Вчені ТНМУ: бібліографічні покажчики

Рудик Борис Іванович

РУДИК БОРИС ІВАНОВИЧ –

ВИДАТНИЙ ВЧЕНИЙ, МЕДИК

(22.10.1932–11.12.2014)

Біобібліографічний покажчик

Професор, доктор медичних наук Борис Іванович Рудик народився в с. Підлісний-Ялтушків Вінницької області. Після того як закінчив з відзнакою лікувальний факультет Чернівецького медичного інституту, в 1957–1958 роках працював сільським лікарем в с. Горошівці Чернівецької області. Пізніше переїхав у м. Тернопіль, де з 1958 до 1962 року був ординатором спочатку терапевтичного, а потім гематологічного відділу обласної клінічної лікарні.

У 1962–1965 роках – аспірант Київського інституту вдосконалення лікарів. Після закінчення аспірантури Борис Іванович був направлений на роботу асистентом кафедри госпітальної терапії Чернівецького медичного інституту. В 1967–1969 роках працював лікарем за контрактом у Тунісі. У 1971 році вдруге повернувся в м. Тернопіль і працював у Тернопільській медичній академії асистентом, згодом доцентом і професором. З 1986 року протягом 10 років був завідувачем кафедри кардіології, з 1997 року працював на посаді професора кафедри терапії і сімейної медицини факультету післядипломної освіти.

Спочатку наукові інтереси Бориса Івановича були пов’язані з вивченням імунопатологічних реакцій і їх корекції у хворих на алергію та аутоімунні хвороби. У 1966 році захистив кандидатську, а в 1986 р. – докторську дисертацію з проблем бронхіальної астми. Рудик Борис Іванович є керівником 6 кандидатських і однієї докторської дисертації з кардіології. У клініці кардіології вивчав процеси ліпопероксидації, мікроциркуляції й гемодинаміки і їх корекції за допомогою інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту, b-блокаторів і антагоністів кальцію у хворих на ішемічну хворобу серця й артеріальну гіпертензію. Професор Б. І. Рудик – автор понад 300 наукових публікацій, автор та співавтор кількох книг та методичних рекомендацій.

Борис Іванович Рудик був головою обласного наукового товариства терапевтів, неодноразово обирався членом республіканського правління товариства терапевтів і кардіологів.

Покажчик є персональним біобібліографічним за змістом та електронним за формою. Його мета – якнайповніше відобразити наукову діяльність відомого вченого.

Матеріал систематизовано у двох розділах:

1. Хронологічний покажчик друкованих праць Б. І. Рудика.

2. Література про життя та наукову діяльність Б. І. Рудика.

У межах розділів документи згруповано за роками видань в алфавітному порядку. Покажчик включає описи праць Бориса Івановича, що зберігаються у бібліотеці Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського. Також сюди увійшли видання з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Національної парламентської бібліотеки України.

Бібліографічний опис здійснено відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Видання адресоване студентам, науковцям та всім, хто цікавиться питаннями медичної науки.

Хронологічний покажчик друкованих праць Б. І. Рудика

1974

1. Рудык, Б. И. Лейкоз и гликоген гранулоцитов при бронхиальной астме [Текст] / Б. И. Рудык // Врачебное дело. – 1974. – № 6. – С. 9–11.

1975

2. Рудик, Б. Алкоголь і захворювання внутрішніх органів [Текст] / Б. Рудик. – Стер. вид. – Київ : Здоров’я, 1975. – 30 с.

1977

3. Методические рекомендации для студентов к практическим занятиям по нефрологии [Текст] / сост. Б. И. Рудык. – Тернополь, 1977. – 47 с.

4. Рудык, Б. И. Изменение активности пероксидазы лейкоцитов у больных бронхиальной астмой [Текст] / Б. И. Рудык // Врачебное дело. – 1977. – № 11. – С. 98–101.

1978

5. Дражневская, Л. Д. Случай лекарственной полиаллергии [Текст] / Л. Д. Дражневская, Б. И. Рудык // Врачебное дело. – 1978. – № 8. – С. 116–118.

6. Рудик, Б. Алкоголь і захворювання внутрішніх органів [Текст] / Б. Рудик. –Вид. 4-те. – Київ : Здоров’я, 1978. – 40 с.

7. Рудык, Б. И. Бластотрансформация лимфоцитов у больных бронхиальной астмой [Текст] / Б. И. Рудык // Врачебное дело. – 1978. – № 4. – С. 122–123.

8. Рудык, Б. И. Поражение печени при полипрагмазии [Текст] / Б. И. Рудык // Врачебное дело. – 1978. – № 10. – С. 95–96.

1979

9. Данилишина, В. С. Изменение показателей титра и реакции потребления комплемента при язвенной болезни [Текст] / В. С. Данилишина, Б. И. Рудык, А. Е. Любецкий // Терапевтический архив. – 1979. – № 3. – С. 19–21.

10. Пролонгированное лечение больных хроническим холециститом и холангитом [Текст] / А. Е. Любецкий, Б. И. Рудык, В. В. Апостолюк, Л. В. Шминдюк // Врачебное дело. – 1979. – № 2. – С. 52–56.

