1

K81

Kravchuk, L. V.

Philosophy. Seminar classes [Text] = Філософія. Семінарські заняття : study guide / L. V. Kravchuk, T. B. Kadobnyi, L. O. Kravchuk ; I. Horbachevsky Ternopil state medical university. - Ternopil : TSMU "Ukrmedknyha", 2018. - 136 р.

200 прм.

Summary. The study guide was developed in accordance with Philosophy course syllabus or medical universities.

In form and structure it combines the elements of teaching aids and presentations that offer broader opportunities for its use in preparing for lectures, seminars, studying of syllabus material and independent work of students.


54

B60

Biological and Bioorganic Chemistry [Text] : in 2 vol. : textbook for students of higher education establishments - medical universities, institutes and academies / B. C. Zimenkovsky [et al.] ; ed.: B. C. Zimenkovsky, I. V. Nizhenkovska. - Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2018 - . - Пер.загл. : Біологічна і біоорганічна хімія.

Vol. 1 : Bioorganic chemistry = Біоорганічна хімія. - 2018. - 288 р.

210 прм.

Анотація. Підручник містить інформацію про структуру, хімічні властивості та біологічну роль органічних сполук, які беруть участь у метаболічних процесах людини: низькомолекулярні біорегулятори (вітаміни, гормони, інші природні та синтетичні біологічно активні сполуки, включаючи певні ліки та токсичні сполуки) та біополімери (вуглеводи, білки і нуклеїнові кислоти).

Цей підручник рекомендований для студентів та викладачів вищих навчальних закладів - медичних університетів, інститутів та академій.


54

M46

Medical chemistry [Text] = Медична хімія : textbook for students of higher medical education establishments - medical universities, institutes, and academies / V. O. Kalibabchuk [et al.] ; ed. V. O. Kalibabchuk. - 6th ed. corrected. - Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2018. - 224 p.

200 прм.

Анотація. Підручник окреслює основи біоенергетики та кібернетики біохімічних реакцій; описує властивості розчинів та їх роль у біохімічних процесах; представлено сучасні концепції електродних процесів; пояснює особливості поверхневих явищ та їх значення для життєдіяльності організму; Розглянуто властивості дисперсійних систем і біополімерних розчинів. Особлива увага приділяється біогенним елементам та їх властивостям, що розглядаються через видовище сучасних уявлень про атомну і молекулярну структуру, хімічні зв'язки.

Автори торкаються актуальних проблем екології.

Підручник призначений для англомовних студентів вищих навчальних закладів - медичних університетів, інститутів, академій, фармацевтичних, біологічних та екологічних спеціальностей.


57

B57

Bihunyak, T. V.

Medical biology [Text] : textbook / T. V. Bihunyak ; Ternopil State Medical Academy by I. Y. Horbachevsky. - 2nd ed., unchanged. - Ternopil : TSMU “Ukrmedknyha”, 2018. - 214 р.

107 прм.

Анотація. Цей підручник написаний за програмою для студентів першого курсу вищого медичного навчального закладу з медичної біології. Зазначена програма переслідує основне коло проблем, які є єдиною складовою цитології, генетики та медичної паразитології, її потребують майбутні лікарі у практичній діяльності.


57

M46

Medical biology [Text] = Медична біологія : textbook for 1st year students of medical and pharmaceutical faculties of higher educational establishments of Ukraine / Yu. I. Bazhora [et al.]. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. - 448 р. : il.

5 прм.

Анотація. У цьому посібнику висвітлені основні питання загальної та медичної біології. Представлені загальні закономірності життя, вивчення клітини, включаючи основи цитогенетики людини, вивчення спадковості та непостійності, включаючи генетику людини, закони філогенетичного розвитку організмів, основи загальної паразитології, біологія найбільш значущих паразитів людини, спосіб передачи, діагностики та профілактики паразитарних захворювань. Навчальний матеріал розподілений за темами відповідно до плану з курсів медичної біології. Призначений для англомовних студентів першого курсу.


61

M46

Medical informatics [Text] = Медична інформатика : textbook for students of higher medical education establishments / I. Ye. Bulakh [et al.]. - 4th ed. - Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2018. - 368 p.

100 прм.

Анотація. Підручник базується на новій версії навчальної програми з дисципліни «Медична інформатика» за спеціальностями «Медична допомога», «Педіатрія», «Медико-профілактична допомога», адаптована до вимог кредитної модульної системи. Структура підручника дозволяє використовувати її як у традиційному, так і в дистанційному навчанні. Кожна глава закінчується резюме та питаннями самоконтролю.

Підручник призначений для студентів вищих медичних навчальних закладів 4-го рівня акредитації.


61:53

P59

Physical basis of medical equipment functioning [Text] = Фізичні основи функціонування медичного обладнання : medical equipment quantum-mechanical methods of reserch, medical equipment based on ionizing radiation principle, medical equipment based on a complex of physical phenomena / V. D. Didukh [et al.] ; SHEI "Ternopil State Medical University by I. Ya. Horbachevsky MPH of Ukraine". - Ternopil : TSMU “Ukrmedknyha”, 2019. - 114 р. : il.

100 прм.

Summary. This book is the second volume of the course describing the physical basis of functioning of medical diagnostic and therapeutic equipment. Tutorial included a large number of pictures which promoted better assimilation of the principles of operation of medical equipment. The structure and content of the textbook are adapted to the experimental curriculum titled “Medical physics of diagnostic and medical equipment”, which was initiated in 2013-2014 academic year at SHEI “I. Horbachevsky Ternopil State Medical University”


61:53

P59

Physical basis of medical equipment functioning [Text] = Фізичні основи функціонування медичного обладнання. Ч. 1 : text-book for students of higher educational institutions of MPH of Ukraine. Pt. 1 / V. D. Didukh [et al.] ; SHEI "Ternopil State Medical University by I. Ya. Horbachevsky MPH of Ukraine". - Ternopil : TSMU “Ukrmedknyha”, 2019. - 168 p. : il.

100 прм.

Summary.The textbook discussed the physical basis of functioning of medical diagnostic and therapeutic equipment. Tutorial included a large number of pictures which promoted better assimilation of the principles of operation of medical equipment. The structure and content of the textbook are adapted to the experimental curriculum titled “Medical physics of diagnostic and medical equipment”, which was initiated in 2013-2014 academic year at SHEI “Ternopil State Medical University by I. Ya. Horbachevsky of MPH of Ukraine”.

The book is intended primarily for the students of SHEI “Ternopil State Medical University by I. Ya. Horbachevsky of MPH of Ukraine” but can be useful for other students studying at higher educational institutions of III—IV accreditation levels, as well as for teachers, researchers, and for anyone interested in the physical basis for the functioning of modem medical diagnostic and therapeutic equipment.


61(09)

H69

History of medicine [Текст] : textbook / A. Holyachenko [et al.]. ; I. Horbachevsky Ternopil State Medical Academy. - Ternopil : TSMU "Ukrmedknyha", 2019. - 128 p. : il.

100 прм.

Анотація. У книзі подано короткі відомості про зародження медицини, медицину стародавнього світу, епохи Середньовіччя, світову медицину нового часу. В окремих розділах представлено медицину на українських землях у стародавні часи, в Україні-Русі, у Козацькій та Гетьманській державах, викладено основні матеріали про новітню українську медицину, зокрема за радянських часів та в роки незалежності України. В окремих підрозділах представлено дані про розвиток теоретичних наук і клінічної медицини, становлення громадської медицини, розвиток фармації.


61(084)

N47

Netter, Frank.

Atlas of Human Anatomy [Text] / F. H. Netter ; consulting ed. C. Machado [et al.]. - 7th ed. - Philadelphia : Elsevier Inc., 2019. - 535 p. : il., tabl.

200 прм.

Анотація. Атлас анатомії, проілюстрований лікарями, наводить всесвітньо відомі погляди на людський організм з клінічною перспективою. Окрім знаменитої роботи доктора Франка Неттера, представлено близько 100 малюнків доктора Карлоса А. Г. Мачадо, одного з найбільших медичних ілюстраторів. Більш ніж 50 рентгенологічних зображень доповнюють живу анатомію, що спостерігається в повсякденній практиці.

Оновлення до 7-ого видання - на основі запитів студентів і практиків: розділ «Новий огляд систем» з новими, повноцінними видами анатомії поверхні, судин, нервів і лімфатичної системи. Нові клінічні таблиці в кінці кожного розділу зосереджені на структурах з високим клінічним значенням. Ці таблиці забезпечують швидкі підсумки, організовані системою тіла, і вказують, де краще розглядати ключові структури в ілюстрованих таблицях. Більше 50 нових рентгенологічних зображень - деякі абсолютно нові погляди та інші, що використовують новіші засоби візуалізації - були включені на основі їхньої здатності допомагати читачам захопити ключові елементи анатомії. Оновлена термінологія, яка базується на міжнародному анатомічному стандарті Terminologia Anatomica, включаючи загальні клінічні епоніми. Студентський консалтинговий доступ включає пінкод для розблокування повної розширеної електронної книги Атласу через Student Consult. Кожна табличка в «Атласі» та понад 100 бонусних таблиць, включаючи ілюстрації з попередніх видань, доповнюється інтерактивним тестом на візуалізацію тексту.


611

C61

Clinical Anatomy and operative surgery [Text] = Клінічна анатомія та оперативна хірургія : textbook for students of higher medical education establishments / O. M. Slobodian [et al.] ; ed. V. Yu. Yershov. - Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2018. - 504 p. : il.

205 прм.

Анотація. Підручник підготовлений відповідно до Програми навчальної дисципліни “Топографічна анатомія та оперативна хірургія” для вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації МОЗ України. Англійською мовою викладені сучасні дані з топографічної анатомії та оперативної хірургії ділянок та органів голови, шиї, грудей, живота, поперекової ділянки, таза, хребта та кінцівок. Для студентів, лікарів-інтернів, клінічних ординаторів.


611

H22

Handbook of Human Anatomy [Text] = Довідник з анатомії людини : [textbook for students and teachers of higher medical educational institutions of III-IV accreditation level] / B. Ya. Reminetskyy [et al.] ; ed. B. Ya. Reminetskyy ; I. Horbachevsky Ternopil State Medical University. - Ternopil : TSMU “Ukrmedknyha”, 2018. - 224 p.

150 прм.

