Вчені ТНМУ: бібліографічні покажчики

Бліхар Євген Йосипович

Бліхар Євген Йосипович

лікар-фтизіатр, педагог, громадянський діяч

(8.04.1930 – 9.09.2006)

Бібліографічний покажчик

Євген Йосипови Бліхар народився 8 квітня 1930 р. в Тернополі. З 1950 до 1955 року навчався у Станіславському (нині Івано-Франківський) медичному інституті.

Початок трудової діяльності пов’язаний з практичною медициною, зокрема фтизіатрією. Після закінчення медичного університету з 1955 по 1958 р. Євген Йосипович працює фтизіатром у протитуберкульозній лікарні с. Сущин Теребовлянського району Тернопільської області, а з 1958 р. – головний лікар Тернопільського облтубдиспансера. На цій посаді Євген Йосипович доклав багато зусиль для організації та вдосконалення фтизіатричної служби області, проявив себе як висококваліфікований лікар і вмілий організатор. Під його керівництвом відбулось становлення фтизіатричної служби області. Одночасно з практичною діяльністю Євген Йосипович займається науковою роботою. І в 1963 році захищає кандидатську дисертацію “Состояние легких и плевры после окончания лечения пневматораксом и оматораксом”.

В 1974 року Євген Йосипович переходить на роботу до Тернопільського медичного інституту, в якому він пройшов шлях від асистента кафедри фтизіатрії (1974-1978), доцент (1979 р.) до доктора наук, професора (з 1988 р.), відомого вченого – фтизіатра, суспільного діяча.

Основні напрями його наукової діяльності – організація фтизіатричної та пульмонологічної служби, пошуку найефективніших методик лікування хворих та туберкульоз легень, зокрема вивчення стану перекисного окислення ліпідів і застосування антиоксидантів при лікуванні хворих на туберкульоз. У 1988 році Євген Йосипович захистив докторську десертацію “Коррекция этиопатогенетического лечения больных туберкулёзом легких и сопутствующими заболеваниями печени”.

Є. Й. Бліхар – автор майже 150 наукових праць, 4 винаходів, 12 рацпро- позицій.

У 2002 р. вийшов в світ підручник професора Є. Й. Бліхара ”Фтизіатрія” для студентів вищих навчальних медичних закладів.

Останніми роками багато публікацій Євгена Йосиповича було присвячено видатним людям, суспільним діячам, науковцям, невідомим сторінкам історії Тернопільщини та України. Від медицини скіфів, історичних нарисів про Мазепу й Пулюя до актуальних питань суспільно-політичного життя і медицини – такий діапазон його публікацій, що значно сприяло патріотичному вихованню молоді, усвідомленню гордості за славетне минуле нашої країни.

Пропонований покажчик є персональним біобібліографічним за змістом та електронним за формою і включає наукові роботи Є. Й. Бліхара за період 1963 -2006 роки, та включає: дисертації, монографії, підручники та посібники, наукові статті із збірників та періодичних видань, авторські свідоцтва.

Бібліографічний опис здійснено відповідно до діючих стандартів.

При підготовці покажчика використані фонди бібліотеки Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського.

Видання адресовано науковцям, аспірантам, студентам, та всім хто цікавиться питаннями медичної науки.

НАУКОВІ ПРАЦІ

ЄВГЕНА ЙОСИПОВИЧА БЛІХАРА

1. Актуальні проблеми викладання фтизіатрії в медичних вузах в сучасних умовах/М. М. Савула, Є. Й. Бліхар, Н. С. Кравченко, І. Т. П’ятночка, Л. А. Грищук // Сучасні проблеми підготовки фахівців у вищих медичних та фармацевтичних закладах освіти I-IV рівнів акредитації МОЗ України : матеріали доповідей наук.-метод. конф., 29 верес. – 1 жовт. 1999 р.- Тернопіль, 1999.- С. 470 – 471.

2. Бліхар Є. Й. Актуальні проблеми фтизіатрії на початку ХХІ століття / Є. Й. Бліхар // Нова медицина . – 2004. – № 1. –С. 17-19.

3. Бліхар Є. Вторинні форми туберкульозу легень / Є. Бліхар // Мед. академія . – 2002. – № 3. – С.11.

4. Бліхар Є. З ким Бог? / Є. Бліхар // Мед. академія. – 2005. – 12 жовт. – С.11.

5. Блихар Е. И. Использование эссенциале при хронических заболеваниях печени у больных туберкулезом легких / Е. И. Блихар, Н. П. Скакун // Пробл. туберкулеза. – 1988. – № 3.- С. 41-44.

