Віртуальні виставки

Чорнобиль немає минулого часу

Час з кожним днем все більше віддаляє нас від Чорнобильської катастрофи, але проблеми, що вона породила, не стають менш актуальними. В перші роки після аварії думки вчених про ступінь вражаючої дії мирного атома на здоров’я людини були більш ніж протилежними.

На теперішній час значна кількість спеціалістів схиляються до думки про збільшення ендокринної, гематологічної, онкологічної, неврологічної, генетичної та інших патологій серед населення і пов’язують це збільшення з багатофакторною дією радіаційного взриву на ЧАЕС.

Чернобыль… Здоровье детей / В.М. Пономаренко, А.М. Нагорная, А.И. Щербатый, В.Н. Полищук. – К.: Украинские Информационные Системы, 1996. – 256 с.

В книзі подано результати наукового аналізу даних наслідків Чорнобильської катастрофи і радіаційного впливу на здоров’я дітей та підлітків, описані результати епідеміологічних та клініко-лабораторних обстежень.

Для вчених, спеціалістів, що займаються проблемами радіаційної медицини, лікарів різного профілю.

Щербак Юрий. Причины и последствия: роман. Чернобыль: документальная повесть / Юрий Щербак. – М.: Советский писатель, 1988. – 368 с. Документальна повість «Чорнобиль» – це гостропубліцистичний твір, що розповідає нам про трагедію 26 квітня 1986 року, яка сталася на Чорнобильській АЕС.

Для широкого кола читачів.

Воробьев А.И. До и после Чернобыля: (взгляд врача) / А.И. Воробьев, П.А. Воробьев. – М.: Издательство НЬЮДИАМЕД, 1996. – 180 с.

Книга написана лікарями, що приймали безпосередню участь у роботі з потерпілими під час вибуху на четвертому енергоблоці ЧАЕС в квітні 1986 року. Автори особливу увагу приділили променевій хворобі.

Для лікарів різних спеціальностей та читачів, що цікавляться даною проблемою.

Медичні наслідки Чорнобильської катастрофи: 1986-2011 / за ред. А.М. Сердюка, В.Г. Бебешка, Д.А. Базики. – Тернопіль: ТДМУ Укрмедкнига, 2011. – 1092 с. Монографія підсумовує 25-річний досвід подолання медичних наслідків найбільшої техногенної катастрофи – аварії на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року. Наведено дані про динаміку радіаційної обстановки, результати клінічних спостережень і епідеміологічного аналізу захворюваності й смертності осіб, які належать до різних категорій постраждалих.

Книга адресована науковцям, лікарям і широкому медичному загалу – всім, хто цікавиться проблемами радіаційної медицини та радіобіології.

Острая лучевая болезнь в условиях Чернобыльской катастрофы / под ред. Л.П. Киндзельского и др. – К.: Телеоптик, 2002. – 223 с.

Методичний посібник з профілактики і лікування гострої променевої хвороби, що спостерігалася в період Чорнобильської катастрофи.

Посібник розрахований на спеціалістів, медиків широкого профілю (радіологів, гематологів, онкологів).

Демидчик Е.П. Рак щитовидной железы у детей: последствия аварии на Чернобыльской АЕС / Е.П. Демидчик, А.Ф. Цыб, Е.Ф. Лушников. – М.: Медицина, 1996. – 208 с. В книзі подано дані білоруських і російських вчених-медиків про особливості виникнення, діагностики і лікування раку щитовидної залози у дітей, що проживають на забруднених радіонуклідами територіях (результат аварії на ЧАЕС). Велика увага приділена оцінці ризику у виникненні радіогенного раку.

Для лікарів-спеціалістів.

Бебешко В.Г. Гострий радіаційний синдром і його наслідки: за матеріалами 15-річного спостереження за станом здоров’я осіб, потерпілих у зв’язку з Чорнобильською катастрофою / В.Г. Бебешко, О.М. Коваленко, Д.О. Білий. – Тернопіль: ТДМУ Укрмедкнига, 2006. – 424 с. У книзі наведені відомості щодо стану здоров’я найбільш потерпілої групи осіб внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС у динаміці 15-ти після аварійних років. Вона представлена так званими «свідками аварії», які перенесли гострий радіаційний синдром (гостру променеву хворобу) або зазнали впливу відносно високих доз опромінення (понад 0,5 Гр).

Книга призначена для вчених і фахівців, які цікавляться проблемами радіаційної медицини та радіобіології.

Ядерна зброя (медичні аспекти): навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл., лік.-інтер. та слух. факул. і закл. післядиплом. освіти / В.Ф. Торбін, В.В. Вороненко, О.Є. Левченко, Ю.М. Скалецький. – Тернопіль: ТДМУ Укрмедкнига, 2012. – 192 с. У посібнику наведено дані щодо загальних питань ядерної зброї. Описано біологічні наслідки дії іонізуючого випромінювання на організм людини, організацію і зміст медичної допомоги ураженим, деякі складові системи захисту від уражаючих факторів ядерної зброї (дозиметричний контроль та види медичного захисту).

Розрахований на студентів, лікарів-інтернів та лікарів-курсантів.

