Вчені ТНМУ: бібліографічні покажчики

Коморовський Юрій-Ростислав Теофілович

КОМОРОВСЬКИЙ Ю.Т. – ВЧЕНИЙ, ХІРУРГ, ПЕДАГОГ

( 5.01.1920 – 1.05.2006 )

Юрій-Ростислав Теофілович Коморовський народився 5 січня 1920 року в м. Сватобожице в Моравії (Чехія) в сім’ї вихідців з Тернополя. Закінчивши в 1938 році гімназію в Тернополі, вступив на перший курс лікувального факультету Ягеллонського університету. Із встановленням радянської влади в Західній Україні Ю. Т. Коморовський продовжив навчання у Львівському медичному інституті (1939-1945 рр.). Після закінчення ВНЗу здібного випускника залишили аспірантом на кафедрі топографічної анатомії та оперативної хірургії. Успішно захистивши кандидатськоу дисертацію (1948 р.) на тему “Хирургическая анатомия шейного отдела грудного протока”, був переведений на посаду асистента кафедри факультетської хірургії Львівського медичного інституту. З 1950 до 1953 р. виконував обов’язки, а з 1953 до 1957 р. працював на посаді доцента цієї ж кафедри. В 1957 р. Юрій Теофілович був переведений в новостворений Тернопільський медичний інститут, де очолив кафедру загальної хірургії, якою завідував до 1965 року, з 1965 по 1987 рр. – завідувач кафедри шпитальної хірургії, а з 1987 до 1999 рр. професор цієї ж кафедри

Ще працюючи у Львівському медичному інституті, Ю.Т. Коморовський проявив інтерес до складних проблем реконструктивної хірургії шлунка та кишківника. Його науковий пошук був зосереджений на розробці ефективних методів хірургічного лікування хвороб оперованого шлунка, що знайшло відображення в докторській дисертації “Резекция желудка с тонкокишечной пластикой”, яку успішно захистив в 1964 році. В наступному році отримав звання професора.

За роки роботи в Тернопільському медичному інституті Ю.Т. Коморовський проявив себе як прекрасний хірург, досвідчений педагог, чудовий лектор. Непересічні педагогічні здібності дозволили Юрію Теофіловичу організувати зразковий навчально-виховний, лікувальний та науковий процес на кафедрах, які він очолював. Будучи незмінним головою методичної комісії з хірургічних дисциплін, він постійно виступав як організатор нових прогресивних форм навчання студентів, сприяв інтеграції викладання на клінічних кафедрах. З його ініціативи та активної участі в інституті організовано факультативний курс комплексних лекцій з актуальних питань геронтології та геріатрії.

Володіючи ювелірною оперативною технікою досвідчений клініцист і хірург, Ю. Т. Коморовський багато уваги приділяв підготовці молодої зміни хірургів. Він запропонував комплексну систему добору субординаторів-хірургів, починаючи з першого курсу за спеціальною програмою, що передбачала контроль і удосконалення психофізичних даних студентів з врахуванням індивідуальних особливостей людини.

Упродовж багатьох років Юрій Теофілович успішно розробляв проблему хірургічного лікування виразки та хвороб оперованого шлунка. З цієї проблеми була видана монографія (в співавторстві з проф. А. А. Бусаловим) “Патологические синдромы после резекции желудка” (1966 р.). Визнанням внеску в науково-практичну розробку реконструктивних втручань на шлунку стала участь Ю.Т. Коморовського в Міжнародному конгресі гастроентерологів в Празі (1968 р.) як доповідача та одного із співголів цього форуму.

Юрій Теофілович запропонував нові варіанти первинної та реконструктивної гастроєюнодуоденопластики, оригінальний метод загрудинної пластики стравоходу, нову модифікацію черезбрижової інтестиноплікації при злуковій непрохідності кишок, метод тиніотомії для продовження товстої кишки при пластиці стравоходу, розробив методику поздовжнього ушивання “важкої кукси” дванадцятипалої кишки та дуоденостомії при резекції шлунка, холедохостомії, поетапного раннього зняття швів при безперев’язочному веденні операційних ран, оцінки ризику операції та ризику захворювання хворих похилого віку.

За безпосередньою участю Ю. Т. Коморовського була організована та проведена всеукраїнська наукова конференція “Підвищення безпеки оперативних втручань у геріатричній хірургії” (1982 р.).

Професор Ю.Т. Коморовський – автор та співавтор близько 200 наукових праць, у тому числі двох монографій; автор 4 винаходів. Під його керівництвом виконано 9 докторських та 29 кандидатських дисертацій.

