54

Л 34

Левітін, Є. Я.

Загальна та неорганічна хімія [Текст] : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Є. Я. Левітін, А. М. Бризицька, Р. Г. Клюєва ; Національний фармацевтичний університет. - 3-є вид. - Харків : НФаУ "Золоті сторінки", 2017. – 512 с. - (Національний підручник).

30 прм.

Анотація: Підручник підготовлено згідно з програмою із загальної і неорганічної хімії для фармацевтичних вузів та фармацевтичних факультетів. Він складається з двох частин: перша висвітлює основні питання загальної хімії, друга присвячена вивченню хімії елементів.

Підручник адресовано студентам, але він може бути корисним також аспірантам, викладачам і всім практичним працівникам, які хотіли б розширити знання в галузі загальної і неорганічної хімії.


54

М 42

Медична хімія [Текст] : підручник для студентів медичних закладів вищої освіти / ред. В. О. Калібабчук. - 4-е вид. - Київ : ВСВ "Медицина", 2019. - 336 с.

10 прм.

Анотація: У підручнику викладено теоретичні основи біоенергетики та кінетики біохімічних реакцій; описано властивості розчинів та їхню роль у перебігу біохімічних процесів; викладено сучасні уявлення про електродні процеси, поверхневі явища та їхню роль у життєдіяльності організму; висвітлено властивості дисперсних систем і розчинів біополімерів. Значну увагу приділено біо­генним елементам і їхнім хімічним властивостям, розглянутим із позиції сучасних уявлень про будову атомів, хімічний зв’язок та будову молекул. Висвітлено сучасні екологічні проблеми. Акцентовано увагу також на нанохімії як одній з основ розвитку нанотехнологій, що активно входять у медичну практику.

Для студентів медичних закладів вищої освіти. Може бути корисним для студентів біологічних та екологічних спеціальностей.


159.9

З-36

Засєкіна, Л. В.

Основи психології та міжособове спілкування [Текст] : навчальний посібник для студентів медичних училищ, коледжів, академії та інститутів медсестринства / Л. В. Засєкіна, Т. В. Пастрик. - 2-е вид. - Київ : ВСВ "Медицина", 2018. - 216 с.

10 прм.

Анотація: У навчальному посібнику представлено основні розділи загальної психології та психології спілкування. Розглянуто методологічні проблеми психології, її предмет та основні завдання, історію становлення психологічної думки на класичному, некласичному і постнекласичному етапах розвитку. Викладено актуальні проблеми сучасної психології, концептуальні лінії провідних напрямів психології, основоположні ідеї теорій особистості, а також особливості пізнавальної, мотиваційної та емоційної сфер особистості, її темпераменту, характеру, здібностей. Значну увагу приділено виробленню практичних навичок і вдосконаленню професійних умінь студентів у вирішенні проблемних ситуацій та розв’язанні задач.

Для студентів медичних училищ, коледжів, академії та інститутів медсестринства, а також для вищих медичних навчальних закладів.


611

Ч-48

Черкасов, В. Г.

Анатомія людини [Текст] : навчальний посібник для студентів ВМНЗ IV рівня акредитації / В. Г. Черкасов, С. Ю. Кравчук ; Буковинський державний медичний університет. - 2-е вид. - Вінниця : ПП "Нова книга", 2018. - 640 с. : іл.

30 прм.

Анотація: У книзі викладено основні відомості з анатомії людини. Анатомічна термінологія наведена у відповідності з Міжнародною анатомічною номенклатурою. Книга призначена для студентів вищих медичних навчальних закладів, аспірантів, лікарів. Велика кількість анатомічної інформації є корисною для студентів природничих факультетів університетів, медичних коледжів та медичних училищ.611.013

С 36

Сілкіна, Ю. В.

Медична ембріологія з основами тератології [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України / Ю. В. Сілкіна, М. П. Веропотвелян, Н. О. Данкович ; заг. ред. Ю. Б. Чайковський. - Вінниця : ПП "Нова книга", 2019.

3 прм.

Анотація: У навчальному посібнику представлено матеріал з основ медичної ембріології, викладений відповідно до програми навчальної дисципліни “Гістологія, цитологія та ембріологія”. Обсяг матеріалу стосовно спадкових вад та основ тератології відповідає навчальній програмі з патологічної фізіології. Важливим у представленому посібнику є матеріал, який стосується принципів пренатального моніторингу розвитку дитини із зазначенням критеріїв його оцінки та строків скринінгових обстежень. Посібник насичений оригінальним ілюстративним матеріалом, частина якого представлена оригінальними фотографіями з архіву “Міжобласний центр медичної генетики імені П. М. Веропотвеляна” ДОР (м. Кривий Ріг), “Дніпропетровський спеціалізований клінічний медичний центр матері та дитини ім. проф. М. Ф. Руднєва” ДОР, анатомічного музею кафедри анатомії людини Дніпропетровської медичної академії МОЗ України. Призначений для студентів медичних навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації, а також для викладачів, інтернів, сімейних лікарів, педіатрів, дитячих хірургів, акушерів-гінекологів, репродуктологів, генетиків, спеціалістів з пренатальної діагностики та інших.