Маланчук Л.М. Вибір оптимальних методів лікування гінекологічних захворювань у жінок, які перебували під впливом малих доз радіації / Л.М. Маланчук. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 208 с. У монографії висвітлено сучасні погляди на етіопатогенез запальних процесів геніталій у жінок, які перебували під тривалим впливом малих доз радіації, підходи до вибору оптимальних методів лікування, обґрунтування застосування ендоскопічних оперативних втручань при запальних процесах та інших гінекологічних захворюваннях.

Книга розрахована на широке коло лікарів.

Овчаренко О.П. Основи радіаційної медицини: навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти 3-4 р.а. / О.П. Овчаренко, А.П. Лазар, Р.П. Матюшко. – Вид. 2-е, стереотип. – Одеса: Одеськ. держ. мед. ун-т, 2003. – 208 с.

У навчальному посібнику розглянуто основні форми контакту людини з джерелами радіації, аспекти біологічного впливу іонізуючого випромінювання. Велика увага приділена променевій хворобі.

Для студентів, інтернів медичних вузів.

Адаптогени і радіація: застосування бальзаму «Кримський» – нового адаптогену – для реабілітації на курорті Трускавець потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи / О.І. Алєксєєв, І.Л. Попович, Є.М. Панасюк та ін. – К.: Наукова думка, 1996. – 125 с.

У книжці приведені результати пріоритетних експериментальних досліджень авторів адаптогенних властивостей вітчизняного фітопрепарату – бальзаму «Кримський», а також клініко фізіологічних спостережень за ефективністю реабілітації потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи на курорті Трускавець за умови доповнення традиційної бальнеотерапії нововідкритим фітоадаптогеном-радіопротектором.

Для курортологів, фітотерапевтів, урологів, педіатрів, практикуючих лікарів інших спеціальностей, котрі займаються реабілітацією жертв аварії на ЧАЕС.

Кочін І.В. Медицина катастроф / І.В. Кочін, Г.О. Черняков, П.І. Сидоренко; за ред. І.В. Кочіна. – К.: Здоров’я, 2008. – 724 с.

У книзі викладено норми поведінки та засоби захисту і виживання людей у надзвичайних ситуаціях, висвітлено випадки виникнення, розвиток і уражаючі чинники різних катастроф.

Для організаторів охорони здоров’я, лікарів різних спеціальностей, студентів.

Нікберг І.І. Радіаційна гігієна: підруч. для студ. вищ. мед. закл. освіти 1-2 р.а. / І.І. Нікберг. – К.: Здоров’я, 1999. – 160 с. У підручнику висвітлено основні питання радіаційної гігієни – фізику і дозиметрію іонізуючого випромінювання, його вплив на навколишнє середовище й здоров’я людини, характеристику техногенного фону радіації.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів, а також фахівців різних галузей.

Військова гігієна з гігієною при надзвичайних ситуаціях: підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. 4 р.а. / за ред. К.О. Пашка. – Тернопіль:Укрмедкнига, 2005. – 312 с. У підручнику систематизовані сучасні дані з військової гігієни та гігієни при надзвичайних ситуаціях. Висвітлено основи організації санітарно-гігієнічних заходів при надзвичайних ситуаціях мирного часу, формувань ліквідаторів наслідків надзвичайних ситуацій та потерпілого населення.

Для студентів та лікарів-спеціалістів.

Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Лапін. – 2-е вид. – Львів: ЛБК НБУ; К.: Знання, 1999. – 186 с. У посібнику розглянуто проблеми екологічної безпеки в умовах науково-технічного прогресу. Особлива увага приділена захисту населення в умовах радіаційного і хімічного забруднення у разі аварій на атомних електростанціях, хімічно небезпечних об’єктах, при застосуванні зброї масового ураження, наданню першої медичної допомоги і взаємодопомозі у разі ураження і травм.

Для студентів вищих навчальних закладів.

Гайченко В.А. Основи безпеки життєдіяльності людини: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.А. Гайченко, Г.М. Коваль. – К.: МАУП, 2002. – 232 с.

У навчальному посібнику розкрито складну систему взаємозв’язку здоров’я людини і чинників навколишнього середовища. Наведено основні характеристики надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження, особливості виживання людини в екстремальних умовах.

Для студентів вищих закладів освіти гуманітарного напрямку.

Даценко І.І. Профілактична медицина: підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. 3-4 р.а., лік.-інтер. і курсантів / І.І. Даценко, Р.Д. Габович. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Здоров’я, 2004. – 788 с.

У даній книзі окремий розділ присвячено наслідкам аварії на Чорнобильській АЕС, розглянуто проблеми радіаційної гігієни.

Для студентів лікувального, педіатричного та стоматологічного факультетів вищих медичних навчальних закладів, лікарів-інтернів, курсантів, а також сімейних лікарів.

Здоров’я нащадків ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції: монографія / за ред. М. М. Коренєва. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. – 228 с.

У монографії наведено динаміку клінічних, імунологічних, нейрогормональних, метаболічних та цитогенетичних характеристик на етапах пре- та пубертатного розвитку хлопців та дівчат.

Рекомендовано широкому колу читачів.

Виставку підготували: С.Г. Дембровська, І.І. Стасишин. Квітень 2013 р.