Ю.Т. Коморовський впродовж 40 років був незмінним головою Тернопільського наукового товариства хірургів, членом редакційної ради журналу “Клінічна хірургія”, заступником головного редактора журналу “Шпитальна хірургія”, членом республіканської проблемної комісії “Хірургія”, проблемної комісії з геріатричної хірургії, яка входила до складу наукової ради з геронтології та геріатрії АМН тодішнього Союзу.

Пропонований покажчик є персональним бібліографічним за змістом та електронним за формою, включає наукові роботи Ю.Т. Коморовського за період 1945-1992 роки та складається з розділів: монографії, навчальні посібники, наукові статті із збірників та періодичних видань, авторські свідоцтва.

Бібліографічний опис здійснено відповідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

При підготовці покажчика використано фонд бібліотеки Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського та архів родини Коморовських.

Видання адресовано науковцям, аспірантам, студентам, всім, хто цікавиться питаннями медичної науки в цілому та хірургією зокрема.

МОНОГРАФІЇ, ПОСІБНИКИ

1. Бусалов, А.А. Патологические синдромы после резекции желудка / А.А. Бусалов, Ю.Т. Коморовский. – М.: Медицина, 1966. – 238с.

2. Маркова, Е.А. Лечение ожирения / Е.А. Маркова, Ю.Т. Коморовский, В.С. Данилишина. – К.: Здоров’я, 1986. – 104с.

3. Хирургические манипуляции и операции: практикум для суборд.- хирургов / Л.А. Ковальчук, Ю.Т. Коморовский, Н.Д. Бех, В.И. Кубей, И.Я. Дзюбановский, Н.В. Грицишин, В.Г. Сардак, И.К. Венгер, Ф.А. Перейма, И.И. Басистюк, С.Г. Распутняк. – Тернополь, 1988. – 390с.

СТАТТІ З НАУКОВИХ ЗБІРНИКІВ

4. Бергер, Э.Н. Патофизиологические механизмы энтерогенной астении (демпинг-синдрома) и их значение для диагностики, профилактики и лечения / Э.Н. Бергер, Ю.Т. Коморовский // Физиология и патология пищеварения : материалынауч. респ. конф. – Тернополь, 1964. – С. 28-31.

5. Коморовский, Ю.Т. Актуальные вопросы профилактики и лечения демпинг-синдрома / Ю.Т. Коморовский // Вопросы медицинского обслуживания больных с заболеваниями пищеварительной системы в условиях поликлиники: тезисы республиканской научно-практической конференции врачей-гастроэнтерологов. – Черновцы, 1968. – С.94-96.

6. Коморовский, Ю.Т. Анализ врачебных ошибок при закрытой травме живота / Ю.Т. Коморовский, А.А. Герасименко // Труды 7 пленума правления научного общества хирургов УССР. – К., 1962. – С. 173-181.

7. Коморовский, Ю.Т. Анализ врачебных ошибок у больных кишечной непроходимости на различных этапах хирургического лечения / Ю.Т. Коморовский, В.В. Закржевский // Современные проблемы передового опыта медицинских учреждений Тернопольской области: материалы конференции. – К.: Здоров’я, 1967.

8. Коморовский, Ю.Т. Анализ летальности при повреждениях и аневризмах позвоночной артерии / Ю.Т.Коморовский // Сб. трудов клин. фак. хир. ЛГМИ. – Львов, 1947. –С. 120-138.

9. Коморовский, Ю.Т. Ангиораф – новый инструмент для наложения сосудистого шва при трансплантации сосудов / Ю.Т. Коморовский // Сб. трудов клин. фак. хир. ЛГМИ. – Львов, 1947. –С. 139-143.

10. Коморовский, Ю.Т. Биоэнергетический аспект патогенеза демпинг-синдрома в свете отдаленных результатовеюногастропластики / Ю.Т. Коморовский, П.П. Бачинский // Ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, новое в хирургии и соединении тканей: тезисы докладов V пленума Всероссийского научного общества хирургов / под ред. А.А. Вишневского, А.И. Богатова. – Астрахань, 1968. – С. 111-113.

11. Коморовский, Ю.Т. Варианты взаимоотношений грудного протока с сосудами и нервами шеи / Ю.Т. Коморовский// Тезисы докладов 5-го Всесоюзного съезда анатомов и эмбриологов. – Ленинград, 1949. – С. 98-99.

12. Коморовский, Ю.Т. Варианты взаимоотношений грудного протока с левым груднобрюшным нервом / Ю.Т.Коморовский // Сборник (рефераты) научных работ каф. топ. анат. и опер. хирургии ЛГМИ. – Львов, 1950. – С. 59-61.

13. Коморовский, Ю.Т. Еюногастропластика в свете показаний и противопоказаний к резекции желудка у больных язвенной болезнью / Ю.Т. Коморовский // Хирургия язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки: материалы 7-й конференции хирургов Северного Кавказа / под. ред. Ю.С. Гилевича. – Ставрополь, 1968. – С. 27-28.

