Вчені ТНМУ: бібліографічні покажчики

Маркова Олена Олексіївна

МАРКОВА ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА –

НАУКОВЕЦЬ, ПЕДАГОГ, ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ

(12.01.1930 – 21.01.2000)

Маркова Олена Олексіївна народилася 12 січня 1930 р. у містечку Гнівань (нині місто Тиврів поблизу Вінниці). У 1948 р. із золотою медаллю закінчила середню школу, а у 1954 р. – Вінницький медичний інститут (нині державний медуніверситет) з відзнакою. У 1954–1957 рр. навчалася в аспірантурі, по закінченні якої у 1957 р. була направлена на роботу у Тернопільський медичний інститут, де розпочала трудову біографію на посаді асистента кафедри патологічної фізіології.

У 1958 р. Маркова Олена Олексіївна захистила кандидатську дисертацію на тему «Про значення функціонального стану центральної нервової системи» (науковий керівник – проф. Я.М. Бритван), у 1968 р. докторську дисертацію «Нейрогуморальна регуляція функцій при кисневому голодуванні» (науковий консультант – акад. М.М.Сиротинін). Доцент – з 1964 р., з 1970 р. – професор. Упродовж 1975–1996 рр. Маркова О.О. працювала на посаді завідувача кафедрою патологічної фізіології.

Головним напрямком її наукових пошуків було вивчення нервової та ендокринної регуляції при кисневому голодуванні. Як вчений-патофізіолог Олена Олексіївна працювала над такими науковими темами: реактивність організму, гіпоксія, гіпокінезія, адреналінова міокардіодистрофія, ожиріння. Маркова О. О. розробила комплексну методику беззондової інтрагастальної оксигенотерапії для лікування аліментарного ожиріння і цукрового діабету, яка була впроваджена в практику охорони здоров’я Тернопільської, Рівненської та Хмельницької областей.

О.О. Маркова була учасницею багатьох з’їздів, наукових конференцій різного рівня, пленумів товариства патофізіологів, міжнародних форумів. Так, у 1984 р. вона виступила із доповіддю на навчально-методичній конфернції в Слівенському напіввищому медичному інституті імені Петра Берона (Болгарія), у 1993 р. взяла участь у VІІ Міжнародному конгресі з екології в Лодзі (Польща).

Маркова О.О. активно здійснювала методичну роботу. Так, під її керівництвом було підготовано і опубліковано низку методичних вказівок до практичних занять, завдання для тестового контролю, матеріали для підготовки до іспитів.

Варто зазначити, що Олена Олексіївна була науковим керівником СНТ, головою комісії із роботи з молодими вченими, членом правління наукового товариства патофізіологів України, членом Республіканського комітету з НДРС, членом спеціалізованої ради Львівського медуніверситету і Тернопільської медакадемії.

Наукова, педагогічна і громадська діяльність професора Маркової О. О. була відзначена медалями: «За доблесну працю» та «Ветеран праці». У 1997 р. за вагомі досягнення у праці та високу професійну майстерність вона була удостоєна почесного звання заслуженого діяча науки і техніки України.

Маркова Олена Олексіївна є автором та співавтором більше 200 наукових та навчально-методичних праць, з-поміж яких чотири монографії – «Експеримент – основний метод патологічної фізіології» (1982, у співавторстві, «Адреналінова міокардіодистрофія» (1997), «Реактивність і резистентність організму» (1997), «Кисневе голодування організму» (1997), 8-ми авторських свідоцтв та 11 рацпропозицій.

До біобібліографічного покажчика увійшли наукові роботи О. О. Маркової за період з 1958 по 2000 роки. Матеріал згруповано за роками видань в алфавітному порядку. Біобібліографічний покажчик включає такі праці: автореферет дисертації, навчальні посібники, монографії, методичні рекомендації, авторські свідоцтва, наукові статті з журналів та збірників праць, тези доповідей конференцій, з’їздів, симпозіумів.

Бібліографічний опис здійснено відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання.

При підготовці покажчика використані фонди бібліотеки Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.

Видання адресовано науковцям, аспірантам, студентам.

ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

1958

1. Маркова, О. О. Вплив різного функціонального стану центральної нервової системи на зміни дихання і електричної активності мозку при асфіксії / О. О. Маркова // Збірник наукових робіт Тернопільського медичного інституту. – Тернопіль, 1958. – С. 26–27.

1959

2. Бергер, Э. Н. Ацетилхолин и холинэстераза крови при асфиксии / Э. Н. Бергер, Е. А. Маркова // Первая Украинская конференция патофизиологов : тезисы докл. – К., 1959. – С. 15–16.

3. Маркова, Е. А. О реакциях аппарата кровообращения на действие ацетилхолина и адреналина при асфиксии / Е. А. Маркова // Вопросы физиологии и патологии кровообращения : тезисы докл. выездной науч. конф. Украинского общества патофизиологов. – Тернополь, 1959. – С. 38–39.

1960

4. Бергер, Э. Н. О механизме изменений чувствительности сердечно-сосудистой системы к химическим медиаторам при асфиксии / Э. Н. Бергер, Е. А. Маркова // Доклады и сообщения межвузовской научной сессии по проблеме патогенеза и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. – Ужгород, 1960. – С. 90.

5. Бергер, Э. Н. О некоторых изменениях реактивности системы кровобращения при асфиксии и гипоксии / Э. Н. Бергер, Е. А. Маркова, Е. Г. Золенкова // Сборник тезисов третьей Всесоюзной конференции патофизиологов. – М., 1960. – С. 18.

6. Коморовский, Ю. Т. Изменения биотоков головного мозга при агастральной астении / Ю. Т. Коморовский, Е. А. Маркова, И. В. Демборинский // Тезисы докладов конференции, посвященной кортико-висцеральным связям. – Баку, 1960. – С. 149–151.

7. Маркова, Е. А. Ацетилхолин и холинестаза при асфиксии / Е. А. Маркова // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. – 1960. – № 5. – С. 60–61.

8. Маркова, Е. А. Изменения активности холинэстеразы в крови и тканях при асфиксии / Е. А. Маркова // Материалы научной конференции Тернопольского мединститута. – Тернополь, 1960. – С. 83–85.

9. Маркова, Е. А. Химические факторы нервного возбуждения при асфиксии / Е. А. Маркова // Труды Тернопольского медицинского института. – Тернополь, 1960. – Т. 1. – С. 408–418.

1962

10. Коморовский, Ю. Т. Электроэнцефалография в диагностике синдрома агастральной астении / Ю. Т. Коморовский, Е. А. Маркова, И. В. Демборинский // Клиническая медицина. – 1962. – № 7. – С. 88–94.

11. Маркова, Е. А. К вопросу о механизме изменений сосудистых реакций при кислородном голодании организма / Е. А. Маркова // Доклады и сообщения второй конференции Украинского общества патофизиологов. – Ужгород, 1962. – С. 137–138.

12. Маркова, Е. А. Некоторые нарушения нейрогуморальных регуляций при кислородном голодании / Е. А. Маркова // V научная конференция Тернопольского мединститута : тезисы докл. – Тернополь, 1962. – С. 223–224.

13. Маркова, Е. А. О некоторых изменениях реактивности сердечно-сосудистой системы при кислородном голодании / Е. А. Маркова // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. – 1962. – № 5. – С. 70–71.

14. Огий, П. Е. Изменения электрокардиограммы и содержания лейкоцитов в крови при операциях на печени / П. Е. Огий, Е. А. Маркова // V научная конференция Тернопольского мединститута : тезисы докл. – Тернополь, 1962. – С. 230–231.

1963

15. Бергер, Э. Н. К механизму некоторых изменений реактивности сердечно-сосудистой системы при асфиксии / Э. Н. Бергер, Е. А. Маркова // Вопросы патологической физиологии. – К. : Госмедиздат УССР, 1963. – С. 69–71.

16. Бергер, Э. Н. О некоторых изменениях реактивности системы кровообращения при гипоксии и асфиксии / Э. Н. Бергер, Е. А. Маркова, Е. Г. Золенкова // Вопросы патологической физиологии сердечно-сосудистой системы. – М. : Медгиз, 1963. – С. 141–144.

