61(084)

Б 23

Бандрівський, Ю. Л.

Атлас новоутворень щелепно-лицевої ділянки [Текст] : посібник / Ю. Л. Бандрівський, О. О. Бандрівська, О. В. Авдєєв ; ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України”. – Тернопіль : ТДМУ “Укрмедкнига”, 2019. – 47 с. : іл.

110 прм.

Анотація: Посібник відповідає змісту навчальної програми з «Хірургічної стоматології» та «Дитячої хірургічної стоматології» і призначений для студентів стоматологів, лікарів-інтернів та лікарів стоматологів. Матеріали посібника допоможуть у вивченні та наступній успішній діагностиці й диференційній діагностиці новоутво­рень щелепно-лицевої ділянки. Видання призначене для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних закладів освіти IV рівня акредитації та лікарів-інтернів – стоматологів.


612
Ф 51
Фізіологія. Короткий курс [Текст] : навчальний посібник для медичних і фармацевтичних ВНЗ / В. М. Мороз [та ін.] ; ред.: В. М. Мороз, М. В. Йолтухівський. – 2-е вид., доп. і перероб. – Вінниця : ПП “Нова книга”, 2019. – 392 с. : іл.
30 прм.
Анотація: У посібнику згідно з програмою для медичних і фармацевтичних ВНЗ представлено матеріали з основних розділів фізіології. Детальний предметний покажчик та система виносок у вигляді тестів полегшують засвоєння предмета, дозволяють користуватися посібником як довідником, тлумачним словником тощо. У посібнику використано завдання, що входять до відкритої частини банку тестових завдань ліцензійних іспитів. Матеріал наданий Центром тестування при МОЗ України. Посібник розрахований на викладачів, лікарів, аспірантів і студентів ВНЗ медико-біологічного профілю.

 


616-08

Ф 51

Фізична реабілітація та спортивна медицина [Текст] : підручник для студентів і лікарів. Т. 1. / В. М. Сокрут [та ін.]. ; ред. В. М. Сокрут ; Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. – Краматорськ : Каштан, 2019. – 480 с. : 32 іл.

50 прм.

Summary: «Фізична, реабілітаційна та спортивна медицина» розглядається як інтегральна медична наука оптимізації порушених параметрів гомеокінезу і механізмів адаптації у хворих із різною патологією. Квартет гомеокінезу формують нервова, ендокринна, імунна та метаболічна системи. На органному рівні, в оцінці гомеокінезу, важливим є стан мікроциркуляції, щільність і сенситивність рецепторів, активність паренхіматозних структур, на внутрішньоклітинному рівні важливий вміст мікроелементів і месенджерів. Вводиться поняття «вегетативний паспорт» хворого, який визначається клініко-лабораторними методами (вивчення чутливості рецепторів тромбоцитів до ацетилхоліну і норадреналіну, проведення тестів). Розроблена вегетогомеокінетична теорія патології. У ваготоніків-стаєрів основним медіатором є ацетилхолін і домінують трофотропні процеси та виникають проблеми з К-Na-насосом. Хворі ваготоніки схильні до серотоніндефіцитних тривожно-депресивних станів, алергії, внутрішньоклітинного алкалозу, мікозів, переважання анаболічних гормонів, венозного застою. У симпатотоніків-спринтєрів основним медіатором виступає норадреналін, домінують ерготропні процеси, у них формуються серотонін залежні маніакально-паніко-фобічні реакції, виявляється переважання катаболічних гормонів, імунодефіцит, ацидоз, високий внутрішньоклітинний кальцій, вірусно-бактеріальна інфекція, ішемічні ушкодження. Стратегічна мета медицини – активне довголіття. Запропоновано медичні реабілітаційні програми «Довголіття». Розроблена структура реабілітаційного діагнозу, основні положення і принципи адаптаційної гомеокінетичної фізіо-, кінези-, фармако- і психотерапії, лікувального харчування, курортології, які є складовою реабілітаційної програми.Видання рекомендоване як підручник для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації, лікарів-інтернів та лікарів, що проходять курси підвищення кваліфікації з предметів із спеціальностей «Фізична терапія й ерготерапія», «Фізична та реабілітаційна медицина», «Спортивна медицина».


616-091

К 90

Кумар, Віней.

Основи патології за Роббінсом [Текст] : у 2-х т. / В. Кумар, А. К. Аббас, Дж. К. Астер ; наук. ред. пер. І. В. Сорокіна. – переклад з 10-го англ. вид. – Київ : ВСВ “Медицина”, 2019 – 2020.

Т. 2. – 2020. – 532 с. : іл.

15 прм.