6. Блихар Е. И. Исходы туберкулеза легких в зависимости от этио-патогенетического лечения / Е. И. Блихар,И. Т. Пятночка // Туберкулез : республ. межвед. сб. – К. : Здоровье, 1986. – Вып. 18.- С. 11-13.

7. Бліхар Є. Й. Медикаментозно-резистентний туберкульоз легень – епідеміологія, клініка, діагностика і лікування / Є. Й. Бліхар // Нова медицина. – 2006. – № 1. – С. 26-27.

8. Бліхар Є. Ми – українці. Всі ми – українці / Є. Бліхар // Мед. академія. – 2004. – 22 трав. – С. 11.

9. Бліхар Є. Напівправда – життя „по понятіям” /Є. Бліхар // Мед. академія. – 2005. – 9 лип. – С. 7.

10. Бліхар В. Народний лікар Богдан Пилипович Свистун / В. Бліхар, Є. Бліхар // Агапіт .- 2004. – № 14-15. – С. 20-23.

11. Блихар Е. И. Нарушение углеводного обмена у больных туберкулезом легких / Е. И. Блихар // Туберкулез : республ. межвед. сб. – К. : Здоровье, 1981. – Вып 13.- С.114-118.

12. Бліхар Є. Не перестаю захоплюватися життям / Є. Бліхар // Вільне життя. – 2005. – 6 квіт. – С. 10.

13. Блихар Е. И. О влиянии галаскорбина на уменьшение побочных явлений при лечении больных кавернозным туберкулезом легких / Е. И. Блихар // Профилактика и лечение туберкулеза : республ. межвед.сб. – К. : Здоров”я, 1972. – Вып. 5. – С. 82-84.

14. Блихар Е. И. Особенности перекисного окисления липидов у больных туберкулезом легких / Е. И.Блихар // Основные направления совершенствования профилактики и лечения заболеваний легких. – Львов, 1985. –С. 27

15. Бліхар Є. Охорона здоров’я в області серйозно хвора – переконані лікарі-фтизіатри / Є. Бліхар // Свобода. – 2002. – 17 серп.

16. Блихар Е. И. Применение галаскорбина при лечении больных хроничес-кими формами туберкулеза легких / Е. И. Блихар // Диагностика, лечение, профилактика хронического деструктивного туберкулеза. – К. : Здоровье, 1971. – С. 15-18.

17. Бліхар В. Є. Про дихальні шуми / В. Є. Бліхар, Є. Й. Бліхар // Вісн. наук. досліджень. – 2000. – № 1. – С. 13-15.

18. Бліхар Є. Й. Протитуберкульозна допомога на Тернопіллі в ХХ столітті / Є. Й. Бліхар // Україна і світова наука : матеріали наук. конф. – Тернопіль, 1977.- Вип. 2.- С.7-10.

19. Бліхар Є. Й. Респіраторні і нереспіраторні функції легень в пульмо- нологічній патології та їх діагностичне значення : лекція / Є. Й. Бліхар .- Тернопіль : Укрмедкнига, 1999. – 34с.

20. Бліхар Є. Й. Розвиток фтизіохірургічної допомоги хворим на туберкульоз легень на Тернопільщині / Є. Й. Бліхар, Ю. В. Довбуш, В. Д. Рудик // Шпитал. хірургія. – 2006. – № 1. – С.107-109.

21. Бліхар Є. Роль навчально-лікувальної бази в реалізації Болонської декларації / Є. Бліхар // Мед. академія. – 2006. – 12 трав. – С. 9.

22. Блихар Е. И. Свободнорадикальное окисление мембранных липидов у больных туберкулезом легких / Е. И. Блихар // Пробл. туберкулеза. – 1986. – № 2. – С. 53-54.

23. Бліхар Є. Туберкульоз у практиці лікаря загальної мережі / Є. Бліхар // Мед. академія. – 2006. – № 6. – С. 10.

24. Бліхар Є. Україні потрібна українська ідея / Є. Бліхар // Мед. академія. – 2002. – № 21. – С. 10.

25. Бліхар Є. Фата моргана ХХ століття : [ матеріали майбутньої книги спогадів „Дорога до світла”] / Є. Бліхар // Мед. академія. – 2005. – 28 квіт. – С. 9 ; 19 трав. – С. 9.

26. Бліхар Є. Фтизіатрія : підручник для студ. ВНМЗ III –IV рівн. акредит. / Є. Бліхар .- Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. – 372с.

