(1938—2016)

Біобібліографічний покажчик

ФАКТИ З БІОГРАФІЇ АНАТОЛІЯ ВАСИЛЬОВИЧА

Єпішин Анатолій Васильович — український вчений, доктор медичних наук, професор, член правління Науково-методичного товариства терапевтів та ендокринологів України.

Закінчив Вінницький медичний інститут (нині національний університет) 1962 р.

У 1975—1985 рр. був доцентом кафедри пропедевтики і терапії ФУЛ Тернопільського медичного інституту (нині університету). З червня 1985 р. до вересня 2003 р. працював на посаді завідувача кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб .

З приходом на кафедру професора Анатолія Васильовича була організована імунологічна лабораторія, сформовано єдиний напрямок наукових досліджень, який був спрямований на розробку імунопатології при різних захворюваннях. У цей період на кафедрі вивчалася імунологічна реактивність хворих із хронічними запальними ураженнями гепатобіліарної системи з метою її імунної корекції, розроблялися клініко-лабораторні критерії діагностики та патогенетичної терапії хворих на хронічні запальні захворювання гепатобіліарної системи з використанням різних груп імуномодуляторів, ангіопротекторів , репарантів, антигіпоксантів, антиоксидантів, гепатопротекторів і нетрадиційних методів лікування.

З 2007 р. вчений працював завідувачем кафедри фізичної реабілітації і валеології Тернопільського педагогічного університету.

Анатолій Васильович був талановитим науковцем, педагогом та лікарем. Його праця відзначена почесним званням «Ветеран праці», численними грамотами та обранням в 1995 р. дійсним членом Нью-Йоркської академії наук.

 

ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

 

1968

 1. Епишин, А. В. Нарушение функционального состояния печени у больных эндемическим зобом [Текст] / А. В. Епишин // Врачебное дело. — 1968. — № 9. — С. 128—130.

 

1969

 1. Епишин, А. В. Состояние гепатобилиарной системы у больных эндемическим зобом (клинико-лабораторные исследования) [Текст] : автореф. дис. …канд. мед. наук / А. В. Епишин. —Винница, 1969. — 21 с.

 

1972

 1. Лепявко, А. Г. Показатели липидного обмена у больных эндемическим зобом [Текст] / А. Г. Лепявко, А. В. Епишин // Врачебное дело. — 1972. — № 2. — С. 38—41.
 2. Лепявко, А. Г. Состояние гепатобилиарной системы при эндемическом зобе [Текст] / А. Г. Лепявко, А. В. Епишин // Клиническая медицина. — 1972. — № 5  — С. 108—111.

 

1975

 1. Епишин, А. В. Частота воспалительного поражения желчевыводящей системы у больных эндемическим зобом и его влияние на показатели протеиногенной и антитоксической функции печени [Текст] / А. В. Епишин, А. Г. Лепявко, А. Я. Попович // Гастроэнтерология : республиканский межведомственный сборник. — Киев : Здоров’я, 1975. — Вып. 7. — С. 40—41.
 2. Лепявко, А. Г. Содержание холестерина в сыворотке крови и некоторые показатели обмена белков у лиц с эндемической гиперплазией щитовидной железы I и II степени при наличии хронических очагов инфекции [Текст] / А. Г. Лепявко, А. В. Епишин // Проблемы эндокринологии. — 1975. — Т. 21, № 3. — С. 28—32.

 

1976

 1. Епишин, А. В. Иммуноглобулины сыворотки крови при хронических воспалительных заболеваниях желчевыводящей системы и печени [Текст] / А. В. Епишин, Н. А. Епишина // Врачебное дело. — 1976. — № 12. — С. 65—68.
 2. Епишин, А. В. Содержание иммуноглобулинов в сыворотке крови при циррозах печени и хронических гепатитах [Текст] / А. В. Епишин // Врачебное дело. — 1976. — № 1. — С. 55—57.

 

1977

 1. Григорьян, В. А. Показатели реакции потребления комплемента у больных циррозом печени и хроническим гепатитом [Текст] / В. А. Григорьян, А. В. Епишин // Иммунология и аллергия : республиканский межведомственный сборник. — Киев : Здоров’я, 1977. — Вып. 11. — С. 62—64.
 2. Епишин, А. В. Иммуноглобулины сыворотки крови при некоторых хронических заболеваниях печени [Текст] / А. В. Епишин // Здравоохранение Белоруссии. — 1977. — № 1. — С. 82
 3. Епишин, А. В. Содержание сывороточных иммуноглобулинов при хронических заболеваниях печени [Текст] / А. В. Епишин, А. Я. Попович, Н. А. Епишина // Гастроэнтерология : республиканский межведомственный сборник. — Киев : Здоров’я, 1977. — Вып. 9. — С. 95—97.
 4. Лепявко, А. Г. Влияние санации желчных путей на показатели функционального состояния печени и щитовидной железы у больных эндемическим зобом [Текст] / А. Г. Лепявко, А. В. Епишин // Врачебное дело. — 1977. — № 4. — С. 18—21.