Summary. The Handbook briefly presents modern data concerning the structure, location of organs and systems of human organism, which are described in the applied aspect. Particular attention is paid to the functional anatomy of the human body.

The Handbook is written in English, compiled on the basis of current programs approved by the Ministry of Public Health of Ukraine and intended for students and teachers of higher medical educational institutions of III—IV accreditation levels.


611

H91

Human anatomy [Text] = Анатомія людини : textbook for students of higher medical institutions / V. G. Chercasov [et al.]. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. - 464 р. : il.

500 прм.

Анотація. Це ілюстроване видання зручне у використанні: матеріал поділений у секції за системами. Висвітлено такі питання з анатомії: кістки, суглоби, м’язи, тканини, органи, кровопостачання та іннервація органів. Кольорові ілюстрації додають наочності. Ця книга призначена для широкого кола читачів. Також буде корисна для англомовних студентів медичних університетів та коледжів, а також професіоналам, які працюють в галузі медицини.


611.9

T89

Tsyhykalo, O. V.

Topographical anatomy and operative surgery [Text] = Топографічна анатомія та оперативна хірургія : textbook for English-speaking foreign students / O. V. Tsyhykalo. - 3rd ed. - Vinnytsya : Nova Knyha, 2018. - 528 p. : il.

100 прм.

Анотація. Підручник підготовлений відповідно до Програми навчальної дисципліни “Топографічна анатомія та оперативна хірургія” для вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації МОЗ України. Англійською мовою викладені сучасні дані з топографічної анатомії та оперативної хірургії ділянок та органів голови, шиї, грудей, живота, поперекової ділянки, таза, хребта та кінцівок. Для студентів, лікарів-інтернів, клінічних ординаторів.


612

P59

Physiology [Text] = Фізіологія : textbook for students of higher medical educational institutions with the ivth level of accreditation, with English as the language of instruction / V. M. Moroz [et al.] ; ed. V. M. Moroz. - 4th ed. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2019. - 728 p. : il.

123 прм.

Анотація. Підручник з фізіології людини, викладений англійською мовою для кращого опанування англомовними студентами знань з фізіології, містить основний навчальний матеріал за програмою курсу фізіології. Видання містить інформацію про всі розділи дисципліни, зважаючи на основні вимоги кредитно-модульної системи навчання стосовно покращення самостійного вивчення навчального матеріалу. Разом із висвітленням основних механізмів функціонування органів та систем органів, принципів нервово-гуморальної регуляції функцій організму людини за умов норми, адаптаційно-пристосувальних механізмів за умов дії стресорних чи інших чинників, у підручнику наведені початкові дані про порушення функціонування кожного з органів. Чітка, обдумана рубрифікація змісту кожного розділу з виділенням найважливіших деталей кожної теми, чітке формулювання основних положень, визначень та класифікацій із додатковим винесенням матеріалу лекції в рисунки та схеми дозволяють студентам легко з'ясувати головні аспекти кожної з тем. Підручник може бути також корисний для викладачів, які працюють в навчальних медичних закладах з англомовними студентами.


614.2

B69

Bobyrov, V. M.

Bases of bioethics and biosafety [Text] = Основи біоетики та біобезпеки : study guide for students of institutions of higher education of Ministry of Health of Ukraine / V. M. Bobyrov, O. M. Vazhnicha, T. O. Devyatkina. - 2nd stereotype ed. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2019. - 248 р. : il.

100 прм.

Анотація. Навчальний посібник для студентів 3-го курсу вищих медичних навчальних закладів МОЗ України складено згідно з програмою з біоетики та адресовано студентам з агломовною формою навчання. У посібнику викладено основні питання біомедичної етики та наведено тести для самоконтролю.


614.2

V11

Vadzyuk, S.

Basics of bioethics and biosafety [Текст] : manual / S. Vadzyuk, N. Volkova ; I. Horbachevsky Ternopil state medical university. - Ternopil : TSMU "Ukrmedknyha", 2019. - 124 р.

150 прм.

Summary. The manual discusses the problem field and the universal principles of the personalistic model of bioethics regarding the moral side of human activity in medicine and biology. The material of the textbook is necessary for students to achieve the key objectives of the academic discipline «Life Safety. Basics of bioethics and biosafety», namely, understanding the need for living organisms to preserve their biological essence, biological qualities, and to realize the importance of preventing their loss of biological integrity.

The key provisions of the fundamentals of bioethics and biosafety outlined in the manual will improve students' awareness of legislation that protects the individual, society and humanity as a whole from the undesirable and detrimental consequences of introducing new biomedical technologies into practice; will help to instill a deep conviction in the necessity of strict adherence to ethical and moral standards in their practical activities; form the ability to evaluate the latest achievements of biology and medicine from the point of view of determining the degree of danger to humans and society today and in the future. The text is divided into 10 sections, which correspond to the content of standard programs for the discipline «Life Safety. Basics of bioethics and biosafety» for first-year students enrolled in the specialties 222 «Medicine», 221 «Dentistry», 226 «Pharmacy».


615

P56

Pharmacology [Текст] = Фармакология : textbook for English-speaking students of higher medical educational institutions / V. M. Bobyrov [et al.] ; Ukrainian Medical Stomatological Academy. - 4th ed., updated. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. - 552 р. : il.

50 прм.

Анотація. Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації складено згідно з програмою з фармакології та адресовано студентам з англомовною формою навчання. У підручнику викладено основні розділи фармакології, наведено характеристику лікарських засобів з урахуванням сучасних поглядів на їх механізми дії та застосування.


615.1

G94

Guideline for prescription writing [Text] = Посібник з медичної рецептури : textbook / O. M. Oleshchuk [et al.]. ; I. Horbachevsky Ternopil State Medical University. Department of Pharmacology with Clinical Pharmacology. - Ternopil : TSMU “Ukrmedknyha”, 2019. - 116 p. : il.

300 прм.

Summary. Guideline is designated for english-speaking students of Medical, Dentistry and Pharmacy faculties who study pharmacology and prescription writing in Ukraine. The goal of the manual is to familiarize students of medical and pharmaceutical universities and all interested healthcare professionals with a variety of pharmaceutical forms, to inform them about the rules of prescriptions for patients, to provide specific examples of recipes and to provide a list of tasks for self-development of the skills of prescribing various pharmaceutical forms of medicines.


616-053.2

M26

Manual of propaedeutic pediatrics for the second- and third-year students [Text] = Керівництво пропедевтичної педіатрії для студентів другого та третього курсів : manual for students of higher medical educational establishments of the IVth accreditation level who are mastering educational discipline in English / S. O. Nykytyuk [et al.] ; SHEI "Ternopil State Medical University by I. Ya. Horbachevsky Ministry of Public Health of Ukraine". - 2nd ed., unchanged. - Ternopil : TSMU "Ukrmedknyha", 2017. - 468 p.

12 прм.

Summary. The “Manual of Propaedeutic Pediatrics” is authoritative and up- to-date. Its content reflects the latest research and current clinical practice in pediatrics. It is a manual for students of higher medical schools, nurses, doctors, a collection of clinical information and data designed for convenient use and easy of access.


616-08

E50

Emergency medicine (questions and answers) [Text] : study guide : Екстрена та невідкладна медична допомога в запитаннях і відповідях / M. Shved [et al.] ; ed. M. Shved ; I. Horbachevsky Ternopil state medical university. - Ternopil : TSMU "Ukrmedknyha", 2018. - 344 р.

50 прм.

Summary. The manual provides material on the basis of organization and provision of emergency and urgent medical care in the form of questions and answers. This manual corresponds to the typical curriculum for «Emergency and urgent medical care», approved by the central methodological cabinet of higher medical education of the Ministry of Health of Ukraine (May 2013) and it highlights the main protocols of emergency medicine of the Ministry of Health of Ukraine, which were adapted to modem requirements by the authors in particular to the European Council of resuscitation. Diagnostic and therapeutic algorithms which are given in this manual are used in most of the emergency cases provided by the curriculum. They allow to establish the basic typical syndromes within the diagnostic capabilities of the emergency medical team and choose a right protocol that should be implemented in the process of treatment.

The manual is intended for students of higher medical educational institutions of the IH—IV accreditation levels, doctors in emergency medicine and medicine, teachers of specialized departments.


616-091

S55

Short course of pathomorphology [Text] = Короткий курс з патоморфології : textbook for students in higher medical institutions of IV level accreditation / Ya. Bodnar [et al.] ; I. Horbachevsky Ternopil state medical university. - Ternopil : TSMU “Ukrmedknyha”, 2018. - 526 p.

5 прм.

Summary. This textbook was written in conformance with new training program in pathological morphology for higher educational establishments of Ukraine IV level Accreditation on the specialty 7.110101"Medical business” and 7.110106 “Stomatology” Direction of preparation 1101 “MEDICINE”, as well as educational-qualification characteristics and educational-professional programs training of specialists, approved by Order of MPH of Ukraine at 31/05/2011.

The material of the book was worked out based on European credit-transfer system principles.

Textbook is structured by modules. Its first part covers one module- general pathologic processes and tumors growth. Notional modules include theoretical knowledge base, self-control system and artwork of pathologic processes macroscopic and microscopic manifestations, guiding student to reach specific objects in creative way.

The aim of the book is clearly and easily assist student to acquire habits of synthetic generalization of pathologic processes demonstration and their interpretation in cause-effect correlations.

The book is intended for English medium medical Students.


616.1/4

P92

Principles of internal medicine (endocrinology, gastroenterology, hematology, pulmonary diseases) [Text] = Основи внутрішньої медицини (ендокринологія, гастроентерологія, гематологія, пульмонологія) : study guide for 4th course students / S. I. Smiyan [et al.]. ; ed. S. Smiyan ; I. Horbachevsky Ternopil State Medical University. - 2nd ed., revised. - Ternopil : TSMU "Ukrmedknyha", 2018. - 474 p.

5 прм.

Анотація. Навчальний посібник видається з метою навчити технічному підходу, основам діагностики, які базуються на глибокому знанні патогенезу та критеріїв діагностики ендокринологічних, гастроентерологічних, гематологічних, легеневих захворювань, використовуючи сучасні досягнення у внутрішній медицині. Читачі можуть самостійно перевірити знання, отримані за допомогою цього навчального посібника, після проходження тестів в кінці кожного розділу. Навчальний посібник розширює обізнаність та навички студентів у діагностиці та лікуванні ендокринологічних, гастроентерологічних, гематологічних та легеневих захворювань.


