рекомендаціях обґрунтовано необхідність побудови МВГ ВМКЦ МО України за модульним принципом. Встановлено суть модульного принципу та запропоновано дефініцію терміну „модуль" для системи лікувально-евакуаційного забезпечення ЗС України. Проаналізовано особливості організаційно-функціональної структури та функціонування мобільного військового госпіталю побудованого за модульним принципом при забезпеченні виконання завдань Збройними Силами України. Запропонована організаційно-функціональна структура мобільного воєнного госпіталю побудованого за модульним принципом. Розглянуто підходи щодо застосування мобільного військового госпіталю при забезпеченні виконання основних оперативних завдань Збройними Силами України.

61:355

О-93

Оцінка радіаційної і хімічної обстановки [Текст] : навчальний посібник / О. Є. Левченко [та ін.] ; ред. О. Є. Левченко. - Київ : СПД Чалчинська Н. В., 2015. – 256 с.

5 прм.

Анотація: У посібнику розглянуті послідовність та методики оцінки хімічної обстановки при застосуванні хімічної зброї або в ситуаціях виникнення аварій на хімічно небезпечних об’єктах та радіаційної обстановки в разі застосування ядерних боєприпасів або в умовах радіаційних аварій.

Охарактеризовані типи хімічних та радіаційних вогнищ з урахуванням масштабів зараження, властивостей факторів масового ураження, особливостей формування, величини та структури санітарних втрат. Використання посібника при тренуваннях та в реальності дозволить, після оцінки, з’ясовувати ступінь впливу хімічної та радіаційної обстановки на життєдіяльність, робити адекватні висновки та приймати рішення на проведення ефективних заходів захисту.

Посібник розрахований на лікарів-інтернів, лікарів-слухачів закладів післядипломної освіти та студентів вищих медичних навчальних закладів.

811.124

П 14

Паласюк, Г. Б. Латинська мова [Текст] : підручник для студентів фармацевтичних факультетів вищих навчальних закладів МОЗ України / Г. Б. Паласюк, Т. В. Саварин, І. І. Ворона ; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України". - Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2017. - 428 с.

60 прм.

Анотація: У підручнику подано основи фонетики, морфології, синтаксису та словотвору латинської мови. Його мета - допомогти студентам оволодіти основами латинської граматики, навчити правильно оформляти латинську частину рецепта і грамотно вживати на практиці сучасну фармацевтичну термінологію.

Навчальний матеріал, лексичні і граматичні вправи орієнтують студентів на вивчення фармацевтичної термінології, номенклатури лікарських засобів, хімічних, ботанічних, фармакогностичних номенклатур, номенклатури лікарських форм. Уміщено цікавий інформаційно-пізнавальний матеріал та латинські крилаті вислови, які не лише сприяють вивченню латинської мови, а допомагають краще зрозуміти неповторний світ античності.

Для студентів фармацевтичних закладів освіти та фармацевтичних факультетів.

616-053.2

П 16

Панченко, О. А. Информационная безопасность ребенка [Текст] / О. А. Панченко. - Киев : КВИЦ, 2016. - 380 с. : ил.

2 прм.

Анотація: У монографії розглядаються базові поняття теорії інформаційної безпеки дитини, способи інформаційно-психологічного захисту, реабілітаційної/абілітаційної допомоги. Становить практичний інтерес для науковців і дослідників, психіатрів, практичних і клінічних психологів, психотерапевтів, лікарів-педіатрів, лікарів інших спеціальностей, логопедів, реабілітологів, журналістів, волонтерів, які стикаються з проблемами психологічних наслідків інформаційного впливу на дітей, а також розрахована на викладачів і студентів, що вивчають цю проблему, та усіх, хто цікавиться інформаційною безпекою.

616-053.2

П 32

Підліткова терапія [Текст] : підручник для слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / Л. К. Пархоменко [та ін.] ; ред. Л. К. Пархоменко. - Харків : Факт, 2014. - 864 с.

1 прм.

Анотація: Тут представлені основні принципи організації лікувально-профілактичної допомоги при різних захворюваннях у підлітків, гігієнічні аспекти навчання та виховання, особливості консультування підлітків на підставах дружнього підходу. Останніми роками співробітниками кафедри були написані навчальні посібники, створені електронні підручники і методичні рекомендації з підліткової медицини.