Анотація:  Книга «Основи патології за Роббінсом» належить до перевіреної часом англомовної серії медичних видань Роббінса і Котрана. В її підготовці брала участь професійна команда редакторів, що гарантує глибоке розуміння найважливіших понять патології. З використанням численних ілюстрацій наведено стислий огляд основних принципів патології людини, що ідеально відповідає сучасним потребам студентів. Десяте видання повністю перероблено, основну увагу приділено патогенезу і клінічній картині захворювань. Клінічні теми розширено й оновлено. До ілюстративного матеріалу додано нові малюнки та схеми для унаочнення основних патологічних процесів. Завдяки сучасним програмам матеріал проілюстровано якісними мікрофотографіями, зображеннями макропрепаратів і рентгенівськими знімками. Для зручності основну інформацію оформлено у вигляді окремих блоків.


616.1/4

П 26

Первинна медична допомога [Текст] : посібник / ред. Л. С. Бабінець. – Львів : Магнолія 2006, 2019.

Т. 1 : Загальні положення, внутрішні хвороби у загальній лікарській практиці / Л. С. Бабінець [та ін.]. – 2019. – 580 с.

3 прм.

Анотація:  У посібнику викладена найновіша інформація щодо організаційних аспектів надання медичної допомоги у світлі реформи системи охорони здоров’я України на засадах пріоритету первинної медичної допомоги, а також висвітлено актуальність введення у практику ПМД електронної системи Е-НеаІth, Міжнародної класифікації симптомів і проблем ІСРС-2. Посібник є мультидисциплінарним, у ньому зібрана інформація щодо найчастіших синдромів і нозологій внутрішньої медицини, загальної хірургії, отоларингології, урології, неврології, психіатрії, акушерства і гінекології, офтальмології, шкірних хвороб і венерології, травматології, фтизіатрії, педіатрії. Видання буде корисним для лікарів загальної практики – сімейної медицини, дільничних терапевтів, педіатрів, лікарів інших спеціальностей, а також для студентів старших курсів та інтернів.


616.1/4

П 26

Первинна медична допомога [Текст] : посібник / ред. Л. С. Бабінець. – Львів : Магнолія 2006, 2019.

Т. 2. : Поліпрофільні питання у загальній лікарській практиці : посібник / Л. С. Бабінець [та ін.]. – 2019. – 424 с.

3 прм.

Анотація:  У посібнику викладена найновіша інформація щодо організаційних аспектів надання медичної допомоги у світлі реформи системи охорони здоров’я України на засадах пріоритету первинної медичної допомоги, а також висвітлено актуальність введення у практику ПМД електронної системи Е-НеаІіЬ, Міжнародної класифікації симптомів і проблем ІСРС-2. Посібник є мультидисциплінарним, у ньому зібрана інформація щодо найчастіших синдромів і нозологій внутрішньої медицини, загальної хірургії, отоларингології, урологи, неврології, психіатрії, акушерства і гінекології, офтальмології, шкірних хвороб і венерології, травматології, фтизіатрії, педіатрії. Видання буде корисним для лікарів загальної практики – сімейної медицини, дільничних терапевтів, педіатрів, лікарів інших спеціальностей, а також для студентів старших курсів та інтернів.


616.7-053.2

О-75

Основи діагностики, лікування та реабілітації вад розвитку опорно-рухового апарату в дітей [Текст] : навчально-методичний посібник / О. В. Бебешко [та ін.] ; ред.: А. Ф. Левицький, І. М. Бензар ; Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. – Тернопіль : ТДМУ “Укрмедкнига”, 2019. – 220 с.

60 прм.

Анотація: Навчально-методичний посібник містить інформацію щодо сучасних поглядів на етіологію, патогенез, методи діагностики і лікування найбільш поширених вад розвитку опорно-рухового апарату. Видання призначене для студентів медичних навчальних закладів, магістрів, інтернів, клінічних ординаторів, аспірантів, лікарів-неонатологів, педіатрів, дитячих ортопедів та хірургів.


616.8

Т 58

Топічна діагностика патології нервової системи. Алгоритми діагностичного пошуку [Текст] : навчальний посібник / С. І. Шкробот [та ін.]. ; ред. С. І. Шкробот ; ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України”. – Тернопіль : ТДМУ “Укрмедкнига”, 2019. – 156 с. : іл.

100 прм.

Анотація: У посібнику коротко подано інформацію про будову та функції окремих відділів нервової системи, детально висвітлено симптоми ураження на різних рівнях. Грунтовно описано й покроково ілюстровано методику дослідження хворого та основні етапи встановлення топічного діагнозу. Текстовий матеріал чітко структурований та доповнений схемами алгоритмів діагностичного пошуку й тестовими завданнями.