11. Рудик, Б. І. Куріння шкодить здоров’ю [Текст] / Б. Рудик. – Київ : Здоров’я, 1979. – 32 с.

12. Схема истории болезни [Текст] : (методические разработки для студентов) / сост.: Б. И. Рудык, Я. Д. Галицкий. – Тернополь, 1979. – 14 с.

1980

13. Лобанова, Н. Д. Концентрация лизоцима в желудочном соке при язвенной болезни [Текст] / Н. Д. Лобанова, Б. И. Рудык // Антибиотики. – 1980. – № 1. – С. 48–50.

14. Показатели иммунологической реактивности у больных язвенной болезнью [Текст] / А. С. Любецкий, Б. И. Рудык, Е. М. Стародуб [и др.] // Врачебное дело. – 1980. – № 11. – С. 73–76.

15. Рудик, Б. Алкоголь і захворювання внутрішніх органів [Текст] / Б. Рудик. – 5-е перероб. і допов. вид. – Київ : Здоров’я, 1980. – 48 с.

16. Рудык, Б. И. Изменение содержания лизоцима в крови у больных язвенной болезнью [Текст] / Б. И. Рудык, Н. Д. Лобанова // Врачебное дело. – 1980. – № 3. – С. 29–30.

17. Рудык, Б. И. Определение лизоцима при заболеваниях билиарной системы [Текст] / Б. И. Рудык, Н. Д. Лобанова // Лабораторное дело. – 1980. – № 7. – С. 434–435.

18. Эффективность применения витамина Е и оксигенотерапии при хроническом гепатите [Текст] / Н. П. Скакун, Б. И. Рудык, А. С. Любецкий, Я. М. Нестерович // Врачебное дело. – 1980. – № 10. – С. 64–67.

1981

19. Динамика некоторых показателей гуморального иммунитета у больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки на различных этапах медицинской реабилитации [Текст] / Б. И. Рудык, Е. М. Стародуб, А. С. Любецкий [и др.] // Гастроэнтерология : республиканский межведомственный сборник. – Киев : Здоров’я, 1981. – Вып. 13. – С. 78–82.

20. Рудык, Б. И. Иммунодепрессивная терапия при бронхиальной астме [Текст] / Б. И. Рудык // Врачебное дело. – 1981. – № 9. – С. 92–93.

21. Рудик, Б. І. Куріння шкодить здоров’ю [Текст] / Б. Рудик. – 2-ге перероб. і допов. вид. – Київ : Здоров’я, 1981. – 40 с.

22. Рудык, Б. И. Проба с 2,4 динитрохлорбензолом при ревматоидном артрите [Текст] / Б. И. Рудык // Вопросы ревматизма. – 1981. – № 3. – С. 40–41.

23. Рудык, Б. И. Семейная бронхиальная астма [Текст] / Б. И. Рудык // Врачебное дело. – 1981. – № 4. – С. 27–29.

24. Рудык, Б. И. Фагоцитарная активность и завершенный фагоцитоз у больных бронхиальной астмой при лечении их иммунодепрессантами [Текст] / Б. И. Рудык // Иммунология и аллергология : республиканский межведомственный сборник. – Киев : Здоров’я, 1981. – Вып. 18. – С. 15–17.

25. Рудык, Б. И. Циркулирующие иммунные комплексы при бронхиальной астме [Текст] / Б. И. Рудык // Врачебное дело. – 1981. – № 6. – С. 54–56.

1982

26. Рудык, Б. И. Комплексная иммунодепрессивная терапия при тяжелом течении бронхиальной астмы [Текст] / Б. И. Рудык // Иммунология и аллергология : республиканский межведомственный сборник. – Киев : Здоров’я, 1982. – Вып. 16. – С. 15–18.

27. Рудык, Б. И. О содержании А-антитрипсина у больных бронхиальной астмой при иммунодепрессивной терапии [Текст] / Б. И. Рудык, П. В. Барановский // Врачебное дело. – 1982. – № 2. – С. 99–101.

28. Рудык, Б. И. Применение гепарина у больных бронхиальной астмой [Текст] / Б. И. Рудык // Врачебное дело. – 1982. – № 7. – С. 12–15.

1984

29. А. с. 1121007 СССР, МКИ А 61 № 39/00. Способ определения циркулирующих иммунных комплексов [Текст] / Б. И. Рудык, П. В. Бараковский. – № 3426894/28-13 ; заявл. 8.01.82; опубл. 30.10.84, Бюл. № 40.

1985

30. А. с. 1161120 СССР, МКИ А 61 № 1/30. Способ лечения ревматоидного артрита [Текст] / Б. И. Рудык, Н. Г. Блинова, Е. В. Ковтун. – № 3578084/28-В ; заявл. 14.01.83 ; опубл. 15.06.85, Бюл. № 22.

31. Рудык, Б. И. Клинико-иммунологические параллели при комплексной иммунодепрессивной терапии у больных бронхиальной астмой с аутоиммунным компонентом : автореф. дис. …д-ра мед. наук [Текст] / Б. И. Рудык. – Киев, 1985. – 27 с.

1986

32. Рудык, Б. И. Лечение деформирующего остеоартроза [Текст] / Б. И. Рудык, Р. А. Сабадышин // Фельдшер и акушерка. – 1986. – № 8. – С. 30–32.