27. Бліхар Є. Хочеш знати Україну? Читай Мазепу! : [ дню незалежності присвячуємо] / Є. Бліхар // Мед. академія. – 1988. – 27 серп. – С. 6.

28. Бліхар Є. Що приніс галичанам „ Золотий вересень” 1939 року / Є. Бліхар // Мед. академія. – 2005. – 8 верес. – С. 10-11.

29. Бліхар Є. Як жить на світі у множині духовній? : [дню незалежності присвячуємо] / Є. Бліхар // Мед. академія. – 2000. – 29 серп. – С. 2.

30. Влияние галаскорбина на развитие и течение экспериментального туберкулеза / Е. И. Блихар, Е. Ф.Шамрай, Б. М. Дубчак, З. И. Болюх// Туберкулез : респ. межвед. сб.- К. : Здоровье, 1976.- Вып. 8.- С.109-110.

31. Досвід організації самостійної роботи студентів на кафедрі фтизіатрії / Є. Й. Бліхар, Л. А. Грищук, С. І. Корнага, Н. С. Кравченко, І. Т. П”ятночка, М. М. Савула // Роль самостійної роботи у становленні майбутнього фахівця : наук.-метод. конф. 5-6 квіт. 2004 р., м. Тернопіль. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2004. – С. 139-142.

32. Етапи впровадження доказової медицини на кафедрі фтизіатрії / Л. А. Грищук, М. М. Савула, Є. Й. Бліхар, С. І. Корнага, Н. С. Кравченко, І. Т. П’ятночка // Доказова медицина у спектрі наукової медичної інформації та інноваційної політики : матеріали наук.- практ. конф.-семінару, 12-13 трав. 2005р., м. Тернопіль. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2005. – С. 75-76.

33. Комбинированная фармакотерапия заболеваний печени с использованием антиоксидантов : метод. реком. / Н. П. Скакун, А. Н. Олейник, Е. И. Блихар, С. Ф. Ковальчук, И. П. Мосейчук, Е. А. Посохова. – Тернополь, 1987. – 16с.

34. Кравченко С. С. Наш опыт применения перфокарт в областном противотуберкулезном диспансере / С. С. Кравченко, Е. И. Блихар // Пробл. туберкулеза . – 1968 . – № 6 . – С. 15-20.

35. Медикаментозно-резистентний туберкульоз легень – епідеміологія, клініка, діагностика і лікування / Є. Бліхар, Ю. Довбуш, О. Градова, І. Мартинюк // Актуальні проблеми фтизіатрії і пульмонології : наук. симпозіум 20-21 жовт. 2005р., м. Тернопіль.- Тернопіль : ТДМУ Укрмедкнига, 2005. – С. 6-7.

36. Організаця пульмонологічної допомоги : метод. реком. / уклад. Є. Бліхар, Т. Бліхар, Ю. Заводович. – Тернопіль : Збруч, 1996. – 44 с.

37. Організація самостійної роботи студентів на курсі туберкульозу / М. М. Савула, І. Т. П”ятночка, Є. Й. Бліхар, Н. С. Кравченко, Л. А. Грищук // Нові технології навчання в медичному вищому навчальному зкладі : навч.-метод. конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2000 .- С. 148-151.

38. Покиньчереда В. В. Содержание гексоз, пентоз и фруктозы в сыворотке крови больных с хроническими заболеваниями печени и желчных путей / В. В. Покиньчереда, Л. П. Кушнир, Е. И. Блихар // Врачеб. дело .- 1979. – № 6. – С. 57-59.

39. Применение безигольного инъектора для постановки реакции Манту и ревакцинации БЦЖ / Е. И.Блихар, В. И. Савчук, Н. П. Малуха, Т. Д. Бездиль, Н. Г. Колесник // Туберкулез : республ. межвед. сб. – К. : Здоров”я, 1977.- Вып. 9. – С. 39-42.

40. Проблеми викладання фтизіатрії іноземним студентам // М. М. Савула, Л. А. Грищук, Є. Й. Бліхар, І. Т. П’ятночка, Н. С. Кравченко, С. І. Корнага // Мед. освіта. – 2002. – № 3. – С.187-188.

41. Проблеми викладання фтизіатрії у медичному вищому навчальному закладі / М. М. Савула, Є. Й. Бліхар, І. Т. П”ятночка, Л. А. Грищук, Н. С. Кравченко // Мед. освіта. – 2000. – № 1. – С. 49-50.