616.9-053.2

П 24

Педіатрія, дитячі інфекції в питаннях і відповідях [Текст] : посібник / О. Р. Боярчук [та ін.]. ; ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України”. – Тернопіль : ТДМУ “Укрмедкнига”, 2019. – 308 с.

350 прм.

Анотація: У посібнику представлено найбільш поширені захворювання дитячого віку з позицій сучасних досягнень вітчизняної та світової педіатричної науки. Чітке і струкіуроване викладення матеріалу включає визначення нозологічних форм, класифікацію, етіопатогенетичні ланки їх розвитку з акцентом на критеріях діагностики та лікування. Значну увагу відведено питанням диференційної діагностики соматичних та інфекційних захворювань у дітей, принципам надання невідкладної допомоги, профілактичним заходам. Видання сприятиме формуванню клінічного мислення у майбутнього фахівця із створенням діагностичного та лікувального алгоритму. Посібник відповідає програмі підготовки студентів V курсу медичного факультету III – IV рівнів акредитації, а також може бути корисним для лікарів-інтернів та практикуючих педіатрів.


811.124

П 14

Паласюк, Г. Б. Латинська мова та основи медичної термінології [Текст] : підручник [для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації та студентів-парамедиків] / Г. Б. Паласюк, Т. В. Саварин ; Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. – Тернопіль : ТДМУ “Укрмедкнига”, 2019. – 412 с.

55 прм.

Анотація: У підручнику викладено матеріал відповідно до вимог «Програми з основ латинської мови з медичною термінологією» (Київ, 2011). Подано основи фонетики, морфології, синтаксису та словотвору латинської мови. Мета підручника – вироблення навичок грамотного використання майбутніми медсестрами латинської анатомічної, гістологічної, клінічної, фармацевтичної, медико-технічної термінології, розуміння назв лікарських препаратів і номенклатурних найменувань, уміння зрозуміти латинську частину рецепта. Розроблено цілісну систему теоретичного матеріалу, усних та письмових вправ, шо сприятиме розвиткові вмінь поєднувати граматичні знання з вивченням і самостійним утворенням термінів, розумінню значення словотворчих елементів. Для організації самостійної позааудиторної роботи студентів у підручнику виділено окремі теми і параграфи. Для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації та студентів-парамедиків.


811.161.2

У 45

Українська мова як іноземна для англомовних студентів-медиків [Текст] : у 2-х кн. : національний (міжкафедральний) підручник для англомовних студентів, лікарів-інтернів, викладачів. Кн. 1. Соціокультурна комунікація / С. М. Луцак [та ін.] ; ред. С. М. Луцак. – Київ : ВСВ “Медицина”, 2019. – 504 с. : Аудіододаток [Електронний ресурс].

3 прм.

 

 


811.161.2

У 45

Українська мова як іноземна для англомовних студентів-медиків [Текст] : у 2-х кн : національний (міжкафедральний) підручник для англомовних студентів, лікарів-інтернів, викладачів, слухачів післядипломної освіти медичних закладів вищої освіти МОЗ України. Кн. 2. Основи професійного мовлення / ред. С. М. Луцак. – Київ : ВСВ “Медицина”, 2019. – 456 с.

3 прм.

Анотація: Національний (міжкафедральний) підручник з електронним аудіододатком укладено у двох книгах згідно зі Стандартизованими вимогами до рівнів володіння українською мовою як іноземною з метою підготовки фахівців за напрямами 222 «Медицина», 221 «Стоматологія», 226 «Фармація», а також відповідно до сучасної концепції викладання української мови як іноземної. Лексичний та граматичний матеріал підручника спрямований на формування комплексу компетентностей, умінь і навичок мовленнєвої взаємодії студента-медика в усній і письмовій формах з огляду на мотиви, цілі та соціальні норми комунікативної поведінки у сферах соціокультурної комунікації (зокрема, на етапі первинної адаптації студента-іноземця в україномовному середовищі). Цьому сприяє використання вправ із електронного аудіододатка. Для студентів, лікарів-інтернів, викладачів, слухачів післядипломної освіти медичних закладів вищої освіти Міністерства охорони здоров’я України.


1

K81

Kravchuk, L. V. Philosophy. Seminar classes [Text] : study guide / L. V. Kravchuk, T. B. Kadobnyi, L. O. Kravchuk ; I. Horbachevsky Ternopil National Medical University. – Ternopil : TSMU “Ukrmedknyha”, 2020. – 136 р.

250 прм.