14. Коморовский, Ю.Т. Заболевания после опереции на желудке по поводу язвенной болезни, их профилактика и лечение / Ю.Т. Коморовский // Материалы VIII научной конференции, 28-29 января : тезисы докладов / отв. ред. П.Е. Огий; МЗ УССР; Терноп. гос. мед. ин-т. – Тернополь, 1966. – С. 35-36.

15. Коморовский, Ю.Т. Значение гастроеюнодуоденопластики для профилактики и лечения патологических синдромов после резекции желудка / Ю.Т. Коморовский // Труды X съезда хирургов Украинской ССР, 2-5 июля 1962г. – К., 1964. – С. 422-428.

16. Коморовский, Ю.Т. Изменение биотоков головного мозга при агастральной астении / Ю.Т. Коморовский, Е.А. Маркова, И.В. Демборинский // Механизмы кортико- висцеральных взаимоотношений: материалы науч. конф.: тезы докладов. – Баку, 1960. – С. 149-151.

17. Коморовский, Ю.Т. Интероцептивные влияния при интраеюнальном введении раствора глюкозы по даннымэлелтрокортико- и электрокардиографии / Ю.Т. Коморовский, Е.А. Маркова, Е.Н. Золенкова // Интерорецепторы и нервная регуляция системных функций в норме и патологии. – Ив.- Франковск, 1963. – С.62-63.

18. Коморовский, Ю.Т. К вопросу впадения шейного отдела грудного протока и вены / Ю.Т. Коморовский // Сборник (рефераты) научных работ каф. топ. анат. и опер. хирургии ЛГМИ. – Львов, 1950. – С. 203-204.

19. Коморовский, Ю.Т. К вопросу повреждений и аневризм позвоночной артерии / Ю.Т. Коморовский // Сборник РЭП 27. – Львов, 1945. – С.134-140.

20. Коморовский, Ю.Т. К методике мобилизации тонкокишечного трансплантата при пластической резекции желудка / Ю.Т. Коморовский // Материалы научной конференции Тернопольского государственного медицинского института, 26-28 янв. 1960г. – Тернополь, 1960. – С. 9-10.

21. Коморовский, Ю.Т. К методике операции Свенсона-Хайати-Пти-Исакова при болезни Гиршпрунга / Ю.Т.Коморовский // Современные проблемы передового опыта медицинских учреждений Тернопольской области : материалы конференции. – К.: Здоров’я, 1967. – С.165-166.

22. Коморовский, Ю.Т. К методике реконструктивной операции при послерезекционной агастральной астении / Ю.Т.Коморовский // Вопросы клинической и экспериментальной медицины: труды. – Тернополь, 1960. – Т. 1. – С. 43-52.

23. Коморовский, Ю.Т. Классификация вариантов скелетопии и формы шейного отдела грудного протока / Ю.Т.Коморовский // Сборник (рефераты) научных работ каф. топ. анат. и опер. хирургии ЛГМИ. – Львов, 1950. – С. 189-190.

24. Коморовский, Ю.Т. Клиника и патогенез демпинг-синдрома / Ю.Т. Коморовский // Диагностика и лечение постгастрорезекционных синдромов и язвенных больных: материалы симпозиума. – М., 1967. – С.67-90.

25. Коморовский, Ю.Т. Компенсаторно-адаптационные процессы при данпинг-синдроме / Ю.Т. Коморовский // Физиология пищеварения: тезисы докладов IX конференции, посвященной 50-летию Великой Октябрьской Социалистической революции. – Одесса, 1967. – Ч. І. – С. 136-137.

26. Коморовский, Ю.Т. Моторно-эвакуаторная функция желудочно-кишечного тракта после еюногастропластики / Ю.Т. Коморовский // Материалы VII научной конференции / отв. ред. П.Е. Огий; МЗ УССР; Терноп. гос. мед. ин-т. – Тернополь, 1965. – С. 57-59.

27. Коморовский, Ю.Т. Нейро-гуморальные нарушения при энтерогенном синдроме (дампинг-синдроме) / Ю.Т.Коморовский, М.М. Ищенко // Современные проблемы гастроэнтерологии. – Днепропетровск, 1967. – С. 88-89.

28. Коморовский, Ю.Т. Непроходимость соустьев и тонкокишечного трансплантата как осложнение послееюногастропластики / Ю.Т. Коморовский // Вопросы патологии органов пищеварения: сб. науч. тр. – К., 1963. – С. 118-126.

29. Коморовский, Ю.Т.Новокаиновая блокада звездчатого узла, как метод подготовки к операции больных тиреотоксикозом / Ю.Т. Коморовский // Зобная болезнь (сб. рефератов научных работ). – К., 1956. – С. 219-220.