42. Савула М. М. Вдосконалення методики викладання фтизіатрії в сучасних епідеміологічних умовах / М. М. Савула, Є. Й. Бліхар, Н. С. Кравченко // Особливості та науково-методичні аспекти удосконалення підготовки фахівців у медичному вузі : матеріали наук.-практ. конф., присвяченої 40-річчю Тернопільської держаної медичної академії ім. І. Я. Горбачевського.- Тернопіль : Медакадемія, 1977. – С. 40-41.

43. Савула М. М. Республиканская научно-практическая конференция врачей-фтизиатров и санитарно- эпидемиологической служб УССР /М. М. Савула, Е. И. Блихар // Пробл. туберкулеза. – 1974. – № 5. – С.13-16 ; № 6. – С. 91-92.

44. Скакун Н. П. Влияние антиоксидантов на перекисное окисление липидов и состояние печени у больных туберкулезом легких / Н. П. Скакун, Е. И. Блихар // Фармакол. и токсикол. – 1986. – № 5. – С. 112-114.

45. Скакун Н. П. Применение астрагала шерстистоцветкового при поражении печени у больных туберкулезом легких / Н. П. Скакун , Е. И. Блихар, А. Н. Олейник // Врачеб. дело . – 1988. – № 6. – С. 51-54.

46. Создание перфокартной флюротеки в районной больнице / С. С. Кравченко, В. Г. Колесник, Е. И. Блихар, В. Г. Фармига, М. Т. Студницкая // Пробл. туберкулеза. – 1971. – № 2 . – С. 13-17.

47. Стасюк Г. А. Первая помощь, транспортировка и лечение при спонтанном пневмотораксе / Г. А. Стасюк, Е. И. Блихар // Врачеб. дело . – 1972. – № 1. – С.62-64.

48. Хроническое легочное сердце при фиброзно-кавернозном туберкулезе /Б. И. Дубчак, М. С. Гнатюк, Е. И. Блихар, Л. А. Гнатюк // Пробл. тберкулеза. – 1984. – № 3 . – С. 51-55.

49. Яким повинен бути підручник ( посібник ) з фтизіатрії / М. М. Савула, С. І. Корнага, І. Т. П’ятночка, Є. Й. Бліхар, Н. С. Кравченко, Л. А. Грищук // Мед. освіта . – 2003. – № 2. – С. 170-172.

ДИСЕРТАЦІЇ

1. Состояние легких и плевры после окончания лечения пневмотораксом и оматораксом : диссертация на соискание ученой степени канд. мед. наук. – [К.,] 1963.

2. Коррекция этиопатогенетического лечения больных туберкулезом легких с сопутствующими заболеваниями печени : диссертация на соискание ученой степени доктора мед. наук. – К., 1988.

АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА.

1. А. с. 1122297 СССР, МКИ А 61 В 10/ 00.Способ прогнозирования побочных реакций при лечении больных туберкулезом легких антибактериальными препаратами / Е. И. Блихар. – № 3331786/28 – 13; заявл. 8.08.81; опубл. 7.11.84, Бюл. № 41.

2. А. с. 287010 СССР. МКИ G 01 № 33/ 68.Способ диагностики степени тяжести туберкулеза / Е. И. Блихар. – № 296974/28 – 14; заявл. 4.08.80; опубл. 30.01.87, Бюл. № 4.

ПРО ЄВГЕНА ЙОСИПОВИЧА БЛІХАРА

1. Із земного життя пішов професор Євген Бліхар // Мед. академія. – 2006. –

15 верес. – С. 8.

2. Лесів С. Підготовка медсестер – за світовими стандартами : [інтерв’ю з директором медичного коледжу ТДМА, доктором медичних наук, професором Є. Бліхаром] / С. Лесів // Мед. академія. – 2003. – 26 лют. – С. 3.

3. Професор Є. Й. Бліхар : некролог // Укр. пульмонол. журн. – 2006. – № 4. – С. 71.

4. П’ятночка І. Вчені-фтизіатри, уродженці Тернополя : [ про Є. Й. Бліхара] /

І. П’ятночка, С. Корнага // Мед. академія. – 2002. – № 21. – С. 9.

5. 75-ий квітень професора Євгена Бліхара // Мед. академія . – 2005.– 9 квіт. – С. 2.

6. Сушкевич Б. Наш Тернополянин : [пам’яті професора ТДМУ Є. Бліхара] / Б. Сушкевич // Вільне життя . – 2006 . – 16 верес . – С. 1.

Над покажчиком працювали:

Складачі: Н. Водюк, А. Гавліч

Упорядник: Л. Кіш

Редактор: Д. Тараненко