615

Н 83

Нормативно-правове регулювання діяльності фармацевтичних і біотехнологічних підприємств [Текст] : підручник для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації / М. В. Стасевич [та ін.] ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів : Новий Світ-2000, 2018. - 288 с.

20 прм.

Анотація: У підручнику розглянуто нормативно-технічні документи, що регламентують порядок організації виробництва біофармацевтичної продукції, проведення стандартизації, сертифікації продукції, атестації та валідації виробництва, вимоги до організації систем управління якістю на фармацевтичних та біотехнологічних підприємствах, правила оформлення виробничої документації та ведення технологічного процесу. Для студентів ВНЗ за спеціальностями "Технологія фармацевтичних препаратів", "Фармація", "Промислова біотехнологія", "Фармацевтична біотехнологія", "Якість, стандартизація та сертифікація", "Технологія парфюмерно-косметичних засобів" та "Менеджмент організації"


615.1

О-64

Організація та економіка фармації [Текст] : національний підручник. Ч. 3. Основи економіки фармації / ред. А. С. Немченко. - Харків : НФаУ "Золоті сторінки", 2017. – 272 с.

30 прм.

Анотація: Розглядаються основні положення економіки аптечних закладів як суб’єктів господарювання: економічний аналіз і планування, ціноутворення, оподаткування тощо.

Рекомендовано студентам вищих фармацевтичних (медичних) навчальних закладів, а також може бути корисним працівникам практичної фармації


615.4

М 42

Медичне та фармацевтичне товарознавство [Текст] : підручник для студентів вищих навчальних закладів. Ч. 1 / І. І. Баранова [та ін.] ; Національний фармацевтичний університет. - Харків : НФаУ "Золоті сторінки", 2017. - 320 с.

30 прм.

Анотація: Підручник написаний з урахуванням сучасних вимог нормативних документів до асортименту, методів виготовлення, контролю, приймання і зберігання основних груп медичних товарів.

Підручник містить навчальний матеріал, розділений на два змістові модулі, зокрема інформацію щодо асортименту, товарознавчих показників, пакування, маркування, умов зберігання та транспортування найпоширеніших медичних виробів, основних аспектів проведення товарознавого аналізу, класифікації та кодування товарів, нормативної документації на готові лікарські засоби та медичні вироби.

Для кращого засвоєння матеріалу до кожної із 12 тем наведено контрольні питання.

Для здобувачів вищої освіти фармацевтичних вищих навчальних закладів і факультетів напрямку підготовки «Фармація»


615.4

Т 38

Технологічне обладнання фармацевтичної та біотехнологічної промисловості [Текст] : підручник / М. В. Стасевич [та ін.]. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 410 с.

20 прм.

Анотація: У навчальному посібнику авторами зроблена спроба узагальнити і систематизувати великій матеріал щодо обладнання вітчизняного та закордонного виробництва, яке застосовується на фармацевтичних і біотехнологічних підприємствах, зокрема матеріалів для виготовлення апаратів, технологічних особливостей та конструктивних елементів апаратури, гідродинамічних процесів подрібнення, просіювання, переміщення, змішування, дозування, таблетування, виробництва ін'єкційних лікарських засобів, а також сорбції, екстракції, перегонки, кристалізації, сушіння, випаровування. Представлено характеристику новітніх автоматизованих та напівавтоматизованих систем фармацевтичних і біотехнологічних процесів. Розглянуті вимоги ЄМР до обладнання. Приведено технологічні розрахунки для вибору устаткування.

Для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації фармацевтичних та біотехнологічних спеціальностей. Може бути корисним для студентів хімічних спеціальностей, а також технічного персоналу фармацевтичної та біотехнологічної промисловості.


615.4

Т 38

Технологія косметичних засобів [Текст] : підручник для студентів вищих навчальних закладів / ред.: А. Г. Башура, О. І. Тихонов ; Національний фармацевтичний університет. - Харків : НФаУ "Оригінал", 2017. - 551 с.

30 прм.

Анотація: У підручнику наведено сучасні відомості з теорії створення, виробництва та контролю якості косметичних і парфумерних засобів.

Для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Фармація» фармацевтичного вишу і фармацевтичних факультетів медичних вишів.


615.8

В 19

Васько, Л. М.

Засоби захисту організму від дії іонізувального випромінювання [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України / Л. М. Васько, В. Ф. Почерняєва, В. П. Баштан. - Київ : ВСВ "Медицина", 2019. - 112 с.

3 прм.

Анотація: У навчальному посібнику розглянуто питання захисту організму від гострого та хронічного іонізувального опромінення. Проаналізовано проблеми, пов’язані із застосуванням протипроменевих хімічних засобів, а також продуктів природного походження як засобів, що підвищують радіостійкість організму як у непридатних екологічних умовах, так і під час променевої терапії. Особливу увагу приділено сучасній концепції радіозахисного харчування. Посібник розроблено відповідно до програми з навчальних дисциплін «Радіаційна медицина» і «Радіологія». Для лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, студентів медичних закладів вищої освіти.