 

1978

 1. Епишин, А. В. Показатели фагоцитарной активности лейкоцитов и содержание в них гликогена при заболеваниях печени [Текст] / А. В. Епишин, Н. А. Епишина, Г. Н. Добродзий // Врачебное дело. — 1978. — № 5. — С. 92—96.
 2. Епишин, А. В. Сывороточные иммуноглобулины у больных тиреотоксикозом [Текст] / А. В. Епишин // Проблемы эндокринологии. — 1978. — № 3. — С. 32—35.
 3. Епишин, А. В. Трансаминазная активность сыворотки крови и противопеченочные антитела у больных хроническими заболеваниями печени [Текст] / А. В. Епишин, В. А. Григорьян, Н. А. Епишина // Врачебное дело. — 1978. — № 2. — С. 51—54.
 4. Епишина, Н. А. Трансфагоцитарная реактивность лимфоцитов у больных хроническими гепатитами и циррозами печени [Текст] / Н. А. Епишина, Н. А. Сытник, А. В. Епишин // Врачебное дело. — 1978. — № 7. — С. 65—70.

 

1979

 1. Епишин, А. В. Некоторые иммунологические показатели у больных токсическим зобом [Текст] / А. В. Епишин // Клиническая медицина. — 1979. — № 1. — С. 91—93.
 2. Епишин, А. В. Офтальмопатия и сывороточные иммуноглобулины при токсическом зобе [Текст] / А. В. Епишин, М. М. Якимчишина // Врачебное дело. — 1979. — № 10. —С. 100—102.
 3. Епишин, А. В. Показатели гуморального иммунитета у больных эндемическим зобом [Текст] / А. В. Епишин // Клиническая медицина. — 1979. — № 8. — С. 50—53.
 4. Епишин, А. В. Содержание иммуноглобулинов сыворотки крови у больных эндемическим зобом [Текст] / А. В. Епишин // Иммунология и аллергия : республиканский межведомственный сборник. — Киев : Здоров’я, 1979. — Вып. 13. — С. 114—115.

 

1980

 1. Герасименко, А. А. Иммуноглобулины сыворотки крови у больных токсическим зобом [Текст] / А. А. Герасименко, А. В. Епишин, П. А. Мазур // Эндокринология: республиканский межведомственный сборник. — Киев : Здоров’я, 1980. — Вып. 10. — С. 76—79.
 2. Епишин, А. В. Некоторые показатели В-системы иммунитета при эндемическом зобе [Текст] / А. В. Епишин // Проблемы эндокринологии. — 1980. — № 3. — С. 6—9.
 3. Епишин, А. В. Содержание антитиреоидных антител у больных эндемическим зобом [Текст] / А. В. Епишин // Иммунология и аллергия : республиканский межведомственный сборник. — Киев : Здоров’я, 1980. — Вып. 14. — С. 79—81.

 

1981

 1. Епишин, А. В. Показатели бласттрансформации лимфоцитов, внутрикожной пробы с ФГА и Е-рок у больных зобом [Текст] / А. В. Епишин // Врачебное дело. — 1981. — № 6. — С. 77—80.
 2. Епишин, А. В. Содержание В-лимфоцитов, иммуноглобулинов и антител к тиреоглобулину в крови больных зобом [Текст] / А. В. Епишин // Врачебное дело. — 1981. — № 4. — С. 63—65.

 

1982

 1. Епишин, А. В. Иммунные нарушения и их значение в патогенезе токсического зоба [Текст] / А. В. Епишин // Клиническая медицина. — 1982. — № 9. — С. 77—84.
 2. Епишин, А. В. Показатели клеточного и гуморального иммунитета при тиреоидите Хасимото, зобе Риделя, узловом нетоксическом зобе [Текст] / А. В. Епишин // Врачебное дело. — 1982. — № 6. — С. 19—21.
 3. Епишин, А. В. Содержание Т- и В-лимфоцитов у больных с тиреоидной патологией [Текст] / А. В. Епишин // Проблемы эндокринологии. — 1982. — № 2. — С. 26—29.
 4. Епишин, А. В. Т- и В-лимфоциты периферической крови у больных эндемическим зобом [Текст] / А. В. Епишин // Врачебное дело. — 1982. — № 8. — С. 34—36.
 5. Епишина, Н. А. Иммунологические реакции и морфологическая характеристика при хроническом гепатите и циррозе печени [Текст] / Н. А. Епишина, А. В. Епишин, Я. Я. Боднар // Иммунология и аллергия: республиканский межведомственный сборник. — Киев : Здоров’я, 1982. — Вып. 16. — С. 86—89.