30. Коморовский, Ю.Т. Новый метод инъекции лимфатических сосудов / Ю.Т. Коморовский // Сборник (рефераты) научных работ каф. топ. анат. и опер. хирургии ЛГМИ. – Львов, 1950. – С. 260-261.

31. Коморовский, Ю.Т. Новый метод чрезбрыжеечной интестинопликации при спаечной кишечной непроходимости / Ю.Т. Коморовский // Материалы III съезда хирургов Алтайского края. – Барнаул, 1966. – С. 19-20.

32. Коморовский, Ю.Т. О дальнейшем усовершенствовании методики чрезбрыжеечной энтероптиссии (интестинопликации ) при спаечной кишечной непроходимости / Ю.Т. Коморовский // Физиология и патология пищеварения : материалы науч. респ. конф. – Тернополь, 1964. – С. 181-183.

33. Коморовский, Ю.Т. О классификации патологических синдромов после резекции желудка и гастроэктомии / Ю.Т. Коморовский // V научная конференция: тезисы докладов. – Тернополь, 1962. – С.7-10.

34. Коморовский, Ю.Т. О классификации современных методов создания “искусственного желудка” / Ю.Т. Коморовский // Вопросы клинической и экспериментальной медицины : труды. – Тернополь, 1960. – Т. 1. – С. 27-42.

35. Коморовский, Ю.Т. О крестцово-куприковых хордомах / Ю.Т. Коморовский // Сб. трудов клин. фак. хир. ЛГМИ. – Львов, 1947. –С. 64-72.

36. Коморовский, Ю.Т. О новых вариантах пластики пищевода и желудка тонкой и толстой кишкой / Ю.Т. Коморовский // Материалы IV научно-практической конференции. – Тернополь, 1962. – С. 61.

37. Коморовский, Ю.Т. Основные варианты взаимоотношений грудного протока с левой подключичной артерией / Ю.Т. Коморовский // Сборник (рефераты) научных работ каф. топ. анат. и опер. хирургии ЛГМИ. – Львов, 1950. – С. 161-164.

38. Коморовский, Ю.Т. Особенности течения заболевания и хирургической тактики при перфорации длительно существующих и острых пилородуоденальных язв у больных пожилого и старческого возраста / Ю.Т. Коморовский, И.Я.Дзюбановский // Общая и неотложная хирургия: респ. межвед. сб. – К.: Здоровье, 1988. – Вып.18. – С.29-32.

39. Коморовский, Ю.Т. Особенности углеводного обмена после гастроеюнодуоденопластики / Ю.Т. Коморовский // Материалы V научно-практической конференции : тезисы докладов. – Тернополь, 1963. – С. 6-8.

40. Коморовский, Ю.Т.Отдаденные результаты еюногастропластики / Ю.Т. Коморовский, И.Ю. Корчинский, Б.П. Ширай // Тезисы докладов ІХ юбилейной научной конференции, посвященной десятилетию Тернопольского медицинского института. – Тернополь, 1967. – С. 57-59.

41. Коморовский, Ю.Т. Отношение грудного протока к левой нижней щитовидной артерии / Ю.Т. Коморовский // Сборник (рефераты) научных работ каф. топ. анат. и опер. хирургии ЛГМИ. – Львов, 1950. – С. 137-139.

42. Коморовский, Ю.Т. Отношение грудного протока к левой позвоночной артерии / Ю.Т. Коморовский // Сборник (рефераты) научных работ каф. топ. анат. и опер. хирургии ЛГМИ. – Львов, 1950. – С. 145-147.

43. Коморовский, Ю.Т. Отношение грудного протока к левому блуждающему нерву / Ю.Т. Коморовский // Сборник (рефераты) научных работ каф. топ. анат. и опер. хирургии ЛГМИ. – Львов, 1950. – С. 107-109.

44. Коморовский, Ю.Т. Отношение грудного протока к левому плечевому сплетению / Ю.Т. Коморовский // Сборник (рефераты) научных работ каф. топ. анат. и опер. хирургии ЛГМИ. – Львов, 1950. – С. 97-98.

45. Коморовский, Ю.Т. Постгастрорезекционные синдромы приводящей петли и энтерогенной астении и их хирургическое лечение / Ю.Т. Коморовский // Еюногастропластика при гастроэктомии и резекциях желудка: симпозиум укр. хирургов, прошедший в Крымском мед. ин-те в 1962 г. – Симферополь: Крымиздат, 1962. – С.235-243.