33. Рудык, Б. И. Предупреждение аллергических заболеваний [Текст] / Б. И. Рудык, В. А. Адо. – Киев : Здоров’я, 1986. – 39 с.

1988

34. Изменение показателей неспецифической резистентности организма у больных ревматоидным артритом [Текст] / Б. И. Рудык, П. В. Барановский, В. В. Апостолюк, Н. Д. Лобанова // Иммунология и аллергология : республиканский межведомственный сборник. – Киев : Здоров’я, 1988. – Вып. 22. – С. 73–74.

35. Методические указания к практическим занятиям по кардиологии для врачей-курсантов [Текст] / сост.: Б. И. Рудык, Л. М. Охримович, Н. И. Швед [и др.]. – Тернополь, 1988. – 68 с.

36. Сабадышин, Р. А. Биохимические и иммунологические тесты в дифференциальной диагностике деформирующего остеоартроза и ревматоидного артрита [Текст] / Р. А. Сабадышин, Б. И. Рудык, П. В. Барановский // Врачебное дело. – 1988. – № 6. – С. 36–37.

37. Сабадышин, Р. А. Эффективность метода ультрафонофореза половых гормонов при деформирующем остеоартрозе [Текст] / Р. А. Сабадышин, Б. И. Рудык, И. М. Фильчагин // Ревматология. – 1988. – № 1. – С. 37–38.

1989

38. Влияние рибоксина на перекисное окисление липидов у больных острым инфарком миокарда [Текст] / Б. И. Рудык, Н. И. Швед, Н. Г. Блинова [и др.] // Врачебное дело. – 1989. – № 8. – С. 14–15.

39. Реабилитация больных инфарктом миокарда, проживаючих в сельской местности [Текст] / Б. И. Рудык, Л. М. Охримович, Л. С. Полевчик, Л. Д. Исаева // Советское здравоохранение. – 1989. – № 10. – С. 48–50.

40. Рудык, Б. И. Влияние рибоксина на перекисное окисление липидов у больных острым инфарктом миокарда [Текст] / Б. И. Рудык, Н. И. Швед, Н. Г. Блинова // Врачебное дело. – 1989. – № 8. – С. 14–15.

41. Рудык, Б. И. Изучение микроциркуляции способом полярографии при деформирующем остеоартрозе и ревматоидном артрите [Текст] / Б. И. Рудык, Р. А. Сабадышин // Ревматология. – 1989. – № 3. – С. 26–27.

1990

42. Активные методы обучения – основа перестройки преподавания на курсах повышения врачей кардиологов [Текст] / Б. И. Рудык, Н. Г. Блинова, Л. М. Охримович [и др.] // Терапевтический архив. – 1990. – Т. 62, № 12. – С. 102–105.

43. Вибрані лекції з кардіології [Текст] / Б. І. Рудик, Р. О. Сабадишин, Н. Г. Блінова. – Тернопіль, 1990. – 85 с.

44. Викалюк, Ю. Ф. Клинико-морфологические параллели при диффузных заболеваниях соединительной ткани [Текст] / Ю. Ф. Викалюк, Н. Г. Блинова, Б. И. Рудык // Врачебное дело. – 1990. – № 11. – С. 53–55.

45. Методические указания для подготовки к практическим занятиям и семинарам по теме «Нарушения ритма сердца и проводимости» (для врачей-курсантов по кардиологии) [Текст] / сост.: Б. И. Рудык, Л. М. Охримович, Н. Г. Блинова [и др.]. – Тернополь, 1990. – 60 с.

46. Рудик, Б. І. Геріатрична кардіологія : вибрані лекції з кардіології [Текст] / Б. І. Рудик. – Тернопіль, 1990. – 35 с.

47. Рудик, Б. І. Лікування гіпертонічної хвороби : лекція [Текст] / Б. І. Рудик. – Тернопіль, 1990. – 28 с.

48. Рудык, Б. И. Соматические расстройства при наркоманиях [Текст] / Б. И. Рудык // Врачебное дело. – 1990. – № 1. – С. 97–101.

1991

49. Рудык, Б. И. Влияние эмоксипина на состояние перекисного окисления липидов у больных с хронической сердечной недостаточностью [Текст] / Б. И. Рудык, Р. А. Сабадышин // Кардиология. – 1991. – № 11. – С. 52–53.

50. Рудик, Б. І. Ділатаційна кардіоміопатія [Текст] : лекція / Б. І. Рудик. – Тернопіль, 1991. – 15 с.

51. Рудык, Б. И. Состояние перекисного окисления липидов у больных хронической сердечной недостаточностью [Текст] / Б. И. Рудык, Р. А. Сабадышин, Н. Г. Блинова // Терапевтический архив. – 1991. – Т. 63, № 12. – С. 66–69.

52. Ярема, Н. И. Липопротеиды и перекисное окисление липидов при гипертонической болезни и проведении гипотензивной терапии [Текст] / Н. И. Ярема, Б. И. Рудык // Терапевтический архив. – 1991. – Т. 63, № 8. – С. 144–147.