 

1983

 1. Епишин, А. В. Выраженность аутоиммунных нарушений у больных тиреотоксикозом в эндемичной по зобу местности [Текст] / А. В. Епишин // Врачебное дело. — 1983. — № 4. — С. 61—64.
 2. Епишин, А. В. Иммунологические реакции и иммуностимулирующая терапия при токсическом зобе [Текст] / А. В. Епишин // Иммунология и аллергия: республиканский межведомственный сборник. — Киев : Здоров’я, 1983. — Вып. 17. — С. 108—111.
 3. Епишин, А. В. Иммунопатология при заболеваниях щитовидной железы [Текст] / А. В. Епишин // Клиническая медицина. — 1983. — № 10. — С. 23—26.
 4. Епишин, А. В. Левамизол и заболевания щитовидной железы [Текст] / А. В. Епишин // Клиническая медицина. — 1983. — № 11. — С. 21—24.
 5. Епишин, А. В. Показатели Т- и В-систем иммунитета у больных зобом [Текст] / А. В. Епишин // Врачебное дело. — 1983. — № 5. — С. 91—93.
 6. Епишина, Н. А. Клиническая оценка некоторых показателей Т- и В-системы иммунитета у больных хроническими гепатитами и циррозами печени [Текст] / Н. А. Епишина, И. А. Сытник, А. В. Епишин // Врачебное дело. — 1983. — № 8. — С. 94—98.

 

1984

 1. Бонченко, Е. Е. Рациональный подход к терапии спонтанного гипотиреоза [Текст] / Е. Е. Бонченко, А. В. Епишин // Эндокринология: республиканский межведомственный сборник. — Киев : Здоров’я, 1984. — Вып. 14. — С. 84—87.
 2. Епишин, А. В. Влияние глюкокортикоидов на иммунологические показатели у больных диффузным токсическим зобом [Текст] / А. В. Епишин // Врачебное дело. — 1984. — № 7. — С. 41—43.
 3. Епишин, А. В. Иммунологические реакции у больных диффузным токсическим зобом при лечении мерказолином [Текст] / А. В. Епишин // Клиническая медицина. — 1984. — № 8. — С. 90—93.
 4. Епишин, А. В. Клинико-иммунологические исследования при заболеваниях щитовидной железы в очаге зобной эндемии [Текст] : автореф. дис. …докт. мед. наук / А. В. Епишин. — Москва, 1984. — 43 с.
 5. Епишина, Н. А. Фармакологическая коррекция иммунных нарушений при хроническом гепатите и циррозе печени [Текст] / Н. А. Епишина, И. А. Сытник, А. В. Епишин // Иммунология и аллергия: республиканский межведомственный сборник. — Киев : Здоров’я, 1984. — Вып. 18. — С. 75—77.

 

1985

 1. Дейкало, И. Н. Отдаленные результаты хирургического лечения больных диффузным токсическим зобом в зависимости от иммунного статуса [Текст] / И. Н. Дейкало, А. А. Герасименко, А. В. Епишин // Вестник хирургии. — 1985. — № 2. — С. 11—15.
 2. Епишин, А. В. Клинико-иммунологические исследования при подостром тиреоидите [Текст] / А. В. Епишин, Н. А. Епишина // Клиническая медицина. — 1985. — № 12. — С. 67—70.

 

1986

 1. Актуальные вопросы эндемического зоба [Текст] / А. В. Епишин, Е. В. Кулешов, И. Н. Дейкало, Н. А. Епишина // Советская медицина. — 1986. — № 11. — С. 37—39.
 2. Епишин, А. В. Иммунные изменения при подостром тиреоидите [Текст] / А. В. Епишин, И. О. Свидер // Врачебное дело. — 1986. — № 8. — С. 59—62. 
 3. Епишин, А. В. Иммунные изменения при эндемическом зобе [Текст] / А. В. Епишин, И. Н. Дейкало, Н. А. Епишина // Врачебное дело. — 1986. — № 4. — С. 68—71.
 4. Епишин, А. В. Иммунные нарушения и их роль в развитии заболеваний щитовидной железы [Текст] / А. В. Епишин, И. Н. Дейкало, Н. А. Епишина // Клиническая медицина. — 1986. — № 3. — С. 27—32.
 5. Епишин, А. В. Клинический эффект и динамика иммунологических показателей у больных диффузным токсическим зобом при лечении глюкокортикоидами [Текст] / А. В. Епишин, Н. А. Епишина // Клиническая медицина. — 1986. — № 5. — С. 96—100.
 6. Епишин, А. В. Показатели состояния Т- и В-системы иммунитета при диффузном токсическом зобе и офтальмопатии [Текст] / А. В. Епишин, И. Н. Дейкало, Н. А. Епишина // Иммунология и аллергия: республиканский межведомственный сборник. — Киев : Здоров’я, 1986. — Вып. 20. — С. 59—62.
 7. Епишин, А. В. Применение зимозана и левамизола в комплексном лечении больных диффузным токсическим зобом [Текст] / А. В. Епишин, Н. А. Епишина // Терапевтический архив. — 1986. — № 10. — С. 108—112.