Для слухачів закладів післядипломної освіти. Він може бути корисним лікарям різних спеціальностей, які працюють з підлітками.

61:355

П 37

Планування медичного забезпечення механізованого батальйону в умовах ведення оборонного бою [Текст] : навчальний посібник / М. І. Бадюк [та ін.]. - Київ : СПД Чалчинська Н. В., 2017. - 96 с.

5 прм.

Анотація: Навчальний посібник відповідає програмам навчальних дисциплін, затвердженим Міністерством оборони України для слухачів та студентів Української військово-медичної академії і кафедр медицини катастроф та військової медицини вищих медичних навчальних закладів Міністерства охоронии здоров'я України.

61:355

П 69

Практикум з дисципліни “Організація медичного забезпечення військ [Текст] : практикум до самостійної роботи студентів вищих медичних навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації / М. І. Бадюк [та ін.] ; ред. М. І. Бадюк. - Київ : “МП Леся”, 2016. - 86 с.

5 прм.

Анотація: У посібнику матеріал згрупований у тринадцять тем, які висвітлюють завдання, організацію та актуальні питання медслужби на воєнний час; сучасні види зброї. Наведена сучасна система лікувально-евакуаційного забезпечення військ.

616.6

П 69

Практична урогінекологія: курс лекцій [Текст] : навчальний посібник / В. І. Горовий [та ін.]. ; ред. В. І. Горовий ; Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова. - Вінниця : Вінницька обласна друкарня Книга-Вега, 2015. - 728 с. : іл.

5 прм.

Анотація: У посібнику викладені патогенетичні, клінічні, психотерапевтичні та фармакотерапевтичні аспекти бойової психічної травми. Наводяться дані щодо організації психіатричної допомоги у ЗС України в особливий період, діагностики, лікування та реабілітації розладів адаптації, кризових, невідкладних станів, посттравматичних стресових розладів на етапах медичної евакуації та проведення військово-психіатричної експертизи військовослужбовців. Призначений для лікарів і психологів, для слухачів Української військово-медичної академії, лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти - психіатрів, терапевтів, лікарів загальної практики, фахівців суміжних спеціальностей.

616.89

П 86

Психіатрія особливого періоду [Текст] : навчальний посібник / Ю. В. Рум'янцев [та ін.]. - 2-е вид., перероб. і доп. - Київ : "МП Леся", 2015. - 227 с.

7 прм.

Анотація: У посібнику викладені патогенетичні, клінічні, психотерапевтичні та фармакотерапевтичні аспекти бойової психічної травми. Наводяться дані щодо організації психіатричної допомоги у ЗС України в особливий період, діагностики, лікування та реабілітації розладів адаптації, кризових, невідкладних станів, посттравматичних стресових розладів на етапах медичної евакуації та проведення військово-психіатричної експертизи військовослужбовців.

Призначений для лікарів і психологів, для слухачів Української військово-медичної академії, лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти - психіатрів, терапевтів, лікарів загальної практики, фахівців суміжних спеціальностей.

61:355

П 86

Психотехнології захисту силових структур України від інформаційного впливу та маніпулювання свідомістю [Текст] : навчально-методичний посібник / А. В. Верба [та ін.]. ; ред. В. Л. Савицький ; Українська військово-медична академія. - Київ : УВМА, 2016. - 64 с.

5 прм.

Анотація: Щільність комунікативного поля в Україні є достатньо високою, вона складає в середньому 3,46 (умовних комунікаційних "вузлів" на одну особу). Кожен українець впливає на думку, та/або знаходиться під впливом думки певного кола, яке налічує від 20 до 300 осіб. В середньому ми отримуємо, переважно через осіб, з якими маємо спільні комунікаційні зв’язки, близько 550 "одиниць інформації" на добу. Таким чином створюються умови для каскадного поширення інформації.

В умовах кризи деформоване сприйняття інформації призводить до ухвалення неадекватних - контрпродуктивних і самовбивчих управлінських рішень. Цим можна скористатися при веденні інформаційної війни. Інформація, яка поширюється в нашому інформаційному полі, від 20 до 45% має ознаки цілеспрямованої зовнішньої маніпуляції і є, по суті, інформаційною зброєю, спрямованою проти нашої держави та окремої людини зокрема.