****

53. Yarema, N. I. Lipoproteins and Lipid Peroxidation in Essential Hypertension – the Effect Hypotensive Treatment [Тext] / N. I. Yarema, B. I. Rudyk // SovietArchives of internal Medicine. – 1991. – Vol. 63, № 2. – P. 154–157.

1992

54. Рудык, Б. И. Значение антиоксидантних свойств эмоксипина при комплексном лечении больных с хронической сердечной недостаточностью [Текст] / Б. И. Рудык, Р. А. Сабадышин // Врачебное дело. – 1992. – № 4. – С. 25–28.

55. Сабадишин, Р. О. Вибрані лекції з кардіології : ехокардіографічні дослідження патології серцево-судинної системи [Текст] / Р. О. Сабадишин, Б. І. Рудик, Н. Г. Блінова. – Тернопіль, 1992. – 85 с.

56. Хронічна серцева недостатність: патогенез, критерії діагностики, класифікація [Текст] / підгот. Б. І. Рудик. – Тернопіль, 1992. – 32 с.

57.

1993

58. Сабадышин, Р. А. Состояние тканевой диффузии кислорода у больных с хронической сердечной недостаточностью [Текст] / Р. А. Сабадышин, Б. И. Рудык // Кардиология. – 1993. – № 1. – С. 58–60.

1994

59. Ефективність різних антиаритмічних препаратів при пароксизмальній тахіаритмії у пацієнтів з ішемічною хворобою серця [Текст] / Л. М. Охримович, Б. І. Рудик, Я. В. Чорна [та ін.] // Український кардіологічний журнал. – 1994. – № 4. – С. 83.

60. Рудык, Б. И. Диагностика и лечение гипертонического сердца [Текст] / Б. И. Рудык, О. Н. Барна // Скорая медицинская помощь. – 1994. – № 1. – С. 19–21.

61. Рудик, Б. І. Раптова серцева смерть – актуальна проблема кардіології [Текст] : лекція / Б. І. Рудик. – Тернопіль, 1994. – 19 с.

62. Рудик, Б. І. Сучасні методи лікування хронічної серцевої недостатності : методичні рекомендації [Текст] / Б. І. Рудик, Р. О. Сабадишин. – Київ, 1994. – 17 с.

63. Стан перекисного окислення ліпідів у хворих на есенціальну гіпертензію з кривим перебігом і різним ступенем гіпертрофії лівого шлуночка [Текст] / Б. І. Рудик, Н. І. Ярема, О. М. Барна, О. Я. Сліпак // Український кардіологічний журнал. – 1994. – № 5–6. – С. 27–32.

1995

64. Рудик, Б. І. Вибрані лекції з кардіології [Текст] / Б. І. Рудик, О. М. Барна. – Тернопіль : Збруч, 1995. – 68 с.

65. Рудик, Б. І. Про- та антиоксидантна система у хворих з гіпертензивним серцем і їх зміни в процесі лікування каптоприлом [Текст] / Б. І. Рудик, О. М. Барна // Український кардіологічний журнал. – 1995. – № 3. – С. 52–55.

66. Рудик, Б. І. Частота і особливості клінічної картини повторного інфаркту міокарда у сільського населення [Текст] / Б. І. Рудик, Л. М. Охрімович, Л. С. Польовчик // Лікарська справа. – 1995. – № 9–10. – С. 41–44.

67. Федорова, Р. О. Розвиток трансмурального інфаркта міокарда у 30 річної вагітної [Текст] / Р. О. Федорова, Б. І. Рудик // Український кардіологічний журнал. – 1995. – № 2. – С. 88–89.

68. Ярема, Н. И. Показатели липопероксидации у больных гипертонической болезнью при комплексной терапии анаприлом, коринфаром и гипотиазидом [Текст] / Н. И. Ярема, Б. И. Рудык // Терапевтический архив. – 1995. – № 8. – С. 28–30.

69. Ярема, Н. І. Стан перекисного окислення ліпідів і антиоксидантний захист у хворих на гіпертонічну хворобу при лікуванні пропранолом і лазерним опроміненням крові [Текст] / Н. І. Ярема, Б. І. Рудик // Український кардіологічний журнал. – 1995. – № 1. – С. 58–60.

1996

70. Рудик, Б. І. Застосування інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту при дилятаційній кардіоміопатії [Текст] / Б. І. Рудик, О. Я. Сліпак // Український кардіологічний журнал. – 1996. – № 4. – С. 65–71.

71. Ярема, Н. І. Застосування лазеротерапії у комплексі лікування хворих артеріальною гіпертензією [Текст] / Н. І. Ярема, Б. І. Рудик // Український кардіологічний журнал. – 1996. – № 2. – С. 34–37.

1997

72. Барна, О. М. Синдром Х: патофізіологія, діагностика, лікування [Текст] / О. М. Барна, Б. І. Рудик // Український кардіологічний журнал. – 1997. – № 2. – С. 72–75.

73. Довідник фельдшера : у 2-х книгах [Текст] / за ред. М. А. Андрейчина. – Київ : Здоров’я, 1997 – Кн. 1. – 664 с.

74. Порівняльне вивчення гемодинамічних та антиоксидантних ефектів капотену і празозину у хворих з рефрактерною серцевою недостатністю [Текст] / Р. О. Сабадишин, Б. І. Рудик, Н. Г. Блінова, О. Я. Сліпак // Лікарська справа. – 1997. – № 2. – С. 72–76.

