Вчені ТНМУ: бібліографічні покажчики

Локай Анатолій Іванович

ЛОКАЙ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ –

ВИДАТНИЙ ВЧЕНИЙ І ПЕДАГОГ

(21.08. 1928 – 15.10. 2009)

Анатолій Іванович Локай народився 21 серпня 1928 року в с. Фурманівка (нині – Хмельницька область) – одному із старовинних мальовничих подільських сіл, чия історія сягає глибини віків. Важливу роль у формуванні майбутнього вченого відіграли батьки, яких поважали односельці і за працьовитість, і за добру вдачу. Всі ці риси успадкував та згодом зреалізував у подальшому Анатолій. Успішно закінчивши школу та Станіславський медичний інститут (тепер – Івано-Франківський медичний університет), Локай А. І. працював завідувачем сільської дільничної лікарні на Миколаївщині (1955-1958 рр.).

Упродовж 1958-1960 рр. навчався в клінічній ординатурі при кафедрі інфекційних хвороб Київського медичного інституту. З 1960 р. розпочав свою викладацьку діяльність у Тернопільському медичному інституті, де пройшов шлях від асистента кафедри до доктора медичних наук, професора кафедри інфекційних хвороб.

У 1974-1999 рр. Локай А. І. очолював кафедру біології, поєднуючи керівну діяльність з педагогічною, науковою і громадською. Маючи славу справжнього університетського енциклопедиста, він ніколи не зупинявся на досягнутому – як науковець та викладач. Так, згідно з результатами анкетування, Анатолій Іванович увійшов у число кращих лекторів навчального закладу. Його лекції відзначалися високим рівнем науковості, інформативністю, доступністю, образністю, позитивною атмосферою в аудиторії, яку створював тонкий і добрий гумор викладача.

Останні десятиліття коло наукових інтересів Локая А. І. визначалося проблемами токсикології. Він створив наукову лабораторію кафедри біології, де проводили фундаментальні дослідження отруєнь шапковими грибами, зокрема блідою поганкою. Результати експериментів дали змогу розробити клініко-лабораторну діагностику шлунково-кишкових захворювань, обґрунтувати методи ефективного комплексного лікування хворих після отруєння блідою поганкою з використанням гормональних і коферментних препаратів, довести доцільність медичного застосування таурину.

Локай А. І. належав до тих науковців, які не лише активно продукували ідеї, але і щедро ділилися зі своїми учнями та однодумцями. Так, в результаті проведених досліджень були підготовані 4 докторські, 6 кандидатських дисертацій, одержано авторське свідоцтво і 5 патентів на винаходи, видано 5 методичних рекомендацій, затверджених МОЗ України.

Локай А. І. – автор і співавтор понад 100 наукових праць і навчально-методичних посібників, нагороджений значками «Відмінник вищої школи», «Відмінник охорони здоров’я».

Покажчик є персональним біобібліографічним за змістом та електронним за формою. До видання ввійшли наукові роботи А. І. Локая за період з 1962 по 1999 роки.

Матеріал покажчика згруповано за роками видань в алфавітному порядку і включає такі праці : дисертації, методичні рекомендації, монографії, наукові статті з журналів та збірників.

Бібліографічний опис здійснено відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Бібліографічний запис. Бібліографічний опис.

При підготовці покажчика використані фонди бібліотеки Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського.

Видання адресовано науковцям, аспірантам, студентам, усім, хто цікавиться питаннями медичної науки.

ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

1962

1. Локай, А. И. Влияние антибактериальной терапии на функцию коры надпочечников у носителей дизентерийных бактерий / А. И. Локай // Материалы IV научно-практической конференции / [отв. ред. П. Е. Огий]. – Тернополь, 1962. – С. 43-44.

2. Локай, А. И. К вопросу о функциональном состоянии коры надпочечников при острой дизентерии / А. И. Локай // V научная конференция : тезисы докладов / [отв. ред. П. Е. Огий]. – Тернополь, 1962. – С. 114-116.

3. Терапевтическое влияние препаратов магния, марганца и витаминов В14 и В12 на течение болезни Боткина / В. П. Осипов, В. Т. Шугайло, А. И. Локай [и др.] // Материалы IV научно-практической конференции / [отв. ред. П. Е. Огий]. – Тернополь, 1962. – С. 39-40.

1963

4. Локай, А. И. О клиническом значении устойчивости дизентерийных бактерий к антибиотикам / А. И. Локай //Материалы V научно-практической конференции : тезисы докладов / [отв. ред. П. Е. Огий]. – Тернополь, 1963. – С. 259-260.

5. Локай, А. И. О функциональном состоянии коры надпочечников у больных острой дизентерией : автореф. дис. … канд. мед. наук / А. И. Локай – К., 1963. – 16с.