Summary: The study guide was developed in accordance with Philosophy course syllabus of medical universities.

In form and structure it combines the elements of teaching aids and presentations that offer broader opportunities for its use in preparing for lectures, seminars, studying of syllabus material and independent work of students. The study guide is issued for the students of all university medical specialties.


57

B57

Bihunyak, T. V. Medical biology [Text] = Медична біологія : textbook / T. V. Bihunyak ; Ternopil State Medical University by I. Ya. Horbachevsky. – 2nd ed., unchanged. – Ternopil : TSMU “Ukrmedknyha”, 2020. – 214 р.

200 прм.

Summary: This textbook is written according to program for foreing first-year students of higher medical educational establishment on Medical Biology. The indicated program conrains with a main circle of problems which one compound nature of cytology, genetics and medical parasitology and its are required to the future doctors in their activity.

 


61(084)

B22

Bandrivsky, Yu. L. Atlas of oral neoplasms [Text] = Атлас новоутворень щелепно-лицевої ділянки : textbook / Yu. L. Bandrivsky, O. O. Bandrivska, O. V. Avdeev ; I. Horbachevsky Ternopil state medical university. – Ternopil : TNMU “Ukrmedknyha”, 2019. – 47 р. : il.

30 прм.

Summary: The textbook corresponds to the content of the curriculum on «Surgical Dentistry» and «Pediatric Surgical Den- stry» and is aimed for students dentists, interns and doctors of dentistry for better further orientation and successful iagnostics and differential diagnosis of neoplasms of the maxillofacial area. The textbook for students of dental departments of higher medical education institutions of IV levels of :creditation and doctors interns – dentists.


61(084)

L96

Luellman, H. Color Atlas of Pharmacology [Text] / H. Luellman, K. Mohr. – 5th ed. – Stuttgart ; New York ; Delhi : Thieme, 2018. – 444 р. : 174 сolor plates.

2 прм.

Summary: The Fifth Edition of Luellmann’s Color Atlas of Pharmacology has been extensively revised to include all recent advances and new drugs, and the illustrations have been optimized and updated. Each two-page spread presents concise text on the left complemented by detailed full-color illustrations on the right to help users quickly digest important facts and concepts. Color-coded sections provide readers with a helpful framework with which to approach the latest developments in pharmacology. Part 1, General Pharmacology, explains basic aspects, such as drug absorption, distribution, and elimination, along with the molecular mechanisms of drug actions Part 2, Systems Pharmacology, presents the different groups of drugs, emphasizing their functional and therapeutic aspects Part 3, Therapy of Selected Diseases, provides all the relevant information regarding the pharmacological treatment of a large number of conditions

Key features:

 • User-friendly format ideal for study and review, self-assessment, and quick reference
 • Completely revised and updated, with 174 color plates
 • New glossary of important and interesting pharmacological terms
 • Updated detailed drug indexes containing current information on drugs listed by both generic and brand names

The Fifth Edition of Color Atlas of Pharmacology is an essential study guide and reference for every student, nurse, and practicing physician needing to keep up to date with recent advances in the field.


61:53

P59

Physical basis of medical devices [Text] = Фізичні основи медичного обладнання : textbook / V. D. Didukh [et al.] ; I. Horbachevsky Ternopil National Medical University. – 2nd ed., revised. – Ternopil : TSMU “Ukrmedknyha”, 2020. – 276 р.

370 прм.

Summary: The textbook discussed the physical basis of functioning of medical diagnostic and therapeutic equipment. Tutorial includes a large number of pictures which promoted better assimilation of the principles of operation of medical equipment. The structure and content of the textbook are adapted to the experimental curriculum titled “Medical physics of diagnostic and medical equipment”, which was initiated in 2013-2014 academic year at SHEI “I. Horbachevsky Temopil State Medical University by of MPH of Ukraine”. The book is intended primarily for the students of I. Horbachevsky Tsmopil National Medical University by of MPH of Ukraine, but can be useful for other students studying at higher educational institutions of III—IV accreditation levels, as well as for teachers, researchers, and for anyone interested in the physical basis for the functioning of modem medical diagnostic and therapeutic equipment.


611

H22

Handbook of Human Anatomy [Text] = Посібник з анатомії людини : [textbook for students and teachers of higher medical educational institutions of III-IV accreditation level] / B. Ya. Reminetskyy [et al.] ; I. Horbachevsky Ternopil State Medical University. – Ternopil : TSMU “Ukrmedknyha”, 2020. – 224 р.

500 прм.