75. Рудик, Б. І. Вибрані лекції з кардіології [Текст] / Б. І. Рудик. – Тернопіль : Лілея, 1997. – 176 с.

76. Рудик, Б. І. Ефективність лазеротерапії при ішемічній хворобі серця і артеріальній гіпертензії [Текст] // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – Тернопіль, 1997. – Вип. 2, ч. 1. – С. 180–183.

77. Ярема, Н. І. Вплив лазеротерапії на процеси ліпопероксидації в комплексному лікуванні артеріальної гіпертензії капотеном і гіпотіазидом [Текст] / Н. І. Ярема, Б. І. Рудик, Ю. С. Прохоровський // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – Тернопіль, 1997. – Вип. 2, ч. 1. – С. 224–227.

1999

78. Приказки та афоризми про здоров’я, хвороби, життя і алкоголь [Текст] / упоряд. та вступ. слово Б. І. Рудик. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Тернопіль : Укрмедкнига, 1999. – 80 с.

79. Прохоровський, Ю. С. Ефективність інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту при стабільній стенокардії напруження [Текст] / Ю. С. Прохоровський, Б. І. Рудик // Український кардіологічний журнал. – 1999. – № 4. – С. 82–86.

2000

80. Вплив триметазидину на показники діастолічної функції лівого шлуночка та процеси ліпопероксидації у хворих на стабільну стенокардію при тривалому спостереженні [Текст] / Б. І. Рудик, Ю. С. Прохоровський, І. О. Федорова [та ін.] // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – Тернопіль, 2000. – Вип. 5 – С. 79–82.

2001

81. Вплив триметазидину на порушення ритму і пізні потенціали шлуночків у пацієнтів з ішемічною хворобою серця, систолічною дисфункцією міокарда [Текст] / О. М. Барна, Б. І. Рудик, Ю. С. Прохоровський [та ін.] // Український кардіологічний журнал. – 2001. – № 5. – С. 45–47.

82. Лекція на клінічній кафедрі [Текст] / Л. Я. Ковальчук, І. Р. Мисула, М. М. Савула, С. І. Шкробот, П. П. Кузів, Ю. М. Полоус, Б. І. Рудик, І. С. Сміян, Є. М. Стародуб, А. Ю. Франчук, В. О. Шідловський // Медична освіта. – 2001. – № 3. – С. 19–23.

83. Прохоровський, Ю. С. Зміни показників гемодинаміки, діастолічної функції лівого шлуночка, мікроциркуляції та процесів ліпопероксидації у хворих зі стабільною стенокардією при тривалому використанні триметазидину [Текст] / Ю. С. Прохоровський, Б. І. Рудик, О. М. Барна // Український кардіологічний журнал. – 2001. – № 1. – С. 33–35.

2002

84. Рудик, Б. І. Вибрані лекції з кардіології [Текст] : навчальний посібник для студентів, лікарів-інтернів вищих навчальних медичних закладів III–IVрівнів акредитації / Б. І. Рудик. – Вид. друге, допов. і перероб. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. – 369 с.

2003

85. Рудик, Б. Евтаназія: «за» і «проти» [Текст] / Б. Рудик // Ваше здоров’я. – 2003. – 20–30 січ. – С. 11.

2004

86. Про підготовку та перспективи укомплектування сімейними лікарями лікувально-профілактичних закладів сільської місцевості області випускниками Тернопільського медичного університету [Текст] / Є. М. Стародуб, О. Є. Самогальська, Т. Б. Лазарчук, Н. І. Ярема, Б. І. Рудик, Ф. А. Зверхшановський, Л. П. Мартинюк, С. Є. Шостак // Медична освіта. – 2004. – № 3–4. – С. 26–29.

87. Рудик, Б. Псевдомедицина і псевдореклама [Текст] / Б. Рудик // Медична академія. – 2004. – 27 жовт. – С. 8.

88. Рудик, Б. Спогади старого лікаря : уривок з неопублікованої книги [Текст] / Б. Рудик // Медична академія. – 2004. – 14 жовт. – С. 11 ; 27 жовт. – С. 11 ; 10 листоп. – С. 11 ; 18 листоп. – С. 11 ; 18 груд. – С. 11.

89. Ярема, Н. І. Мінеральна щільність кісткової тканини і атерогенність ліпідів у хворих з есенціальною артеріальною гіпертензією [Текст] / Н. І. Ярема, Б. І. Рудик // Український кардіологічний журнал. – 2004. – № 5. – С. 42–45.

2005

90. Рудик, Б. Спогади старого лікаря : уривок з неопублікованої книги [Текст] / Б. Рудик // Медична академія. – 2005. – 9 лют. – С. 11 ; 23 лют. – С. 11 ; 5 берез. – С. 11.

91. Рудик, Б. Фармакоагресія [Текст] / Б. Рудик // Медична академія. – 2005. – 11 листоп. – С. 11.

92. Рудик, Б. І. Вибрані лекції з кардіології [Текст] : навчальний посібник для студентів, лікарів-інтернів вищих навчальних медичних закладів III–IV рівнів акредитації / Б. І. Рудик. – Вид. третє, допов. і перероб. – Тернопіль : ТДМУ, Укрмедкнига, 2005. – 515 с.