6. Локай, А. И. Функциональное состояние коры надпочечников при острой дизентерии / А. И. Локай // Врачеб. дело. – 1963. – № 10. – С. 97-99.

1965

7. Локай, А. И. Кортикостероиды в комплексном лечении острой дизентерии / А. И. Локай // Материалы VIIнаучной конференции : тезисы докладов / [отв. ред. П. Е. Огий]. – Тернополь, 1965. – С. 246-247.

8. Локай, А. И. Фракционное определение 17-кетостероидов в моче больных острой дизентерией / А. И. Локай //Материалы VII научной конференции : тезисы докладов / [отв. ред. П. Е. Огий]. – Тернополь, 1965. – С. 244-245.

1966

9. Донич, Н. С. Обмен меди и функциональное состояние коры надпочечников при дизентерии / Н. С. Донич, А. И. Локай // Материалы VIII научной конференции, 28-29 января 1966 г. : тезисы докладов / [отв. ред. П. Е. Огий]. – Тернополь, 1966. – С. 222-223.

10. Локай, А. І. Зміни деяких гістологічних показників печінки при експериментальному отруєнні блідою поганкою / А. І. Локай, І. В. Шуст //

I конференція Українського фармакологічного товариства, 25-28 червня 1966 р. : тези доповідей / [відповід. ред. М. П. Скакун]. – Тернопіль, 1966. – С. 133-134.

11. Локай, А. И. Некоторые показатели функционального состояния коры надпочечников у больных острой дизентерией / А. И. Локай // Кишечные инфекции (эпидемиология, микробиология, клиника) / [отв. ред. Л. В. Громашевский ]. – К.: Здоров’я, 1966. – С. 112-117.

12. Локай, А. И. О функциональном состоянии коры надпочечников у бактерионосителей дизентерии / А. И. Локай // Кишечные инфекции (эпидемиология, микробиология, клиника) / [отв. ред. Л. В. Громашевский]. – К.: Здоров’я, 1966. – С. 118-119.

13. Локай, А. И. Экспериментальное изучение токсичности грибов вида бледной поганки / А. И. Локай //Материалы VIII научной конференции, 28-29 января 1966г. : тезисы докладов / [отв. ред. П. Е. Огий]. – Тернополь, 1966. – С. 42-44.

1968

14. Локай, А. І. Лікування і профілактика отруєнь блідою поганкою: метод. реком. / А. І. Локай. – Тернопіль, 1968. – 10с.

1969

15. Локай, А. И. Кортикостероиды в комплексной терапии отравлений бледной поганкой / А. И. Локай // Терапевт. архив. – 1969. – № 5. – С. 92-96.

16. Локай, А. И. Отравление бледной поганкой / А. И. Локай // Вопр. питания. – 1969. – № 5. – С. 80-82.

17. Локай, А. І. Отруєння дітей блідою поганкою / А. І. Локай, Л. І. Богачик, Н. С. Донич // ПАГ. – 1969. – № 3. – С. 29-30.

1970

18. Локай, А. И. Патогенез, клиника, дифференциальная диагностика и лечение отравлений, вызванных бледной поганкой (клинико-экспериментальное исследование) : автореф. дис. … докт. мед. наук / А. И. Локай . – К., 1970. – 39с.

1971

19. Ванат, И. М. Активность аминотрансфераз сыворотки крови при отравлении бледной поганкой / И. М. Ванат, А. И. Локай // Терапевт. архив. – 1971. – № 9. – С. 106-109.

20. Локай, А. И. Клиника и лечение отравлений ядовитыми грибами / А. И. Локай // Фельдш. и акуш. – 1971. – № 6. – С. 20-24.

21. Локай, А. И. Лечение отравлений бледной поганкой у детей / А. И. Локай, Л. И. Богачик, Н. С. Донич // Педиатрия. – 1971. – № 3. – С. 76.

22. Локай, А. И. Отдаленные исходы отравлений бледной поганкой / А. И. Локай, И. М. Ванат // Клин. медицина. – 1971. – № 4. – С. 134-136.

23. Локай, А. И. Ранняя дифференциальная диагностика некоторых заболеваний, сопровождающихся желудочно-кишечными расстройствами / А. И. Локай, Л. И. Богачик, Н. С. Донич // Врачеб. дело. – 1971. – № 5. – С. 150-153.

24. Шуст, И. В. Деструктивные и репаративные процессы в печени после отравления бледной поганкой / И. В. Шуст, А. И. Локай // Архив патологи. – 1971. – № 10. – С. 35-38.

1972

25. Клінічні особливості гострої дистрофії печінки при вірусному гепатиті у дітей до року / Н. А. Богачик, М. А. Андрейчин, А. І. Локай // ПАГ. – 1972. – № 2. – С. 23-24.