616-006

О-58

Онкологія [Текст] : підручник для студентів медичних закладів вищої освіти / Ю. В. Думанський [та ін.] ; ред.: Г. В. Бондар, А. І. Шевченко, І. Й. Галайчук. - 2-е вид., перероб. та доп. - Київ : ВСВ "Медицина", 2019. - 520 с.

150 прм.

Анотація: Національний підручник відповідає вимогам нової навчальної програми з онкології. У другому виданні особливу увагу приділено найважливішим та актуальним питанням вітчизняної і світової онкології, сучасним методам ранньої та доклінічної діагностики злоякісних пухлин. Розглянуто патогенез і клінічні прояви пухлин основних локалізацій, методи комбінованої терапії з урахуванням сучасних досягнень, методи реабілітації хворих онкологічного профілю і профілактики раку.

Для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, сімейних лікарів, онкологів.


616-053.2

К 47

Клінічне обстеження дитини [Текст] : навчальний посібник для студентів ВНЗ МОЗ України / О. В. Катілов, Д. В. Дмитрієв. - 2-е вид. - Вінниця : ПП "Нова книга", 2019. - 520 с.

100 прм.

Анотація: В підручнику висвітлені анатомо-фізіологічні особливості будови щелепно-лицевої ділянки у дітей в різні вікові періоди, розвиток зубів, їх анатомія, гістологічна будова тканин зуба та роль факторів, які впливають на процеси їх формування. Детально представлені причини виникнення карієсу і захворювань тканин пародонта та шляхи їх усунення. Значна увага приділена предметам та засобам гігієни з можливістю їх використання в дитячому віці. Приведені заходи по гігієнічному навчанню населення, впровадженню комплексної системи профілактики стоматологічних захворювань у дітей.

Друге перероблене і доповнене видання призначається для студентів стоматологічних факультетів закладів вищої освіти, інтернів та лікарів-стоматологів.


616-07

К 47

Клінічна лабораторна діагностика [Текст] : підручник для студентів і лікаів-інтернів медичних закладів вищої освіти, фахівців лабораторної діагностики і клініцистів різних спеціальностей / Л. Є. Лаповець [та ін.] ; ред. Л. Є. Лаповець. – Київ : ВСВ "Медицина", 2019. - 472 с. : 32 с. кольор. вкл.

5 прм.

Анотація: Підручник складено відповідно до нової навчальної програми за єдиним планом. Висвітлено загальні положення, етіологію, патогенез захворювань різних органів і систем, традиційні й сучасні можливості діагностики.

У частині I описано сучасні уявлення про кровотворення і новітні аспекти діагностики захворювань крові згідно із критеріями класифікації ВООЗ, висвітлено сучасне розуміння функції системи гемостазу, а також методи діагностики і контролю ефективності лікування захворювань, що супроводжуються порушенням коагуляції.

У частині II, присвяченій загальноклінічним і цитологічним дослідженням, велику увагу приділено правилам узяття матеріалу та його оброблення, фізико-хімічним властивостям, оцінюванню макро- й мікроскопічної картини при патології різних органів і систем. Описано характерні ознаки різних тканин, особливості епітелію та його різновидів. Наведено цитоморфологічні ознаки запальних і передпухлинних станів, доброякісних і злоякісних пухлин різних ­гістологічних типів.

Для лікарів-інтернів, студентів медичних закладів вищої освіти, фахівців лабораторної ­діагностики і клініцистів різних спеціальностей.


616-07

К 78

Кравчук, С. Ю.

Радіологія [Текст] : підручник для студентів, лікарів-інтернів медичних закладів вищої освіти / С. Ю. Кравчук. - Київ : ВСВ "Медицина", 2019. - 296 с.

100 прм.

Анотація: У підручнику викладено основи радіології — променевої діагностики та променевої терапії. В основній частині пояснюється фiзична суть методiв променевої діагностики, подано відомості з променевої анатомiї, методів променевого дослідження органів і систем, променевої діагностики основних захворювань організму людини. Друга частина матеріалу присвячена основам використання іонізуючого випромінювання з лікувальною метою.

Для самостійної підготовки та набуття практичних навичок в кінці кожного розділу подано контрольні питання, плани опису променевих зображень та рекомендована література. Для збагачення інформативності матеріал доповнений ілюстраціями, схемами, таблицями.

Підручник призначено для вивчення радіології студентами, лікарями-інтернами медичних закладів вищої освіти.616-08

П 27

Перша екстрена і тактична медична допомога на догоспітальному етапі [Текст] : навчальний посібник / В. С. Тарасюк [та ін.] ; ред. В. С. Тарасюк. - 3-е вид., перероб. та доп. - Київ : ВСВ "Медицина", 2019. - 504 с.

30 прм.

Анотація: У навчальному посібнику розкрито питання надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, застосування вогнепальної зброї, їх дії на організм людини. В окремому розділі подано методики екстреної медичної допомоги в період реформи медицини в Україні.

Детально висвітлено травми окремих органів і частин тіла, питання медичної допомоги в осередку ураження з особливостями в зоні бойових дій, методи транспортування до лікувального закладу.

Посібник ілюстрований малюнками до навичок, які виконуються за певним алгоритмом.

Для студентів медичних (фармацевтичних) коледжів, училищ, інститутів медсестринства та університетів. Посібник також буде корисний учням середніх шкіл, волонтерам, організованому і неорганізованому населенню під час навчання його навичок медичної допомоги.