 

1987

 1. Епишин, А. В. Иммунные нарушения при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки [Текст] / А. В. Епишин, И. М. Маркив // Здравоохранение Туркменистана. — 1987. — № 9. — С. 13—16.
 2. Епишин, А. В. Клинико-иммунологические исследования при зобе Хашимото [Текст] / А. В. Епишин // Клиническая медицина. — 1987. — № 3. — С. 99—103.
 3. Епишин, А. В. Т- и В-лимфоциты и неспецифические факторы защиты при подостром тиреоидите [Текст] / А. В. Епишин, И. О. Свидер // Советская медицина. — 1987. — № 10. — С. 27—29.
 4. Маркив, И. М. Иммуноморфологические исследования при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки [Текст] / И. М. Маркив, А. В. Епишин, Е. М. Стародуб // Иммунология и аллергия: республиканский межведомственный сборник. — Киев : Здоров’я, 1987. — Вып. 21. — С. 73—75.
 5. Роль иммунных изменений при заболеваниях щитовидной железы [Текст] / А. В. Епишин, В. Е. Грыцив, И. Н. Дейкало, О. И. Свидер // Советская медицина. — 1987. — № 2. — С. 61—66.

 

1988

 1. Епишин, А. В. Состояние иммунитета у больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки [Текст] : (Обзор литературы) / А. В. Епишин, И. М. Маркив // Врачебное дело. — 1988. — № 9. — С. 13—16.
 2. Епишин, А. В. Т- и В-системы лимфоцитов и неспецифические факторы защиты при спонтанном гипотиреозе в подростковом тиреоидите [Текст] / А. В. Епишин, В. Е. Грыцив, И. О. Свидер // Иммунология и аллергология: республиканский межведомственный сборник. — Киев : Здоров’я, 1988. — Вып. 22. — С. 90—92.
 3. Грыцив, В. Е. Т- и В-системы лимфоцитов и неспецифические факторы защиты у больных гипотиреозом [Текст] / В. Е. Грыцив, А. В. Епишин // Врачебное дело. — 1988. — № 2. — С. 52—56.
 4. Иммуноактивные препараты в комплексном лечении больных диффузным токсическим зобом [Текст] / А. В. Епишин, Н. А. Епишина, Л. Д. Соломко, Ю. П. Кузьмич // Клиническая медицина. — 1988. — № 2. — С. 102—106.
 5. Случай гипогликемии с выраженным судорожным синдромом после приема манинила [Текст] / А. В. Епишин, М. М  Якимишина, В. А. Лихацкая, Л. П. Бараненко // Врачебное дело. — 1988. — № 5. — С. 21—23.

 

1989

 1. Влияние мерказолина на иммунологические показатели у больных диффузным токсическим зобом [Текст] / А. В. Епишин, Л. Р. Соломко, Н. А. Епишина, Ю. П. Кузьмич // Врачебное дело. — 1989. — № 2. — С. 11—14.
 2. Епишин, А. В. Влияние глюкокортикоидов на иммунологические показатели у больных подострым тиреоидитом [Текст] / А. В. Епишин, И. О. Свидер, О. Д. Рапита // Врачебное дело. — 1989. — № 4. — С. 29—31.
 3. Епишин, А. В. Глюкокортикоиды в комплексном лечении больных подострым тиреоидитом [Текст] / А. В. Епишин, И. О. Свидер, Н. А. Епишина // Эндокринология: республиканский межведомственный сборник. — Киев : Здоровья, 1989. — Вып. 19. — С. 92—95.
 4. Епишин, А. В. Значение иммунологических тестов в оценке результатов лечения подострого тиреоидита [Текст] / А. В. Епишин, И. О. Свидер // Клиническая медицина. — 1989. — № 9. — С. 97—100.
 5. Епишин, А. В. Значение иммунологических тестов в оценке результатов лечения подострого тиреоидита [Текст] / А. В. Епишин, И. О. Свидер, Н. А. Епишина // Лабораторное дело. — 1989. — № 12. — С. 23—25.
 6. Епишин, А. В. Изменение в иммунном статусе при первичном гипотиреозе [Текст] / А. В. Епишин, В. Е. Грыцив // Проблемы эндокринологии. — 1989. — № 4. — С. 30—33.
 7. Епишин, А. В. Показатели гуморального иммунитета и неспецифической резистентности при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки [Текст] / А. В. Епишин, И. М. Маркив // Здавоохранение Казахстана. — 1989. — № 12. — С. 22—24.
 8. Епишин, А. В. Случай тромбоэмболии легочной артерии после холецистэктомии [Текст] / А. В. Епишин, В. А. Лихацкая, М. М. Якимишина // Клиническая медицина. — 1989. — № 12. — С. 104—105.
 9. Кулешов, Е. В. Применение иммунорегуляторов в комплексной предоперационной подготовке больных диффузным токсическим зобом [Текст] / Е. В. Кулешов, И. Н. Дейкало, А. В. Епишин // Вестник хирургии. — 1989. — № 2. — С. 98—100.
 10. Методичні вказівки студентам для самопідготовки до практичних занять з загального догляду за хворими в клініці внутрішніх хвороб [Текст] / уклад. А. В. Єпішин [та ін.]. — Тернопіль : ТДМІ, 1989. — 47 с.
 11. Случай синдрома Титце [Текст] / А. В. Епишин, Е. Ю. Сардак, Н. В. Гулевская, Е. Ю. Голык, Е. С. Черноус // Врачебное дело. — 1989. — № 8. — С. 88—89.