В представленому посібнику наведені можливості і методи захисту від негативного інформаційного впливу, способи забезпечення інформаційної безпеки. Вони можуть бути системного рівня (на рівні держави), локального, вузлового рівня (на рівні окремої інформаційної системи) та індивідуальні.

61:355

С 18

Санітарно-епідеміологічний нагляд і медичне постачання в профілактиці деяких інфекцій в збройних силах України [Текст] : навчальний посібник / Ю. В. Рум'янцев [та ін.]. ; ред. Ю. В. Рум’янцев ; Українська військово-медична академія. - Київ : УВМА, 2015. - 284 с.

5 прм.

Анотація: У навчальному посібнику висвітлюються теоретичні та практичні засади військової епідеміології. Окремі розділи присвячені організації протиепідемічного захисту військ. Детально розглянуті питання організації санітарно-епідеміологічного нагляду як підґрунтя протиепідемічних заходів та питання медичного постачання при інфекційних хворобах з високою військово-епідеміологічною значимістю. Посібник відповідає навчальній програмі з військової епідеміології, що затверджена Міністерством охорони здоров’я, міністерством освіти і науки України, Міністерством оборони України і призначений для слухачів Української військово-медичної академії IV рівня акредитації, лікарів-епідеміологів МО України, а також інших силових міністерств та відомств.

61:355

С 71

Спеціальна обробка [Текст] : навчальний посібник / О. Є. Левченко [та ін.] ; ред. О. Є. Левченко ; Українська військово-медична академія. - Київ : УВМА, 2015. - 184 с.

5 прм.

Анотація: У посібнику розглянуто основні принципи, види, способи і прийоми санітарної обробки людей, дезактивації, дегазації і дезінфекції озброєння, бойової техніки, транспорту, обмундирування, спорядження, води, харчових продуктів та інших об’єктів.

Поряд з теоретичними положеннями у Посібнику значне місце надано практичним питанням організації спеціальної обробки військ.

Посібник розрахований на студентів, лікарів-інтернів та слухачів вищих медичних навчальних закладів і закладів післядипломної освіти.


61:355

С 76

Стандартизація медичного забезпечення Збройних Сил України [Текст] : методичні рекомендації / М. І. Бадюк [та ін.]. - Київ : УВМА, 2015. - 20 с.

5 прм.

Анотація: У методичних рекомендаціях обґрунтовано необхідність організації стандартизації системи медичного забезпечення Збройних Сил України. Запропоновано модель стандартизації системи медичного забезпечення Збройних Сил України, що передбачає збереження наявної структури розробки стандартів в Україні в поєднанні з імплементацією з елементами стандартизації базових моделей в МОЗ та МО України та держав-членів НАТО. Відмінність полягає у введенні нових структурних елементів, що впорядкує та узгодить роботу всієї військової системи стандартизації із розробки військових стандартів медичного забезпечення Збройних Сил України.

02

Т 12

Таблиці зіставлення індексів ББК та УДК [Текст] : ББК станом на 1997 рік, УДК - на 2011 рік / Державна наукова установа “Книжкова палата України імені Івана Федорова” ; уклад.: М. Й. Ахвердова, В. М. Муравйова, В. С. Солодовник. - Харків : Книжкова палата України, 2017. - 84 с.

1 прм.

Анотація: Таблицю зіставлення індексів ББК і УДК розроблено на основі Бібліотечно-бібліографічної класифікації станом на 1997 р. російською мовою та Універсальної десяткової класифікації станом на 2011 р. українською мовою.

Таблиця налічує близько 1200 основних класифікаційних рубрик, 77 рубрик з Таблиць типових ділень та понад 80 прикладів до них.

Видання призначене для використання бібліотеками, видавництвами, науковими, інформаційними установами в практичній роботі.

615

Т 33

Теоретичні основи клініко-економічного аналізу в медицині і фармації [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А. С. Котуза [та ін.]. ; Українська військово-медична академія. - Київ : "МП Леся", 2015. - 116 с.

5 прм.

Анотація: Метою розробки навчального посібника є висвітлення особливостей організації та проведення клініко-економічного аналізу в медицині та фармації.

Навчальний посібник написаний відповідно до програм затверджених Міністерством охорони здоров’я України для вищих навчальних закладів та IV рівнів акредитації. Призначено для системи післядипломної освіти лікарів: ординаторів, інженерів, керівників лікувально-профілактичних закладів, слухачів циклів підвищення кваліфікації.