616-091

О-75

Кумар, Віней.

Основи патології за Роббінсом [Текст] : у 2-х т. : переклад з 10-го англ. вид. / В. Кумар, А. К. Аббас, Дж. К. Астер. - Київ : ВСВ "Медицина".

Т. 1. - 2019. - 420 с. : іл.

15 прм.

Анотація: Книга «Основи патології за Роббінсом» належить до перевіреної часом англомовної серії медичних видань Роббінса і Котрана. В її підготовці брала участь професійна команда редакторів, що гарантує глибоке розуміння найважливіших понять патології. З використанням численних ілюстрацій наведено стислий огляд основних принципів патології людини, що ідеально відповідає сучасним потребам студентів. Десяте видання повністю перероблено, основну увагу приділено патогенезу і клінічній картині захворювань. Клінічні теми розширено й оновлено. До ілюстративного матеріалу додано нові малюнки та схеми для унаочнення основних патологічних процесів. Завдяки сучасним програмам матеріал проілюстровано якісними мікрофотографіями, зображеннями макропрепаратів і рентгенівськими знімками. Для зручності основну інформацію оформлено у вигляді окремих блоків із маркованими списками. По всьому тексту виділено відомості про патогенез, морфологію та патофізіологію.

Для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, лікарів-практиків.616-093/-098

М 59

Мікробіологія з основами імунології [Текст] : підручник для студентів фармацевтичних факультетув медичних закладів вищої освіти / В. В. Данилейченко [та ін.] ; ред.: В. В. Данилейченко, Й. М. Федечка. - 2-е вид., перероб. і доп. - Київ : ВСВ "Медицина", 2019. - 376 с. : 8 с. кольор. вкл.

40 прм.

Анотація: Підручник складено відповідно до навчальної програми з дисципліни «Мікробіологія з основами імунології» підготовки фахівців II (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» з урахуванням вимог кваліфікаційних характеристик і стандартів освіти на основі нормативно-директивних матеріалів МОЗ України.

У підручнику вміщено навчальний матеріал із загальної та клінічної мікробіології, екології та санітарної мікробіології, зокрема мікробіологічного контролю аптек і фармацевтичних виробництв лікарських препаратів. Описано організацію діагностичних лабораторій, принципи та характеристики класичних і сучасних методів діагностики інфекційних хвороб.

Уперше висвітлено питання «Мікробіологічні основи біозахисту військ» з описанням причини епідемій у військах, характеристики біологічної зброї та бактеріологічної масового знищення й основ протиінфекційного захисту.

Особливу увагу приділено питанням розроблення, механізму дії, одержання, застосування та перспективних напрямів дослідження протимікробних лікарських препаратів.

Для студентів фармацевтичних факультетів медичних закладів вищої освіти, а також для фармацевтів та провізорів при проходженні післядипломного навчання.


616.2-053.2

Д 49

Дитяча пульмонологія [Текст] : навчальний посібник для студентів, лікарів-інтернів і слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти МОЗ України / О. Л. Цимбаліста [та ін.] ; ред. О. Л. Цимбаліста. - Київ : ВСВ "Медицина", 2019. – 600 с.

3 прм

Анотація: У навчальному посібнику наведено основні методи діагностики, провідні симптоми і синдроми у дітей із захворюваннями дихальної системи. Висвітлено сучасні погляди на етіологію, патогенетичні механізми розвитку, клінічну картину, особливості перебігу, діагностику і принципи лікування вад розвитку, спадкових, інфекційних та інтерстиційних захворювань органів дихання, бронхіальної астми й уражень легень у разі системних захворювань.

Під час підготовки посібника використано сучасні рекомендації та протоколи діагностики і лікування відомих світових медичних товариств й асоціацій: Європейського респіраторного товариства, Європейського товариства кардіологів, Американської академії педіатрії, Європейської ради реанімації, Європейського педіатричного товариства з васкулярних захворювань легень, Глобальної ініціативи з астми. Частина матеріалу публікується на теренах України вперше. Окремі симптоми і синдроми рідкісних хвороб часто призводять до діагностичних помилок, тому інформація, подана у посібнику, є особливо цінною для лікарів-практиків.

Для студентів і лікарів-інтернів медичних закладів вищої освіти, педіатрів, дитячих пульмонологів, лікарів інтенсивної терапії та лікарів загальної практики.

616.31

М 74

Моделювання анатомічної форми зубів [Текст] : підручник для студентів медичних закладів вищої освіти / П. С. Фліс [та ін.]. - Київ : ВСВ "Медицина", 2019. – 352 с. : 20 с. кольор. вкл.

3 прм.

Анотація: У підручнику висвітлено питання з історії розвитку ортопедичної стоматології, організації робочого місця, охорони праці та техніки безпеки, правила деонтології та міжособистісного спілкування фахівців-стоматологів. Надані відомості про анатомічну і функціональну будову органів ротової порожнини, зубних рядів та аномалії зубо-щелепного апарату. Детально розглянуто особливості будови коронкової частини кожного окремого зуба та його поверхонь. Наведено приклади графічного зображення зубів, навчальних методик відновлення анатомічної форми зубів різними матеріалами (з гіпсу, мила, пластиліну, пластики, кераміки). Представлені сучасні погляди на функціонування жувального апарату різних авторів і виробників, особливості відновлення анатомічної форми зубів під різні ортопедичні конструкції з використанням сучасних матеріалів і зарубіжних технологій.