17. Коморовский, Ю. Т. Интероцептивные влияния при интраеюальном введении раствора глюкозы по данным электрокортико- и электорокардиографии / Ю. Т. Коморовский, Е. А. Маркова, Е. Г. Золенкова // Интерорецепторы и нервная регуляция системных функций в норме и патологии : тезисы докл. науч. конф. – Ивано-Франковск, 1963. – С. 62–63.

18. Маркова, Е. А. Влияние асфиксии на электрокортикальные эффекты ацетилхолина / Е. А. Маркова // Кислородная недостаточность. – К., 1963. – С. 132–137.

19. Маркова, Е. А. О влиянии асфиксии на чувствительность сердца к дейтвию ацетилхолина / Е. А. Маркова, Е. Г. Золенкова // Вопросы патологической физиологии. – К. : Госмедиздат УССР, 1963. – С. 72–75.

20. Маркова, Е. А. О влиянии асфиксии на электрокортикальные эффекты ацетилхолина / Е. А. Маркова // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. – 1963. – № 3. – С. 27–29.

21. Маркова, О. О. Про деякі зміни реактивності організму при кисневому голодуванні / О. О. Маркова // Питання кисневого голодування та дихальні властивості крові при деяких патологічних станах організму : тематична конф. – Івано-Франківськ, 1963. – С. 52–53.

22. Огий, П. Е. Изменения биотоков коры головного мозга при операциях на печени в эксперименте / П. Е. Огий, Е. А. Маркова // Интерорецепторы и нервная регуляция системных функций в норме и патологии : тезисы докл. науч.конф. – Ивано-Франковск, 1963. – С. 86–87.

1964

23. Бергер, Э. Н. Действие некоторых физиологически активных веществ на биоэлектрическую активность коры головного мозга / Э. Н. Бергер, Е. А. Маркова, В. В. Файфура // Фармакология и токсикология. – 1964. – Вып.1. – С. 11–12.

24. Бергер, Э. Н. О роли надпочечников в изменениях чувствительности сердца к ацетилхолину при гипоксии / Э. Н. Бергер, Е. А. Маркова // Тезисы докладов научной конференции, посвященной вопросам аллергии и реактивности органов и систем организма при эндокринных расстройствах и других патологических процессах, сентябрь 1964 г. – К. : Здоровье, 1964. – С. 75–76.

25. Маркова, О. О. Про деякі особливості нейрогуморальної регуляції серця в умовах кисневої недостатності / О. О. Маркова // VІІ з’їзд Українського фізіологічного товариства : тези доповідей. – К. : Наук. думка, 1964. – С. 261–262.

26. Огий, П. Е. Функциональное состояние коры головного мозга кроликов при операциях на печени после облучения / П. Е. Огий, Е. А. Маркова // Медицинская радиология. – 1964. – № 12. – С. 40–46.

1965

27. Бергер, Э. Н. Действие некоторых гуморальных факторов на электрическую активность коры мозга / Э. Н. Бергер, Е. А. Маркова, В. В. Файфура // Нейро-гуморальная регуляция в норме и патологии : тезисы докл. к межвузовской науч. конф. – Ужгород, 1965. – С. 4–5.

28. Бергер, Э. Н. Постановка опыта на практических занятиях по патологической физиологии на тему «Кислородное голодание» / Э. Н. Бергер, Е. А. Маркова // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. – 1965. – № 1. – С. 76–77.

29. Маркова, Е. А. Изменения биоэлектрической активности коры головного мозга при операциях на печени / Е. А. Маркова, П. Е. Огий // Врачебное дело. – 1965. – № 5. – С. 134–135.

30. Маркова, Е. А. О некоторых особенностях реактивности сердца к нервным и непосредственным гуморальным воздействиям при гипоксии / Е. А. Маркова // Материалы VІІ научной конференции Тернопольского мединститута. – Тернополь, 1965. – С. 181–183.

31. Маркова, Е. А. О состоянии нервных и гуморальных реакций сердечно-сосудистой системы при кислородном голодании организма в эксперименте / Е. А. Маркова // Материалы VІІ научной конференции Тернопольского мединститута. – Тернополь, 1965. – С. 179–180.

32. Маркова, О. О. Залежність між ступенем насичення артеріальної крові киснем та змінами чутливості тканин до фізіологічно-активних речовин при гіпоксії / О. О. Маркова // Тези доповідей другої тематичної конференції «Дихальні властивості крові та її система зсідання при деяких патологічних станах організму». – Івано-Франківськ, 1965 – С. 55–56.

33. Огий, П. Е. Изменения функционального состояния коры головного мозга кроликов при операциях на печени в ранний период после облучения / П. Е. Огий, Е. А. Маркова // Материалы VІІ научной конференции Тернопольского мединститута. – Тернополь, 1965. – С. 88–90.

1966

34. Бергер, Э. Н. О роли надпочечников в изменениях чувствительности сердца к ацетилхолину при гипоксии / Э. Н. Бергер, Е. А. Маркова // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. – 1966. – № 4. – С. 38–42.

35. Маркова, Е. А. О влиянии нейротропных средств на выносливость сердца к недостатку кислорода у животных с измененной функцией надпочечников / Е. А. Маркова // Материалы докладов научной конференции «Действие нейротропных средств на трофические процессы и тканевой обмен». – Л., 1966. – С. 58.

36. Маркова, Е. А. О некоторых изменениях реактивности гладкомышечной ткани к нервным и непосредственным гуморальным воздействиям при гипоксии / Е. А. Маркова // Материалы VІІІ научной конференции Тернопольского мединститута. – Тернополь, 1966. – С. 249–250.

37. Маркова, Е. А. О некоторых изменениях реактивности сердца при гипоксии / Е. А. Маркова // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. – 1966. – № 2. – С. 44–49.

38. Маркова, Е. А. О роли холинергически-адренергической регуляции сердца в адаптации к гипоксии / Е. А. Маркова // Третья Украинская конференция патофизиологов : тезисы докл. – Одесса, 1966. – С. 114–115.

39. Маркова, О. О. До питання про механізм змін чутливості серця до ацетилхоліну при гіпоксії / О. О. Маркова // Концепція по проблемі патології серцево-судинної системи : тези доп. – Івано-Франківськ, 1966. – С. 186–187.

40. Маркова, О. О. Про деякі особливості дії ацетилхоліну на серце і мозок тварин різного віку / О. О. Маркова // І конференця Українського фармакологічного товариства : тези доп. – Тернопіль, 1966. – С. 147–148.

1967

41. Маркова, Е. А. Влияние холинергических веществ и адреналина на длительность сохранения биоэлектрической активности сердца при острой асфиксии / Е. А. Маркова // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. – 1967. – № 9. – С. 38 – 41.

42. Маркова, Е. А. Зависимость между уровнем напряжения кислорода в тканях и изменениями чувствительности тканей к физиологически активным веществам при гипоксии / Е. А. Маркова // Тезисы докладов научной конференции «Физические и физико-химические методы в эксперименте». – Горький, 1967. – С. 33–34.

43. Маркова, О. О. Вплив гіпоксії на чутливість тканин до ацетилхоліну у тварин різного віку / О. О. Маркова // Фізіологічний журнал. – 1967. – Т. 13, № 6. – С. 827–830.

1968

44. Маркова, Е. А. Зависимость напряжения кислорода в тканях при гипоксии от функции надпочечников /Е. А. Маркова // Полярографическое определение кислорода в биологических объектах. – К., 1968. – С. 186–189.

45. Маркова, Е. А. Нейрогуморальная регуляция функций при кислородном голодании : автореф. дис. … докт. мед. наук / Е. А. Маркова . – К., 1968. – 38 с.

46. Маркова, Е. А. Некоторые механизмы влияния нейротропных средств на резистентность организма к гипоксии / Е. А. Маркова // Тезисы докладов научной конференции «Действие нейротропных средств на нервную и гормональную регуляцию». – Л., 1968. – С. 125–126.

47. Маркова, Е. А. Особенности нейрогуморальной регуляции функций сердечно-сосудистой системы при гипоксии / Е. А. Маркова // Патофизиология сердечно-сосудистой системы : материалы респ. конф. патофизиологов, г. Запорожье, сентябрь 1968 г. – К. : Здоров’я, 1968. – С. 77–78.