Summary: The manual covers 30 the most relevant to the tropics infectious diseases related to viroses, rickettsioses, protozoiases and helminthiases. The current data on their etiology, epidemiology, pathogenesis, pathological anatomy, clinical manifestations, complications, diagnosis, treatment and prevention are given. The learning of text information is facilitated by photos, charts and tables. It is assigned for English speaking students of medical educational institutions of the lll-IV levels of accreditation.


611

P34

Pawlina, Wojciech. Histology [Text] : a Text and Atlas : with Correlated Cell and Molecular Biology/ International edition / W. Pawlina, M. H. Ross. – 8th ed. – Philadelphia : Wolters Kluwer, 2020. – 1045 р. : il.

2 прм.

Summary: Combining a reader-friendly textbook and a rich, full-color atlas, this bestselling resource equips medical, dental, health professions, and undergraduate biology and cell biology students with a comprehensive grasp of the clinical and functional correlates of histology and a vivid understanding of the structural and functional details of cells, tissues, and organs. Updated content throughout the text reflects the latest advances in cellular and molecular biology, accompanied by large, high-resolution illustrations and full-color photomicrographs that clarify microanatomy in vibrant detail. Ideal for integrated curriculums as well as standalone histology courses, this proven approach is accompanied by popular pedagogical features that distill complex information and help students save time. “Two-in-one” approach supplements clearly written chapters with dynamic atlas illustrations to enhance understanding at the point of learning. Updated content equips students with the most current, clinically relevant understanding of cellular and molecular biology. 435 high-resolution, full-color digital photomicrographs across more than 100 atlas plates clarify key structures. Updated full-color illustrations and clinical images refine students’ understanding of microanatomy and cell and molecular biology in rich detail. Updated Histology “101” Notebook reviews summarize chapter content in a concise, notebook-style format preferred by students. Color-coded text highlights key terms and clinical information for fast, efficient reference. Boxed “Folders” familiarize students with conditions they may encounter on rotations during clerkship. Tables and bulleted text give quick access to staining techniques and other essential chapter details.


616.31

М 74

Моделювання анатомічної форми зубів [Текст] : підручник для студентів медичних закладів вищої освіти / П. С. Фліс [та ін.]. – Київ : ВСВ “Медицина”, 2019. – 352 с. : 20 с. кольор. вкл.

3 прм.

Анотація: У підручнику висвітлено питання з історії розвитку ортопедичної стоматології, організації робочого місця, охорони праці та техніки безпеки, правила деонтології та міжособистісного спілкування фахівців-стоматологів. Надані відомості про анатомічну і функціональну будову органів ротової порожнини, зубних рядів та аномалії зубо-щелепного апарату. Детально розглянуто особливості будови коронкової частини кожного окремого зуба та його поверхонь. Наведено приклади графічного зображення зубів, навчальних методик відновлення анатомічної форми зубів різними матеріалами (з гіпсу, мила, пластиліну, пластики, кераміки). Представлені сучасні погляди на функціонування жувального апарату різних авторів і виробників, особливості відновлення анатомічної форми зубів під різні ортопедичні конструкції з використанням сучасних матеріалів і зарубіжних технологій.

Підручник відповідає сучасним навчальним планам і програмам та містить додаткові відомості до організації самостійної роботи фахових молодших бакалаврів і студентів медичних закладів вищої освіти.


611

S12

Sadler, T. W.

Langman’s Medical Embryology [Text] / T. W. Sadler. – 14th ed. – Philadelphia ; Baltimore ; New York : Wolters Kluwer, 2019. – 432 р. : il.

2 прм.

Summary: Vibrantly illustrated with full-color diagrams and clinical images, Langman’s Medical Embryology, 14th Edition helps medical, nursing, and health professions students confidently develop a basic understanding of embryology and its clinical relevance. Concise chapter summaries, captivating clinical correlates boxes, clinical problems, and a clear, concise writing style make the subject matter accessible and engaging to students throughout their courses.

 • Updated content reflects the latest clinical findings on the effects of the Zika virus, urogenital system disorders, and more.
 • Clinical Correlates boxes tie clinically relevant content to case-based scenarios students may encounter in practice.
 • More than 400 full-color illustrations, micrographs, and clinical images clarify key aspects of embryonic development.
 • Problems to Solve with accompanying answers help assess student understanding.
 • Chapter summaries and an expanded glossary reinforce understanding of key development stages, terms, and clinical conditions.
 • Illustrated Development Chart provides visually guides students through the stages of embryonic development at a glance.
 • Updated online review questions with answers help students test their understanding and identify areas of weakness.
 • eBook available for purchase. Fast, smart, and convenient, today’s eBooks can transform learning. These interactive, fully searchable tools offer 24/7 access on multiple devices, the ability to highlight and share notes, and more

615

B29

Basic and Clinical Pharmacology [Text] = Загальна та клінічна фармакологія : a lange medical book. International edition / ed. B. G. Katzung. – 14th ed. – New York ; Сhicago ; San Francisko : McGraw Hill Education, 2018. – 1250 р. : il.