46. Коморовский, Ю.Т. Состояние некоторых показателей иммунитета у больных панкреатитом ихолецистопанкреатитом / Ю.Т. Коморовский, Б.П. Ширай, М.А. Ляпис // Иммунология и аллергия: респ. межвед. сб. – К.:Здоров’я, 1979. – Вып.13. – С.108-110.

47. Коморовский, Ю.Т.Сравнительная оценка методов профилактики и лечения тяжелых форм послерезекционнойагастральной астении / Ю.Т. Коморовский // Тезисы докладов научной конференции, посвященной профилактике и лечению язвенной болезни. ИЗМАМН СССР. – Ленинград, 1961. – С. 16-18.

48. Коморовский, Ю.Т.Сравнительная оценка оперативных методов профилактики и лечения постгастрорезекционных синдромов при язвенной болезни / Ю.Т. Коморовский // Хирургическая анатомия и восстановительная хирургия органов пищеварительного тракта. – К.: Здоров’я, 1968. – С.62.

49. Коморовский, Ю.Т. Травматические повреждения живота и их лечение / Ю.Т. Коморовский // Вопросы клинической и экспериментальной медицины: труды / отв. ред. П.Е. Огий; МЗ УССР; Терноп. гос. мед. ин-т. – Тернополь, 1960. – Т.1. – С. 53-63.

50. Коморовский, Ю.Т. Функционально-морфологические проявления декомпенсации пищеварения в зависимости от типа резекции желудка / Ю.Т. Коморовский, В.Г. Мыкуляк, М.Т. Герасимец // Гастроэнтерология: труды по медицине /Тартус. гос. ун-т. – Тарту, 1968. – Т.XVIII. – С. 169-174.

51. Коморовский, Ю.Т. Хирургическое лечение дуоденостазов, осложненных хроническим панкреатитом / Ю.Т.Коморовский // Материалы VII научной конференции. – Тернополь, 1965. – С. 60-62.

52. Коморовский, Ю.Т. Хирургическое лечение синдрома приводящей петли / Ю.Т. Коморовский, А.В. Негодюк //Физиология и патология органов пищеварения: материалы республиканской конференции. – К.,1968. – С.70-71.

53. Коморовський, Ю.Т. Досвід застосування аміназину в хірургічній клініці / Ю.Т. Коморовський, І.В. Мазур // Збірник наукових робіт Тернопільського державного медичного інституту: тези. – Тернопіль, 1958. – С. 39-43.

54. Экспериментальные модели для выяснения механизмов энтерогенного синдрома (дампинг-синдрома) и нерешенных вопросов гастроеюнодуоденопластики / Ю.Т. Коморовский, М.Т. Герасимец, Ж.М. Ваврик [и др.] // Принципы экспериментального моделирования патологических процессов: тезисы докладов республиканской конференции патофизиологов, Ив.- Франковск, 25-27 мая 1967г. – К.: Здоров’я, 1967. – С.63-65.

СТАТТІ З ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ

55. Бергер, Э.Н. О патогенезе энтерогенной астении / Э.Н. Бергер, Ю.Т. Коморовский // Врачеб. дело. – 1965. -№ 3. – С.34-38.

56. Коморовский, Ю.Т. Взаимосвязь кровотока и моторики желудка до и после хирургического лечения язвенной болезни двенадцатиперстной кишки / Ю.Т. Коморовский, А.А. Хлопась // Хирургия. – 1988. – № 3. – С. 35.

57. Коморовский, Ю.Т. Внутреннее ущемление после резекции желудка с тонкокишечной пластикой / Ю.Т. Коморовский // Хирургия. – 1966. – № 5. – С.106-109.

58. Коморовский, Ю.Т. Илео-коло-ректопластика при обширных резекциях дистального отдела толстого кишечника / Ю.Т. Коморовский // Хирургия. – 1959. – № 8. – С. 54-58.

59. Коморовский. Ю.Т. К казуистике врачебных ошибок при травматических повреждениях пищевода и шеи / Ю.Т. Коморовский, В.М. Нечипорук // Вестн. оториноларингологии. – 1969. – № 1. – С. 105-106.

60. Коморовский, Ю.Т. К методике реконструктивной операции при осложнениях после резекции желудка / Ю.Т. Коморовский // Хирургия. – 1961. – № 10. – С. 87-91.

61. Коморовский, Ю.Т. К методике холецистоэнтеростомии, гепатогастростомии и гепатоэнтеростомии / Ю.Т. Коморовский // Нов. хирург. архив. – 1960. – № 4. – С. 42-48.

62. Коморовский, Ю.Т. К методике образования пищеводно-кишечного соустья при предгрудинной пластике пищевода / Ю.Т. Коморовский // Нов. хирург. архив. – 1957. – № 4. – С.31-35.