48. Маркова, О. О. Вплив наднирників на зміни напруження кисню в тканинах при гіпоксії / О. О. Маркова // Матеріали VІІІ з’їзду Українського фізіологічного товариства. – Львів : Вид-во Львівського університету, 1968. – С. 334–335.

1969

49. Бергер, Э. Н. Тернопольское общество патофизиологов / Э. Н. Бергер, Е. А. Маркова // Научные медицинские общества западных областей УССР, их роль и значение в развитии здравоохранения, медицинской науки и подготовке научных кадров : тезисы докл. третьей межобласной науч. историко-медицинской конф. – Львов, 1969. – С. 77–78.

1970

50. Маркова, Е. А. Значение надпочечников в изменениях напряжения кислорода в тканях при гипоксии / Е. А. Маркова // Проблемы эндокринологии : респ. межвед. сб. –1970. – № 5. – С. 72–75.

51. Маркова, Е. А. Лечение ожирения пероральным введением кислородной пены / Е. А. Маркова // Вопросы теоретической и практической медицины. – К. : Здоров’я, 1970. – С. 57–58.

52. Маркова, Е. А. Нарушение различных звеньев регуляции функций при гипоксии / Е. А. Маркова // Механизмы регулирования жизнедеятельности организма в условиях патологии : материалы І Всесоюзного съезда патофизиологов. – Баку, 1970. – С. 34–35.

53. О роли холинергических механизмов в изменениях реактивности организма при нарушениях функций надпочечников / Э. Н. Бергер, В. А. Болярская, Ю. И. Бондаренко, Е. А. Маркова // Механизмы регулирования жизнедеятельности организма в условиях патологии : материалы І Всесоюзного съезда патофизиологов. – Баку, 1970. – С. 212–213.

1971

54. Маркова, Е. А. Дифференцированное применение психотропных средств для лечения невротических расстройств у больных с демпинг-синдромом / Е. А. Маркова, М. М. Ищенко // Дифференцированное применение психотропных средств в психиатрии и неврологии, диагностика, клиника и лечение инсультов : материалы Респ. конф. – Львов, 1971. – С. 162–164.

55. Маркова, Е. А. Лечение алиментарного ожирения кислородной пеной / Е. А. Маркова // Врачебное дело. – 1971. – № 6. – С. 121–123.

56. Маркова, Е. А. О роли щитовидной железы в изменениях чувствительности сердца к ацетилхолину при гипоксии / Е. А. Маркова // Физиология, биохимия и патология эндокринной системы. – К., 1971. – С. 133–134.

1972

57. Маркова, Е. А. Влияние адреналэктомии на напряжение кислорода в тканях / Е. А. Маркова, Л. П. Огий // Полярографическое определение кислорода в биологических объектах : тезисы докл. ІІ Всесоюзного симпозиума. – К., 1972. – С. 63–64.

58. Маркова, Е. А. Эксперимент – основной метод патологической физиологии : метод. рекомендации / Е. А. Маркова, Ю. И. Бондаренко, В. В. Файфура. – Тернополь, 1972. – 35 с.

59. Маркова, О. О. Вплив перорального введення кисневої піни на оксегинацію крові і електроенцефалограму вагітних / О. О. Маркова, Л. В. Моцна, М. М. Тихоліз // Педіатрія, акушерство і гінекологія – 1972. – № 4. – С. 37–38.

60. Маркова, О. О. До механізму впливу надниркових залоз на резистентність організму / О. О. Маркова // ІХ з’їзд Українського фізіологічного товариства : тези доп. – К. : Наук. думка, 1972. – С. 243.

61. О роли адренергических и холинергических механизмов в патогенезе некротических поражений миокарда / Э. Н. Бергер, Е. А. Маркова, В. А. Болярская, Ю. И. Бондаренко, М. А. Хома // Роль нервной системы в возникновении патологических процессов и их компенсации : тезисы ІV Украинской респ. конф. патофизиологов. – Ивано-Франковск, 1972. – С. 26–27.

1973

62. Маркова, Е. А. К механизму влияния надпочечников на резистентность организма к гипоксии / Е. А. Маркова // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. – 1973. – № 4. – С. 62–63.

63. Маркова, Е. А. О действии симпатомиметических катехоламинов на резистентность сердца к гипоксии у животных с нарушенной функцией надпочечников / Е. А. Маркова, В. В. Коптюх // Материалы ІІ съезда фармакологов УССР. – К., 1973. – С. 148–149.

64. Маркова, Е. А. Применение интрагастральной беззондовой оксигенотерапии для лечения больных ожирением :метод. рекомендации / Е. А. Маркова, М. Г. Масик, В. С. Данилишина. – Тернополь, 1973. – 13 с.

65. Маркова, О. О. Наукова робота студентів – один з засобів підвищення якості підготовки висококваліфікованих спеціалістів / О. О. Маркова // Програма та методичні матеріали третьої науково-методичної конференції з питань оптимізації учбового процесу. – Тернопіль, 1973. – С. 6–7.

66. Методические рекомендации по применению кислородной пены для лечения больных ожирением / Е. А. Маркова, М. Г. Масик, В. С. Данилишина. – Тернополь, 1973. – 16 с.

1974

67. Окисні процеси в організмі тварин з видаленими наднирковими залозами / О. О. Маркова, С. О. Давида, В. В. Коптюх, Л. П. Огій, В. В. Файфура // Фізіологічний журнал. – 1974. – Т. 20, № 6. – С. 818–820.

1975

68. Гипоксические явления в миокарде и коре головного мозга при гипокинезии / И. В. Шуст, Е. А. Маркова, В. Г. Авраменко, В. Е. Яковлев, В. В. Коптюх, Л. В. Зоря // Оксибиотические и антиоксибиотические процессы при экспериментальной и клинической патологии : тезисы докл. к симпозиуму. – К., 1975. – С. 137–139.

69. Маркова, Е. А. Кислородная пена в диете больных ожирением / Е. А. Маркова, В. С. Данилишина, Л. В. Гончар // Научные основы питания здорового и больного человека : сб. трудов. – Алма-Ата, 1975. – Т. 2. – С. 309–310.

70. Маркова, Е. А. Состояние напряжения кислорода в тканях животных при действии постоянного магнитного поля / Е. А. Маркова, М. П. Ямко // Материалы третьего Всесоюзного симпозиума «Влияние магнитных полей на биологические объекты». – Калининград, 1975. – С. 121.

71. Нарушения кислородного гомеостаза организма при недостаточности надпочечников / Е. А. Маркова, В. В. Файфура, С. А. Давыда, В. В. Коптюх, В. Г. Карпук, А. С. Ваврищук, А. В. Гарапко // Оксибиотические и аноксибиотические процессы при экспериментальной и клинической патологии : тезисы докл. к симпозиуму – К., 1975. – С. 139–141.

72. О механизме антигипоксического действия резерпина / Е. А. Маркова, В. В. Файфура, В. В. Коптюх, В. Г. Карпук // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. – 1975. – № 2. – С. 68–69

73. Markova, H. Oxygen consumption and glycolysis in hypokinesis / H. Markova, L. Zoria // XIII zjazd polskiego towarzystwa fiziologicznego : streszenia referatόw i komynikatόw. – Gdansk, 1975. – Częsć 1. – S. 234.

74. Markova, H. Rozwoj hypoksji w niewydolnosci kory nadnerczy i w hypokinezji / H. Markova, L. Zoria // XIII zjazd polskiegotowapzystwa fiziologicznego : streszenia referatόw i komynikatόw. – Gdansk, 1975. – Częsć 1. – S. 235.

1976

75. Маркова, Е. А. Некоторые показатели функционального состояния печени у больных ожирением и изменение их в связи с лечебным питанием / Е. А. Маркова, В. С. Данилишина, М. М. Франчук // Вопросы экспериментальной и клинической гепатологии : тезисы Респ. науч. конф. – Тернополь, 1976. – С. 255–256.