615.01

Т 38

Технологія лікарських засобів у польових умовах [Текст] : підручник для студентів вищих навчальних закладів фармацевтичного профілю ІІІ-ІV рівнів акредитації / О. П. Шматенко [та ін.] ; Українська військово-медична академія. - Київ : УВМА, 2015. - 316 с.

10 прм.

Анотація: У підручнику викладено загальні поняття стосовно технологічних аспектів виготовлення сучасних лікарських засобів у польових умовах. Посібник містить теоретичний матеріал до кожної теми, контрольні питання, перелік літератури, а також завдання для контролю рівня засвоєння матеріалу у вигляді тестових і ситуаційних завдань.

Підручник відповідає навчальній програмі вивчення дисципліни «Технологія лікарських засобів у польових умовах» підготовки офіцерів медичної служби запасу у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах України III—IV рівня акредитації.

615.4

Т 38

Технологічне обладнання фармацевтичної та біотехнологічної промисловості [Текст] : підручник для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації / М. В. Стасевич [та ін.]. ; ред. Б. П Громовик ; Національний університет "Львівська політехніка", Національний фармацевтичний університет. - Львів : Новий Світ-2000, 2017. - 410 с.

5 прм.

Анотація: У підручнику авторами узагальнено і систематизовано великий матеріал щодо обладнання вітчизняного та закордонного виробництва, яке застосовується на фармацевтичних і біотехнологічних підприємствах, зокрема матеріалів для виготовлення апаратів, технологічних особливостей та конструктивних елементів апаратури, гідродинамічних процесів, процесів подрібнення, просіювання, переміщення, змішування, дозування, таблеткування, виробництва ін’єкційних лікарських засобів, а також сорбції, екстракції, перегонки, кристалізації, сушіння, вирапювання. Представлено характеристику новітніх автоматизованих та напівавтоматизованих систем фармацевтичних і біотехнологічних процесів. Приведено технологічні розрахунки для вибору устаткування.

Для студентів вищих навчальних закладів III—IV рівнів акредитації фармацевтичних та біотехнологічних спеціальностей. Може бути корисним для студентів хімічних спеціальностей, а також технічного персоналу фармацевтичної та біотехнологічної промисловості.

61:355

Т 41

Тимчасова настанова з медичної евакуації поранених і хворих у Збройних Силах України на особливий період [Текст] : затверджена наказом Генерального штабу ЗС України від 02.03.2016 року № 90 / А. О. Барбазюк [та ін.]. - Київ : НДІ ПВМ УВМА, 2016. - 60 с.

5 прм.

Анотація: Положення Настанови роз’яснюють та розкривають суть лікувально-евакуаційних заходів та порядок їх проведення у Збройних Силах України, а також роль медичних підрозділів військових частин і з’єднань, органів управління медичним забезпеченням всіх рівнів та закладів охорони здоров я Міністерства оборони України у їх проведенні.

Настанова призначена для органів військового управління ЗС України всіх рівнів, командирів військових частин і з’єднань, органів управління медичним забезпеченням ЗС України, начальників медичних служб та медичних підрозділів військових частин, керівників закладів охорони здоров’я Міністерства оборони України для користування в особливий період.

616.89

У 31

Удосконалення лікування та реабілітації військовослужбовців Збройних Сил України з бойовою психічною травмою [Текст] : методичні рекомендації / О. В. Друзь [та ін.] ; Українська військово-медична академія. - Київ : “МП Леся”, 2015. - 52 с.

5 прм.

Анотація: У даних методичних рекомендаціях викладено проблемні питання діагностики, лікування та реабілітації військовослужбовців з бойовою психічною травмою в сучасних умовах.

Методичні рекомендації запропоновані для використання у практичній роботі лікарям військової і госпітальної ланок медичної служби Збройних Сил та інших відомств України.

811.161.2

У 45

Українська мова для іноземних студентів [Текст] : посібник / І. І. Гаврищак [та ін.] ; ред. М. П. Тишковець ; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", Кафедра української мови. - Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2017. - 328 с.

1 прм.

Анотація: Пропонований підручник призначений для навчання іноземців української мови. Опанування матеріалу підручника дасть змогу іноземцеві навчитися говорити, читати, писати українською мовою та розуміти її.