 

1990

 1. Епишин, А. В. Коррекция иммунологической реактивности при диффузном токсическом зобе у лиц пожилого возраста [Текст] / А. В. Епишин, Н. А. Епишина // Советская медицина. — 1990. — № 2. — С. 68—70.
 2. Епишин, А. В. Применение антиоксидантов у больных хроническими заболеваниями гепатобилиарной системы [Текст] / А. В. Епишин, Г. И. Рудяк // Врачебное дело. — 1990. — № 4. — С. 24—27.
 3. Значение реакции потребления комплемента для дифференциальной диагностики заболеваний гепатобилиарной системы [Текст] / Е. С. Черноус, А. В. Епишин, В. А. Лихацкая, М. А. Лемке, А. М. Гречух, Ю. П. Кузьмич, Б. Г. Бугай // Врачебное дело. — 1990. — № 5. — С. 16—17.
 4. Очаги хронической инфекции и иммунологические тесты при подостром тиреоидите [Текст] / А. В. Епишин, И. О. Свидер, Н. А. Епишина, Б. Г. Бугай // Эндокринология: республиканский межведомственный сборник. — Киев : Здоровья, 1990. — Вып. 20. — С. 85—89.
 5. Случай полисерозита [Текст] / А. В. Епишин, В. А. Лихацкая, М. М. Якимишина, Ю. П. Кузьмич, Л. А. Ковальчук // Врачебное дело. — 1990. — № 2. — С. 86—87.

 

1991

 1. Епишин, А. В. Иммунологические реакции у больных гипотериозом при лечениии тиреидином [Текст] / А. В. Епишин, В. Е. Грыцив, Е. П. Венгер // Советская медицина. — 1991. — № 3. — С. 76—78.
 2. Епишин, А. В. Имунноактивые препараты в комплексном лечении больных гипотиреозом [Текст] / А. В. Епишин, В. Е. Грыцив, Е. П. Венгер // Терапевтический архив. — 1991. — № 2. — С. 88—92.
 3. Епишин, А. В. Имунные нарушения у больных гипотиреозом [Текст] / А. В. Епишин, В. Е. Грыцив, Е. П. Венгер // Врачебное дело. — 1991. — № 6. — С. 51—54.
 4. Епишин, А. В. Рецидивирующий синдром Лайела с вторичной тромбоцитопенией [Текст] / А. В. Епишин, В. А. Лихацкая, П. А. Фуртель // Клиническая медицина. — 1991. —Т. 69, № 10. — С. 92—93.
 5. Инфекционно-токсический шок у больных острой пневмонией [Текст] / А. В. Епишин, Т. Ю. Чернец, И. Н. Охрименко, Е. Ю. Голык // Врачебное дело. — 1991. — № 9. — С. 70—73.
 6. Лихацкая, В. А. Состояние гемокоагуляции, иммунобиохимические и клинические показатели у больных активным ревматизмом при лечении нероболом [Текст] / В. А. Лихацкая, А. В. Епишин, П. А. Фуртель // Лабораторное дело. — 1991. — № 8. — С. 42—44.
 7. Отдаленные результаты терапии первичного гипотиреоза в зависимости от иммунного статуса [Текст] / А. В. Епишин, В. Е. Грыцив, Л. И. Сивак, О. П. Венгер // Проблемы эндокринологии. — 1991. — № 5. — С. 7—10.

