Віртуальні виставки

Медична діагностика: методи досліджень

 

Інтенсивний розвиток світової медичної науки і техніки вимагає постійного вдосконалення знань лікарів, необхідних для ефективного використання можливостей техніки в лікарській практиці. Значна увага приділяється клінічному тлумаченню отриманих результатів дослідження, що є особливо цінним для навчального процесу.

Діагностика – це розділ клінічної медицини, яка сьогодні стрімко розвивається, змінюється, а тому потребує додаткових знань. Обізнаність з основами клініко-лабораторної діагностики – необхідний фундамент для здійснення належної фармацевтичної опіки.

Лифшиц В.М. Биохимические анализы в клинике: справочник / В.М. Лифшиц, В.И. Сидельникова. – 5-е перераб. и допол. издан. – М.: Триада-Х, 2002. – 208 с.Довідник містить відомості про більш ніж 300 біохімічних тестів, які широко використовуються в клінічній практиці. Представлені нормальні величини з врахуванням віку і фізіологічного стану.

Для лікарів різних спеціальностей, працівників біохімічних лабораторій, студентів медичних навчальних закладів.

Камышников В.С. О чем говорят медицинские анализы: справ. пособ. / В.С. Камышников. – М.: МЕДпресс-информ, 2005. – 176 с.

У довіднику наведені норми (референтні величини) лабораторних показників і перелік лабораторно-діагностичних тестів, які використовуються для розпізнавання всіх основних захворювань внутрішніх органів.

Для лікарів різних спеціальностей, працівників біохімічних лабораторій, студентів медичних навчальних закладів.

Клиническая лабораторная диагностика / [сост. В.Н. Ослопов, А.Р. Садыкова, Р.А. Абдулхаков]. – 2-е изд. – М.: МЕДпресс-информ, 2002. – 64 с.

У посібнику представлені методичні матеріали по дослідженню крові, сечі, мокротиння, рідини з серозної порожнини, шлункового і дуоденального вмісту та ін. Викладено клінічну інтерпретацію аналізів.

Посібник розрахований на студентів медичних вузів.

Основи функціональної діагностики внутрішніх хвороб: навч. посіб. для студ. і лік.-інтер. вищ. мед. заклад. освіт. 3-4 рівн. акред. / за ред. І.І. Сахарчука. – К.: Здоров’я, 2000. – 336 с.

У навчальному посібнику подано основні сучасні методи лабораторної та інструментальної діагностики хвороб дихальної, серцево-судинної систем, травного тракту, нирок, органів кровотворення.

Для студентів вищих медичних закладів освіти, лікарів-інтернів та курсантів.

Бедненко В.С. Методы оценки и коррекции функционального состояния человека / В.С. Бедненко, Л.А.Гридин, Ю.А. Кукушкин; под. ред. В.А. Пономаренко. – М.: Издательский дом ″Русский врач″, 2001. – 112 с.

У монографії описані сучасні безкровні методи оцінки і відновлювальної корекції функціонального стану здорової людини.

Для лікарів сучасних центрів здоров’я і спеціалістів науково-практичних закладів.

Клінічна допплерівська ультрасонографія / за ред. Пола Л. Аллана, Пола А. Даббінса, Мирона А. Позняка, В.Нормана Макдікена. – 2-е вид., перекл. з анг. – Львів: Медицина світу, 2007. – 374 с.У даному виданні подано інформацію стосовно ролі допплерівської ультрасонографії, а також застосування нових досягнень ультразвукової технології у процесі лікування пацієнтів.

Для лікарів-радіологів, ультрасонографістів і студентів вищих медичних навчальних закладів.

 Рентгенодіагностика: навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. 3-4 рівн. акред. та лік.-інтерн. / за заг. ред. В.І. Мілька. – Вінниця: Нова Книга, 2005. – 352 с.У навчальному посібнику висвітлено загальні та спеціальні методики рентгенологічного дослідження, нормальна рентгеноанатомія органів, сутність рентгенологічних симптомів, діагностичний алгоритм основних захворювань.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів та лікарів-інтернів.

Чиркин А.А. Клинический анализ лабораторных данных: карман. справ. врача / А.А. Чиркин. – М.: Медицинская литература, 2004. – 384 с.

У довіднику подано необхідну інформацію з клінічної інтерпретації лабораторних тестів, діагностичні алгоритми, які допоможуть лікареві у вирішенні складних клінічних ситуацій.

Призначена для лікарів усіх спеціальностей, студентів медичних вузів.

 Ультрасонографія / за ред. Баррі Гольдберга та Голгера Петтерссона. – Львів: Медицина світу, 1998. – 740 с.

У книзі здійснено огляд і аналіз сучасного рівня ультразвуку як основного діагностичного інструменту. Висвітлюється важливість застосування ультрасонографії в усіх ділянках організму.

Для фахівців-радіологів, лікарів різних спеціальностей та студентів медичних вузів.

Вибрані лекції з радіонуклідної діагностики та променевої терапії: навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. 3-4 рівн. акред. / за ред. А.П. Лазаря. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 200 с.