Підручник передбачає роботу з викладачем (консультантом) і може бути використаний як для навчання в групі чи для індивідуальної роботи, так і в процесі дистанційного навчання

615

Ф 24

Фармакологія [Текст] : підручник для студентів медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів / І. С. Чекман [та ін.] ; ред. І. С. Чекман. - 4-е вид. - Вінниця : Нова Книга, 2017. - 784 с.

100 прм.

Анотація: Підручник складено відповідно до навчальної програми з фармакології для студентів медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації. Матеріал підручника має оптимальний обсяг, раціональну структуру, вирізняється чіткістю, логічністю, послідовністю й лаконічністю викладу матеріалу, з урахуванням сучасних досягнень фармакологічної науки та досвіду викладання предмета студентам.

615.01

Ф 24

Фармакогнозія. Гомеопатія. Фітотерапія [Текст] : навчальний посібник / О. Ф. Кучмістова [та ін.] ; Українська військово-медична академія. - Київ : "МП Леся", 2016. - 551 с. : іл.

5 прм.

Анотація: Навчальний посібник відповідає навчальним програмам вивчення дисциплін «Фармакогнозія» та «Нетрадиційні методи у військовій фармації» підготовки офіцерів медичної служби запасу у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах України ІІІ-ІУ рівня акредитації.

Навчально-методичні матеріали до кожної дисципліни представлені окремими частинами. Розглядаються питання щодо перспективності використання лікарських рослин, сучасних завдань фармакогнозії, етапів заготівлі фітосировини та її зберігання, проведення комплексного фармакогностичного аналізу. Пояснюється взаємозв’язок між хімічним складом лікарської рослини та її фармакотерапевтичною дією. Висвітлюються основні принципи гомеопатичного та фітотерапевтичного методів лікування. Сировиною для виготовлення гомеопатичних препаратів у більшості випадків є лікарські рослини, що стало підставою для розглядання гомеопатичного методу лікування поряд з частинами «Фармакогнозія» та «Фітотерапія». Представлений матеріал дає можливість поєднати знання лікаря-гомеопата та лікаря-фітотерапевта.

Інформаційний матеріал подано у вигляді 141 таблиці, 128 рисунків (у т.ч. зображення лікарських рослин), 34 додатка, що суттєво полегшить наочність сприйняття. Наведені контрольні питання, тестові завдання, розрахункові та ситуаційні задачі допоможуть провести контроль/самоконтроль рівня засвоєного матеріалу.

615.01

Ф 24

Фармацевтична хімія [Текст] : підручник для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів і фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації / П. О. Безуглий [та ін.] ; ред. П. О. Безуглий. - 3-є вид., випр., доопрац. - Вінниця : Нова Книга, 2017. - 456 с.

30 прм.

Анотація: У підручнику охарактеризовано предмет і завдання фармацевтичної хімії, розглянуто класичні методи встановлення чистоти та ідентифікації лікарських засобів, подано одержання лікарських речовин і наведено методи їх кількісного визначення. Матеріал розглянуто на прикладі найбільш характерних представників окремих груп лікарських речовин.

Підручник призначений для вивчення фармацевтичної хімії студентами фармацевтичних вузів і факультетів.

355

Х 43

Хижняк, М. І. Військова екологія [Текст] : підручник / М. І. Хижняк, Л. І. Бідненко, Г. С. Рожков ; ред. М. І. Хижняк ; Українська військово-медична академія. - Київ : УВМА, 2015. - 655 с.

5 прм.

Анотація: У підручнику систематизовані сучасні дані з військової екології в окремих видах та родах військ щодо захисту особового складу військ (сил) від небезпечних факторів оточуючого середовища. Висвітлені основні проблеми військової екології та охорони навколишнього природного середовища та екологічного забезпечення Збройних Сил України.

Підручник відповідає навчальним програмам з екології, військової гігієни, затвердженої Міністерством охорони здоров’я, Міністерством освіти та науки, Міністерством оборони України, і призначений для слухачів Української військово-медичної академії IV рівня акредитації, лікарів-гігієністів МО України, а також інших силових міністерств і відомств.

616.31

Ч-48

Черкашин, С. І. Одонтогенна вогнищева інфекція порожнини рота: клініка, діагностика, лікування [Текст] / С. І. Черкашин, Н. С. Гутор. - Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2017. - 104 с.