76. Маркова, Е. А. О механизмах действия катехоламинов на резистентность сердца к гипоксии / Е. А. Маркова, В. В. Коптюх // Механизмы повреждения, резистентности, адаптации и компенсации : тезисы докл. ІІ Всесоюзного съезда патофизиологов. – Ташкент, 1976. – Т. № 1. – С. 95–96.

77. Маркова, О. О. Дія адреналіну і норадреналіну на резистентність серця до гіпоксії / О. О. Маркова, В. В. Коптюх // Фізіологічний журнал АН УРСР. – 1976. – Т. 22, №. 3. – С. 343–348.

78. Результаты экспериментального изучения токсичности селенита натрия / С. А. Сморщок, Е. А. Маркова, А. Н. Олейник, В. Е. Яковлев, Л. С. Смоляр, Л. А. Порохняк // Селен в биологии. – Баку, 1976. – С. 84–88.

1977

79. Вплив експериментальної гіпокінезії на структуру і функцію шлунка / О. О. Маркова, А. С. Ваврищук, В. В. Розводовськой, В. А. Прощерук // Фізіологічний журнал АН УРСР. – 1977. – Т. 23, №. 5. – С. 653–656.

80. Зміни в мозку, серці і шлунку при експериментальній гіпокінезії / О. О. Маркова, Л. В. Зоря, В. Г. Авраменко, В. В. Файфура, А. С. Ваврищук, В. Г. Карпук, В. В. Коптюх // Х з’їзд Українського фізіологічного товариства : тези доп. – К. : Наук. думка, 1977. – С. 223.

81. Маркова, Е. А. Нарушение кислородного баланса организма при недостаточности надпочечников в эксперименте / Е. А. Маркова, В. В. Коптюх, Н. И. Гетьман // Дыхательная недостаточность в клинике и эксперименте : тезисы докл. областной науч. конф. – Куйбышев, 1977. – С. 128–129.

82. Маркова, Е. А. Особенности кислородного обеспечения тканей организма в условиях экспериментальной гипокинезии / Е. А. Маркова, Л. В. Зоря // Тезисы докладов областной научной конференции, посвященной 60-летию Великого Октября. – Куйбышев, 1977. – С. 80–81.

83. Маркова, Е. А. Применение интрагастральной оксигенотерапии в комплексном лечении больных сахарным диабетом : метод. рекомендации / Е. А. Маркова, Л. В. Гончар, Н. П. Чернобровый. – Тернополь, 1977. – 11 с.

1978

84. Маркова, Е. А. Использование кислородной пены в комплексном лечении больных ожирением / Е. А. Маркова, В. С. Данилишина // Рациональное питание : респ. межвед. сб. – К. : Здоров’я, 1978. – Вып. 13 : Проблемы ожирения. – С. 98–101.

85. Маркова, Е. А. К вопросу функционального состояния вегетативной нервной системы при эмоциональном стрессе у студентов во время экзаменов / Е. А. Маркова, В. В. Коптюх // Гигиена и санитария. – 1978. – № 2. – С. 45–47.

86. Маркова, Е. А. Об адренергическо-холинергическом механизме действия адреналина на резистентность сердца к гипоксии / Е. А. Маркова, В. В. Коптюх // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. – 1978. – № 4. – С. 3–6.

87. Маркова, Е. А. Об участии адренергических механизмов в изменениях резистентности сердца к гипоксии в условиях гипокинезии / Е. А. Маркова, В. М. Гандзюк // Кислородный режим организма и механизмы его обеспечения : тезисы докл. к Всесоюзной конф. по проблеме взаимодействия дыхания, кровообращения и эритрона и их комплексной регуляции в норме и патологии. – Барнаул, 1978. – Ч. 3. – С. 86–87.

88. Маркова, Е. А. Состояние процессов окислительного фосфорилирования у адреналэктомированных животных / Е. А. Маркова, В. В. Коптюх, Н. И. Гетьман // Кислородный режим организма и механизмы его обеспечения : тезисы докл. к Всесоюзной конф. по проблеме взаимодействия дыхания, кровообращения и эритрона и их комплексной регуляции в норме и патологии. – Барнаул, 1978. – Ч. 3. – С. 40–41.

89. Нарушения кислородного гомеостазиса организма при недостаточности надпочечников / Е. А. Маркова, В. В. Файфура, С. А. Давыда, В. В. Коптюх, В. Г. Карпук, А. С. Ваврищук, А. В. Гарапко // Кислородный гомеостазис и кислородная недостаточность. – К. : Наук. думка, 1978. – С. 172–179.

1979

90. Маркова, Е. А. Гипоксические явления в миокарде при ограничении двигательной активности / Е. А. Маркова, Л. В. Зоря // Специальная и клиническая физиология гипоксических состояний : тезисы докл. – К., 1979. – Ч. 2. – С. 48–51.

91. Маркова, Е. А. Особенности течения адреналиновой миокардиодистрофии у крыс на фоне различных режимов двигательной активности / Е. А. Маркова, И. Л. Попович // Нервные и гуморальные механизмы возникновения основных заболеваний сердечно-сосудстой системы : тезисы докл. науч. конф. Украинского респ. общества патофизиологов. – Полтава, 1979. – С. 101.

92. Маркова, Е. А. Памятка больному ожирением по приготовлению низкокалорийных диетических блюд / Е. А. Маркова, В. С. Данилишина, Л. В. Николайчук. – Тернополь, 1979. – 14 с.

93. Особенности нейрогуморальной регуляции сердца у крыс с различной устойчивостью к острой гипоксической гипоксии / Е. А. Маркова, Ю. И. Бондаренко, С. Н. Вадзюк, В. В. Файфура, А. П. Росоловский // Специальная и клиническая физиология гипоксических состояний : тезисы докл. – К., 1979. – Ч. 1. – С. 104–108.

94. Особенности холинергической регуляции сердца в условиях гипокинезии / Е. А. Маркова, Ю. И. Бондаренко, В. А. Болярская, В. В. Файфура, А. П. Росоловский, Л. Н. Бабинская // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. – 1979. – № 3. – С. 13–16.

95. Состояние холинергических механизмов регуляции сердца при экспериментальной гипокинезии / Е. А. Маркова, Ю. И. Бондаренко, В. А. Болярская, В. В. Файфура, А. П. Росоловский // Нервные и гуморальные механизмы возникновения основных заболеваний сердечно-сосудстой системы : тезисы докл. науч. конф. Украинского респ. общества патофизиологов. – Полтава, 1979. – С. 100.

1980

96. Маркова, Е. А. Динамика восстановления состояния миокарда после хронического перенапряжения / Е. А. Маркова, В. Г. Ковешников, И. Л. Попович // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. – 1980. – № 4. – С. 44–48.

97. Маркова, Е. А. Применение кислородной пены для лечения ожирения / Е. А. Маркова, В. С. Данилишина // Теоретические и практические аспекты изучения питания человека : тезисы докл. – М., 1980. – Т. 2. – С. 87–88.

1981

98. Влияние холинергических веществ на течение экспериментальной гипокинезии / Е. А. Маркова, Ю. И. Бондаренко, В. В. Файфура, Л. В. Зоря, А. П. Росоловский // Актуальные вопросы физиологии и токсикологии : тезисы IV съезда фармакологов Украинской ССР. – Тернополь, 1981. – С. 86.

99. Маркова, Е. А. Как избежать тучности / Е. А. Маркова, В. С. Данилишина. – М. : Знание, 1981. – 94 с.

100. Маркова, Е. А. Особенности регуляции сердечного ритма у крыс с различной устойчивостью к гипоксии / Е. А. Маркова, С. Н. Вадзюк // Физиологический журнал АН УССР. – 1981. – Т. 27, № 5. – С. 703–706.

101. Маркова, Е. А. Особенности холинорецептивной чувствительности сердца и мозга в возрастном аспекте / Е. А. Маркова // Центральная регуляция кровообращения : тезисы докл. IV Всесоюзного симпозиума. – К. : Наук. думка, 1981. – С. 83.

1982

102. Маркова, Е. А. Влияние гипокинезии на показатели кислородного гомеостаза организма / Е. А. Маркова, Л. В. Зоря // Космическая биология и авиакосмическая медицина : тезисы докл. VII Всесоюзной конф. по космической биологии и авиакосмической медицине. – М. ; Калуга, 1982. – Ч. 1. – С. 69.