616.1/4

P92

Principles of internal medicine (cardiology, rheumatology, nephrology) [Text] = Основи внутрішньої медицини (кардіологія, ревматологія, нефрологія) : study guide for 5th course students / S. I. Smiyan [et al.]. ; ed. S. I. Smiyan ; I. Horbachevsky Ternopil State Medical Academy. - 2nd ed., revised and enlarge. - Ternopil : TSMU "Ukrmedknyha", 2018. - 398 p.

5 прм.

Анотація. Навчальний посібник видається з метою навчити технічному підходу, основам діагностики, які ґрунтуються на глибоких знаннях про патогенез і діагностичні критерії кардіологічних, ревматологічних та інших захворювань, і нефрологічних захворювань, використовуючи сучасні досягнення у внутрішній медицині. При вивченні предмета читачі можуть самостійно перевірити знання, отримані за допомогою цього навчального посібника, пройшовши тест; в кінці кожного розділу. Навчальний посібник розширює обізнаність та навички студентів у діагностиці та лікуванні кардіологічних, ревматологічних та нефрологічних захворювань.


616.31

G24

Gasiuk, P. A.

Album from propedeutic of orthopedic stomatology for independent student work stomatological faculty [Text] = Альбом з пропедевтики ортопедичної стоматології для самостійної студентської роботи стоматологічного факультету / P. A. Gasiuk, A. O. Hrad, T. I. Dzetsiukh ; SHEI "Ternopil State Medical University by I. Ya. Horbachevsky MPH of Ukraine". - Ternopil : TSMU "Ukrmedknyha", 2018. - 209 р. : il.

1 прм.

Summary. The study guide is structured into sections that are dedicated to the basic question of prosthetic dentistry; namely, organization of work and the structure of the dental office, functional anatomy of maxillofacial apparatus, components of maxillofacial system and their characteristics, methods of stomatological patient examination, basics of work with articulators, characteristics of impression materials, basic properties and applications of materials for making dentures, laboratory equipment (basis of dentures manufacturing technology).


616.9

I-60

Infectious diseases [Текст] = Інфекційні хвороби : textbook for students of higher medical educational establishments / O. A. Holubovska [et al.] ; ed. O. A. Holubovska. - Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2018. - 664 р. : 12 р. colour insert.

5 прм.

Анотація. У підручнику викладено сучасні уявлення про найпоширеніші інфекційні й паразитарні хвороби. Особливу увагу приділено захворюванням, які трапляються на території України, хворобам, що становлять значну світову небезпеку і підлягають регуляції Міжнародними медико-санітарними правилами, інфекційним та паразитарним хворобам, які можуть бути завезені на територію нашої країни й становлять проблему медицини подорожей і тропічної медицини.

У другому виданні осучаснено загальні питання інфектології, принципи класифікації інфекційних хвороб, діагностики, лікування та профілактики, у тому числі імунопрофілактики.

Зокрема використано сучасні матеріали й рекомендації ВООЗ, зарубіжні публікації провідних фахівців. Класифікацію інфекційних і паразитарних хвороб викладено на основі Міжнародної класифікації хвороб 10-го перегляду. Методи діагностики, лікування та профілактики наведено в повній відповідності із чинними міжнародними рекомендаціями й консенсусами. Наданий матеріал повністю адаптований до змістових модулів затверджених типових програм з навчальної дисципліни “Iнфекційні хвороби” для переддипломної підготовки фахівців за спеціальностями “Лікувальна справа”, “Педіатрія”, “Медико-профілактична справа”, “Стоматологія”, “Медична психологія”. Усі розділи підручника містять основні положення, питання й тести для самопідготовки відповідно до засад сучасного навчального напряму — кредитно-трансферної системи організації навчального процесу. У книзі подано кольорові ілюстрації найпоширеніших інфекційних хвороб. Більшість анатомічних термінів викладено згідно з Міжнародною анатомічною номенклатурою, затвердженою IV з’їздом анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України.

Для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів, лікарів-інтернів і курсантів факультетів післядипломної освіти, а також сімейних лікарів, фахівців медицини невідкладних станів, лікарів-інфекціоністів.


811.112.2

F12

Fachdeutsch für die rehabilitologen. Professional english for phisiatrists [Text] / N. Fedchyshyn [et al.] ; Staatliche Medizinische I. Horbatschevskyj Universität Ternopil. - Ternopil : “Ukrmedknyha”, 2018. - 120 s.

5 прм.

Anmerkung. Das vorliegende zweisprachige Lehrwerk ist gemäß den Anforderungen der zurzeit geltenden Lehrprogramme für Unterrichtsfach „Fachfremdsprache” der Fachrichtung “Physikalische Therapie und Medizinische Rehabilitation” verfasst. Das Anliegen des Lehrwerkes besteht darin, den Studierenden bei der Erlernung der Fachdisziplin Deutsch als auch Englisch wesentliche Hilfe zu leisten. Es wird nicht nur für Studenten und Fachleute von Nutzen sein, sondern auch für alle, die ihre bereits vorhandenen terminologischen Kenntnisse in Deutsch oder Englisch weiter zu entwickeln versuchen. Das vorgeschlagene Lehrwerk ist für die Studenten der medizinischen Universitäten, Fachhochschulen und allen Interessenten empfohlen.


811.111

E56

English for pharmacists. Deutsch für pharmazeuten [Text] = Англійська для фармацевтів. Німецька для фармацевтів : textbook : lehrwerk / N. Fedchyshyn [et al.]. ; I. Horbachevsky Ternopil state medical university. - Ternopil : TSMU "Ukrmedknyha", 2018. - 142 s.

50 прм.

Summary. The present bilingual textbook is written in accordance with the requirements of the current syllabi in the subject “Foreign Language”, specialty “Pharmacy”. The aim of the textbook is to provide students with essential assistance in learning Eng­lish as well as German. It will not only be useful for students and professionals, but also for anyone who wants to further develop their existing terminology skills in English or German. The proposed textbook is recommended for students of medical universities, colleges and all interested parties.811.124

L36

The Latin language and foundations of medical terminology for students of foreign faculty [Текст]. Pt. 1 / M. Voloshchuk ; I. Horbachevsky Ternopil state medical university. - Ternopil : TSMU "Ukrmedknyha", 2019. - 75 p.

100 прм.

Summary. This manual is oriented for improving written skills and enriching vocabulary. It contains brief information about grammar and exercises for its mastering.

It is recommended for students of foreign faculties of higher medical universities.


1

Ф 54

Філософія. Семінарські заняття [Текст] : [посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації] / Л. В. Кравчук [та ін.]. ; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України". - Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2017. - 164 с.

178 прм.

Анотація.

Посібник розроблено відповідно до програми курсу «Філософія» для студентів вищих медичних навчальних закладів.

За формою і змістом посібник є комплексним поєднанням навчаль­но-методичних та еврестичних матеріалів, що сприяє його використанню при виконанні теоретичних, практичних і самостійних завдань у процесі вивчення програмного матеріалу.

Видання призначене для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-І\/ рівнів акредитації.


57

М 42

Медична та біологічна фізика [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації / В. П. Марценюк [та ін.] ; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського". - Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2018. - 304 с. : іл.

30 прм.

Анотація.

У навчальному посібнику викладено основи біомеханіки, біореології і гемодинаміки, розглянуто будову і функції мембран, елементи термодинаміки і квантової механіки, явища рентгенівського і радіоактивного випромінювання, електронно-парамагнітного і ядерно- магнітного резонансу.

Значне місце виділене методам діагностики і лікування: гальванізації, дарсонвалізації, індуктотермії, лазерній, мікрохвильовій і магніто-резонансній терапії.

Теоретичний матеріал супроводжується відповідними ілюстраціями. Книга призначена для студентів вищих медичних навчальних закладів, проте може бути корисною і для широкого кола читачів.


57

Ф 32

Федонюк, Л. Я.

Життя для науки [Текст] / Л. Я. Федонюк, О. М. Ярема, С. С. Подобівський ; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2018. - 72 с. : іл.

2 прм.

Анотація. Монографія присвячена 115-й річниці з дня народження першого завідувача кафедри біології Тернопільського медичного інституту кандидата біологічних наук, доцента Івана Івановича Яременка. Книга систематизована у двох розділах: у першому розділі подано історіографічну інформацію про життя, науковий доробок і громадську діяльність 1.1. Яременка, другий розділ присвячений гордості кафедри медичної біології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» - навчально-біологічному музею імені І. І. Яременка, який відображає не лише історію розвитку живих організмів, але й історію створення музею природи, історію кафедри, історію навчального закладу.

Книга призначена для широкого кола читачів, усіх, хто цікавиться історією університету.


58

P56

Pharmaceutical botany [Text] = Фармацевтична ботаніка : textbook / T. M. Gontova [et al.]. ; ed. T. M. Gontova ; National university of pharmacy, THEI “Ternopil State Medical University by I. Ya. Horbachevsky of MPH of Ukraine”. - Ternopil : TSMU "Ukrmedknyha", 2018. - 380 p. : il.

5 прм.

Summary. This edition is the first textbook on Botany in Ukraine written in the English language. It is composed in accordance with the current curriculum considering the requirements of Bologna convention. The textbook provides the basic knowledge of macro- and microscopic analysis of plant objects. It also gives the modern concept of the structure, chemical composition and functions of plant cells, tissues and organs, as well as the ways of plant reproduction. The current views on the classification of the plant world, application of medicinal plants, issues of phytoecology and geobotany, preservation and rational use of plants in Ukraine are presented. The book describes families and some species as for their distribution, diagnostic features, chemical composition and application.

The text is accompanied with 5 tables, 335 figures and 1367 author’s photographs. There are control questions, self-control tests, terminological glossary, index of the Latin and English names and the list of the literature used.

The edition is intended to be used for studying the basic Botany discipline and as a reference book.


61

Я 85

Ястремська, С. О.

Теорія і практика професійної підготовки майбутніх магістрів сестринської справи засобами дистанційного навчання у вищих медичних навчальних закладах [Текст] / С. О. Ястремська ; наук. ред. І. М. Мельничук ; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2017. - 398 с.

5 прм.