5 прм.

Анотація: Монографія містить інформацію про періапікальне інфекційне вогнище, взаємозв’язок із захворюваннями внутрішніх органів, пов’язаними з одонтогенною вогнищевою інфекцією, прихованими інфекційними вогнищами, важкодоступними для діагностики, стан імунітету та деякі зміни імунологічної реактивності при періапікальних інфекційних вогнищах.

Методи діагностики та лікування періапікальних вогнищ, зокрема тих, які розроблені в останні роки, розглядаються ізольовано від соматичного статусу, що є неправомірним і потребує подальшого вдосконалення.

614.2

Ш 71

Шматенко, О. П. Психологія і деонтологія у фармації [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів та слухачів Української військово-медичної академії / О. П. Шматенко. - Київ : “МП Леся”, 2015. - 132 с.

5 прм.

Анотація: У навчальному посібнику розкрито загальні засади психології, фармацевтичної етики та деонтології, основи конфліктологїї з урахуванням історичного досвіду і сучасних реалій вітчизняної освіти. Головна увага зосереджена на методологічних і теоретичних основах психології та фармацевтичної деонтології, психопрофілактиці та попередженню конфліктів.

Навчальний посібник розрахований на викладачів, студентів вищих навчальних закладів та слухачів Української військово-медичної академії.

61

Я 45

Якість вищої медичної освіти (до 560-річчя ТДМУ) [Текст] / А. В. Вихрущ [та ін.]. ; ред.: А. Г. Шульгай, Н. О. Федчишин ; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського". - Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2017.

5 прм.

Анотація: У колективній монографії узагальнено теоретичні й практичні аспекти якості вищої медичної освіти, з’ясовано стандарти і моделі якісної підготовки медиків в історичній ретроспективі, закцентовано увагу на особливостях та модифікаціях медичної освіти в країнах Європи й Америки, розгляну методологічні засади неперервної медичної освіти, проаналізовано складові професійного формування компетентності лікаря. Монографія може бути використана у практичній діяльності викладачів, аспірантів, докторантів, медичних працівників.

57

B57

Bihunyak, T. V. Medical biology [Текст] : textbook / T. V. Bihunyak ; Ternopil State Medical Academy by I. Y. Horbachevsky. - 2nd ed., unchaned. - Ternopil : TSMU “Ukrmedknyha”, 2017. - 214 p.

50 прм.

Анотація: Підручник написано відповідно до програми для іноземних студентів першого року вищого медичного навчального закладу з медичної біології. У виданні висвітлено основне коло проблем з цитології, генетики та медичної паразитології.

612/015

G 92

Gubsky, Yu. Biological chemistry [Text] : textbook for students of medical and pharmaceutical faculties of higher educational establishments of Ukraine / Yu. Gubsky. - Vinnytsya : Nova Knyha, 2017. - 488 p.

130 прм.

Анотація: Підручник з біологічної хімії складається з 30 розділів, які містять текстовий матеріал та численні ілюстрації, включаючи хімічні формули, рівняння реакцій, малюнки, що відображають складні внутрішньоклітинні перетворення біомолекул, та метаболічні "графіки".

Підручник призначений для студентів медичних та фармацевтичних факультетів вищих навчальних закладів України.

616/31

H 33

Hasiuk, P. A. Aesthetic aspects of prosthetic design [Text] : manual / P. A. Hasiuk, A. Ye. Demkovych, I. V. Bodnarchuk ; Ternopil State Medical University by I. Ya. Horbachevsky. - Ternopil : TSMU “Ukrmedknyha”, 2017. - 98 p.

20 прм.

Анотація: Навчальний посібник відповідає змісту навчальної програми "Вибіркова дисципліна" "Сучасні технології твердого протезування" та зосереджена на активізації самостійної роботи студентів та формуванні професійних навичок, що дозволяє створювати необхідні умови для успішної просвітницької діяльності.

611.018

M 52

Melnyk, N. Histology, cytology and embryology [Text] : textbook for students of higher medical institutions of the 4-th level of accreditation / N. Melnyk. - Київ : Книга плюс, 2017. - 416 p. : il.

50 прм.