63. Коморовский, Ю.Т. Кишечный и брюшинный ирригоаспираторы для эвакуации застойного кишечного содержимого и гнойного экссудата при илеусе и разлитом перитоните / Ю.Т. Коморовский, Л.Н. Форисюк // Клинич. хирургия. – 1969. – № 6. – С. 82-85.

64. Коморовский, Ю.Т. Ложное ущемление наружных грыж живота / Ю.Т. Коморовский, И.Г. Климнюк // Хирургия. – 1978. – № 10. – С. 111-113.

65. Коморовский, Ю.Т. Методика ентероптиссии при послеоперационной спаечной кишечной непроходимости / Ю.Т. Коморовский, И.Ю. Корчинский, С.К. Гордиенко // Клинич. хирургия. – 1962. – № 7. – С. 34-40.

66. Коморовский, Ю.Т. Методологические основы изучения ошибок в хирургии / Ю.Т. Коморовский // Клинич. хирургия. – 1976. – № 9. – С. 54-62.

67. Коморовский, Ю.Т. Множественная тениотомия для удлинения толстокишечного трансплантата / Ю.Т. Коморовский, С.К. Гордиенко // Вестн. хирургии. – 1963. – Т.91, № 12. – С. 99-101.

68. Коморовский, Ю.Т. Нейрогуморальные и морфологические аспекты ваготомии при повторных операциях по поводу язвенной болезни / Ю.Т. Коморовский, М.М. Ищенко, М.Т. Герасимец // Клинич. хирургия. – 1971. – № 2. – С. 19-24.

69. Коморовский, Ю.Т. Нейро-гуморальные нарушения при дампинг-синдроме / Ю.Т. Коморовский // Клинич. медицина. – 1967. – № 8. – С. 49-54.

70. Коморовский, Ю.Т. Новости зарубежной хирургии / Ю.Т. Коморовский // Клинич. хирургия. – 1970. – № 11. – С. 86-88.

71. Коморовский, Ю.Т. Нужен ли пересмотр техники аппендэктомии? / Ю.Т. Коморовский, В.Ф. Олейник // Клинич хирургия. – 1968. – № 2. – С. 50-56.

72. Коморовский. Ю.Т. О повторных операциях при раке желудка / Ю.Т. Коморовский // Вопр. онкологи. – 1962. – Т.8, № 9. – С. 85-90.

73. Коморовский, Ю.Т. Об оперативном вмешательстве при врожденной поперечной перегородке / Ю.Т. Коморовский // Вестн. хирургии. – 1966. – № 5. – С. 46-51.

74. Коморовский, Ю.Т. Опыт организации специализированной хирургической помощи больным с острым желудочно-кишечным кровотечением в условиях районной больницы / Ю.Т. Коморовский, И.И. Басистюк // Клинич. хирургия. – 1992. – № 4. – С. 49.

75. Коморовский, Ю.Т. Опыт применения биактивных электродов при гастро- и эзофагоеюнодуоденопластике / Ю.Т.Коморовский, С.М. Шамраевский // Нов. хирург. архив. – 1961. – № 11. – С. 51-57.

76. Коморовский, Ю.Т. Особенности клиники и хирургического лечения язвенной болезни в пожилом воздасте / Ю.Т. Коморовский, И.Я. Дзюбановский // Сов. медицина. – 1979. – № 11. – С.18-22.

77. Коморовский, Ю.Т. Пептическая язва тонкокишечного трансплантата как осложнение после еюногастропластики / Ю.Т. Коморовский // Клинич. хирургия. – 1963. – №8. – С. 26-31.

78. Коморовский, Ю.Т. Перитонизация и экстраперитонизация “трудной” культи червеобразного отростка / Ю.Т.Коморовский // Клинич. хирургия. – 1982. – № 4. – С. 54-57.

79. Коморовский, Ю.Т. Перфораторпроводник для введения дренажных трубок в брюшную полость внелапаратомного разреза / Ю.Т. Коморовский // Клинич. хирургия. – 1968. – № 8. – С.79-80.

80. Коморовский, Ю.Т. Плазмоцитарная гранулема легких / Ю.Т. Коморовский // Вестн. хирургии. – 1960. – Т.85, № 7. – С. 27-33.

81. Коморовский, Ю.Т. Повторная мобилизация тонкой кишки при образовании предгрудинного пищевода / Ю.Т.Коморовский // Врачебн. дело. – 1953. – № 10. – С.891-895.

82. Коморовский, Ю.Т. Прободение искусственного пищевода рыбной костью / Ю.Т. Коморовский // Вестн. хирургии. – 1956. – № 3. – С.110.

83. Коморовский, Ю.Т. Регионарный кровоток слизистой оболочки желудка до и после его резекции по поводу язвенной болезни / Ю.Т. Коморовский, Л.А. Ковальчук // Хирургия. – 1984. – № 9. – С. 42-46.