 

1992

 1. Частота и характер заболеваний гепатобилиарной системы у рабочих Тернопольского швейного объединения [Текст] / А. В. Епишин, Б. Р. Бугай, Н. Е. Хабарова, Ю. П. Кузьмич // Врачебное дело. — 1992. — № 10. — С. 96—97.

 

1993

 1. Єпішин, А. В. Діагностика основних синдромів при захворюваннях нирок. Симптоматологія гломерулонефритів [Текст] : лекція / А. В. Єпішин. — Тернопіль, 1993. — 17 с.
 2. Єпішин, А. В. Діагностика ревматизму і бактеріального ендокардиту як основних причин вад серця. Набуті вади серця [Текст] : лекція / А. В. Єпішин. — Тернопіль, 1993. — 24 с.
 3. Єпішин, А. В. Симптоматологія гастритів, виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки [Текст] : лекція / А. В. Єпішин. — Тернопіль, 1993. — 13 с.
 4. Єпішин, А. В. Симптоматологія гострих пневмоній [Текст] : лекція / А. В. Єпішин. — Тернопіль, 1993. — 13 с.
 5. Єпішин, А. В. Симптоматологія деяких захворювань ендокринних органів і хвороб обміну: дифузного токсичного зобу, гіпотиреозу, цукрового діабету, ожиріння [Текст] : лекція / А. В. Єпішин. — Тернопіль, 1993. — 22 с.
 6. Єпішин, А. В. Симптоматологія холециститів, гепатитів, панкреатитів та цирозів печінки [Текст] : лекція / А. В. Єпішин.— Тернопіль, 1993. — 51 с.
 7. Курація хворих і написання учбової історії хвороби [Текст] : методичні вказівки студентам для самопідготовки до практичних занять з пропедевтики внутрішніх хвороб / уклад. А. В. Єпішин [та ін.].— Тернопіль, 1993. — 31 с.
 8. Методичні вказівки студентам для самопідготовки до практичних занять з пропедевтики внутрішніх хвороб. Курація хворих і написання учбової історії хвороби [Текст] / уклад. А. В. Єпішин [та ін.]. — Тернопіль, 1993. — 32 с.

 

1995

 1. Лабораторна діагностика імунних порушень в клініці [Текст] : методичні рекомендації / А. В. Єпішин, Б. Г. Бугай, Н. А. Хабарова [та ін.]. — Тернопіль, 1995. — 19 с.
 2. Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб [Текст] : методичні рекомендації / А. В. Єпішин, В. О. Лихацька, О. В. Вербіцька, Н. Я. Гулька. — Тернопіль, 1995. — 31 с.
 3. Посібник з класифікації захворювань внутрішніх органів [Текст] / А. В. Єпішин, В. М. Князевич, Б. Г. Бугай [та ін.] ; під ред. А. В. Єпішина. — Тернопіль, 1995. — 69 с.
 4. Рекомендації з класифікації захворювань внутрішніх органів [Текст] / А. В. Єпішин, В. М. Князевич, Б. Г. Бугай [та ін.]. — Тернопіль, 1995. — 69 с.

 

1997

 1. Динаміка показників імунної системи при лікуванні хронічних запальних захворювань біліарної системи [Текст] / П. Я. Шерстюк, А. В. Єпішин, Н. А. Хабарова, Є. М. Стародуб // Клінічна хірургія. — 1997. — № 11/12. — С. 14—16.
 2. Єпішин, А. В. Клініко-імунологічні дослідження при хронічних запальних захворюваннях біліарної системи [Текст] / А. В. Єпішин, П. Я. Шерстюк, Н. А. Хабарова // Клінічна хірургія. — 1997. — № 7/8. — С. 31—33.
 3. Пат. 17973 А. Україна, МПК А 61 К 31/00. Спосіб лікування хронічних запальних захворювань гепатобіліарної системи [Текст] / А. В. Єпішин, Б. Г. Бугай, П. Я. Шерстюк, Н. А. Хабарова, О. Б. Гаврищак.— № 95010194 ; заявлено 11.01.9 5; опубл. 17.06.97.

 