Підручник відповідає сучасним навчальним планам і програмам та містить додаткові відомості до організації самостійної роботи фахових молодших бакалаврів і студентів медичних закладів вищої освіти.


616.31

Н 40

Неврологія з нейростоматологією [Текст] : національний посібник для студентів стоматологічних факультетів ВМНЗ / Л. І. Соколова [та ін.] ; ред.: Л. І. Соколова, Т. І. Ілляш. - Київ : ВСВ "Медицина", 2018. - 128 с. : іл.

50 прм.

Анотація: У навчальному посібнику стисло та із сучасних позицій висвітлено питання пропедевтичної та клінічної неврології. Особливо детально викладено етіологію, патогенез, сучасні методи діагностики й лікування неврологічних захворювань у ділянці лиця та ротової порожнини. Окремі розділи присвячені питанням діагностики та невідкладної допомоги в разі гострих порушень мозкового кровообігу, менінгіту, енцефаліту, епілепсії, черепно-мозкової травми. Для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів, а також лікарів-інтернів за спеціальністю «Стоматологія» та викладачів.616.31

П 84

Профілактика стоматологічних захворювань [Текст] : підручник для студентів стоматологічних факультетів закладів вищої медичної освіти / Л. Ф. Каськова [та ін.] ; ред. Л. Ф. Каськова ; Українська медична стоматологічна академія. - Стереотип. вид. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 404 с. : iл.

100 прм.

Анотація: В підручнику висвітлені анатомо-фізіологічні особливості будови щелепно-лицевої ділянки у дітей в різні вікові періоди, розвиток зубів, їх анатомія, гістологічна будова тканин зуба та роль факторів, які впливають на процеси їх формування Детально представлені причини виникнення карієсу і захворювань тканин пародонта та шляхи їх усунення. Значна увага приділена предметам та засобам гігієни з можливістю їх використання в дитячому віці. Приведені заходи по гігієнічному навчанню населення, впровадженню комплексної системи профілактики стоматологічних захворювань у дітей.

Друге перероблене і доповнене видання призначається для студентів стоматологічних факультетів закладів вищої освіти, інтернів та лікарів-стоматологів.


616.89

П 86

Психіатрія та наркологія в загальній медичній практиці [Текст] : навчальний посібник для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, лікарів загальної практики - сімейної медицини / Г. М. Кожина [та ін.]. - Киiв : ВСВ "Медицина", 2019. - 344 с.

3 прм.

Анотація: У навчальному посібнику наголошено на важливості вивчення психіатрії в курсі медичної освіти з огляду на те, що на лікарів загальної практики припадає найбільша частка первинних звернень пацієнтів із психічними розладами.

Висвітлено основи вітчизняного законодавства в галузі психіатрії та принципи організації надання психіатричної і медико-психологічної допомоги особам із різними видами психічних та поведінкових розладів.

Акцентовано увагу на медичних і соціальних проблемах вживання психоактивних речовин.

Для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів та лікарів загальної практики — сімейної медицини.616.89

П 86

Психіатрія та наркологія [Текст] : навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ МОЗ України / А. М. Скрипніков [та ін.]. - Київ : ВСВ "Медицина", 2019. - 224 с.

3 прм.

Анотація: У навчально-методичному посібнику висвітлено загальні питання психіатрії та наркології, основні поняття загальної психопатології та спеціальної психіатрії. Викладено аспекти діагностики, лікування, профілактики та психосоціальної реабілітації пацієнтів із психічними розладами, у тому числі зумовленими застосуванням психоактивних речовин, що необхідно на первинному рівні надання медичної допомоги.

Для студентів медичних закладів вищої освіти, а також для лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, аспірантів, лікарів-психіатрів, лікарів загального профілю (сімейних лікарів) та спеціалістів суміжних медичних професій.


616.9

К 59

Козько, В. М.

Тропічні хвороби [Текст] : навчальний посібник для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, курсантів інститутів післядипломної освіти, практичних лікарів / В. М. Козько, Г. О. Соломенник. - Київ : ВСВ "Медицина", 2019. - 384 с.

2 прм.

Анотація: У навчальному посібнику викладено сучасні уявлення про найпоширеніші інфекційні та паразитарні хвороби, які трапляються в країнах із тропічним і субтропічним кліматом. Наведено їх визначення, етіологію, епідеміологію, патогенез, клінічні прояви, ускладнення, діагностику та диференціальну діагностику, лікування, профілактику. Також висвітлено теми, які виносять на самостійне позааудиторне опрацювання. Особливу увагу приділено питанням загальної патології тропіків, зокрема впливу факторів навколишнього середовища на організм людини, специфіці роботи лікаря в тропічних країнах, медичному значенню членистоногих.