Анотація. У монографії визначено особливості та прогресивні напрями інноватизації профе­сійної підготовки майбутніх магістрів сестринської справи шляхом використання різних моделей і платформ дистанційного навчання. Науково обгрунтовано концепцію, струк­турно-функціональну модель системи та експериментальну методику професійної під­готовки майбутніх магістрів сестринської справи засобами дистанційного навчання. З урахуванням положень дистанційної медіапедагогіки охарактеризовано структуру елек­тронного інформаційного освітнього середовища та розроблено методичні вказівки для роботи в системі дистанційного навчання студентів магістратури Навчально-наукового інституту медсестринства ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України».

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів.


61:53

Ф 50

Фізичні основи променевих та ядерних методів діагностики і лікування [Текст] : посібник / В. Д. Дідух [та ін.]. ; ДВНЗ "Тернопільський деравний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2019. - 104 с. : іл.

100 прм.

Анотація. У посібнику розглянуто фізичні основи променевих та ядерних мето­дів діагностики і лікування. Видання проілюстровано великою кількістю рисунків, які сприяють кращому засвоєнню принципів роботи медичного обладнання. Структуру і зміст книги адаптовано до експериментальної на­вчальної програми «Медична фізика діагностичного та лікувального облад­нання», яку в 2013-2014 рр. почали викладати у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України».

Посібник призначено, перш за все, для студентів ДВНЗ «Терно­пільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», може бути корисним для студентів вищих медичних за­кладів освіти III—IV рівнів акредитації, а також викладачів, науковців і всіх, хто цікавиться фізичними основами функціонування сучасного ме­дичного діагностичного та лікувального обладнання.


61:53

Ф 50

Фізичні основи функціонування медичного обладнання [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України / В. Д. Дідух [та ін.]. ; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2019. - 284 с. : іл.

50 прм.

Анотація.

У посібнику розглянуті фізичні основи функціонування медичного діагностичного та лікувального обладнання. Посібник проілюстрований великою кількістю рисунків, які сприяють кращому засвоєнню принципів роботи медичного обладнання. Структура і зміст посібника адаптовані до експериментальної навчальної програми “Медична фізика діагностичного та лікувального обладнання”, яка у 2013-2014 рр. почала викладатись у ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського”.

Книга призначена, перш за все, для студентів ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського”, може бути корисною для студентів вищих медичних закладів освіти III-ІV рівнів акредитації, а також викладачів, науковців і всіх, хто цікавиться фізичними основами функціонування сучасного медичного діагностичного та лікувального обладнання.


611

А 64

Анатомія людини [Текст] : в 3-х т. : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації / А. С. Головацький [та ін.]. - 7-е вид., доопрац. - Вінниця : ПП "Нова книга", 2018.

Т. 1 / ред.: А. С. Головацький, В. Г. Черкасов. - Вінниця : "Нова книга", 2018. - 368 с. : il.

200 прм.

Анотація. У першому томі підручника подано сучасні дані про будову клітин і тканин. Дано характиристику органів, систем і апаратів органів. Описані основні етапи розвитку людини в онтогенезі, особливості будови, росту і розвитку організму. Детально описана функціональна анатомія кісток скелета, їх з’єднань та м’язової системи людини. Наведена коротка характеристика кровопостачання, відтоку крові і лімфи від цих анатомічних структур та їх іннерції. Допоможуть у кращому засвоєнні матеріалу зведені таблиці. В кінці кожного розділу підручника є питання для повторення і самоконтролю, які дозволяють краще зрозуміти прочитане. Усі анатомічні терміни подані українською і латинською мовами і відповідають Міжнародній анатомічній номенклатурі (Сан-Паулу, 1997) – українському стандарту (Київ, 2001). Підручник призначений для студентів та викладачів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, складений за кредитно-модульним принципом відповідно до вимог Болонського процесу.


611

А 64

Анатомія людини [Текст] : в 3-х т. : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації / А. С. Головацький [та ін.]. - 6-е вид., доопр. - Вінниця : "Нова книга", 2018.

Т. 2 / ред.: А. С. Головацький, В. Г. Черкасов. - 2018. - 456 с. : іл.

200 прм.

Анотація. У другому томі підручника подано сучасні дані про будову нутрощів, центральної нервової системи та органів чуття. Дана характеристика органів, систем і апаратів органів, характеристика кровопостачання, відтоку крові і лімфи від цих анатомічних структур та їх іннервації. Допоможуть у кращому засвоєнні матеріалу зведені таблиці. В кінці кожного розділу підручника є питання для повторення і самоконтролю, які дозволяють краще зрозуміти прочитане.Усі анатомічні терміни подані українською і латинською мовами і відповідають Міжнародній анатомічній номенклатурі (Сан-Паулу, 1997) — українському стандарту (Київ, 2001). Підручник призначений для студентів та викладачів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, складений за кредитно-модульним принципом відповідно до вимог Болонського процесу


611

А 64

Анатомія людини [Текст] : в 3-х т. : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації / А. С. Головацький [та ін.]. - 5-е вид., доопр. - Вінниця : "Нова книга", 2018.

Т. 3 / ред.: А. С. Головацький, В. Г. Черкасов. - 2018. - 376 с. : іл.

200 прм.

Анотація. У третьому томі підручника подано сучасні дані про будову периферійної нервової системи та серцево-судинної системи. Допоможуть у кращому засвоєнні матеріалу зведені таблиці. В кінці кожного розділу підручника є питання для повторення і самоконтролю, які дозволяють краще зрозуміти прочитане. Усі анатомічні терміни подані українською і латинською мовами і відповідають міжнародній анатомічній номенклатурі (Сан-Паулу, 1997), українському стандарту (Київ, 2001). Підручник призначений для студентів та викладачів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, складений за кредитно-модульним принципом.


611

А 64

Анатомія та фізіологія з патологією [Текст] : підручник для студентів вищих медичних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації / Я. І. Федонюк [та ін.] ; ред.: Я. І. Федонюк, В. Д. Волошин ; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - 3-є вид., доп. і випр. - Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2018. - 676 с. : іл.

5 прм.

Анотація.

Підручник містить короткі сучасні дані про будову організму людини, викладені у функціо­нальному та прикладному (для медицини) аспектах.

Його особливістю є те, що він охоплює такі фундаментальні дисципліни, як нормальна анатомія, гістологія, нормальна фізіологія та патологія. Така структура є істотно новою, вперше об’єднано усі ці предмети в межах однієї праці.

У ході написання книги використано власні дослідження кафедр анатоми людини, гістології, нормальної фізіології ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України” та досвід викладання в Чортківському державному медичному коледжі.


612

Ф 50

Фізіологія [Текст] : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації / В. Г. Шевчук [та ін.] ; ред. В. Г. Шевчук. - 4-е вид. - Вінниця : "Нова книга", 2018. - 448 с. : іл.

101 прм.

Антотація. Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з фізіології для студентів вищих медичних навчальних закладів, які навчаються за кредитно-модульною системою (ЕCTS). Ці матеріали розроблені на підставі багаторічного педагогічного досвіду професорсько-викладацького складу кафедри фізіології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця та інших медичних ВНЗ України. У підручнику міститься коротка історія та віхи розвитку фізіологічної науки, сучасна інформація з основних розділів фізіології, включаючи клітинно-мембранні основи фізіології, фізіологію нервових і м'язових клітин, контури біологічної регуляції, нервову та гуморальну регуляції функцій організму, роль гормонів у регуляції фізичного, психічного та статевого розвитку, сенсорні системи, інтегративну функцію ЦНС, системи крові, кровообігу, дихання та обміну речовин, травлення та виділення. Підручником можуть користуватися лікарі-інтерни та лікарі загальної лікарської практики, а також студенти біологічних та природничих факультетів класичних університетів, що вивчають базові питання фізіології людини.


613

Г 46

Гігієна у фізичній реабілітації [Текст] : підручник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України / К. О. Пашко [та ін.]. ; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2019. - 360 с. : іл.

200 прм.

Анотація.

У підручнику викладено основи гігієни у фізичній реабілітації, розкрито зміст ряду основних законів та конкретизовано гігієнічні основи фізичної реабілітації, які доцільно застосовувати на різних етапах реабілітації пацієн­тів, гігієнічних методів, які використовують під час вивчення індивідуального здоров’я людини. Наведено характеристики окремих чинників навколишнього середовища і механізми їх впливу та використання деяких фізичних чинників у фізичній реабілітації.

Розкрито основні принципи збалансованого харчування. Указано гігієнічні вимоги до лікувально-профілактичних та санаторно-курортних закладів, зна­чення дотримання в них санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів. Показано роль профілактичної медицини в охороні здоров’я дітей та підлітків, значення особистої гігієни, розкрито гігієнічні основи загартовування.

Для студентів вищих закладів освіти МОЗ України III—IV рівнів акредитації.


614.2

В 12

Вадзюк, Степан Несторович.

Основи біоетики і біобезпеки [Текст] : посібник / С. Н. Вадзюк, Н. М. Волкова ; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2019. - 128 с.

100 прм.

Анотація.

У посібнику розглянуто проблемне поле й універсальні принципи персоналістичної моделі біоетики щодо моральної сторони діяльності людини в медицині та біології. Матеріал книги необхідний студентам для досягнення ключових цілей навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності. Основи біоетики і біобезпеки», а саме розуміння необхідності збереження живими організмами своєї біологічної суті, біологічних якостей, усвідомлення важливості запобігання широкомасштабній втраті біологічної цілісності.

Ключові положення основ біоетики і біобезпеки, викладені у пропонованому виданні, покращать обізнаність студентів щодо законодавчих документів, які захищають індивідуума, суспільство й людство в цілому від небажаних і згубних наслідків упровадження в практику нових медико-біологічних технологій; допоможуть виховати глибоку переконаність у необхідності неухильного дотримання етичних і моральних норм у своїй практичній діяльності; сформувати вміння оцінювати новітні досягнення біології та медицини з точки зору визначення ступеня їх небезпеки для людини і суспільства сьогодні й у майбутньому. Текст поділений на 10 розділів, які відповідають змісту типових програм з дисципліни «Безпека життєдіяльності. Основи біоетики і біобезпеки» для студентів І курсу, які навчаються за спеціальностями 222 «Медицина», 221 «Стоматологія», 226 «Фармація».


614.2

Г 15

Галіяш, Н.

Комунікативні навички в медицині [Текст] : посібник / Н. Галіяш, Н. Петренко, Н. Бількевич ; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2019. – 132 с.

200 прм.