2006

93. Рудик, Б. Календарний та біологічний вік людини [Текст] / Б. Рудик // Медична академія. – 2006. – 15 верес. – С. 6.

94. Рудик, Б. Нове в лікуванні хронічної серцевої недостатності [Текст] / Б. Рудик // Медична академія. – 2006. –18 квіт. – С. 6.

95. Рудик, Б. Проблеми самолікування [Текст] / Б. Рудик // Медична академія. – 2006. –7 квіт. – С. 3.

96. Рудик, Б. Профілактика ускладнень при артеріальній гіпертензії [Текст] / Б. Рудик // Медична академія. – 2006. – 6 черв. – С. 8.

97. Рудик, Б. І. Спогади старого лікаря [Текст] / Б. І. Рудик. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2006. – 128 с.

2008

98. Алгоритми діагностики і лікування невідкладних станів у терапевтичній практиці [Текст] / Є. М. Стародуб, О. Є. Самогальська, Б. І. Рудик [та ін.] ; ред. М. Є. Стародуб. – Тернопіль : ТДМУ, Укрмедкнига, 2008. – 196 с.

99. Предиктори прогресування остеопорозу у жінок з есенціальною артеріальною гіпертензією в постменопаузі [Текст] / Н. І. Ярема, Б. І. Рудик, Л. А. Грищук, О. І. Ярема // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2008. – № 1. – С. 100–103.

100. Приказки та афоризми про здоров’я, хвороби, смерть і філософію життя [Текст] / упоряд. та вступ. слово Б. І. Рудик – Тернопіль : ТДМУ, Укрмедкнига, 2008. – Кн. ІІ. – 130 с.

101. Рудик, Б. Новий підхід до лікування артеріальної гіпертензії [Текст] / Б. Рудик // Медична академія. – 2008. – 11 січ. – С. 6.

102. Рудик, Б. Первинна і вторинна профілактика атеросклерозу [Текст] / Б. Рудик // Медична академія. – 2008. – 10 квіт. – С. 10.

103. Рудик, Б. Профілактика серцевої недостатності [Текст] / Б. Рудик // Медична академія. – 2008. – 11 жовт. – С. 8.

104. Рудик, Б. Тютюнопаління та абдомінальне ожиріння – вороги серцево-судинної системи [Текст] / Б. Рудик // Медична академія. – 2008. – 30 січ. – С. 5.

105. Рудик, Б. Чи переможе «змій» селян? Алкоголізація сіл досягла апогею. Що далі? [Текст] / Б. Рудик // Вільне життя. – 2008. – 5 квіт. – С. 4.

2009

106. Рудик, Б. Агресивна терапія статинами [Текст] / Б. Рудик // Медична академія. – 2009. –15 січ. – С. 8.

107. Рудик, Б. Досягнення в кардіології [Текст] / Б. Рудик // Медична академія. – 2009. – 27 берез. – С. 6.

108. Рудик, Б. Конфлікт цивілізацій триває [Текст] / Б. Рудик // Вільне життя. – 2009. – 6 лют. – С. 2.

109. Рудик, Б. Нове в проблемі артеріальної гіпертензії [Текст] / Б. Рудик // Медична академія. – 2009. – 12 листоп. – С. 7.

110. Рудик, Б. Ожиріння – проблема серцево-судинних ускладнень [Текст] / Б. Рудик // Медична академія. – 2009. – 27 жовт. – С. 6.

111. Рудик, Б. Село у час кризи [Текст] / Б. Рудик // Медична академія. – 2009. – 12 верес. – С. 10.

112. Рудик, Б. Три підходи до проблеми ІХС [Текст] / Б. Рудик // Медична академія. – 2009. – 28 лют. – С. 11.

113. Рудик, Б. Фармацевтичні фальсифікати [Текст] / Б. Рудик // Медична академія. – 2009. –25 квіт. – С. 8.

2010

114. Рудик, Б. Диференційований підхід до лікування артеріальної гіпертензії [Текст] / Б. Рудик // Медична академія. – 2010. – 26 берез. – С. 6.

115. Рудик, Б. Діуретики в терапії артеріальної гіпертензії [Текст] / Б. Рудик // Медична академія. – 2010. – 25 лют. – С. 5.

116. Рудик, Б. Етюди старості [Текст] / Б. Рудик // Медична академія. – 2010. – 29 трав. – С. 7.

117. Рудик, Б. Метаболічна терапія при стенокардії [Текст] / Б. Рудик // Медична академія. – 2010. – 9 груд. – С. 7.

118. Рудик, Б. Ожиріння – неінфекційна епідемія ХХІ століття [Текст] / Б. Рудик // Медична академія. – 2010. – 29 лип. – С. 3.

119. Рудик, Б. Проблеми старіння людей [Текст] / Б. Рудик // Медична академія. – 2010. – 14 жовт. – С. 7.

120. Рудик, Б. Синдром раннього старіння судин [Текст] / Б. Рудик // Університетська лікарня. – 2010. – 24 груд. – С. 8.