84. Коморовский, Ю.Т. Редкий случай забрюшинного расположения аберрантного зоба / Ю.Т. Коморовский, В.В.Закржевский, И.Ю. Корчинский // Пробл. эндокрин. и гормонотер. – 1966. – Т.12, № 3. – С. 50-54.

85. Коморовский, Ю.Т. Реконструктивная гастроеюнодуоденопластика при патологических синдромах после резекции желудка / Ю.Т. Коморовский // Вестн. хирургии. – 1962. – Т.88, № 3. – С. 32-43.

86. Коморовский, Ю.Т. [ Рецензия ] // Вопросы онкологии. – 1968. – № 5. – С.118-120. – Рец. на кн.: Квашнин, Ю.К. Последствия гастрэктомии / Ю.К. Квашнин, Ю.М. Панцырев. – М. : Медицина, 1967. – 260 с.

87. Коморовский, Ю.Т. [ Рецензия ] // Клинич. хирургия. – 1966. – № 1. – С.86-88. – Рец. на кн.: Дегтярь ,Е.Г.Острый аппендицит у женщин / Е.Г. Дегтярь . – М.: Медицина, 1965.

88. Коморовский, Ю.Т. [ Рецензия ] // Клинич. хирургия. – 1967. – № 3. – С.84-88. – Рец. на кн.: Войленко В.Н. Атлас операций на брюшной стенке и органах брюшной полости / В.Н. Войленко, А.И. Меделян, В.М. Омельченко. – М.: Медицина, 1965. – 606 с.

89. Коморовский, Ю.Т. [ Рецензия ] // Хирургия. – 1963. – № 10. – С.142-145. – Рец. на кн.: Захарова, Е.И. Тонкокишечная пластика при гастроэктомии и резекции желудка / Е.И. Захарова, А.Е. Захарова. – М., 1962. – 168 с.

90. Коморовский, Ю.Т. [ Рецензия ] // Хирургия. – 1968. – № 10. – С.109-112. – Рец. на кн.: Симонян, К.С. Спаечная болезнь / К.С. Симонян . – М.: Медицина, 1966. – 606 с.

91. Коморовский, Ю.Т. Рубцовые сужения желудка и двенадцатиперстной кишки на почве повреждений химическими веществами / Ю.Т. Коморовский // Нов. хирург. архив. – 1956. – № 4.

92. Коморовский, Ю.Т. Сравнительная оценка метода продольного ушивания “трудной ” культи двенадцатиперстной кишки / Ю.Т. Коморовский, В.В. Башняк // Клинич. хирургия. – 1985. – № 8. – С. 18-21.

93. Коморовский, Ю.Т. Сравнительная оценка методов определения риска операций в возрастном аспекте / Ю.Т.Коморовский, И.Я. Дзюбановский // Вестн. хирургии. – 1980. – №11. – С. 9-16.

94. Коморовский, Ю.Т. Спорные вопросы спаечной болезни брюшины в свете успехов и неудач оперативного лечения / Ю.Т. Коморовский, И.Ю. Корчинский // Вестн. хирургии. – 1969. – № 1. – С.89-94.

95. Коморовский. Ю.Т. Функциональные и морфологические изменения печени после резекции желудка / Ю.Т.Коморовский, В.Г. Микуляк, М.Т. Герасимец // Хирургия. – 1968. – № 11. – С. 14-17.

96. Коморовский, Ю.Т. Хирургическая тактика при кровоточащих язвах двенадцатиперстной кишки / Ю.Т.Коморовский, И.И. Басистюк // Хирургия. – 1987. – № 5. – С. 47.

97. Коморовский, Ю.Т. Хирургическое лечение аденокарциномы желудка и слепой кишки с метастазамиКрукенберга (одно наблюдение) / Ю.Т. Коморовский, Н.Д. Бех // Вопр. онкологии. – 1980. – № 11. – С. 102-103.

98. Коморовский, Ю.Т Хирургическое лечение алиментарного ожирения /

Ю.Т. Коморовский, В.С. Данилишина // Врачеб. дело. – 1979. – № 2. – С. 67-68.

99. Коморовский, Ю.Т. Хирургическое лечение застарелых и старческих осложнений язв желудка и двенадцатиперстной кишки / Ю.Т. Коморовский, И.Я. Дзюбановский // Клинич. хирургия. – 1987. – № 8. – С. 50-52.

100. Коморовский, Ю.Т. Хирургическое лечение кровоточащих язв двенадцатиперстной кишки больших размеров / Ю.Т. Коморовский, И.И. Басистюк // Вестн. хирургии. – 1988. – № 9. – С.7.