Анотація. Комунікативна компетентність є необхідною складовою професій­ної підготовки медичних працівників, оскільки уміння знайти правиль­ний підхід до пацієнта дозволяє покращити рівень задоволення від на­даної медичної допомоги.

У виданні представлено систематизований виклад основних понять, правил та технік комунікативної компетентності з урахуванням міжна­родних стандартів комунікації, представлено основні протоколи спіл­кування в певних ситуаціях.

Посібник призначений для студентів навчальних закладів медично­го спрямування усіх рівнів акредитації, практична робота яких перед­бачає спілкування з пацієнтами, а також буде корисним і для практи­куючих лікарів.


614.2

Т 35

Терешкевич, Галина (с. Діогена).

Основи біоетики та біобезпеки [Текст] : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації / Г. Терешкевич ; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2018. - 400 с. : іл.

20 прм.

Анотація.

Підручник створено на основі першого в Україні навчального посібника “Біоетика в системі охорони здоров’я і медичної освіти” (Терешкевич Г. Т., Львів : Світ, 2008). Заповнює прогалину в контексті нових вимог підготовки фахівців як медичних та фармацевтичних спеціальностей, так і спеціалістів у галузі державного управління, побудований на філософських засадах персоналізму - напряму філософії, який зосереджує увагу на людській особистості як найвищій цінності серед усіх творінь.

Запропоновано новітні підходи до розуміння гідності й святості людського життя від моменту запліднення до природної смерті, проблем трансплантації органів, лікарських експериментів, випробування нових ліків, прав матері і дитини, контрацепції, абортів, генної інженерії, боротьби з алкоголізмом, наркоманією і СНІДом, а також проблем евтаназії, самогубства, реанімації.

Проаналізовано правові й медико-соціальні аспекти державного регулювання системи охорони здоров’я на засадах біоетики.

Вміщено опрацьовану авторкою програму дисципліни “Основи біоетики та біобезпеки”, яка може бути основою для укладання робочих програм з цієї дисципліни.

Для студентів медичного, медико-психологічного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів, магістрантів, аспірантів, ординаторів та викладачів медичних навчальних закладів усіх рівнів, лікарів-практиків, медиків і фармацевтів, біологів, правників, працівників органів та закладів охорони здоров’я, а також усіх небайдужих до моральних проблем суспільства і охорони здоров’я.


615

С 42

Скакун, М. П.

Фармакологія [Текст] : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / М. П. Скакун, К. А. Посохова ; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - 2-е вид., без змін. - Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2018. - 740 с.

5 прм.

Анотація. Матеріал підручника викладено відповідно до навчальної програми з фармакології для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Висвітлення закономірностей і результатів взаємодії ліків із структурами організму, поруч із поданням традиційних відомостей про їх фармакокінетику, фармакодинаміку та застосування, зорієнтоване на фармакотерапію основних патологічних станів. Описання програмних препаратів здійснено з позицій сучасних досягнень фармакології з урахуванням тенденцій її стрімкого розвитку. Достатню увагу приділено теоретичним і клінічним аспектам фармакогенетики. Введено основи фармакотерапії найбільш небезпечних невідкладних станів що є важливою складовою фахової підготовки лікарів.


615.01

М 54

Методика підготовки та проведення лабораторних занять з фармакогнозії [Текст] : навчально-методичний посібник для викладачів вищого фармацевтичного навчального закладу та фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів МОЗ України : у 2 т. / В. С. Кисличенко [та ін.] ; ред.: В. С. Кисличенко, С. М. Марчишин ; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського". - Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2016 - 2018.

Т. 2. - Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2018. - 304 с.

15 прм.

Анотація.

Посібник складено відповідно до навчальної програми з фармакогнозії з урахуванням вимог Державної Фармакопеї України другого ридання щодо аналізу лікарської рослинної сировини. Це перший посібник для викладачів фармакогнозії, що базується на сучасних методах аналізу лікарської рослинної сировини, які гармонізовані з Європейською Фармакопеєю і, таким чином, дозволяють готувати спеціалістів у галузі “Фармація” європейського рівня.

Видання призначене для викладачів фармакогнозії вищого фармацевтичного навчального закладу та фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів МОЗ України.


615.3

М 30

Марчишин, С. М.

Золототисячник лікує [Текст] / С. М. Марчишин, Л. Стойко ; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2017. - 48 с.

5 прм.

Анотація.

У виданні подано інформацію про цінну лікарську рослину ро­дини тирличеві - золототисячник звичайний; дані про його вико­ристання у народній та науковій медицині, гомеопатії; представ­лені рецепти фітозборів, до складу яких входить золототисячник.

Видання буде корисним провізорам, лікарям, біологам, сту­дентам медичних, фармацевтичних, природничих навчальних закладів, широкому загалу читачів, яких цікавить питання фіто­терапії.


615.4

М 42

Медичне та фармацевтичне товарознавство [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України галузі знань “Фармація” / О. Б. Калушка [та ін.]. ; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2017. - 484 с.

34 прм.

Анотація.

У навчальному, посібнику викладено інформаційний матеріал із теоретичних основ това­рознавства, класифікації та кодування товарів, ролі нормативної документації у товарознавчому аналізі Детально висвітлені вимоги до пакування, маркування, транспортування і зберігання медичних товарів, розглянуті питання основ матеріалознавства медичних та фармацевтичних товарів, наведені характеристики металевих, неметалевих, полімерних матеріалів та пластичних мас, товарознавчий аналіз медичних та фармацевтичних товарів.

Видання відповідає програмі навчальної дисципліни «Медичне та фармацевтичне товарознав­ство» для студентів напрямку підготовки «Фармація» вищих навчальних закладів МОЗ України.

Посібник призначений для викладачів і студентів вищих медичних та фармацевтичних на­вчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації галузі знань «Фармація» та фахівців, які працюють в оптовій і роздрібній мережі.


615.8

М 31

Масаж загальний та самомасаж [Текст] : підручник для студентів І рівня вищої освіти: галузь знань 22 “Охорона здоров’я”, спеціальність 227 “Фізична терапія, ерготерапія” / Л. О. Вакуленко [та ін.] ; ДВНЗ "Тернопільський деравний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2018. - 380 с. : іл.

50 прм.

Анотація.

У підручнику висвітлено сучасні погляди на зміст, класифікацію, відмінні особливості, фізіологічні механізми впливу масажу. Описано види масажу, техніку і методику виконання прийомів масажу та масажу окремих ділянок тіла, самомасажу. Висвітлено правила вибору програми, побудови і проведення процедури та курсу масажу в дорослих і дітей, біоенергетичний захист та економізацію праці масажиста, поєднання масажу з іншими методами реабілітації. Велика кількість схем, рисунків, таблиць, алгоритмів робить підручник більш доступним і зрозумілим, допоможе студентам у засвоєнні теоретичних мате­ріалів та практичних навичок, оволодінні правилами, методами, принципами застосування сучасних інформаційних технологій у масажі. Підготовлені авторами ситуаційні задачі з прикладами їх алгорит­мічного вирішення сприятимуть удосконаленню логічного мислення студентів та вмінню застосувати інтегральну, загальну, спеціальну (фахову, предметну) компетентності в навчальному процесі та май­бутній практичній діяльності.

Підручник призначений для підготовки фахівців фізичної реабілітації першого рівня вищої освіти - бакалаврів у галузі знань “Охорона здоров’я” з навчальної дисципліни “Масаж загальний та самомасаж”. У подальшому може бути використаний при підготовці та перепідготовці магістрів (фізичних терапевтів, ерготерапевтів, лікарів фізичної та реабілітаційної медицини). Буде корисним для практикуючих лікарів, у першу чергу - фахівців сімейної медицини.


615.8

Р 31

Реабілітаційний масаж [Текст] : підручник для студентів І рівня вищої освіти / Л. О. Вакуленко [та ін.] ; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського". - Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2018. – 524 с. : іл.

50 прм.

Анотація.

У першій частині підручника висвітлено основи реабілітаційного масажу та застосування його при захворюваннях і травматичних пошкодженнях опорно-рухового апарату, центральної і пе­риферійної нервової системи; захворюваннях серцево-судинної, дихальної, ендокринної, ста­тевої систем, шкіри; при порушеннях обміну речовин, в урології, педіатрії. При цьому включено патогенетичну та клінічну характеристику захворювань, особливості методики масажу, показан­ня та протипоказання до застосування, завдання, план та техніку масажу залежно від періоду реабілітації при кожному з них. Описано техніку самомасажу, правила побудови процедури ма­сажу, вибору курсу лікування, економізацію праці та біоенергетичний захист масажиста. Друга частина присвячена алгоритмічному моделюванню та застосуванню інформаційних технологій в процесі вивчення основ масажу, обстеження пацієнтів; формуванню програм, призначенню, вибору ділянки та методу масажу при окремих захворюваннях; підготовці, проведенню, оцінці ефективності процедури масажу. Особливу увагу звернено на застосування сегментарно-рефлек­торного підходу до вибору ділянки впливу, правила вибору методу масажу та шляхи досягнення нормалізуючого впливу на функціональний стан органів і систем. Запропоновано ситуаційні за­дачі з прикладами їх детального алгоритмічного вирішення.

Підручник призначено для підготовки бакалаврів фізичної реабілітації І рівня вищої освіти (галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність фізична терапія, ерготерапія з навчальної дисципліни «Реабілітаційний масаж». Буде корисним для підготовки фізичних терапевтів, ерготерапевтів, лікарів із фізичної та реабілітаційної медицини, фахівців із сімейної медицини та інших напрямків діяльності.


616-053.2

К 49

Клініка та синдромна терапія невідкладних станів у дітей [Текст] : посібник / В. Ф. Лобода [та ін.]. ; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - 2-е вид. без змін. - Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2018. - 208 с.

5 прм.

Аннотація: У посібнику представлені найбільш поширені патологічні стани, які діагностують дільничні педіатри, сімейні лікарі, лікарі швидкої допомоги та стаціонарів. Лаконічно подано визначення кожної нозологічної одиниці, діагностичні критерії захворювання. Надання невідкладної допомоги чітко розділено на два етапи: догоспітальний та стаціонарний. У кінці кожної нозології для закріплення матеріалу наведено ситуаційні задачі. Пропонується для студентів вищих медичних закладів, лікарів-інтернів, лікарів-курсантів факультетів і інститутів післядипломної освіти, лікарів-педіатрів і лікарів швидкої допомоги. Посібник може виконувати навчальну функцію та бути довідником


616-053.2

Н 20

Найпоширеніші захворювання в дитячому віці [Текст] : навчальний посібник / О. Р. Боярчук [та ін.]. ; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2018. - 158 с.