2 прм.

Summary: Organized to reflect the syllabi in many pharmacology courses and in integrated curricula, Basic & Clinical Pharmacology, Fourteenth Edition covers the important concepts students need to know about the science of pharmacology and its application to clinical practice. Selection of the subject matter and order of its presentation are based on the authors’ many years’ experience in teaching this material to thousands of medical, pharmacy, dental, podiatry, nursing, and other health science students.

To be as clinically relevant as possible, the book includes sections that specifically address the clinical choice and use of drugs in patients and the monitoring of their effects, and case studies that introduce clinical problems in many chapters. Presented in full color and enhanced by more than three hundred illustrations (many new to this edition), Basic & Clinical Pharmacology features numerous summary tables and diagrams that encapsulate important information.

 • Student-acclaimed summary tables conclude each chapter
 • Everything students need to know about the science of pharmacology and its application to clinical practice
 • Strong emphasis on drug groups and prototypes
 • NEW! 100 new drug tables
 • Includes 330 full-color illustrations, case studies, and chapter-ending summary tables
 • Organized to reflect the syllabi of pharmacology courses
 • Descriptions of important new drugs

616-092

A90

Ataman, O. Crash Course in Pathophysiology. Questions & Answers [Text] = Короткий курс патофізіології. Запитання та відповіді / О. В. Атаман. – Vinnytsya : Nova Knyha, 2018. – 520 p.

60 прм.

Анотація: У посібнику у формі запитань і відповідей викладено основні розділи патологічної фізіології згідно з навчальною програмою для студентів вищих медичних навчальних закладів. Для студентів вищих медичних навчальних закладів. Може бути корисним для лікарів усіх спеціальностей під час підготовки до іспитів на кваліфікаційну категорію.


616-093/-098

M46

Medical Microbiology, Virology and Immunology [Text] = Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія : textbook for English-speaking students of higher medical educational institutions / T. V. Andrianova [et al.] ; ed. V. P. Shyrobokov. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2019. – 744 p. : il.

600 прм.

Анотація: Підручник складено у відповідності з офіційно затвердженими програмами викладання мікробіології, вірусології та імунології на всіх факультетах вищих медичних навчальних закладів. Послідовно розглянуті питання загальної мікробіології (основні методи дослідження мікроорганізмів, морфологія, структура і класифікація бактерій, їх фізіологія, вплив фізичних, хімічних та біологічних факторів на мікроорганізми, генетика мікробів та біотехнологія, протимікробні препарати та поняття про інфекцію) та спеціальної мікробіології (відомості про морфологію, фізіологію, патогенні властивості збудників багатьох інфекційних захворювань, сучасні методи їх діагностики, специфічної профілактики і терапії). Також підручник містить розділи з вірусології, протозоології, мікології та гельмінтології, в яких розглядаються основні біологічні властивості відповідних збудників та захворювання, які вони викликають. Значна частина підручника присвячена розгляду питань імунології (неспецифічна резистентність організму, вчення про антигени, імунна система організму, імунна відповідь, реакції імунітету, алергія та інші види імунних реакцій, імунодіагностика та імунокорекція, імунопрофілактика та імунотерапія). Містить розділи з клінічної та санітарної мікробіології, розглядаються питання екології мікроорганізмів, нормальної мікрофлори тіла людини та впливу мікроорганізмів на плід. Окремі розділи присвячені мікрофлорі ротової порожнини та мікробіологічним дослідженням у фармації. Підручник призначений для студентів медичних ВНЗ і університетів, відповідних кафедр ВНЗ підвищення кваліфікації лікарів, інтернів та мікробіологів усіх спеціальностей.


616-093/-098

M46

Medical Microbiology and Immunology [Text] = Медична мікробіологія та імунологія : підручник для студентів медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів ВМНЗ, які навчаються англійською мовою / M. Tymkiv [et al.]. – Vinnytsya : Nova Knyha, 2019. – 416 р. : il.

60 прм.