У посібнику подано відомості з радіонуклідної діагностики та променевої терапії.

Книга може бути використана не тільки в навчальному процесі, а буде корисною для лікарів-радіологів, онкологів, терапевтів, хірургів, медичних фізиків та інженерів.

Комаров Ф.И. Биохимические исследования в клинике / Ф.И. Комаров, Б.Ф. Коровкин, В.В. Меньшиков. – М.: Элиста, АПП Джангар, 2001. – 216 с.

Матеріал книги групується за окремими видами обміну речовин. Розкрито біохімічні зміни при патологічних процесах, а також їх роль у розвитку основних клінічних проявів, які розглядаються на клітинному, субклітинному і молекулярному рівнях.

Книга буде цікава для терапевтів, лікарів-біохіміків та для лікарів інших спеціальностей.

 Радіологія: підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. 4 рівня акред. / за ред.. М.С. Каменецького. – Т.1: Променева діагностика. – Донецьк: Вебер, 2009. – 401 с.

У підручнику вперше комплексно викладено питання променевої анатомії, променевої фізіології та пропедевтичний курс променевої діагностики патології основних органів і систем людини.

Рекомендований для студентів медичних ВНЗ.

Ультразвукова діагностика органів черевної порожнини в практиці сімейного лікаря: навч. посіб для студ. і лікар. вищ. мед. закл. осв. 3-4 рівн. акред. / за ред. І.В. Чопея. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – 252 с.

Навчальний посібник присвячений ультразвуковій діагностиці захворювань органів черевної порожнини в практиці сімейного лікаря.

Розрахований на лікарів загальної практики, терапевтів, акушер-гінекологів, лікарів променевої діагностики та студентів.

Радіологія (променева діагностика та променева терапія): підруч. для студ. вищ. мед. закл. осв. 4 рівня акред. / за заг. ред. М.М. Ткаченка. – К.: Книга-плюс, 2011. – 720 с.

У книзі представлені фізичні основи методів променевої діагностики, відомості з променевої анатомії, методи променевого дослідження органів і систем, променевої діагностики основних захворювань організму людини.

Для студентів медичних факультетів вищих медичних закладів освіти.

 Біологічна хімія з біохімічними методами дослідження: підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. 1-2 рівн. акред. / О.Я. Скляров, Н.В. Фартушок, Л.Д. Сойка, І.С. Смачило. – К.: Медицина, 2009. – 352 с.У підручнику викладено основні поняття з розділів біохімії: метаболізм простих і складних білків, вуглеводів, ліпідів, розкрито значення ферментів і гормонів у перебігу та регуляції біохімічних процесів.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

Комаров Ф.И. Биохимические показатели в клинике внутренних болезней: справ. / Ф.И. Комаров, Б.Ф. Коровкин. – М.: МЕДпресс-информ, 2002. – 208 с.

У довіднику подана інформація про найбільш перспективні в діагностичному плані біохімічні показники.

Для широкого кола лікарів і студентів медичних вузів.

Бажора Ю.И. Лазерная корреляционная спектроскопия в медицине / Ю.И. Бажора, Л.А. Носкин. – Одесса: Друк, 2002. – 400 с.

У монографії викладені теоретичні основи лазерної кореляційної спектроскопії, принципи ЛК-спектрометра і роботи на ньому з використанням комп’ютерних програм класифікаторів ЛК-спектрів.

Книга буде цікавою для науковців, практичних лікарів, студентів.

 Лущик У.Б. “Слепой” допплер для клинических интеллектуалов (Качественная оценка церебральных дизгемий) / У.Б. Лущик. – К.: МЧП НМЦУЗМД Истина, 2004. – 264 с.Даний навчальний посібник – настольна книга, яка включає атлас-самовчитель унікальної методики клінічної інтерпретації ультразвукових допплерограм для якісної оцінки порушень артеріовенозно-лікворної рівноваги у функціонуванні судинної системи мозку і збірник задач для опрацювання методики клінічної інтерпретації допплерограм.

Книга зорієнтована на студентів, інтернів, аспірантів медичних вузів та лікарів-спеціалістів.

Визир В.А. Ультразвуковая диагностика в практике врача-терапевта: руковод. / В.А. Визир, И.Б. Приходько. – Винница: Нова Книга, 2007. – 400 с.

Дане видання містить інформацію про клінічні аспекти ультразвукової діагностики захворювань печінки, біліарної системи, підшлункової залози і нирок.

Керівництво розраховане для терапевтів, гастроентерологів, лікарів ультразвукової діагностики, інтернів та студентів старших курсів медичних вузів.

Воронин К.В. Акушерское обследование / К.В. Воронин, В.А. Потапов, А.Н. Правосудович. – 2-е изд. – М.: МЕДпресс-информ, 2002. – 144 с.

У праці подані алгоритми клінічного обстеження вагітних ранніх і пізніх термінів і породіль з патологічними симптомами, їх трактування для встановлення діагнозу і подальшого ведення обстежуваних.

Розрахована на студентів медичних вузів, інтернів та молодих лікарів.

Виставку підготували:

Д.М. Тараненко, І.І. Стасишин, С.Г. Дембровська