У посібнику використано матеріали та рекомендації ВООЗ, дані вітчизняних і зарубіжних публікацій провідних фахівців, клінічні протоколи надання медичної допомоги МОЗ України.

Поданий матеріал викладено на сучасному науковому рівні, адаптовано до нових навчальних програм.

Для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, курсантів інститутів післядипломної освіти, практичних лікарів.


617-089

А 66

Анестезіологія та інтенсивна терапія [Текст] : підручник для студентів медичних закладів вищої освіти / ред. Ф. С. Глумчер. - 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : ВСВ "Медицина", 2019.

50 прм.

Анотація: Підручник розроблено відповідно до нової навчальної програми. Курс анестезіології та інтенсивної терапії закладає основи вивчення студентами невідкладних станів, при яких застосовують методи знеболювання й інтенсивної терапії. Опанування цих дисциплін інтегрується з вивченням внутрішньої медицини, педіатрії, фармакології, оскільки ґрунтується на набутті знань з клінічної фізіології дихальної, серцево-судинної систем, печінки, нирок тощо. У другому виданні автори осучаснили деякі розділи підручника з урахуванням суттєвих змін, що відбулися за останні роки в медичній галузі. Згідно з новою програмою, у підручник уведено розділ «Сепсис, раціональна антибіотикотерапія».

Для студентів медичних закладів вищої освіти.


61:34

С 89

Судова медицина [Текст] : підручник / В. Д. Мішалов [та ін.] ; ред. В. Д. Мішалов. - Чернівці : Місто, 2018. - 574 с. : іл.

10 прм.

Анотація: Видання підручника «Судова медицина» підготовлено відповідно до навчальної програми з судової медицини для вищих медичних навчальних закладів України до- і післядипломної освіти IV рівня акредитації. У підручнику викладений сучасний стан судово-медичної науки й можливості судово-медичної практики, представлено організаційно-методичні засади виконання судовомедичної експертизи основних об’єктів. Особлива увага для підготовки майбутніх лікарів судово-медичних експертів була надана таким темам, як «Судово-медична танатологія», «Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті від механічних чинників», «Ушкодження тупими предметами» з акцентом на порядок опису ушкоджень, «Судово-медична експертиза вогнестрільних ушкоджень», «Судово-медична експертиза встановлення ступеню тяжкості тілесних ушкоджень, стану здоров'я та віку», «Ідентифікація особи та методи її проведення», «Введення в судову стоматологію та процесуальні основи судово-стоматологічної експертизи» і «Ідентифікація особи та методи її проведення».

Розраховано на студентів медичних та стоматологічних факультетів, лікарівінтернів зі спеціальності «судово-медична експертиза», лікарів судово-медичних експертів, підручник може бути корисним для працівників слідчих та правоохоронних органів.


61:355

Н 62

Нікітюк, О. В.

Види бойового забезпечення дій військ (сил) [Текст] : навчальний посібник для слухачів Української військово-медичної академії / О. В. Нікітюк, Є. П. Шугалій, М. Б. Качанов ; Українська військово-медична академія. - Київ : СПД Чалчинська Н. В., 2018. - 164 с.

5 прм.

Анотація: Навчальний посібник розроблений на основі положень, викладених у наказах Міністра оборони України, директив начальника Генерального штабу Збройних Сил України, організаційно-методичних указівках командування Сухопутних військ (СВ), у Бойовому статуті механізованих та танкових військ СВ і настановах з урахуванням досвіду проведення антитерористичної операції (АТО), бойової підготовки військ і штабів, на основі навчальної програми з дисципліни “Види бойового забезпечення дій військ (сил)”.


61:355

О-64

Організація медичного забезпечення механізованої бригади в наступальному бою [Текст] : навчальний посібник / М. І. Бадюк [та ін.]. ; Українська військово-медична академія. - Київ : “Видавництво Людмила”, 2019. - 144 с. + карта.

10 прм.

Анотація: У навчальному посібнику висвітлюються основні аспекти планування медичного забезпечення механізованої бригади при проведенні наступального бою.

Навчальний посібник відповідає програмам навчальних дисциплін, затвердженим Міністерством оборони України для слухачів Української військово-медичної академії.

Принципові положення, наведені у посібнику, щодо планування медичного забезпечення механізованої бригади в умовах ведення наступального бою, можуть бути використані в практичній роботі начальниками медичних служб механізованих (танкових) бригад Сухопутних військ Збройних Сил України.

Навчальний посібник розроблено із врахуванням вимог стандарту НАТО: АРР-6 (В) “NATO joint military symbology”.

54

G36

General and Inorganic Chemistry [Text] = Загальна та неорганічна хімія : textbook for students of higher medical education establishments / V. O. Kalibabchuk [et al.] ; ed. V. O. Kalibabchuk. - Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2019. - 456 p.

10 прм.

Summary: The textbook briefly reviews the basic concepts and laws of chemistry, the structure of substances, their properties, the energy and kinetics of chemical reactions. On the basis of this material, the properties of solutions and regularities of the processes occurring in them are presented. The textbook describes the properties of chemical elements, their simple and complex substances, the biological role and application in medicine.

The textbook is intended for students of higher pharmaceutical education establishments and pharmaceutical faculties of higher medical education establishments.