Анотація: Підручник складено у відповідності з офіційно затвердженими програмами викладання мікробіології, вірусології та імунології на усіх факультетах вищих медичних навчальних закладів. Послідовно розглянуті питання загальної мікробіології (основні методи дослідження мікроорганізмів, морфологія, структура і класифікація бактерій, їх фізіологія, вплив фізичних, хімічних та біологічних факторів на мікроорганізми, генетика мікробів та біотехнологія, протимікробні препарати та поняття про інфекцію) та спеціальної мікробіології (відомості про морфологію, фізіологію, патогенні властивості збудників багатьох інфекційних захворювань, сучасні методи їх діагностики, специфічної профілактики і терапії). Підручник присвячений для студентів медичних ВНЗ і університетів, відповідних кафедр ВНЗ підвищення кваліфікації лікарів, інтернів та мікробіологів усіх спеціальностей.


616.1/4

H30

Harrison’s Principles of Internal Medicine [Text] : [in 2 vol.] / J. L. Jameson [et al.]. – NewYork : Mc Graw Hill book company, 2018.

Vol. 2 ; Chapt. 231-477. – 20th ed. – 2018. – 1647 p. : il.

2 прм.

Summary: Recognized by healthcare professionals worldwide as the leading authority on applied pathophysiology and clinical medicine, Harrison’s Principles of Internal Medicine gives you the informational foundation you need to provide the best patient care possible. Essential for practice and education, the landmark 20th Edition features:

 • Thoroughly revised content―covering the many new breakthroughs and advances in clinical medicine that have occurred since the last edition of Harrison’s. Chapters on acute and chronic hepatitis, management of diabetes, immune based therapies in cancer, multiple sclerosis, cardiovascular disease, HIV, and many more, deliver the very latest information on disease mechanisms, diagnostic options, and the specific treatment guidance you need to provide optimal patient care.
 • State of the art coverage of disease mechanisms: Harrison’s focuses on pathophysiology with rigor, and with the goal of linking disease mechanisms to treatments. Improved understanding of how diseases develop and progress not only promotes better decision making and higher value care, but also makes for fascinating reading and improved retention. Harrison’ssummarizes important new basic science developments, such as the role of mitochondria in programmed and necrotic cell death, the immune system’s role in cancer development and treatment, the impact of telomere shortening in the aging and disease processes, and the role of the microbiome in health and disease. Understanding the role of inflammation in cardiovascular disease, the precise mechanisms of immune deficiency in HIV/AIDS, prions and misfolded proteins in neurodegenerative diseases, and obesity as a predisposition to diabetes are just a few examples of how this edition provides essential pathophysiology information for health professionals.
 • All new sections covering a wide range of new and emerging areas of vital interest to all healthcare professionals.New sections include: Sex and Gender based Issues in Medicine; Obesity, Diabetes Mellitus, and Metabolic Syndrome; and Consultative Medicine― Plus, a new Part covering cutting edge topics in research and clinical medicine includes great new chapters on the role of Epigenetics in Health and Disease, Behavioral Strategies to Improve Health, Genomics and Infectious Diseases, Emerging Neuro Therapeutic Technologies, and Telomere Function in Health and Disease, and Network System Medicine.
 • Important and timely new chapters―such as Promoting Good Health, LGBT Health, Systems of Healthcare, Approach to Medical Consultation, Pharmacogenomics, Antimicrobial Resistance, Worldwide Changes in Patterns of Infectious Diseases, Neuromyelitis Optica, and more―offer the very latest, definitive perspectives on must know topics in medical education and practice. 
 • Updated clinical guidelines, expert opinions, and treatment approaches from renowned editors and authorscontribute to the accuracy and immediacy of the text material and present a clear blueprint for optimizing patien

616.8

N47

Netter’s neurology [Text] / ed. J. Srinivasan [et al.] ; ill. F. H. Netter. – 3th ed. – Philadelphia : Elsevier Inc., 2020. – 748 p. : il.

2 прм.

Summary: Netter’s Neurology, 2nd Edition, by Drs. H. Royden Jones, Jayashri Srinivasan, Gregory J. Allam, and Richard A. Baker, uses visually rich Netter artwork to efficiently provide you with a concise overview of general neurology and its intersection with internal medicine, neurosurgery, ophthalmology, psychiatry, and orthopedics. “It communicates often very difficult areas of neurology quite simply, and builds on basics to advanced understanding. I’ve never seen such well-thought-out and informative illustrations with such detail in another neurology book of this type.” – First Prize Winner, Illustrated Book Category, British Medical Association 2012 Medical Book Competition.

 


 

616.9

T87

Tropic

al infections [Text] = Тропічні інфекції : manual for English-speaking students of V-VI courses of higher medical education institutions / M. A. Andreychyn [et al.] ; ed. M. A. Andreychyn. – Chernivtsi ; Ternopil ; Lviv : Magnolia 2006, 2019. – 220 р. : il.