1998

 1. Вплив мінеральної води Збручанського родовища на стан імунної системи та клінічні прояви хронічних запальних захворювань біліарної системи [Текст] / А. В. Єпішин, П. Я. Шерстюк, Н. А. Хабарова, Т. Ю. Чернець, Ю. П. Кузьмич // Екологічна фізіологія. — 1998. — № 1. — С. 19—22.
 2. Діагностика і лікування невідкладних станів у клініці внутрішніх хвороб [Текст] : посібник / А. В. Єпішин, Л. П. Боднар, Б. Г. Бугай [та ін.] ; ред. А. В. Єпішин. — Тернопіль, 1998. — 140 с.
 3. Клініко-імунні дослідження при хронічних запальних захворюваннях біліарної системи [Текст] / А. В. Єпішин, П. Я. Шерстюк, Н. А. Хабарова, Т. Ю. Чернець, Б. Г. Бугай, В. О. Лихацька, О. В. Турчин, І. П. Шерстюк, Ю. П. Кузьмич // Вісник наукових досліджень. — 1998. — № 3/4. — С. 54—55.
 4. Методичні вказівки студентам для самопідготовки до практичних занять з пропедевтики внутрішніх хвороб [Текст] : курація хворих і написання навчальної історії хвороби / склали А. В. Єпішин [та ін.]. — Тернопіль, 1998. — 32 с.
 5. Питання етіології, патогенезу і лікування хронічних запальних захворювань біліарної системи [Текст] / А. В. Єпішин, П. Я. Шерстюк, Н. А. Хабарова, А. К. Пінчук // Лікарська справа. — 1998. — № 5. — С. 11—19.

 

1999

 1. Єпішин, А. В. Вплив ізопринозину на рівень ліпопероксидації і стан антиоксидантного захисту організму у хворих на хронічний бронхіт, поєднаний із HBV-інфекцією [Текст] / А. В. Єпішин, Н. І. Баб’як, М. М. Корда // Медична хімія. — 1999. — № 1. — С. 90—92.
 2. Класифікація захворювань внутрішніх органів [Текст] : посібник / А. В. Єпішин, Н. А. Хабарова, Т. Ю. Чернець [та ін.] ; ред. А. В. Єпішин. — Тернопіль, 1999. — 70 с.
 3. Клініко-імунологічна ефективність НВЧ-терапії при хронічних запальних захворюваннях біліарної системи [Текст] / А. В. Єпішин, Н. А. Хабарова, О. В. Турчин, Т. Ю. Чернець, П. Я. Шерстюк // Вісник наукових досліджень. — 1999. — № 2. — С. 72—74.
 4. Методичні розробки для позааудиторної самостійної роботи студентів ІІ—ІІІ курсів [Текст] / уклад. А. В. Єпішин [та ін.]. — Тернопіль : Укрмедкнига, 1999. — 98 с.
 5. Перекисне окислення ліпідів та антиоксидантний захист у хворих на пневмонію [Текст] / А. В. Єпішин, Т. Ю. Чернець, Н. А. Хабарова, І. О. Свидер, В. О. Лихацька, Ю. П. Кузьмич // Медична хімія. — 1999. — № 1. — С. 95—97.
 6. Результати комплексного лікування хронічних запальних захворювань біліарної системи із застосуванням імуноактивних засобів [Текст] / А. В. Єпішин, Н. А. Хабарова, Б. Г. Бугай, Т. Ю. Чернець, П. Я. Шерстюк, О. В. Турчин, В. О. Лихацька, Н. А. Єпішина, І. В. Мерецька // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. — Тернопіль : Укрмедкнига, 1999. — Вип. 4. — С. 75—79.

 

2000

 1. Значення запального ураження жовчовидільної системи в порушенні саногенних механізмів у хворих на ендемічний зоб [Текст] / А. В. Єпішин, Н. А. Хабарова, О. В. Турчин, Т. Ю. Чернець, М. М. Руда, Ю. П. Кузьмич // Екологічна фізіологія. — 2000. — № 2. — С. 11—13.

 

2001

 1. Динаміка показників імунних реакцій у хворих на дифузний токсичний зоб при лазеротерапії [Текст] / А. В. Єпішин, М. М. Руда, Н. А. Хабарова, Т. Ю. Чернець, І. О. Свідер, Н. Я. Верещагіна // Медична хімія. — 2001. — № 2. — С. 67—69.
 2. Діагностика і лікування невідкладних станів у клініці внутрішніх хвороб [Текст] : посібник / А. В. Єпішин [та ін.]. — Тернопіль, 2001. — 154 с.
 3. Ефективність сорбційної детоксикації в корекції імунних порушень у хворих на негоспітальну пневмонію [Текст] / Н. А. Бількевич, А. В. Єпішин, М. Д. Бех, С. М. Дем’яненко // Вісник наукових досліджень. — 2001. — № 4. — С. 74—76.
 4. Імуноактивні засоби при лікуванні хворих на хронічні запальні захворювання жовчного міхура та жовчовидільних шляхів [Текст] / Н. А. Хабарова, А. В. Єпішин, Т. Ю. Чернець, І. О. Свідер, В. О. Лихацька, С. Л. Маланчук, М. М. Руда, Н. Я. Верещагіна, Н. І. Ілляш, Л. В. Карась // Вісник наукових досліджень. — 2001. — № 1. — С. 37—38.
 5. Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими [Текст] / за заг. ред. Є. В. Єпішина. — Тернопіль : Укрмедкнига, 2001. — 768 с.