101. Коморовский, Ю.Т. Электроэнцефалография в диагностике синдрома агастральной астении / Ю.Т. Коморовский. Е.А. Маркова, И.В. Демборинский // Клинич. медицина. – 1962. – Т. 40, № 7. – С. 88-94.

102. Коморовський, Ю.Т. Вагітність і роди у хворої після хірургічного лікування ожиріння / Ю.Т. Коморовський, В.С. Данилишина // ПАГ. – 1980. – № 4. – С. 59-60.

103. Неспецифический иммунитет у больных острым холециститом / Ю.Т. Коморовский, Л.Н. Хоромский, Н.Д. Бех, В.А. Шидловский // Клинич. хирургия. – 1979. – № 9. – С. 29-31.

104. Способ хирургического лечения кровоточащей язвы двенадцатиперстной кишки больших размеров / Ю.Т. Коморовский, И.И. Басистюк, И.Я. Дзюбановский,

И.Ю. Корчинский // Клинич. хирургия. – 1990. – № 2. – С. 77-78.

105. Сравнительная оценка эффективности методов хирургического лечения дуоденальних язв / Ю.Т. Коморовский, И.И.Басистюк, И.Я. Дзюбановский, И.Ю. Корчинский // Врачеб. дело. – 1989. – № 1. – С. 79-82.

106. Функциональное состояние печени у больных ожирением / Ю.Т. Коморовский, П.Я. Григорьев, В.С. Данилишина, И.И. Левкович // Врачеб. дело. – 1978. – № 5. – С. 83-85.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

107. Коморовский, Ю.Т. Хирургическая анатомия шейного отдела грудного протока : автореф. дис… канд. мед. наук / Ю.Т. Коморовский. – Львов, 1948.

108. Коморовский, Ю.Т. Резекция желудка с тонкокишечной пластикой : автореф. дис… докт. мед. наук / Ю.Т.Коморовский. – Львов, 1964. – 18с.

АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА

109. Ангиораф – прибор для наложения шва на кровеносные сосуды : а.с. 71467 / Ю.Т. Коморовский. – № 32/352257;заявл. 24.02.47; опубл.5.01.48.

110. Способ дуоденостомии по Ю.Т. Коморовскому : а.с. 1091910 СССР, МКИ А 61 В 17/ 00 / Ю.Т. Коморовский, Н.В. Хомицкий. – № 3429972 / 28-13; заявл. 11.02.82; опубл. 15.05.84, Бюл. №18.

111. Способ холедостомии по Ю.Т. Коморовскому : а.с. 1299572 СССР, МКИ А 61 В 17/ 00 / Ю.Т. Коморовский, Н.В. Хомицкий. – № 3861613 / 28-14; заявл. 04.03.85; опубл. 30.03.87, Бюл. № 12.

112. Хирургический тренажор Ю.Т. Коморовского и В.И. Пятночки : а.с. 1504660 СССР, МКИ G 09 В 23/28 / Ю.Т. Коморовский, В.И. Пятночка. – № 4195670 / 28-14; заявл. 17.02.87; опубл. 30.08.89, Бюл. № 32.

ЛІТЕРАТУРА ПРО ЖИТТЯ ТА НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Ю. Т. КОМОРОВСЬКОГО

113. Відомому хірургові Юрію Коморовському – 85 років // Мед. академія. – 2005. – 1 січ. – С.4.

114. Відомому хірургові Юрію Коморовському – 85 років // Шпитал. хірургія. – 2005. – № 1. – С.194-195.

115. Ковальчук, Л. Видатний вчений, хірург, педагог: [ 90 років з дня народження Ю.Т. Коморовського ] / Л.Ковальчук, І.Дзюбановський // Мед. академія. – 2010. – 29 січ. – С.8.

116. Юрій (Ростислав) Теофілович Коморовський: [ 80 років від дня народження ] // Мед. академія. – 2000. – 28 січ. – С.3.

117. Юрій (Ростислав) Теофілович Коморовський: до 80- річчя з дня народження // Шпитал. хірургія. – 1999. – № 4. – С. 112-113.

118. Юрий (Ростислав) Теофилович Коморовский: к 70-летию со дня рождения / Л.А. Ковальчук, Н.Д. Бех, И.Ю.Корчинский и др. // Клинич. хирургия. – 1990. – № 1. – С. 78-79.

119. Пам’яті відомого хірурга Юрія-Ростислава Коморовського: некролог // Клініч. хірургія. – 2006. – № 8. – С.64.

120. Пам’яті професора Юрія Коморовського // Мед. академія. – 2006. – 7 лип. – С.6.

Над покажчиком працювали:

Укладачі: Н. Водюк, А. Гавліч, Н. Криськів

Редагування: Д. Тараненко