103. Маркова, Е. А. О влиянии гипокинезии на резистентность сердца к гипоксии / Е. А. Маркова, В. М. Гандзюк, И. Л. Попович // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. – 1982. – № 3. – С. 46–49.

104. Маркова, Е. А. О влиянии гипоксии на регуляцию сердечной деятельности крыс с различной устойчивостью к недостатку кислорода / Е. А. Маркова, С. Н. Вадзюк // Повреждение и регулярные процессы организма : тезисы докл. III Всесоюзного съезда патофизиологов. – М., 1982. – С. 143.

105. Маркова, Е. А. Особенности реактивности сердца крыс с различной устойчивостью к острой гипоксической гипоксии / Е. А. Маркова, С. Н. Вадзюк, В. В. Файфура // Кровообращение в условиях высокогорной и экспериментальной гипоксии : тезисы докл. 2-го Всесоюзного симпозиума. – Фрунзе : Илим, 1982. – С. 88.

106. Условия синтеза ацетилхолина в сердце крыс при экспериментальном гипертиреозе / Е. А. Маркова, В. В. Файфура, Л. Н. Бабинская, И. И. Магдзяр // Актуальные вопросы экспериментальной и клинической эндокринологии : тезисы докл. III съезда эндокринологов Украинской ССР. – К., 1982. – С. 57–58.

107. Холінергічні і адренергічні процеси в серці при експериментальній гіпокінезії / О. О. Маркова, Ю. І. Бондаренко, В. В. Файфура, Л. Н. Бабінська // ХІ з’їзд Українського фізіологічного товариства : тези доп. – К. : Наук. думка, 1982. – С. 280–281.

1983

108. Маркова, Е. А. Изменения вегетативного баланса организма при экспериментальной гипокинезии / Е. А. Маркова, Л. В. Зоря // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. – 1983. – № 2 – С. 25–29.

109. Маркова, Е. А. Нарушение дыхания при длительной гиподинамии, связанной со строгим постельным режимом / Е. А. Маркова, Л. В. Зоря // Теоретические и клинические аспекты патофизиологии дыхания. – Куйбышев, 1983. – С. 214–215.

110. Маркова, Е. А. Экспериментальный инфаркт миокарда и реактивность организма / Е. А. Маркова, И. Р. Мисула, С. Н. Вадзюк // Физиология и патофизиология сердца и коронарного кровообращения : тезисы докл. І Всесоюзного симпозиума. – К., 1983. – С. 60–61.

1984

111. Маркова, Е. А. Ленинская идея профилактического направления в медицине / Е. А. Маркова // Ефективността в здравеопазването – наша цел, наш дълг : сб. материалов учебно-методической конф. – Сливен, 1984. – С. 84.

112. Маркова, Е. А. Методические основы преподавания медико-биологических дисциплин / Е. А. Маркова // Ефективността в здравеопазването – наша цел, наш дълг : сб. материалов учебно-методической конф. – Сливен, 1984. – С. 1.

113. Маркова, Е. А. Предупреждение кардиотоксического действия адреналина с помощью простагландина Е2 / Е. А. Маркова, Ю. М. Цяпа // Синтетические и прикладные исследования простагландинов : тезисы 2-го Всесоюзного совещания. – Уфа, 1984. – С. 117.

114. Маркова, Е. А. Ультраструктурные изменения в центральной нервной системе при сочетанном действии гипокинезии и стресса / Е. А. Маркова, В. Г. Авраменко, Ю. Ф. Геря // Стресс, адаптация и функциональные нарушения. – Кишинев, 1984. – С. 144–145.

115. Особенности вегетативной регуляции сердечной деятельности животных с различной устойчивостью к гипоксии / Е. А. Маркова, С. Н. Вадзюк, И. Р. Мисула, М. Р. Хара // Центральная регуляция кровообращения : тезисы докл. V Всесоюзного симпозиума. – Ростов н/Дону, 1984. – С. 111–112.

1985

116. Влияние нейро-гуморальных механизмов регуляции сердца на развитие адреналиновой миокардиодистрофии / Е. А. Маркова, С. Н. Вадзюк, И. Р. Мисула, М. Р. Хара, Ю. М. Цяпа // Нервные и гуморальные механизмы компенсации в условиях действия патогенных факторов : тезисы докл. науч. конф. Украинского респ. общества патофизиологов. – Запорожье, 1985. – С. 90.

117. Маркова, Е. А. Особенности энергетического метаболизма, гликолиза и тканевого дыхания миокарда у высоко- и низкоустойчивых к гипоксии крыс / Е. А. Маркова, И. Р. Мисула // Физиологический журнал АН УССР. – 1985. – Т. 31, № 6. – С. 737–739.

1986

118. Вегетативная регуляция сердца в условиях стрессовых и эндокринных воздействий / Е. А. Маркова, Ю. И. Бондаренко, В. В. Файфура, Л. В. Зоря, С. Н. Вадзюк, И. Р. Мисула, Л. Н. Бабинская // 12 Всесоюзная конференция по физиологии и патологии кортико-висцеральных взаимоотношений : тезисы докл. и науч. сообщений. – Л. : Наука, 1986. – С. 268.

119. Влияние аллилового спирта на перекисное окисление липидов в печени крыс / В. В. Файфура, Е. А. Маркова, И. Р. Мисула, Л. Я. Душницкая, А. В. Кумпаненко, В. А Франчук // XIV Всесоюзная конференция по физиологии пищеварения и всасывания : тезисы докл. – Тернополь ; Львов, 1986. – С. 296.

120. Експериментальна терапія вегетативних порушень при стресорних впливах і ендокринних розладах / О. О. Маркова, Ю. І. Бондаренко, В. В. Файфура, Л. В. Зоря, М. О. Лемке // ХІІ з’їзд Українського фізіологічного товариства імені Павлова : тези доп. – Львів, 1986. – С. 260.

121. Маркова, Е. А. Лечение ожирения / Е. А. Маркова, Ю. Т. Коморовский, В. С. Данилишина. – К. : Здоров’я, 1986. – 104 с.

122. Маркова, Е. А. Лечение ожирения в пожилом возрасте / Е. А. Маркова, В. С. Данилишина // Нейрогуморальные механизмы старения : материалы симпозиума. – К., 1986. – С. 139–140.

123. Маркова, Е. А. Различия в кардиотоксическом действии адреналина у крыс с высокой и низкой устойчивостью к барокамерной гипоксии / Е. А. Маркова, И. Р. Мисула // Кровообращение в условиях высокогорной и экспериментальной гипоксии : тезисы докл. 3-го Всесоюзного симпозиума. – Фрунзе, 1986. – С. 105–106.

124. О зависимости влияния ацетилсалициловой кислоты и индометацина на слизистую желудка от времени суток / Е. А. Маркова, С. Н. Вадзюк, С. И. Прокопюк, О. В. Закопняк, М. С. Продан, Р. В. Свистун, В. М. Толочный //XIV Всесоюзная конференция по физиологии пищеварения и всасывания : тезисы докл. – Тернополь ; Львов, 1986. – С. 193.

125. Оценка холинергической регуляции деятельности сердца при экспериментальном гипертиреозе / Е. А. Маркова, В. В. Файфура, Л. Н. Бабинская, Р. Е. Нечай // Физиологический журнал АН УССР. – 1986. – Т. 32, № 1. – С. 102–106.

126. Про вплив ацетилсаліцилової кислоти на слизову шлунка / О.О. Маркова, С. Н. Вадзюк, С. І. Прокоп’юк, О. В. Закопняк // ХІІ з’їзд Українського фізіологічного товариства імені Павлова : тези доп. – Львів, 1986. – С. 260.

1987

127. Вегетативная регуляция в механизмах устойчивости органов к повреждению при стрессорных и гормональных воздействиях / Е. А. Маркова, Ю. И. Бондаренко, В. В. Файфура, И. Р. Мисула, С. Н. Вадзюк, М. Р. Хара, Ю. М. Цяпа // XV съезд Всесоюзного физиологического общества имени И. П. Павлова (Кишинев, 1987) : тезисы докл. – Л. : Наука. Ленинградское отделение, 1987. – Т. 2. – С. 72.