100 прм.

Анотація.

У навчальному посібнику представлено найпоширеніші захворювання ди­тячого віку з урахуванням досягнень сучасної медицини. В кожній темі ла­конічно подано визначення стану, етіологію, ланки патогенезу, клініко-лабораторні критерії діагнозу, принципи лікування, указано препарати та їх дози, що узгоджуються з протоколами МОЗ України. В окремих розділах описано принципи надання невідкладної допомоги.

Завданням видання є надання чітких конкретних рекомендацій, що допо­можуть студентам засвоїти та застосовувати в подальшому діагностичні та лікувальні прийоми.

Навчальний посібник відповідає програмі підготовки студентів IV курсу медичного факультету III—IV рівнів акредитації, а також розрахований на студентів старших курсів, лікарів-інтернів.


616-053.2

Ф 33

Федорців, О. Є.

Об’єктивний структурований клінічний іспит з пропедевтики педіатрії [Текст] : навчальний посібник / О. Є. Федорців, М. І. Кінаш ; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - 2-ге вид., без змін. - Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2017. - 120 с.

50 прм.

Анотація.

У навчальному посібнику викладено основні вимоги та правила проведен­ня об’єктивного структурованого клінічного іспиту відповідно до Болонського процесу.

Чітко й послідовно подано виконання практичних навичок, формування комунікативних зв’язків з урахуванням вікових особливостей дітей. Дано оцінку та інтерпретацію лабораторних методів дослідження, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, приклади складання одноденного меню для дітей першого року життя залежно від виду вигодовування. Освоїти прак­тичні навички та оволодіти професійними вміннями допоможуть ілюстрації

та додатки у вигляді таблиць. . .

Видання призначене для студентів вищих медичних закладів IV рівня ак­редитації, педіатрів і сімейних лікарів.


616-074

Л 12

Лабораторна діагностика [Текст] : навчальний посібник для студентів фармацевтичних факультетів / І. Г. Купновицька [та ін.] ; ред.: І. Г. Купновицька, А. М. Ерстенюк. - Вінниця : Нова Книга, 2017. - 320 с.

27 прм.

Анотація. У посібнику на сучасному рівні представлено основні відомості про анатомію і фізіологію морфологічних елементів крові, органів і систем, які беруть участь у процесах виділення, утворення харкотиння, травлення, лабораторні й біохімічні показники крові в нормі та при патології, лабораторні показники сечі людини в нормі і при патології, методи дослідження шлункового і дуоденального вмісту, дослідження калу. Коротко подано історію розвитку клінічної лабораторної діагностики, характеристику матеріалу для досліджень, методи його отримання і вимоги до роботи в клініко-діагностичних лабораторіях. Представлено роль клінічних і лабораторних методів дослідження хворого як критеріїв ефективності й безпечності лікарських препаратів, шляхи можливого впливу ліків на лабораторні показники. Посібник відповідає навчальній програмі з лабораторної діагностики і вимогам Болонського процесу, призначений для студентів фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів, лікарів, лікарів-лаборантів, провізорів, клінічних провізорів.


616-08

Е 45

Екстрена медична допомога травмованим на догоспітальному етапі [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. О. Крилюк [та ін.]. - Київ : [б. и.], 2016. - 400 с

61 прм.

Анотація. В посібнику викладені основні аспекти надання екстренної медичної допомоги травмованим на догоспітальному етапі як у звичайних умовах так і при надзвичайних ситуаціях природнього, техногенного та соціального характеру. Посібник призначений як для студентів вищих навчальних закладів так і широкого кола медиків.


616-08

Д 66

Домедична допомога. Серцево-легенева реанімація (алгоритми та маніпуляції) [Текст] : методичний посібник / В. О. Крилюк [та ін.]. - Київ : OJIVA, 2017. - 73 с. : іл.

105 прм.

Анотація. В даному посібнику викладено матеріал з питань надання домедичної (першої медичної допомоги) у разі невідкладних станів людини нетравматичного генезу на догоспітальному етапі. Видання рекомендовано для слухачів курсів з домедичної допомоги.


616-08

Е 45

Екстрена та невідкладна медична допомога в запитаннях і відповідях [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України / М. І. Швед [та ін.]. ; ред. М. І. Швед ; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2018. - 312 с.

100 прм.

Анотація. У навчальному посібнику викладено матеріал з основ організації і надання екстреної та невідкладної медичної допомоги у вигляді запитань і відповідей. Видання відповідає типовій навчальній програмі з «Екстреної і невідкладної медичної допомоги», затвердженій Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України (2013). У ньому подано основні протоколи з медицини невідкладних станів МОЗ України, які автори посібника адаптували до сучасних вимог, зокрема Європейської ради реанімації. Наведені діагностично-лікувальні алгоритми застосовують при більшості передбачених навчальною програмою невідкладних станів, вони дозволяють встановити головні типові синдроми в рамках діагностичних можливостей бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги і на їх основі вибрати протокол із медицини невідкладних станів, який необхідно реалізувати в процесі лікування. Видання призначене для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, лікарів із медицини невідкладних станів та загальної практики - сімейної медицини, викладачів профільних кафедр


616-08

Е 45

Екстрена та невідкладна медична допомога [Текст] : посібник для лікарів-інтернів з підготовки до складання ліцензійного іспиту “Крок-3” / Н. В. Банадига [та ін.]. ; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2017. - 384 с.

10 прм.

Анотація: У посібнику висвітлено сучасну інформацію з невідкладних станів відповідно до змістових розділів ліцензійного іспиту "Крок-3. Загальна лікарська підготовка" Особливу увагу приділено етіологічним, патогенетичним та клінічним ознакам захворювань при невідкладних станах, які зустрічаються в практичній діяльності лікаря, алгоритму лікування згідно з сучасними протоколами, зокрема Європейської ради реанімації.


615.8

К 59

Козак, Д. В.

Лікувальна фізична культура [Текст] : посібник / Д. В. Козак, Н. О. Давибіда ; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2018. - 108 с. : іл.

5 прм.

Аннотація: У посібнику висвітлено правила і методи дозування навантаження; процес формування рухових навичок; форми проведення процедури лікувальної фізкультури, режими рухової активності; правила підготовки і проведення процедури лікувальної фізкультури та вивчення і оцінки реакції на фізичне навантаження та організацію лікувальної фізкультури. Велика кількість рисунків, схем, таблиць робить посібник більш доступним і зрозумілим. Дане видання призначене для підготовки фахівців із фізичної реабілітації у медичних вищих навчальних закладах із навчального предмета «Основи фізичної реабілітації». Посібник буде корисним і для підготовки молодших спеціалістів медицини з предмета «Медична та соціальна реабілітація», лікарів та інструкторів з лікувальної фізкультури, лікарів реабілітаційних відділень. Для студентів медичних ВНЗ України за спеціальностями підготовки 7.12010001 «Лікувальна справа», 6.010203 «Здоров'я людини»


616-08

М 42

Медичні маніпуляції в алгоритмах [Текст] : посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації / Л. С. Білик [та ін.] ; ред. Л. С. Білик ; Чортківський державний медичний коледж. - 3-є вид., без змін. - Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2018. - 324 с.

5 прм.

Анотація.

Посібник створено для студентів вищих навчальних медичних закладів України І—II рівнів акредитації з метою підвищення ефективності підготовки до практичних занять. Матеріал викладено відповідно до програм з догляду за хворими та сестринської справи, терапії, хірургії, педіатрії, акушерства та гінекології, шкірних і венеричних, інфекційних, нервових та психіатричних хвороб, реаніматології, які затверджені Головним управлінням освіти і науки МОЗ України. Порівняно з першим виданням (2000 р.), в усі розділи внесено доповнення.


615.8

О-75

Основи реабілітації, фізичної терапії, ерготерапії [Текст] : підручник для студентів І рівня вищої освіти: галузь знань 22 "Охорона здоров'я", спеціальність 227 "Фізична терапія, ерготерапія" / Л. О. Вакуленко [та ін.] ; ред.: Л. О. Вакуленко, В. В. Клапчук ; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського". - Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2018. - 372 с.

50 прм.

Анотація: У підручнику висвітлено соціально-економічні та медико-біологічні аспекти здоров’я, організаційні основи, засоби реабілітації; роль, місце, функціональні обов’язки та юридичну відповідальність осіб, причетних до фізичної реабілітації. Детально описано основи лікувальної фізичної культури (фізичної терапії) як основного засобу фізичної реабілітації: зміст, завдання, види, класифікація; механізм позитивного впливу, показання та протипоказання до застосування; методи обстеження хворого, визначення його функціональних можливостей; режими рухової активності, форми та методи застосування; правила підготовки і проведення процедури та оцінки її результатів. У другій частині підручника висвітлено принципи, правила, методи алгоритмічного моделювання процесу призначення, формування програм та проведення фізичної реабілітації, запропоновано приклади їх реалізації в інформаційній системі фізичної реабілітації. Підручник призначений для підготовки бакалаврів фізичної реабілітації (галузь знань 22 Охорона здоров’я) за спеціальністю 227 «Фізична реабілітація», з дисципліни «Основи фізичної реабілітації». Може бути використаний при підготовці магістрів: лікарів з фізичної та реабілітаційної медицини, ерготерапевтів, фізичних терапевтів. Буде корисним для лікарів різного фаху, насамперед – лікарів сімейної медицини.


616-093/-098

П 69

Практична мікробіологія [Текст] : навчальний посібник до практичних занять для студентів закладів вищої освіти МОЗ України / С. І. Климнюк [та ін.] ; ред.: В. П. Широбоков, С. І. Климнюк. - Вінниця : Нова книга, 2018. - 576 с.

150 прм.

Анотація: Матеріал посібника подано відповідно до навчальної програми з курсу мікробіології, імунології та вірусології. Висвітлені сучасні дані про організацію і режим роботи бактеріологічних лабораторій, методи дослідження морфології, фізіології, екології та генетики мікроорганізмів, визначення чутливості їх до антибіотиків. Значна увага присвячена імунологічній діагностиці інфекційних хвороб, методам їх специфічної профілактики та лікування, зокрема стосовно збудників поширених бактеріальних, вірусних, грибкових та протозойних інфекцій. Посібник збагачений оригінальними ілюстраціями та наглядними мікрофотографіями. Призначений для студентів закладів вищої освіти МОЗ України, а також для фахівців-мікробіологів.