54

B60

Biological and Bioorganic Chemistry [Текст] : in 2 books : national textbook for students of higher education establishments - medical universities, institutes and academies / B. S. Zimenkovsky [et al.] ; ed. B. C. Zimenkovsky. - Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2019.

Book 1 : Bioorganic chemistry. - 2nd ed. - 2019. - 288 p. - Пер. изд.: 288 : p.

150 прм.

Summary: The textbook contains the information about the structure, chemical properties and biological role of organic compounds which take part in human metabolic processes: low-molecular bioregulators (vitamins, hormones, other natural and synthetic biologically active compounds, including certain medications and toxic compounds) and biopolymers (carbohydrates, proteins and nucleic acids).

This textbook is recommended for students and teachers of higher education establishments — medical universities, institutes and academies.54

P59

Physical and Colloid Chemistry. Guide to Laboratory Works [Text] : manual for students of pharmaceutical higher schools and pharmaceutical faculties of medical higher schools of the IIIrd-IVth accreditation levels / ed. V. I. Kabachnyy ; National university of pharmacy. - Kharkiv : NUPh "Golden Press", 2012. - 208 p.

10 прм.

Summary: The present guide comprises laboratory works and test questions and problems in basic sections of Physical and Colloid Chemistry course: Thermochemistry, Phase equilibria in two- and three-component systems, Solutions, Electrochemistry, Chemical Kinetics, Surface phenomena, Physical Chemistry of disperse systems and polymers. The guide is intended for the students of all specialities of pharmacy univrsities and faculties. It may also be of use for teachers and post graduates, as well as practitioners interested in problems of physical and colloidal chemistry.57

M46

Medical biology [Text] = Медична біологія : textbook for 1st year students of medical and pharmaceutical faculties of higher educational establishments of Ukraine / Yu. I. Bazhora [et al.]. - 2nd ed. rev. and upd. - Vinnytsya : Nova Knyha, 2019. - 448 p. : il.

100 прм.

Анотація: У цьому посібнику висвітлені основні питання загальної та медичної біології. Представлені загальні закономірності життя, вивчення клітини, включаючи основи цитогенетики людини, вивчення спадковості та непостійності, включаючи генетику людини, закони філогенетичного розвитку організмів, основи загальної паразитології, біологія найбільш значущих паразитів людини, спосіб передачі, діагностики та профілактики паразитарних захворювань. Навчальний матеріал розподілений за темами відповідно до плану з курсів медичної біології. Призначений для англомовних студентів першого курсу.615.8

Z62

Zhukova, T. O.

Means of Protecting the Body from the Effects of Ionising Radiation [Текст] = Засоби захисту організму від дії іонізувального випромінювання : study guide for students of higher educational establishments of Ministry of Health of Ukraine / T. O. Zhukova, V. F. Pocherniayeva, V. P. Bashtan. - Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2019. - 112 р.

3 прм.

Summary: The study guide is committed to provide current information about the human body protection against acute and chronic ionizing radiation. The study guide concerns the issues on applying radioprotective chemical agents and natural food items to increase the body resistance against the ionizing radiation in unfavourable environment as well as in the course of radiation therapy. Special attention is paid to the novel conception of radiation protection nutrition. This study guide is designed in accordance with the Curriculum of Radiation Medicine and Radiology to meet the academic, professional needs of medical interns and medical residents of higher medical establishments. It is intended for use by delivering the course of Radiation Medicine and Radiology to medical students.616-006

O-56

Starikov, V. I.

Oncology [Текст] : textbook / V. I. Starikov, A. S. Khodak, I. Y. Galaychuk. - Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2019.

200 прм.

Summary: The first part of the textbook examines the issues of general oncology, aetiology, pathogenesis of malignant tumours, as well as the basic principles of diagnosis and treatment of cancer patients. In the second part 16 cancer localisations, risk factors, diagnostics, classification and treatment are considered.

The textbook is intended for English-speaking fifth- and sixth-year students of Ukrainian higher medical education establishments.616-053.2

P36

Pediatric Physical Examination [Текст] : textbook for students of higher educational institutions = Клінічне обстеження дитини : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів : переклад з укр. мови / O. V. Katilov. - 2nd ed. updated. - Вінниця : Нова Книга, 2019. - 504 р. : il.

100 прм.

Анотація: У представленому навчальному посібнику, з урахуванням аналізу концепцій вітчизняних і зарубіжних наукових шкіл, викладено основи і принципи клінічного обстеження дитини. Книга призначена для студентів медичних університетів, лікарів-інтернів та лікарів-педіатрів-початківців, а також лікарів загальної практики.616-053.2

P36

Pediatrics [Text] = Педіатрія : textbook for students of stomatological faculties of higher education establishments - medical universities, institutes and academies / T. O. Kryuchko [et al.] ; ed.: T. O. Kryuchko, O. Y. Abaturov. - 2nd ed., revised. - Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2017. - 208 p. : 2 p. of color insert.

3 прм.

Summary: The national textbook was prepared in accordance with the academic program in pediatrics for pre-graduate training of specialists who major in dentistry. The given materials cover modern aspects of etiopathogenesis, diagnostics, treatment, and prophylaxis of the most common somatic and infectious childhood diseases as well as physiology and pathology of young children.