121. Рудик, Б. Цигарка, жінка і здоров’я нації [Текст] / Б. Рудик // Вільне життя плюс. – 2010. – 10 верес. – С. 3.

122. Рудик, Б. Шкідливість реклами ліків [Текст] / Б. Рудик // Медична академія. – 2010. – 12 листоп. – С. 6.

2011

123. Особливості впливу вальсартану на варіабельність ритму серця і добовий профіль артеріального тиску у хворих на гіпертонічну хворобу з діастолічною дисфункцією лівого шлуночка [Текст] / О. І. Коцюба, Б. І. Рудик, Н. І. Ярема, Л. В. Левицька // Клінічна та експериментальна патологія. – 2011. – Т. Х, № 2, ч. 2. – С. 52–55.

124. Рудик, Б. Антигіпертензивна терапія: проблеми [Текст] / Б. Рудик // Медична академія. – 2011. – 26 берез. – С. 7.

125. Рудик, Б. Гроші, здоров’я, смерть [Текст] / Б. Рудик // Університетська лікарня. – 2011. – 4 лют. – С. 3.

126. Рудик, Б. Знову про фактори ризику здоров’я українців [Текст] / Б. Рудик // Медична академія. – 2011. – 12 берез. – С. 8.

127. Рудик, Б. Нове в лікуванні артеріальної гіпертензії [Текст] / Б. Рудик // Медична академія. – 2011. – 22 жовт. – С. 5 ; Університетська лікарня. – 2011. – 29 жовт. – С. 7.

128. Рудик, Б. Особливості лікування артеріальної гіпертензії [Текст] / Б. Рудик // Університетська лікарня. – 2011. – 13 серп. – С. 6.

129. Рудик, Б. Особливості лікування артеріальної гіпертензії у людей похилого віку [Текст] / Б. Рудик // Медична академія. – 2011. – 21 черв. – С. 5 ; Університетська лікарня. – 2011. – 25 черв. – С. 8.

130. Рудик, Б. Раптова смерть великих людей [Текст] / Б. Рудик // Медична академія. – 2011. – 8 жовт. – С. 9.

131. Рудик, Б. Старості не уникнути, але «відсунути» можна [Текст] / Б. Рудик // Вільне життя плюс. – 2011. – 9 груд. – С. 5.

132. Рудик, Б. Тяжка розплата за сумнівне задоволення [Текст] / Б. Рудик // Вільне життя плюс. – 2011. – 27 трав. – С. 5.

2012

133. Рудик, Б. Алкоголь та серце [Текст] / Б. Рудик // Медична академія. – 2012. – 18 лют. – С. 8.

134. Рудик, Б. Безрецептурна медицина [Текст] / Б. Рудик // Медична академія. – 2012. – 24 листоп. – С. 9 ; Університетська лікарня. – 2012. –15 груд. – С. 6.

135. Рудик, Б. І шкідливі звички, і нещасні випадки [Текст] / Б. Рудик // Вільне життя плюс. – 2012. – 28 верес. – С. 9.

136. Рудик, Б. Основні фактори ризику серцево-судинних хвороб [Текст] / Б. Рудик // Університетська лікарня. – 2012. – 10 лип. – С. 8.

137. Рудик, Б. Рання післяінфарктна стенокардія [Текст] / Б. Рудик // Медична академія. – 2012. – 11 трав. – С. 10.

138. Рудик, Б. Стани при атеросклерозі [Текст] / Б. Рудик // Медична академія. – 2012. – 21 квіт. – С. 10 ; Університетська лікарня. – 2012. – 14 квіт. – С. 8.

139. Рудик, Б. Ходи більше – проживеш довше [Текст] / Б. Рудик // Медична академія. – 2012. – 23 черв. – С. 4.

140. Рудик, Б. Хочеш довше жити – менше їси [Текст] / Б. Рудик // Медична академія. – 2012. – 15 верес. – С. 7 ; Університетська лікарня. – 2012. – 28 верес. – С. 7.

141. Рудик, Б. Цілителі чи псевдоцілителі? [Текст] / Б. Рудик // Медична академія. – 2012. – 6 жовт. – С. 3 ; Університетська лікарня. – 2012. – 12 жовт. – С. 6.

2013

142. Рудик, Б. Життя та лікування хворих з нестерпними болями й муками [Текст] / Б. Рудик // Медична академія. – 2013. –12 жовт. – С. 10.

143. Рудик, Б. Мавпячий бум професора Воронова [Текст] / Б. Рудик // Медична академія. – 2013. – 31 груд. – С. 5.

144. Рудик, Б. Нове в лікуванні артеріальної гіпертензії [Текст] / Б. Рудик // Медична академія. – 2013. – 26 жовт. – С. 8.

145. Рудик, Б. Особливості артеріальної гіпертензії в похилому та старечому віці [Текст] / Б. Рудик // Медична академія. – 2013. – 19 січ. – С. 5 ; Університетська лікарня. – 2013. – 26 січ. – С. 7.

146. Рудик, Б. Проблеми народонаселення [Текст] / Б. Рудик // Медична академія. – 2013. – 7 груд. – С. 12.

147. Рудик, Б. Село потребує екстреної допомоги [Текст] / Б. Рудик // Медична академія. – 2013. – 13 берез. – С. 10.