128. Маркова, Е. А. Активация резерпином холинергических процессов в сердце при экспериментальном гипертиреозе / Е. А. Маркова, В. В. Файфура, И. Н. Дейкало // Кровообращение. – 1987. – Т. 20, № 3. – С. 49–50.

129. Маркова, Е. А. Влияние простагландина Е2 (Пr Е2) на изменения ЭКГ при экспериментальном инфаркте миокарда / Е. А. Маркова, И. Р. Мисула, Ю. М. Цяпа // Проблемы патологии в эксперименте и клинике : труды Львовского государственного медицинского института. – Львов, 1987. – С. 77–78.

130. Маркова, Е. А. Влияние цитохорома С на реактивность тканевого дыхания комплекса мать-плацента-плод / Е. А. Маркова, В. С. Шадрина // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. – 1987. – № 5. – С. 76–78.

131. Маркова, Е. А. Особенности морфологических изменений миокарда крыс с различной врожденной устойчивостью к гипоксии при развитии адреналиновой миокардиодистрофии / Е. А. Маркова, И. И. Квик, И. Р. Мисула // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. – 1987. – Т. 123, вып. 8. – С. 74–76.

132. Маркова, Е. А. Холинергические механизмы реактивности при кислородном голодании / Е. А. Маркова // Реактивность и резистентность: фундаментальные и прикладные вопросы : тезисы докл. Всесоюзной науч. конф. – К., 1987. – С. 208–210.

133. Маркова, Е. А. Электрокардиографические показатели изменений миокарда у животных с разной резистентностью к гипоксии при развитии адреналиновой миокардиодистрофии / Е. А. Маркова, И. Р. Мисула // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. – 1987. – № 3. – С. 56–58.

134. Нейрогуморальные механизмы устойчивости сердца к экстремальным воздействиям / Е. А. Маркова, Ю. И. Бондаренко, В. В. Файфура, И. Р. Мисула, С. Н. Вадзюк, М. Р. Хара, Ю. М. Цяпа // Физиология и патофизиология сердца и коронарного кровообращения : тезисы ІІ Всесоюзного симпозиума. – К., 1987. – С. 100–101.

135. Особенность синтеза ацетилхолина исходными веществами в тиреотоксическом сердце / Е. А. Маркова, В. В. Файфура, М. Р. Хара, И. И. Магдзяр, Р. Е. Нечай // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. – 1987. – № 1. – С. 35–37.

1988

136. Данилишина, В. С. Пищевое поведение человека и ожирение / В. С. Данилишина, Е. А. Маркова // І съезд геронтологов и гериатров Украинской ССР : тезисы и рефераты докл. – К., 1988. – С. 67.

137. Маркова, Е. А. Влияние простагландина Е2 на развитие адреналиновой миокардиодистрофии / Е. А. Маркова, И. Р. Мисула, Ю. М. Цяпа // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. – 1988. – № 11. – С. 529–531.

138. Маркова, Е. А. Изменения активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы в миокарде высоко- и низкоустойчивых к гипоксии крыс после введения кардиотоксической дозы адреналина / Е. А. Маркова, И. Р. Мисула // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. – 1988. – № 6. – С. 23–24.

139. Маркова, Е. А. Психотерапия в комплексном лечении больных ожирением пожилого возраста / Е. А. Маркова, В. С. Данилишина // 5-й Всесоюзный съезд геронтологов и гериатров : тезисы и рефераты докл. – Тбилиси, 1988. – Ч. 2. – С. 413–414.

1989

140. Влияние дибулона на устойчивость сердца к адреналиновому повреждению / Е. А. Маркова, В. В. Файфура, И. Р. Мисула, М. Р. Хара, С. Н. Вадзюк, А. М. Пришляк, А. И. Дацко, О. В. Денефиль // Биоантиоксидант : тезисы докл. ІІІ Всесоюзной конф. – М., 1989. – Т. 2. – С. 133–134.

141. Данилишина, В. С. Психологічні аспекти лікування ожиріння / В. С. Данилишина, О. О. Маркова // Нові методи діагностики, лікування і профілактики : тези обласної наук. конф. – Тернопіль, 1989. – С. 52–53.

142. Маркова, Е. А. Влияние простагландина Е2 на развитие адреналинового повреждения миокарда у крыс с различной устойчивостью к гипоксии / Е. А. Маркова, И. Р. Мисула, А. И. Дацко // Физиологический журнал АН УССР. – 1989. – Т. 35. – № 2. – С. 100–103.

143. Маркова, Е. А. Влияние простенона на параметры электрокардиограммы белых крыс при развитии адреналиновой миокардиодистрофии / Е. А. Маркова, Ю. М. Цяпа, И. Р. Мисула // Простенон. Синтез. свойства, применение. – Таллин : Валгус, 1989. – С. 85–88.

144. Механизмы адаптации при адреналиновом повреждении миокарда / Е. А. Маркова, В. В. Файфура, И. Р. Мисула, М. Р. Хара, С. Н. Вадзюк, О. В. Денефиль, А. М. Пришляк, А. И. Дацко // Нарушение механизмов регуляции и их коррекция : тезисы докл. IV Всесоюзного съезда патофизиологов, 3–6 октября 1989 г., Кишинев. – М., 1989. – Т. 2. – С. 617.

145. Стимулирующее действие резерпина на холинергические процессы в сердце / Е. А. Маркова, В. В. Файфура, С. Н. Вадзюк, Р. В. Свистун // Кровообращение. – 1989. – Т. 22, № 5. – С. 51–52.

1990

146. Влияние простагландина Е2 на состояние миокарда по показателям ЭКГ при адреналиновой миокардиодистрофии / Е. А. Маркова, И. Р. Мисула, А. М. Пришляк, А. И. Дацко // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. – 1990. – 6 с. – Деп. в ВИНИТИ 06.09.90 г., № 4897 – 1390.

147. Дія резерпіну на холінергічні процеси в серці / О. О. Маркова, В. В. Файфура, С. Н. Вадзюк, Р. В. Свистун // Физиологический журнал АН УССР. – 1990. – Т. 36, № 4. – С. 94–96.

148. Маркова, Е. А. Коррекция ионолом катехоламиновых повреждений миокарда / Е. А. Маркова, И. Р. Мисула, А. И. Дацко // Физиологический журнал АН УССР. – 1990. – № 2. – С. 88–91.

149. Маркова, Е. А. Особенности перекисного окисления липидов у взрослых и старых животных при воздействии кардиотоксической дозы адреналина / Е. А. Маркова, И. Р. Мисула // Тернопольский государственный мединститут. – Тернополь, 1990. – 9 с. – Деп. в УкрНИИНТИ 24. 04.91 г., № 556 – УК 91.

150. Маркова, О. О. Патологія обміну ліпопротеїдів. Атеросклероз : лекція / О. О. Маркова. – Тернопіль, 1990. – 16 с.

151. Способ моделирования мелкоочаговых некрозов миокарда у животных : а. с. 1597894 СССР : МКИ G 09 В 23/28 / Е. А. Маркова, Я. Я. Боднар, И. Р. Мисула, М. Р. Хара. – № 4345835/28-14 ; заявл. 18.12.87 ; опубл. 7.10.90, Бюл. № 37.

1991

152. Маркова, Е. А. Перекисное окисление липидов (ПОЛ) как показатель предрасположенности к стрессовому повреждению / Е. А. Маркова, И. Р. Мисула // Новости спортивной и медицинской антропологии : ежеквартальный научно-инфомационный сб. – М., 1991. – Вып. 2. – С. 107–108.

153. Маркова, О. О. Зміни активності перекисного окислення ліпідів у серцевому м’язі дорослих і старих тварин при розвитку адреналінової міокардіодистрофії / О. О. Маркова, І. Р. Мисула // Нові методи діагностики, лікування і профілактики : тези обласної наук. конф. – Тернопіль, 1991. – С. 82–83.

154. Применение ионала для коррекции катехоламиновых повреждений миокарда у крыс с различной устойчивостю к гипоксии (ЭКГ-исследования) / Е. А. Маркова, И. Р. Мисула, О. В. Денефиль, А. И. Дацко // Фармакология и токсикология. – 1991. – Т. 54, № 4. – С. 88. – Деп. в ВИНИТИ № 4914-В 06.09.90.