It is recommended for students of dentistry faculties with the English-language form of training of higher medical education institutions of the 4thlevel of accreditation.616-08

K79

Kovalyova, O. M.

Patient care. Practical course [Текст] : textbook for students of higher medical education establishments - medical universities, institutes, and academies / O. M. Kovalyova, V. M. Lisovyi [et al.]. - 2nd ed., corrected. - Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2018. - 320 p.

101 прм.

Summary: The textbook focuses on patient care, its role and organization in the treatment process.

The content of the book meets the requirements of the academic discipline “Patient Care (Practical Course)” and is aimed at English-speaking students of higher education establishments — medical universities, institutes, and academies. The textbook consists of three parts corresponding to the following modules: internal medicine (Module 1), surgery (Module 2), and pediatrics (Module 3).

The textbook is recommended for students of higher education establishments — medical universities, institutes, and academies.616-092

P32

Pathophysiology [Text] : textbook or students of higher medical education establishments / N. V. Krishtal [et al.] ; ed.: N. V. Krishtal, V. A. Mikhnev. - 2nd ed., corrected. - Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2018. - 656 : 4 p. color insert.

200 прм.

Summary: The textbook is prepared by a team of staff at higher educational establishments and academic research institutions of Ukraine, who are recognized experts in various aspects of pathophysiology that gives reason this basic textbook to be national. It is recommended for English-speaking students of higher medical educational establishments. The textbook can be useful for teachers and physicians of all specialties.616.31

K22

Kaskova, L. F.

Propaedeutics of children therapeutic dentistry [Текст] = Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології : manual / L. F. askova, L. Yu. Vashchenko, O. Ed. Berezhna ; Ukrainian Medical Stomatological Academy. - Lviv : Magnolia 2006, 2019.

30 прм.

Summary: The study guide is composed in compliance with the typical academic plan for students of the Faculty of Dentistry.The study guide contains issues on organization of the dentist’s office, histology and embryology of the oral cavity organs, topographic and anatomical structure of deciduous and permanent teeth in children.Two large sections, one of which is devoted to manipulations with carious cavities (specificities of preparation, armamentarium and peculiarities of sealing), and the second one covers issues of endodontic treatment of teeth (presents instruments for manipulations in root canals; describes the state-of-the-art methods and materials) are of special interest.616.31

P43

Periodontal and Oral Mucosa Diseases [Текст] = Захворювання пародонту та слизової оболонки порожнини рота : in 2 volumes : textbook / ed. A. V. Borysenko. - Kyiv : AUS Medicine Publishing.

Vol. 2. - 2018. - 624 р. : il.

30 прм.

Summary: The textbook presents the part of therapeutic stomatology which deals with problems of etiology, pathogenesis, clinical course, diagnosis, treatment, prevention and general questions of periodontal and oral mucosa diseases.

The textbook deals with issues of anatomy and physiology of the periodontium and oral mucosa, clinical features, diagnosis, treatment and prevention of periodontal and oral mucosa diseases. Special attention is given to medicamental, surgical treatment (curettage, gingivectomy, flap operations etc.), physiotherapy (electrotherapy, ultrasound therapy, vacuum therapy, massage and so on). A separate chapter describes methods of examination of the patient.

Self-control tests with answer keys are given for knowledge assessment.

Textbook is established in accordance with the approved educational program and curriculum in therapeutic dentistry for students of higher education establishments.

The textbook is intended for students of dental faculty of higher medical education establishments, interns, dentists.616.31

Z30

Zaporozhets, T.

Dental physiology [Текст] = Фізіологія ротової порожнини : study manual in english / T. Zaporozhets, O. Tkachenko, S. Tryniak ; Ukrainian Medical Stomatological Academy. - 2nd ed. - Lviv : Magnolia 2006, 2019. - 180 p.

2 прм.

Summary: The study manual is addressed to English-speaking students of Ukraine higher medical educational institutions dental faculties. The manual structure corresponds to oral cavity physiology teaching program in higher medical educational institutions. The manual includes oral cavity structural-functional characteristics as well as functional investigative methods in dentistry, oral cavity diseases pathophysiological aspects.


617

G36

General surgery [Text] = Загальна хірургія : textbook for students of higher medical educational establishments / S. D. Khimich [et al.] ; ed.: S. D. Khimich, M. D. Zheliba. - Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2019. - 536 p. : il.

150 прм.

Summary: The basic textbook consists of two parts. The first part covers the general issues of surgery, in particular the organization of surgical care, deontology and care of patients with a surgical profile, asepsis and antisepsis, bases of anesthesiology and resuscitation, hemostasis, blood transfusion, and surgical intervention.

The second part deals with the issues of surgical pathology, surgical infection and surgical diseases.

Numerous sections of general surgery, such as asepsis and antisepsis, anesthetics, blood transfusion, bleeding, shock, and the doctrine of wounds, are important for the study of not only surgery but also obstetrics, gynecology, urology, eye diseases, ear, throat and nose disorders.

A separate section of the textbook is devoted to modern methods of diagnostics and surgical treatment.

This textbook is useful for students of higher medical educational establishments — universities, institutes and academies.