616-093/-098

П 69

Практична мікробіологія [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації / С. І. Климнюк, І. О. Ситник, М. С. Творко ; ДВНЗ "Тернопільський деравний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - 2-е вид., без змін. - Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2018. - 440 с

28 прм.

Анотація.

Матеріал посібника подано відповідно до навчальної програми з курсу мікробіології, іму­нології та вірусології. Він складається з шести частин. Частина перша - “Загальна мікробіо­логія” - містить дані про організацію і режим роботи бактеріологічних лабораторій, методи дослідження морфології, фізіології, екології та генетики мікроорганізмів, визначення чутливості їх до антибіотиків. Друга частина присвячена імунологічній діагностиці інфекційних хвороб, методам їх специфічної профілактики та лікування. В третій частині описані основні властивості збудників бактеріальних інфекцій і методи їх лабораторної діагностики. Четверта частина присвя­чена характеристиці і класифікації вірусів та методів класичної і експрес-діагностики вірусних інфекцій. У п’ятій частині представлені основні відомості про найбільш поширені гриби, їх морфологічні особливості та лабораторні методи діагностики мікозів. Шоста частина містить дані про мікроскопічні дані найбільш поширених збудників протозоозів і методи діагностики захворювань, викликаних найпростішими.

Посібник призначений для студентів медичних факультетів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації.


616-093/-098

С 41

Ситник, І. О.

Мікробіологія, вірусологія, імунологія [Текст] : підручник для вищих медичних навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації / І. О. Ситник, С. І. Климнюк, М. С. Творко ; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - 3-є вид., без змін. - Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2018. - 392 с. : іл

5 прм.

Анотація.

Матеріал підручника викладено відповідно до навчальної програми з курсу мікробіології, вірусології та імунології. У ньому відображено новітні досягнення з морфології, ультраструктури, класифікації та номенклатури, генетики, фізіології та екології мікроорганізмів. На сучасному науковому і методичному рівнях розглянуто вчення про інфекцію та імунітет, наведено основні принципи хіміотерапії інфекційних хвороб. Подано коротку характеристику патогенних бактерій і вірусів.

До окремих розділів підібрано матеріали до практичних занять і об’єм лабораторної самостійної роботи, питання для самоконтролю та ситуаційні задачі, що сприятиме більш глибокому засвоєнню матеріалу.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів І-II рівнів акредитації.


616.1/4

А 45

Алгоритми діагностики і лікування невідкладних станів у терапевтичній практиці [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації / Є. М. Стародуб [та ін.] ; ред. Є. М. Стародуб ; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського". - 3-е вид. без змін. - Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2017. - 196 с.

5 прм.

Анотація: Представлені найбільш поширені невідкладні стани, які зустрічаються в практиці терапевта, кардіолога, гастроентеролога, сімейного лікаря, лікаря швидкої допомоги та стаціонару. У вигляді алгоритму подано кожну нозологію, діагностичні критерії захворювання і тактику лікування, які необхідні кожному в повсякденній практиці.


616.1/4

В 60

Внутрішні хвороби [Текст] : підручник заснований на принципах доказової медицини 2018/19 : пер. з пол. / голов. ред.: А. Яремчук-Качмарик, А. С. Свінціцький, П. Гаєвські ; ред. М. А. Андрейчин. - Краків : Практична медицина, 2018. - 1632 с.

200 прм.

Анотація.

Посібник «Внутрішні хвороби. Підручник заснований на принципах доказової медицини 2018/2019» це українськомовне видання короткої версії міжнародного посібника з внутрішніх хвороб «Інтерна Щекліка» (професор Анджей Щеклік [1938—2012], один з найвидатніших польських лікарів та вчених, був першим редактором підручника в Польщі). Над посібником постійно працює більше 600 авторів і редакторів з різних країн. Серед інших відомих посібників світового рівня він вирізняється адаптацією до умов української системи охорони здоров'я. Це завдання було виконано командою запрошених до співпраці українських експертів. Важливо зауважити, що по­сібник також видається в Північній Америці, при співпраці з Університетом МакМастер в Канаді, і в Південній Америці, при співпраці з експертами з Чилі, Аргентини і Перу. Це міжнародний проект, в якому беруть участь експерти з різних куточків світу, які діляться своїми знаннями та досвідом. Українські терапевти також зможуть сприяти його розвитку. Ми розрахо­вуємо на те, що не лише українські редактори, але також й інші лікарі, які користуватимуться навчальним посібником в Україні, допоможуть нам його вдосконалювати, надсилаючи свої коментарі за адресою гес1аксіа_иа@тр.р1 Посібник грунтується на принципах доказової медицини (ЕВМ), а це означає, що вся інформація про діагностику, лікування та профілактику захворювань відображає актуальні і достовірні наукові дані та рекомендації для клініч­ної практики. Даний навчальний посібник призначений для терапевтів, вузьких спеціалістів терапевтичного профілю, сімейних лікарів, а також для студентів-медиків.

Основними перевагами посібника є: достовірність, постійне оновлення (елек­тронна версія оновлюється, як тільки з'являються нові наукові дані), постійне доповнення змісту, простота використання і, отже, корисність в повсякденній практиці. Посібник також доступний в електронній формі на інтернет-порталі, а незабаром його можна буде використовувати в якості мобільного застосунку (для смартфонів і планшетів).

Ми сподіваємося, що посібник принесе користь усім: і лікарям, і пацієнтам в Україні.


616.1/4

О-75

Основи внутрішньої медицини. Посібник для студентів ІV та V курсів медичного факультету [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих медичнипх навчальних закладів ІV рівня акредиації / М. І. Швед [та ін.] ; ред. М. І. Швед ; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2018. – 828 с.

11 прм.

Аннотація: Посібник написано відповідно до Типової навчальної програми та вимог Болонського процесу у вищих медичних навчальних закладах. Він містить навчальні матеріали для аудиторної роботи на практичних заняттях з предмета "Внутрішня медицина" і складається із 2 модулів, які логічно об'єднані за змістом навчальної програми. Кожний модуль структурований на 4 змістових модулі, нормовані в залікових кредитах ЕСТБ. Модуль 1 з основ внутрішньої медицини (для студентів IV курсу) включає основи діагностики, лікування та профілактики найбільш розповсюджених гастроентерологічних, ендокринологічних, пульмонологічних та гематологічних захворювань. Модуль 2 (для студентів V курсу) - основи діагностики, лікування та профілактики основних кардіологічних, ревматологічних, нефрологічних захворювань та загальні питання внутрішньої медицини. Теоретичний матеріал до кожного заняття подано як структурно-логічну схему теми у вигляді методичних вказівок, що включає етіологію, патогенез, клініку, діагностику, зразки формулювання діагнозу, лікування та профілактику захворювань внутрішніх органів. Завершуються модулі тестовими завданнями та ситуаційними задачами з еталонами відповідей. Посібник також містить детальний перелік реко­мендованої літератури для поглибленого опрацювання предмета. Посібник є новим інформативним виданням і рекомендований для студентів IV та V курсів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації за спеціальністю "Лікувальна справа".


616.1/4-07

А 65

Андрейчин, С. М.

Методика обстеження терапевтичного хворого [Текст] : навчальний посібник / С. М. Андрейчин, Н. А. Бількевич, Т. Ю. Чернець ; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2018.

10 прм.

Аннотація: У посібнику викладено сучасні методи фізикального обстеження пацієнтів з патологією внутрішніх органів (розпитування, огляд, пальпація, перкусія, аускультація). Навчальний матеріал охоплює дослідження основних систем внутрішніх органів: бронхолегеневої, серцево-судинної, травної, сечовидільної, кровотворної та ендокринної. Наведено характеристику методик обстеження, клінічну інтерпретацію отриманих даних. Видання містить 224 оригінальні ілюстрації, що полегшує оволодіння практичними навичками обстеження хворого. Посібник укладено відповідно до програми для студентів вищих навчальних медичних закладів України IV рівня акредитації


616.1-07

Х 37

Хемптон, Джон Р.

ЕКГ у практиці [Текст] : навчальний посібник для навчального процесу в медичних закаладах освіти : тримовне видання = ECG in practice : ЭКГ в практике / Дж. Р. Хемптон, Д. Едлем ; наук. ред. пер.: Н. М. Середюк, О. З. Скакун. - переклад 6-го вид. - Київ : ВСВ "Медицина", 2018. - 539 с.

5 прм.

Анотація. У клінічно-орієнтованому посібнику «ЕКГ у практиці» висвітлено особливості використання ЕКГ для діагностики та лікування пацієнтів із симптомами серцево-судинних захворювань. Це переклад уже шостого видання посібника, однак основоположні принципи залишаються незмінними: ЕКГ слід інтерпретувати з урахуванням анамнезу і даних фізикального обстеження.

Враховано особливості діагностики хворих з імплантованими електрокардіостимуляторами та дефібриляторами. Глави посібника містять інформацію стосовно електрофізіології та призначення електричних пристроїв, що дасть змогу лікарям провести попередню діагностику стану пацієнтів із різноманітними функціональними розладами. Детально подано ЕКГ у 12 відведеннях.

Для студентів, а також лікарів-інтернів, лікарів загальної практики, кардіологів, лікарів функціональної діагностики, терапевтів, ревматологів і лікарів, які починають свою практичну діяльність і бажають професійно вивчити електрокардіографію.


616.1-07

Ш 34

Швед, М. І.

Основи практичної електрокардіографії [Текст] : посібник / М. І. Швед, М. В. Гребеник ; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського". - 3-є вид., випр. і доп. - Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2018. - 128 с. : іл.

10 прм.

Анотація.

У посібнику коротко висвітлено елементарні основи електрокардіографії, які необхідні практикуючому лікарю для самостійного аналізу електрокардіограм. У конспек­тивному тезисному варіанті наведено основні ЕКГ-синдроми, які найчастіше зустріча­ються в клінічній практиці. УII частині, призначеній для самостійної оцінки засвоєння матеріалу, запропоновано фрагменти оригінальних електрокардіограм, інтерпретацію яких подано через призму загальноклінічного обстеження.

Посібник призначений для студентів, інтернів, лікарів загальної практики - сімей­них лікарів, які бажають самостійно освоїти методику та аналіз електрокардіограми.


