Віртуальні виставки

Психологічне здоров’я і права людини

Бурхливий розвиток медичного права в Україні, активізація правозахисного, правопросвітницького, правозастосовного механізмів інституціоналізації у цій сфері зумовлюють потребу ґрунтовного доктринального фундаменту та практичних знань і навиків. Медичне право України активно утверджується як галузь права, наука і навчальна дисципліна, зазнаючи впливу міжнародних інтеграційних й імплементаційних процесів.

Сподіваємось, що надалі Вашій увазі видання стануть в пригоді тим фахівцям, які працюють у сфері охорони здоров’я і захисту прав людини.

Віртуальна виставка побудована на матеріалах, що знаходяться в фонді бібліотеки Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського.

67.99 (4Укр) 3-195

Законодавство України, про охорону здоров’я: Збірник нормативно-правових актів. – К. : КПТ, 2004. – 208 с. В збірник увійшли акти законодавства України, що регулюють відносини у сфері охорони здоров’я громадян.Закон України про психіатричну допомогу від 22.02.2000 р. № 1489-ІІІ (с. 115-132) визначає правові та організаційні засади забезпечення громадян психіатричною допомогою, виходячи із пріоритету прав і свобод людини і громадянина, встановлює обов’язки органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з організації надання психіатричної допомоги та правового і соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, регламентує права та обов’язки фахівців та інших працівників, які беруть участь у наданні психіатричної допомоги.

Охорона здоров’я та права людини : ресурсний довідник / За ред. Дж. Косна, Т. Езер, П. МакАдамса, М. Мілоф; перекл. з англ. – Львів : Медицина і право, 2011. – 600 с.

В довіднику висвітлено міжнародні механізми захисту прав людини в галузі охорони здоров’я, проаналізовано міжнародні та регіональні стандарти в царині охорони здоров’я та прав людини, розкрито правозахисні й адвокаційні процедури, досліджено окремі питання забезпечення прав уразливих верств населення при наданні медичної допомоги. Наведено перелік нормативних і літературних джерел з окресленої проблематики та подано інші необхідні зарубіжні і національні матеріали для належного здійснення науково-дослідницької, правозахисної практики.

Розділ 7 дає змогу ознайомитись з ключовими питаннями, пов’язаними з охороною здоров’я та правами людей, які страждають на психічні розлади (с.7.1-7.72).

616.89 И 724

Инструкция по содействию реализации прав человека для лиц, страдающих психическими расстройствами. – К. : Фара, 1997. – 103 с.

Дане видання містить інструмент оцінки і реалізації прав людини щодо осіб, які страждають психічними розладами, та покращення психіатричної допомоги, відповідно до основних міжнародних документів із цього питання, зокрема, Резолюцією, прийнятою Генеральною асамблеєю ООН в 1991 році.

616.89-053.2

П863

Психическое здоровье и психосоциальное развитие детей : доклад Комитета экспертов ВОЗ. – Женева : ВОЗ, 1979. – 86 с. – Сериятехнических докладов.

Дана доповідь експертів ВООЗ має на меті допомогти тим, хто відповідає за формулювання національної політики в галузі охорони психічного здоров’я дітей, за розподіл фінансових і людських ресурсів, а також за організацію профілактичних та терапевтичних заходів, спрямованих на зміцнення психічного здоров’я дітей та забезпечення їх нормального психосоціального розвитку.

Право на забезпечення психіатричної допомоги та захист від факторів, що сприяють виникненню психічних порушень, мають всі діти. Суспільство зобов’язане забезпечити дітям цю допомогу та захист.

Декларация Мерано о психическом здоровье в странах СНГ (Представители национальных служб психического здоровья в странах СНГ, представители регионального Европейского офиса ВОЗ, представители Министерстваздравоохранения Италии) // Новости медицины и фармации. – 2009. – № 303. – С. 13-14.

Демчева, Н. К. Новые подъоды к оценке психического здоровья населения / Н. К. Демчева // Журн. неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2006. – Т. 106, № 6. – С. 58-61.

Европейская декларация по охране психического здоровья. «Проблемы и пути их решения» // Журн. неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2005. – Т. 105, № 9. – С. 81-84.

Европейский план действий по охране психического здоровья. Проблемы и пути их решения. Европейская конференция ВОЗ на уровне министров по охране психического здоровья (Хельсинки, Финляндия, 12-15 января 2005 г.) // Новости медицины и фармации. – 2009. – № 303. – С. 6-12.

Курило, Т. М. Особливості правового регулювання у сфері надання медичних послуг в Україні // Т. М. Курило //Ліки України. – 2009. – № 9. – С. 134-137.

Обзор стратегических направлений и деятельности Отдела психического здоровья и злоупотребленияпсихоактивніми веществами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) // Журн. неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2006. – Т. 106, № 6. – С. 44-76.

Петров, Д. С. Медико-социальная характеристика пациентов с психическими расстройствами обратившихся в медицинские организации различных форм собственности / Д. С. Петров, О. Е. Коновалов, С. С. Петров // Проблемысоциальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2009. – № 4. – С. 17-20.

Право людини на вибір // Український медичний часопис. – 2011. – № 4. – С. 31.

Проскуріна, Т. Ю. До проблеми охорони психічного здоров’я дітей / Т. Ю. Проскуріна, Е. А. Михайлова, Д. А.Мітельов // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2007. – № 4. – С. 143-144.

Психическое здоровье населения мира: эпидемиологический аспект (зарубежные исследования 2000-2010 гг.) // И. А. Митихина, В. Г. Митихин, В. С. Ястребов, О. В. Лиманкин // Журн. неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2011. – Т. 111, № 6. – С. 4-14.