155. Individual peculiarities of heart adaptation to the damaging effect of adrenaline / E. A. Markova, I. R. Mysula, V. V. Fayfura, M. R. Khara, O. V. Denefil, A. M. Prischlyak // Constituent Congress International Society for Pathophysiology (Moskow, May 28 – June 1, 1991): Abstracts. – Kuopio, Finland, 1991 – P. 89–90.

1992

156. Зміни показників тетраполярної реографії у дорослих і старих щурів при стресі / О. О. Маркова, І. Р. Мисула, А. Г. Ониськів, А. А. Гудима // Физиологический журнал. – 1992. – Т. 38, № 2. – С. 108–111.

157. Маркова, Е. А. Na+, К+ АТФ-аза как показатель мембранных нарушений миокарда взрослых и старых крыс при стрессорных воздействиях / Е. А. Маркова, И. Р. Мисула // Физиология и патофизиология сердца и коронарного кровообращения : тезисы ІІІ симпозиума стран СНГ. – К., 1992. – С. 98.

158. Маркова, Е. А. Показатели состояния перекисного окисления липидов в сердечной мышце взрослых и старых животных при развитии адреналиновой миокардиодистрофии / Е. А. Маркова, И. Р. Мисула // Проблемы старения и долголетия.– 1992. – Т. 2, № 1. – С. 14–16.

159. Маркова, Е. А. Ферментная антиоксидационная защита при экспериментальном тиреотоксикозе и ее коррекция антиоксидантами / Е. А. Маркова, В. В. Файфура, С. Н. Вадзюк // Физиология и патология сердца и коронарного кровообращения : тезисы докл. ІІІ симпозиума стран СНГ. – К., 1992. – С. 99–100.

160. Маркова, О. О. Вікові особливості уражаючої дії стресу / О. О. Маркова, І. Р. Мисула, Я. Я. Боднар // Фундаментальні механізми розвитку патологічних процесів : тези доп. конф. науково-методичного товариства патофізіологів України. – Дніпропетровськ, 1992. – С. 79–80.

161. Маркова, О. О. Зміни вмісту продуктів гліколізу в міокарді дорослих і старих щурів при стресі / О. О. Маркова, І. Р. Мисула // Физиологический журнал. – 1992. – Т. 38, № 1. – С. 96–98.

162. Маркова, О. О. Тестовий іспит з патологічної фізіології // О. О. Маркова, В. В. Файфура, Ю. І. Бондаренко // Розробка та впровадження в процес підготовки медичних кадрів сучасних технологій навчання : тези доп. учбово-методичної конф. – Київ ; Тернопіль, 1992. – С. 127–128.

1993

163. Вікові особливості стресорного пошкодження серця / О. О. Маркова, І. Р. Мисула, Ю. І. Бондаренко, В. В. Файфура, Я. Я. Боднар, І. І. Квік, А. П. Борис // Клітинні та молекулярні механізми розвитку патологічних процесів : тези доп. Пленуму науково-методичного товариства патофізіологів України. – Львів, 1993. – С. 23.

164. Маркова, О. О. Як запобігти ожирінню / О. О. Маркова, В. С. Данилишина. – Тернопіль, 1993. – 114 с.

165. Наш досвід тестування студентів / О. О. Маркова, В. В. Файфура, Ю. І. Бондаренко, І. Р. Мисула // Клітинні та молекулярні механізми розвитку патологічних процесів : тези доп. Пленуму науково-методичного товариства патофізіологів України. – Львів, 1993. – С. 51.

166. Оценка знаний студентов по патологической физиологии на основе рейтинга / Е. А. Маркова, В. В. Файфура, Ю. И. Бондаренко, С. Н. Вадзюк, И. Р. Мисула // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. – 1993. – № 1. – С. 61.

167. Устройство для моделирования стресса у животных : а. с. 1803040 СССР : МКИ А 61 В 5/16 / Е. А. Маркова, И. Р. Мисула. – № 4873189/14 ; заявл. 4.09.90 ; опубл. 23.03.93, Бюл. № 11.

168. Markova, H. The therapeutic effect of pectin on the leucopoiesis following irradiation / H. Markova, V. Fayfura, I. Mysula // Planning and environment in transforming Europe : Abstracts VII AESOP Congress. – Lodz Poland, 1993. – P. 120.

1994

169. Вікові особливості забезпечення серця макроергами при стресорному пошкодженні / О. О. Маркова, І. Р. Мисула, Я. Я. Боднар, І. І. Квік // Доклады АН Украины. – 1994. – № 11. – С. 160–163.

170. Влияние простагландина Е2 на интенсивнось перекисного окисления липидов и морфометрические показатели в миокарде взрослых и старых крыс при стрессорном повреждении / Е. А. Маркова, И. Р. Мисула, Я. Я. Боднар, И. И. Квик, А. П. Борис // Проблемы старения и долголетия . – 1994. – № 1. – С. 13–19.

171. Вплив обзидану і вітаміну Е на вікові особливості стресорного пошкодження серця / О. О. Маркова, І. Р. Мисула, Ю. І. Бондаренко, Я. Я. Боднар // XIV з’їзд Українського фізіологічного товариства імені І. П. Павлова : тези доп. – К., 1994. – С. 111–112.

172. Маркова, О. О. Зміни холінергічних і метаболічних процесів у серці за умов експериментальної гіпокінезії / О. О. Маркова, В. В. Файфура, Ю. І. Бондаренко // Вплив субекстремальних факторів на організм людини і тварин : зб. статей. – Тернопіль, 1994. – С. 62–65.

173. Маркова, О. О. Лікувальний ефект пектину при експериментальному опроміненні / О. О. Маркова, В. В. Файфура, Л. Н. Бабінська // Вплив субекстремальних факторів на організм людини і тварин : зб. статей. – Тернопіль, 1994. – С. 66–69.

174. Маркова, О. О. Мембранні порушення в головному мозкові дорослих і старих тварин під час стресу / О. О. Маркова, В. В. Файфура, І. Р. Мисула // Актуальні питання клінічної і експериментальної медицини : тези доп. наук. конф., присвяченої 140-річчю з дня народження акад. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 1994. – С. 294–295.

175. Особенности холинергической регуляции сердца у животных с различной врожденной резистентностью к гипоксии при адреналиновой миокардиодистрофии / Е. А. Маркова, И. Р. Мисула, Ю. И. Бондаренко, М. Р. Хара, О. В. Денефиль // Нейрогуморальная регуляция в патологии : сб. науч. трудов. – Харьков : ХГМУ, 1994. – С. 88–91.

176. Особливості біохімічних та структурних порушень гепатоцитів під час стресу у тварин різного віку / О. О. Маркова, І. Р. Мисула, Ю. І. Бондаренко, Ю. Ф. Вікалюк, І. І. Квік, О. С. Баськова, А. П. Борис // Актуальні питання клінічної і експериментальної медицини : тези доп. наук. конф., присвяченої 140-річчю з дня народження акад. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 1994. – С. 292–294.

1995

177. Вміст макро- і мікроелементів у серцевому м’язі дорослих і старих щурів після стресорного впливу / О. О. Маркова, Я. Я. Боднар, І. І. Квік, І. Р. Мисула, А. П. Борис // Физиологический журнал. – 1995. – Т. 40, № 1–2. – С. 100–104.

178. Геронтологічні особливості стресорного пошкодження серця / О. О. Маркова, В. В. Файфура, Ю. І. Бондаренко, І. Р. Мисула, М. Р. Хара, О. В. Денефіль, Н. М. Васильців // Досягнення і перспективи клінічної та експериментальної медицини : тези наук. конф. Тернопільського медінституту. – Тернопіль, 1995. – Ч. 2. – С. 386–388.

1996

179. Адаптация организма к повреждающему действию адреналина / Е. А. Маркова, И. Р. Мисула, Н. М. Васыльцив, Т. В. Дацко, О. В. Денефиль // Патофизиология органов и систем. Типовые патологические процессы (экспериментальные и клинические аспекты) : тезисы докл. первого Российского конгресса по патофизиологии. – М., 1996. – С. 228–229.