Анотація: Підручник написано відповідно до навчальної програми з гістології, цитології та ембріології для медичних і стоматологічних факультетів широкого кола вищих навчальних закладів 3-х та 4-х рівнів акредитації. Підручник містить основні розділи гістології, цитології та ембріологія, окреслено основні характеристики кожної тканини та системи організму. Представлений матеріал базується на останніх розробках світової гістології, цитології та ембріології, використовуючи термінологію відповідно до вимог до міжнародних номенклатура (гістологічна, анатомічна та фізіологічна).

612

P 59

Physiology [Текст] : textbook for students of higher medical educational institutions with the IVth level of accreditation / V. M. Moroz, O. A. Shandra, R. S. Vastyanov et al. ; ed. by V. M. Moroz, O. A. Shandra. - 2nd ed. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2016. - 728 р. : il.

104 прм.

Анотація: Підручник з фізіології людини, викладений англійською мовою для кращого опанування англомовними студентами знань з фізіології, містить основний навчальний матеріал за програмою курсу фізіології. Видання містить інформацію про всі розділи дисципліни, зважаючи на основні вимоги кредитно-модульної системи навчання стосовно покращення самостійного вивчення навчального матеріалу. Разом із висвітленням основних механізмів функціонування органів та систем органів, принципів нервово-гуморальної регуляції функцій організму людини за умов норми, адаптаційно-пристосувальних механізмів за умов дії стресорних чи інших чинників, у підручнику наведені початкові дані про порушення функціонування кожного з органів. Чітка, обдумана рубрифікація змісту кожного розділу з виділенням найважливіших деталей кожної теми, чітке формулювання основних положень, визначень та класифікацій із додатковим винесенням матеріалу лекції в рисунки та схеми дозволяють студентам легко з'ясувати головні аспекти кожної з тем. Підручник може бути також корисний для викладачів, які працюють в навчальних медичних закладах з англомовними студентами.

611

R42

Reminetskyy, B. Y. Guidance for practical classes on Human Anatomy [Текст] / B. Y. Reminetskyy, Y. I. Fedonyuk, V. D. Voloshyn ; Ternopil State Medical University by I. Ya. Horbachevsky. - Ternopil : TDMU, 2016. - 204 p.

78 прм.

Анотація: Метою посібника є розкриття на основі сучасних досягнень анатомії будови тіла людини, фізіологічних систем, що його складають, органів і тканин, встановлення взаємозв'язку будови органів з виконуваними функціями, формування поняття про взаємозалежність і єдність структури і функції органів людини, їхньої мінливості в процесі філогенезу й онтогенезу.

617-001

T83

Traumatology and Orthopedics [Text] : textbook for students of higher medical schools IV level of accreditation / O. V. Burianov [et al.] ; ed.: G. G. Golka, О. А. Buryanov, V. G. Klimovitsky. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. - 400 p. : il.

30 прм.

Анотація: У підручнику висвітлено сучасні погляди на етіологію, механізми розвитку, принципи діагностики та лікування травм і захворювань апарату руху та опори. Представлено сучасний погляд на патогенез травматичної хвороби, регенерацію кісткової тканини, поширені ускладнення, методи їх попередження та лікування. Зважаючи на зміни в структурі травматизму, особливу увагу приділено питанням організації етапної допомоги при травмах, ушкодженнях хребта, таза, кінцівок, відновному лікуванню хворих з ураженнями системи опори та руху. Детально представлено найбільш поширені вроджені деформації, деструктивно-дистрофічні, запальні та пухлинні захворювання хребта і суглобів.

Англомовне видання розраховане на студентів вищих медичних навчальних закладів, інтернів, клінічних ординаторів, лікарів із спортивної медицини, лікарів травматологів-ортопедів та фахівців хірургічних спеціальностей.

611.9

T89

Tsyhykalo, O. V. Topographical anatomy and operative surgery [Text] : textbook for english-speaking foreign students / O. V. Tsyhykalo. - 2nd ed. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2017. - 528 р. : il.

30 прм.

Анотація: Підручник підготовлений відповідно до Програми навчальної дисципліни “Топографічна анатомія та оперативна хірургія” для вищих медичних закладів освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації МОЗ України. Англійською мовою викладені сучасні дані з топографічної анатомії та оперативної хірургії ділянок та органів голови, шиї, грудей, живота, поперекової ділянки, таза, хребта та кінцівок.

Для студентів, лікарів-інтернів, клінічних ординаторів.