1973

26. Пищевые отравления бледной поганкой у детей / А. И. Локай, Н. А. Богачик, Н. С. Донич, М. А. Андрейчин // Вопр. охраны мат. и дет. – 1973. – № 5. – С. 87.

1974

27. Локай, А. И. Структура и функция коры надпочечников при отравлении бледной поганкой / А. И. Локай, И. В. Шуст, Л. И. Богачик // Вопр. питания. – 1974. – № 1. – С. 60-64.

1976

28. Локай, А. И. Терапия отравления бледной поганкой / А. И. Локай, С. А. Кузьменко // Терапевт. архив. – 1976. – № 10. – С. 133-138.

29. Методические рекомендации по клинической диагностике, лечению и профилактике отравлений ядовитыми грибами / [сост. С. А. Кузьменко, А. И. Локай, А. Я. Попович]. – Тернополь, 1976. – 28 с.

1978

30. Ванат, И. М. Активность ферментов сыворотки крови при отравлении бледной поганкой / И. М. Ванат, А. И. Локай // Клин. медицина. – 1978. – № 6. – С. 124-126.

1982

31. Влияние липоевой кислоты, кокарбоксилазы и преднизолона на ультраструктуру гепатоцитов при токсическом гепатите / С. А. Кузьменко, А. И. Локай, С. А. Сморщок, К С. Волков // Архив патологи. – 1982. – № 10. – С. 94.

1985

32. Методические указания для студентов к практическим занятиям по биологии. Основы жизнедеятельности человека / [сост. А. И. Локай, Н. А. Куликова, В. В. Кушнир, Н. Я. Яковенко]. – Тернополь, 1985. – 50 с.

1987

33. Методические указания по биологии для внеаудиторной подготовки студентов I курса лечебного факультета/ [сост. А. И. Локай, Н. А. Куликова, В. В. Кушнир, Н. Я. Яковенко]. – Тернополь, 1987. – 32 с.

1991

34. Методичні вказівки для студентів до лабораторних занять з біології. Біологія клітини / А. І. Локай, Н. А. Кулікова, В. В. Кушір .[та ін.]. – 2-ге вид. – Тернопіль, 1991. – 23 с.

35. Методичні вказівки для студентів до лабораторних занять з біології. Медична паразитологія / А. І. Локай, Н. А. Кулікова, В. В. Кушір .[та ін.]. – 2-ге вид. – Тернопіль, 1991. – 32 с.

36. Методичні вказівки з біології для позааудиторної підготовки студентів І курсу лікувального факультету / А. І. Локай, Н. А. Кулікова, В. В. Кушір .[та ін.]. – 2-ге вид. – Тернопіль, 1991. – 29 с.

1992

37. Методичні вказівки для студентів до лабораторних занять з біології. Еволюція / А. І. Локай, Н. А. Кулікова, В. В. Кушір .[та ін.]. – 2-ге вид. – Тернопіль, 1992. – 30 с.

1996

38. Бойчук, Б. Р. Рання диференціальна діагностика отруєних блідою поганкою з деякими кишковими інфекціями / Б. Р. Бойчук, А. І. Локай // Інфекційні хвороби. – 1996. – № 3. – С. 40-42.

1999

39. Бойчук, Б. Р. Вплив ентеросорбенту СВГС на стан перекисного окислення ліпідів за умови гострого отруєння блідою поганкою / Б. Р. Бойчук, А. І. Локай // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – Тернопіль : Укрмедкнига, 1999. – Вип.4. – С. 368-373.

ЛІТЕРАТУРА ПРО ЖИТТЯ ТА НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ

40. Андрейчин, М. Локай Анатолій Іванович / М. Андрейчин // Тернопільський енциклопедичний словник : в 3-х т. / гол. ред. колегії Геннадій Яворський. – Тернопіль : Збруч. – Т. 2. : К-О. – 2005. – С. 387.

41. Вісімдесяте літо професора А. Локая // Медична академія. – 2008. – 28 серп. – С. 10.

42. Нашій академії – 40 : [корифеї ТДМА відповідають на запитання : Ю. Т. Коморовський, О. О. Маркова, К. В. Кованов, М. П. Скакун, І. О. Ситник, А. І. Локай] // Медична академія. – 1997. – № 1. – С. 2-4.

43. Пам’яті видатного вченого і педагога : [Анатолій Іванович Локай] // Медична академія. – 2011. – 22 жовт. – С. 10.

44. Серпень прийшов з ювілеєм : [доктору мед. наук, професору Анатолію Івановичу Локаю виповнилося 75 років] // Медична академія. – 2003. – 28 серп. – С. 9.

Укладачі : Гаврищак І., Водюк Н., Гавліч А.