 

2002

 1. Ефективність імуноактивних засобів при хронічних запальних захворюваннях біліарної системи у віддаленому періоді [Текст] / А. В. Єпішин, Н. А. Хабарова, Т. Ю. Чернець, В. О. Лихацька, М. М. Руда, Н. Я. Верещагіна, С. Л. Маланчук // Сучасна гастроентерологія. — 2002. — № 2. — С. 93.
 2. Препарат «Селена» в комплексному лікуванні хворих на хронічні запальні захворювання біліарної системи [Текст] / А. В. Єпішин, Н. А. Хабарова, Т. Ю. Чернець, Ю. П. Кузьмич // Лікарська справа. — 2002. — № 5—6. — С. 83—86.

 

2003

 1. Віддалені результати комплексного лікування хронічних захворювань біліарної системи із застосуванням імуноактивних засобів [Текст] / А. В. Єпішин, Н. А. Хабарова, Т. Ю. Чернець, Н. Я. Верещагіна, М. М. Руда, Н. А. Бількевич // Вісник наукових досліджень. — 2003. — № 3. — С. 57—59.
 2. Значення імунних тестів у прогнозуванні гіпотиреозу [Текст] / А. В. Єпішин, Н. А. Хабарова, Т. Ю. Чернець, В. О. Лихацька, М. М. Руда, Н. Я. Верещагіна, Н. А. Бількевич // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. — 2003. — № 1. — С. 39—42.

 

2005

 1. Внутрішні хвороби [Текст] : підручник / А. В. Єпішин, П. Я. Шерстюк, Н. А. Хабарова [та ін.] ; ред. А. В. Єпішин. — Тернопіль : Укрмедкнига, 2005. — 720 с.
 2. Критерії ендогенної інтоксикації при негоспітальній пневмонії [Текст] / Н. А. Бількевич, А. В. Єпішин, Н. А. Хабарова, С. Л. Маланчук, Б. О. Гриб // Здобутки клінічної і експериментальної медицини [Текст] : матеріали XLVIII підсумкової науково-практичної конференції, 3 червня 2005 р. — Тернопіль : Укрмедкнига, 2005. — С. 11—12.
 3. Методичні поради студентам щодо курації хворих і написання навчальної історії хвороби [Текст] / уклад. С. М. Андрейчин, А. В. Єпішин, Т. Ю. Чернець [та ін.]. — Тернопіль, 2005. — 45 с.
 4. Написання навчальної історії хвороби з позиції доказової медицини на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб [Текст] / А. В. Єпішин, М. П. Скакун, Н. А. Бількевич, Н. А. Хабарова // Доказова медицина у спектрі наукової медичної інформаціїта інноваційної політики : матеріали науково-практичної конференції-семінару, 12—13 травня 2005 року м. Тернопіль. — Тернопіль : Укрмедкнига, 2005. — С. 32—33.

 

2006

 1. Методичні поради студентам щодо курації хворих і написання навчальної історії хвороби [Текст] / уклад. : С. М. Андрейчин, А. В. Єпішин, П. П. Кузів [та ін.]. — Тернопіль : Укрмедкнига, 2006. — 46 с.

 

2008

 1. Невідкладні стани у практиці терапевта і сімейного лікаря [Текст] : навчальний посібник / А. В. Єпішин, Н. А. Хабарова, П. Я. Шерстюк [та ін.] ; ред. А. В. Єпішин. — Тернопіль : Укрмедкнига, 2008. — 380 с.

 

2015

 1. Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими [Текст] : підручник / А. В. Єпішин, С. М. Андрейчин, Б. Г. Бугай [та ін.] ; ред. А. В. Єпішин. — 2-ге вид., без змін. — Тернопіль : Укрмедкнига, 2015. — 768 с.

 

ЛІТЕРАТУРА ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ А. В. ЄПІШИНА

 1. Анатолій Васильович Єпішин : (до 60-річчя від дня народження) // Лікарська справа. — 1998. — № 4. — С. 169.
 2. Андрейчин, М. Єпішин Анатолій Васильович — вчений медик // Тернопільський енциклопедичний словник : у 4-х т. / редкол.: Г. Я. Яворський [та ін.]. — Тернопіль : Видавничо-поліграфічний комбінат «Збруч», 2004. — Т. 1 : А—Й. — С. 566.
 3. Андрейчин, М. А. Єпішин Анатолій Васильович — лікар-терапевт // Енциклопедія сучасної України : у 30 т. / ред. кол. І. М. Дзюба [та ін.]. — Київ, 2009. — Т. 9 : Е—Ж. — С. 419—420.
 4. Вічна пам’ять : [некролог ветерану ТДМУ Анатолію Васильовичу Єпішину] // Медична академія. — 2016. — 26 жовт. — С. 12.

 

Уклала Водюк Н. П.

2019 р.