148. Рудик, Б. Смерть, евтаназія та хоспіс [Текст] / Б. Рудик // Університетська лікарня. – 2013. – 14 верес. – С. 8.

149. Рудик, Б. Фіксовані комбінації ліків у терапії артеріальної гіпертензії [Текст] / Б. Рудик // Медична академія. – 2013. – 25 трав. – С. 6.

150. Рудик, Б. Чи можна сповільнити старіння організму людини? [Текст] / Б. Рудик // Університетська лікарня. – 2013. – 15 черв. – С. 4.

2014

151. Рудик, Б. Гормон чоловічої сили [Текст] / Б. Рудик // Медична академія. – 2014. – 30 груд. – С. 11.

152. Рудик, Б. Добрий настрій – шлях до видужання та довголіття [Текст] / Б. Рудик // Університетська лікарня. – 2014. – 7 берез. – С. 5.

153. Рудик, Б. Зміни психіки у хворих на гіпертонічну хворобу похилого та старечого віку [Текст] / Б. Рудик // Медична академія. – 2014. – 16 трав. – С. 7 ; Університетська лікарня. – 2014. – 19 квіт. – С. 8

154. Рудик, Б. Кохання здоров’ю підмога, щастю – дарунок [Текст] / Б. Рудик // Університетська лікарня. – 2014. – 13 груд. – С. 4.

155. Рудик, Б. Кохання й здоров’я [Текст] / Б. Рудик // Медична академія. – 2014. –22 листоп. – С. 11.

156. Рудик, Б. Легалізація евтаназії – добро чи зло? [Текст] / Б. Рудик // Медична академія. – 2014. – 25 лют. – С. 12.

157. Рудик, Б. Не забувайте про романтику в пенсійному віці [Текст] / Б. Рудик // Медична академія. – 2014. – 5 квіт. – С. 8.

158. Рудик, Б. Нині люди живуть довше [Текст] / Б. Рудик // Вільне життя плюс. – 2014. – 12 верес. – С. 4.

159. Рудик, Б. Проблеми старіння і народонаселення [Текст] / Б. Рудик // Медична академія. – 2014. – 7 черв. – С. 5.

160. Рудик, Б. Серцево-судинні захворювання залишаються й надалі проблемою [Текст] / Б. Рудик // Медична академія. – 2014. – 9 серп. – С. 9.

161. Рудик, Б. Старіння та кохання [Текст] / Б. Рудик // Медична академія. – 2014. –24 січ. – С. 15.

162. Рудик, Б. Як запобігти ожирінню [Текст] / Б. Рудик // Медична академія. – 2014. – 11 груд. – С. 10.

Література про життя та наукову діяльність Б. І. Рудика

163. Барна, О. Борис Іванович Рудик. Прощальне слово [Текст] / О. Барна // Мистецтво лікування. – 2014. – № 9–10. – С. 56.

164. Буська, О. Про медицину афористично [Текст] : [про книги Б. Рудика] / О. Буська // Медична академія. – 2012. – 21 квіт. – С. 10.

165. «Взірець вчителя, вченого-дослідника» [Текст] : [80 років професорові ТДМУ, доктору мед. наук Б. І. Рудику] // Медична академія. –

2012. – 20 жовт. – С. 8 ; Університетська лікарня. – 2012. – 30 жовт. – С. 8.

166. Гулько, Я. Тож будьте здорові у новому році і завжди! [Текст] : [професор медичної академії Б. І. Рудик має незвичне захоплення – багато років збирає і колекціонує приказки, прислів’я на теми здоров’я та хвороб ] // Я. Гулько // Тернопіль вечірній. – 1999. – 16 січ.

167. Його серце стихло навічно [Текст] : [Борис Іванович Рудик (22.10.1932–11.12.2014)] // Медична академія. – 2014. – 30 груд. – С. 10

168. Сімдесятий жовтень професора Бориса Рудика [Текст] // Медична академія. – 2002. – № 21. – С. 2.

169. Тивонюк, Г. Настільна книга лікарів і студентів [Текст] / Г. Тивонюк, Я. Якимець // Медична академія. – 2006. – № 8 . – С. 7. – Рец. на кн.: Б. Рудик «Вибрані лекції з кардіології».

170. Хміляр, Л. Борис Рудик: «Інколи гарний афоризм дає більше інформації, ніж прочитана книжка» [Текст] : [про книжку професора ТДМУ Б. Рудика «Приказки й афоризми про здоров’я, хвороби, смерть і філософію життя»] / Л. Хміляр // Свобода. – 2014. – 13 черв. – С. 4.

171. Хміляр, Л. Пам’ять про нього світла [Текст] : [знаний кардіолог, професор кафедри терапії та сімейної медицини ТДМУ Борис Іванович Рудик] / Л. Хміляр // Медична академія. – 2016. – 30 серп. – С. 15–16.

172. Щербак, Л. Рудик Борис Іванович [Текст] / Л. Щербак, Н. Ярема // Тернопільський енциклопедичний словник : в 3-х т. / гол. ред. колегії Г. Яворський. – Тернопіль : Збруч, 2008. – Т. 3 : П – Я. – С. 204.

Уклала Водюк Н. П.,

редагувала Криськів Н. П.