180. Гіпоксія міокарда та резистентність організму / О. О. Маркова, І. Р. Мисула, В. В. Файфура, Ю. І. Бондаренко, О. В. Денефіль, М. Р. Хара // Фізіологічний журнал : матеріали ІІ конгресу патофізіологів України, присвяченого 100-річчю від дня народження академіка М. М. Сиротиніна. – 1996. – Т. 42, № 3–4. – С. 65.

181. Механизмы повреждения и защиты сердца и мозга в условиях токсического действия адреналина у крыс, высоко- и низкоустойчивых к гипоксии / Е. А. Маркова, В. В. Файфура, Ю. И. Бондаренко, И. Р. Мисула, М. Р. Хара, О. В. Денефиль, А. М. Пришляк, Н. М. Васыльцив // Нейрогуморальные механизмы патологических процессов : сб. науч. трудов Харьковского государственного медицинского университета. – Харьков : ХГМУ, 1996. – С. 103–106.

182. Особливості морфофункціональних і біохімічних змін в серцевому м’язі дорослих і старих тварин після впливу стресорних факторів / О. О. Маркова, Я. Я. Боднар, Ю. І. Бондаренко, В. В. Файфура, І. І. Квік, І. Р. Мисула, Н. М. Васильців, І. Р. Мисула, М. Р. Хара, О. В. Денефіль // Актуальні питання морфології : зб. наук. робіт міжнар. конф., присвяченої пам’яті проф. С. А. Сморщка. – Тернопіль, 1996. – Т. ІІ. – С. 417–718.

183. Реакція серця на стрес у дорослих і старих щурів / О. О. Маркова, І. Р. Мисула, Ю. І. Бондаренко, В. В. Файфура, М. Р. Хара, О. В. Денефіль // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : матеріали ХХХІХ підсумкової конф. Тернопільського медінституту. – Тернопіль, 1996 – Ч. ІІ. – С. 354–356.

184. Экспериментальная коррекция нарушений деятельности сердца при гипертиреозе / Э. Н. Бергер, Е. А. Маркова, В. В. Файфура, С. Н. Вадзюк // Нейрогуморальные механизмы патологических процессов : сб. науч. трудов Харьковского государственного медицинского университета. – Харьков : ХГМУ, 1996. – С. 106–109.

1997

185. Адреналінова міокардіодистрофія і реактивність організму / О. О. Маркова, І. Л. Попович, А. В. Церковнюк, Л. Г. Бариляк. – К., 1997. – 126 с.

186. Антропогенні фактори в етіології / О. О. Маркова, В. В. Файфура, Ю. І. Бондаренко, І. Р. Мисула, М. Р. Хара // Методичні основи викладання та наукові проблеми екології сьогодення : матеріали конф., 23 грудня 1997 року. – Тернопіль : Укрмедкнига, 1997. – С. 46–48.

187. Балановська, О. В. Прогнозування наслідків кардіотоксичної дії адреналіну за допомогою аналізу електрокардіограми / О. В. Балановська, О. О. Маркова, І. Л. Попович // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : матеріали ХL підсумкової наук. конф., присвяченої 40-річному ювілею академії. – Тернопіль : Мед. академія, 1997 – Ч. ІІ. – С. 494–501.

188. Інформаційно-аналітичні карти в навчальному процесі / В. В. Файфура, О. О. Маркова, Ю. І. Бондаренко, І. Р. Мисула, М. Р. Хара, О. В. Денефіль // Особливості та науково-методичні аспекти удосконалення підготовки фахівців у медичному вузі : матеріали науково-практичної конф., присвяченої 40-річчю Тернопільської державної медичної академії імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : Мед. академія, 1997. – С. 36.

189. Маркова, О. О. Адреналінова міокардіодистрофія : навч. посіб. для студ. / О. О. Маркова. – Тернопіль, 1997. – 28 с.

190. Маркова, О. О. Друкована продукція кафедри патологічної фізіології за 40 років / О. О. Маркова, В. В. Файфура, Л. Н. Бабінська. – Тернопіль : Мед. академія, 1997. – 48 с.

191. Маркова, О. О. Кисневе голодування організму : навч. посіб. для студ. / О. О. Маркова. – Тернопіль : Джура, 1997. – 33 с.

192. Маркова, О. О. Натхнення творчого пошуку / О. О. Маркова // Сторінки історії кафедри / за ред. В. В. Файфури. – Тернопіль : ВВП «Медобори», 1997. – С. 16–36.

193. Маркова, О. О. Протекторний ефект простагландину Е2 під час адренергічного ушкодження органів у дорослих і старих щурів / О. О. Маркова, І. Р. Мисула, Н. М. Васильців // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : матеріали ХL підсумкової наук. конф., присвяченої 40-річному ювілею академії . – Тернопіль : Мед. академія, 1997 – Ч. ІІ. – С. 562–567.

194. Маркова, О. О. Реактивність і резистентність організму : навч. посіб. для студ. / О. О. Маркова. – Тернопіль : Джура, 1997. – 52 с.

1998

195. Маркова, Е. А. Гипоксический эффект высоких доз адреналина / Е. А. Маркова, Т. В. Дацко, А. М. Пришляк // Гіпоксія: деструктивна та конструктивна дія : матеріали Міжнар. конф. та Приельбруських бесід, присвячених 50-річчю наукової діяльності та 80-річчю з дня народженя д-ра мед. наук, проф., акад. Нью-Йоркської Академії Наук Колчинської Асі Зиліківни. – Київ : Терскол, 1998. – С. 129–130.

196. Маркова, О. О. Міокардіодистрофія і реактивність організму / О. О. Маркова. – Тернопіль : Укрмедкнига, 1998. – 152 с.

197. Маркова, О. О. Роль ендогенних регуляторів у резистентності організму до гіпоксії / О. О. Маркова // Фізіологічний журнал : матеріали пленуму товариства патофізіологів України, присвяченого 90-річчю від дня народження чл.-кор. АМН СРСР, проф. М. Н. Зайка, 20–22 травня 1998 року. – 1998. – Т. 44, № 4. – С. 96.

1999

198. Шляхи вдосконалення інтеграції навчання / В. В. Файфура, О. О. Маркова, Ю. І. Бондаренко, М. Р. Хара, Д. Г. Пархомець // Проблеми інтеграції в медичному вищому навчальному закладі : міжвузівська навч.-метод. конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 1999. – С. 39–42.

2000

199. Маркова, О. О. Стресорні ураження серця і печінки та реактивність організму / О. О. Маркова, Т. В. Дацко, А. І. Дацко // Фізіологічний журнал : матеріали ІІІ Національного конгресу патофізіологів України з міжнародною участю, присвяченого 100-річчю від дня народження академіка АМН СРСР М. М. Горєва. –2000. – Т. 46, № 2(дод.). – С. 10.

ПРО ЖИТТЯ ТА НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ О. О. МАРКОВОЇ

200. Дем’янова, І. Маркова Олена Олексіївна / І. Дем’янова, В. Файфура // Тернопільський енциклопедичний словник : в 3-х т. / гол. ред. колегії Геннадій Яворський. – Тернопіль : Збруч, 2005. – Т. 2. : К–О. – С. 461.

201. Нашій академії – 40 : [корифеї ТДМА відповідають на запитання : Ю. Т. Коморовський, О. О. Маркова, К. В. Кованов, М. П. Скакун, І. О. Ситник, А. І. Локай] // Медична академія. – 1997. – № 1. – С. 2–4.

202. Олена Олексіївна Маркова: до 80-річчя з дня народження // Медична гідрологія та реабілітація. – 2010. — Т. 8, № 1. — С. 98–99.

203. Олена Олексіївна Маркова : [пам’яті доктора мед. наук] // Медична академія. – 2000. – № 1. – С. 6.

204. Хара, М. Життя – для науки : [80 років з дня народження О. Маркової] / М. Хара, В. Файфура, Ю. Бондаренко // Медична академія. – 2010. – 25 лют. – С. 6.

Уклали Гаврищак І. І., Водюк Н. П.

2015 р.