616.3

Г 15

Галайчук, І. Й.

Рак товстої кишки (ілюстрований навчальний посібник) [Текст] : посібник / І. Й. Галайчук, М. І. Домбрович, Т. Ю. Угляр ; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2018. - 39 с.

10 прм.

Анотація.

В ілюстрованому посібнику «Рак товстої кишки» висвітлені питання скринінгу, діагностики та лікування хворих на рак товстої кишки. Описані і схема­тично показані сучасні підходи до вибору методу операцій залежно від лока­лізації пухлини. Подано основні схеми хіміотерапії і застосування таргетних препаратів. Представлена TNМ. класифікація раку товстої кишки і анального каналу 8-го видання (2017 р.). Зміст посібника ілюстрований авторськими клі­нічними випадками.

Посібник розрахований для студентів 5-6 курсів медичного факультету та хірургів-інтернів.


616.8

Т 58

Топічна діагностика патології нервової системи. Алгоритми діагностичного пошуку [Текст] : навчальний посібник / С. І. Шкробот [та ін.]. ; ред. С. І. Шкробот ; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського". - Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2018. - 156 с. : іл.

200 прм.

Анотація.

У посібнику викладено матеріал із фундаментального розділу неврології - топічної діагностики захворювань нервової системи. Коротко подано інформацію про будову та функції окремих відділів нервової системи, детально висвітлено симптоми ураження на різних рівнях. Ґрунтовно описано й покроково ілюстровано методику дослідження хворого та основні етапи встановлення топічного діагнозу. Текстовий матеріал чітко структурований та доповнений схемами алгоритмів діагностичного пошуку й тестовими завданнями.

Посібник призначений для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, лікарів-неврологів, лікарів загальної практики - сімейної медицини.


616.8-089

Ц 61

Цимбалюк, В. І.

Нейрохірургія [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації / В. І. Цимбалюк, П. С. Гудак, Т. І. Петрів ; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського". - 2-е вид., без змін. - Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2017. - 256 с. : іл.

11 прим.

Анотація.

У посібнику відповідно до нової програми викладені питання черепно-мозкової та хребтово-епінальної травми, нейроонкології, цереброваскулярної патології, дегене­ративно-дистрофічних захворювань хребта, а також основи функціональної та відновлювальної нейрохірургії. Навчальний матеріал викладено в зручному для вивчення форматі, фотоілюстрації сприяють засвоєнню студентами викладеного тексту.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації.


616.9

І-74

Інфекційні хвороби [Текст] : в 2-х т. : підручник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти МОЗ України / М. А. Андрейчин [та ін.] ; ред.: В. П. Малий, М. А. Андрейчин ; ДВНЗ "Тернопільський деравний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - Львів : Магнолія 2006.

Т. 2. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 400 с.

100 прм.

Анотація.

Підручник призначений для лікарів, які навчаються у вищих медичних навчальних закладах та закладах післядипломної освіти МОЗ України. У виданні наведена інформація, необхідна лікарю для безперервної медичної післядипломної освіти. Висвітлені найважли­віші нозологічні форми, які трапляються в Україні та за її межами, у тому числі діагностика, методи лікування й профілактика.

Видання містить сучасну інформацію про надання медичної допомоги інфекційним хворим в Україні, організацію інфекційної служби в умовах реформування медичної галузі, а також про основні напрямки боротьби з інфекційними хворобами. У підготовці цього видання брали участь провідні фахівці.

Підручник призначений для лікарів-інтернів і лікарів - слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти МОЗ України, а також буде корисний для студентів медичних університетів і науковців.


617

З-14

Загальна хірургія [Текст] : підручник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України / В. П. Андрющенко [та ін.] ; ред. Я. С. Березницький [та ін.]. - Вінниця : Нова Книга, 2018. - 344 с. : іл.

5 прм.

Анотація. Зміст підручника відповідає затвердженій МОЗ України програмі підготовки лікаря загальної практики з питань вивчення та засвоєння основних розділів загальної хірургії. Поряд з питаннями організації хірургічної допомоги, обстеження та нагляду за хірургічним хворим, у підручнику наведено основні термінологічні, діагностичні та лікувальні принципи надання медичної допомоги хворим з проявами основних, соціально значущих хірургічних захворювань. Матеріал у підручнику структурований, із чіткім виділенням основних розділів теми, і викладений відповідно до професійно орієнтованих завдань, затверджених галузевих стандартів. Кожний розділ теми представлений в алгоритмізованому вигляді, що, на думку авторів, повинно сприяти кращому засвоєнню матеріалу студентами при використанні кредитно-модульної системи навчання. Підручник розрахований на студентів 3 курсів вищих навчальних закладів медичного профілю III–IV рівнів акредитації.


617

К 45

Кіт, О. М.

Хірургія [Текст] : підручник / О. М. Кіт, А. О. Боб, В. С. Жуковський ; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - 2-е вид., перероб і доп. - Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2019. - 620 с. : іл.

30 прм.

Анотація.

Підручник написали викладач і-хірурги Тернопільської державної медичної академії ім. І. Я. Горбачевського, які займаються проблемами загальної хірургії та підготовкою спеціалістів у медичних закладах І-ІУ рівнів акредитації. У підручнику висвітлені на сучасному рівні питання профілактики хірургічної інфекції, асептики й антисептики, перебігу ранового процесу, інфузійно-трансфузійноїтерапії, лікування ушкоджень і спеціальні питання хірургічної патології. Висвітлено основні правила догляду за хірургічними хворими в спеціалізованих хірургічних відділеннях. Детально викладено принципи та методи надання першої медичної і долікарської допомоги при критичних станах у хірургії.


У підручнику синтезовано кращі традиції хірургічної школи і матеріали сучасних досягнень науки. Підручник призначений для студентів вищих медичних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації.


617.5

Х 50

Хірургія гнійно-некротичних ускладнень за синдрому діабетичної стопи [Текст] / І. Я. Дзюбановський [та ін.] ; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2018. - 316 с. : іл.

2 прм.

Анотація.

У монографії узагальнено досвід лікування гнійно-некротичних процесів за синдрому діабетичної стопи з визначенням хірургічної тактики при кожній конкретній клінічній ситуації. Визначені особливості етіології, патогенезу, клінічної, лабораторної та інстру­ментальної діагностики при цій патології, що має значення для розробки нових методів лікування. Висвітлені нові методи лікування хворих з синдромом діабетичної стопи, по­казана їх клінічна ефективність.

Книга рекомендована для лікарів-хірургів, судинних хірургів, сімейних лікарів, лікарів швидкої та невідкладної медичної допомоги, лікарів-інтернів, студентів вищих навчаль­них медичних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.811.124

З-18

Закалюжний, М.

Клінічна латина з англійськими та українськими відповідниками [Текст] / М. М. Закалюжний, М. Андрейчин, Р. Коморовський ; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2017. - 832 с.

30 прм.

Анотація.

У виданні подано основи Граматик латинської та давньогрецької мов, структуру клінічних термінів, гре­цько-латинські медичні синонімічні терміноелементи. Особливу увагу звернено на діагнози, їх види і форму написання, на вирази, запозичені з сучасних іноземних мов. Запропоновано зразки клінічних діагнозів, напи­саних латиною, англійською (з транскрипціями) та українською мовами. Дефініції клінічних термінів (понад 7 тис.) подано в Латинсько-анґлійсько-українському словнику цих термінів. Складено Індекс українських відповідників, що полегшує пошук необхідного слова.

Рекомендовано для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, а також ін­тернів, аспірантів, науковців і практичних лікарів, які працюють у ґлобалізованому світі.


811.124

З-18

Закалюжний, М. М.

Латинська мова і основи медичної термінології [Текст] : підручник для студентів вищих медичних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації / М. М. Закалюжний, А. В. Янков, В. В. Чолач ; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського". - Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2018. - 276 с.

5 прм.

Анотація. Згідно з вимогами часу, підручник має термінологічну спрямованість. Він складається з основного курсу, термінаїогічних додатків до основного курсу, зокрема подано елементи давньогрецької мови в медичній термінології, медико-технічну термінологію, тобто назви апаратів, інструментів, приладів, пов'язок грецько-латинського й іншомовного походження, латинсько-український та українсько-латинський словники наїв деяких лікарських речовин, їх сировини і лікарських рослинних засобів.


811.161.2

У 45

Українська мова як іноземна [Текст] : навчальний посібник / І. І. Гаврищак [та ін.]. ; ред. М. П. Тишковець ; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2018. - 168 с. : іл.

228 прм.

Анотація.

У монографії на основі аналізу раніше не відомих і не використаних літературних джерел, статистичної інформації та інших фактологічних матеріалів висвітлено соціально-економічні та суспільно-політичні трансформації на території Тернопіль­щини в період вересня 1939 — червня 1941 рр.

Зберігаючи хронологічний принцип викладу матеріалу, автор акцентує увагу про особливу значимість регіону в міждержавних стосунках і специфіку впливу трансформаційних процесів радянської тоталітарної системи на соціально-економічне та суспільно-політичне життя краю й наслідки, що були спричинені сталінською політикою у подальшому розвитку області.

Рекомендується викладачам та студентам гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів, науковцям і краєзнавцям, а також усім тим, хто цікавиться новітньою історією України, проблемами становлення і розвитку Тернопільщини у зазначений період.


94

К 78

Кравчук, Л. В.

Суспільно-політичні та соціально-економічні трансформації на Тернопільщині (вересень 1939 - червень 1941 рр.) [Текст] / Л. В. Кравчук ; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2017. - 600 с.

5 прм.

Анотація.

У монографії на основі аналізу раніше не відомих і не використаних літературних джерел, статистичної інформації та інших фактологічних матеріалів висвітлено соціально-економічні та суспільно-політичні трансформації на території Тернопіль­щини в період вересня 1939 — червня 1941 рр.

Зберігаючи хронологічний принцип викладу матеріалу, автор акцентує увагу про особливу значимість регіону в міждержавних стосунках і специфіку впливу трансформаційних процесів радянської тоталітарної системи на соціально-економічне та суспільно-політичне життя краю й наслідки, що були спричинені сталінською політикою у подальшому розвитку області.

Рекомендується викладачам та студентам гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів, науковцям і краєзнавцям, а також усім тим, хто цікавиться новітньою історією України, проблемами становлення і розвитку Тернопільщини у зазначений період.