100 прм.

Summary: The manual covers 30 the most relevant to the tropics infectious diseases related to viroses, rickettsioses, protozoiases and helminthiases. The current data on their etiology, epidemiology, pathogenesis, pathological anatomy, clinical manifestations, complications, diagnosis, treatment and prevention are given. The learning of text information is facilitated by photos, charts and tables.


 

616.9-053.2

M26

Manual of children’s infectious diseases [Text] : навчальний посібник англійською мовою / O. Ye. Fedortsiv [et al.]. – Vinnytsya : Nova Knyha, 2020. – 440 p. : іл.

100 прм.

Анотація: Посібник пропонується для студентів з метою найкращого засвоєння матеріалу з “Дитячих інфекційних хвороб”. Текст посібника відповідає навчальній програмі “Інфекційні хвороби дітей”. Базовий рівень знань та питання для підготовки подаються до кожної теми, щоб полегшити засвоєння нового матеріалу, він наповнений детальними диференційними таблицями, а також клінічними прикладами діагнозів для кожної нозології. У додатках містяться фотографії пацієнтів з різними інфекційними нозологіями, календар профілактичної вакцинації, список лікарських засобів (які застосовуються у дітей) та їх рецепти. Посібник допоможе студентам опанувати навичками обстеження, діагностики, планування лікування та профілактики при інфекційних захворюваннях у дітей. Для посібника створено електронний додаток з тестовим контролем. Посібник призначений для студентів вищих медичних навчальних закладів, лікарів-інтернів та лікарів загальної практики.


811.111

P93

Professional English for Physiatrists [Text] : textbook / T. Horpinich [et al.]. Fachdeutsch für die rehabilitologen : lehrwerk / N. Fedchyshyn ; I. Horbachevsky Ternopil National Medical University. – Ternopil : TSMU “Ukrmedknyha”, 2019. – 120 p.

50 прм.

Summary: The present bilingual textbook is written in accordance with the requirements of the current syllabi in the subject “Foreign Language”, specialty “Physical Therapy and Medical Rehabilitation”. The aim of the textbook is to provide students with essential assistance in learning English as well as German. It will not only be useful for students and professionals, but also for anyone who wants to further develop their existing terminology skills in English or German. The proposed textbook is recommended for students of medical universities, colleges and all interested parties.

 

811.111

E56

English for pharmacists [Text] : textbook / T. Horpinich [et al.]. Deutsch für pharmazeuten : lehrwerk / N. Fedchyshin ; Ternopil National Medical University by I. Ya. Horbachevsky. – Ternopil : TNMU “Ukrmedknyha”, 2020. – 142 р.

100 прм.

Summary: The present bilingual textbook is written in accordance with the requirement of the current syllabi in the subject “Foreign Language”, specialty “Pharmacy” Th aim of the textbook is to provide students with essential assistance in learning En; lish as well as German. It will not only be useful for students and professionals, but also for anyone who wants to further develop their existing terminology skills : English or German. The proposed textbook is recommended for students of medic; universities, colleges and all interested parties.


 

  811.111

P93

Prokop, I. English for dentists [Text] : textbook / I. Prokop, H. Kitura, O. Kolodnytska ; I. Horbachevsky Ternopil National Medical University. – Ternopil : TSMU “Ukrmedknyha”, 2019. – 256 p.

100 прм.

Summary: English for Dentists meets the requirements of the current syllabi in the subject “English Language”, specialty “Dentistry”. The format used in the textbook is meant to develop the skills of reading and translating original scientific medical literature in dentistry, to improve the knowledge and understanding of core dental terminology as well as to master the spoken skills for professional communication. Each of the 20 units focuses on developing students’ critical-thinking, problem-solving, and analytical skills through a wide variety of activities and renders essential assistance in studying English. The units are provided with English-Ukrainian dictionary, short grammar guidance, tables with the main term elements and their meanings, etc. Authentic language teaching materials are used in the textbook.


 

811.124

D38

Demchenko, O. The Latin Language and the Fundamental of Medical Terminology [Text] : manual for the students of higher educational establishments / O. Demchenko, M. Zakaliuzhnyi ; Ternopil State Medical University by I. Ya. Horbachevsky. – 2nd ed., unchanged. – Ternopil : TSMU “Ukrmedknyha”, 2019. – 284 р.

200 прм.

Summary: This manual is oriented for improving written skills and enriching vocabulary. It contains brief information about grammar and exercises for its mastering. It is recommended for students of foreign faculties of higher medical universities.

 


 

94

A32

Aleksieiev, Yuriy. History of Ukraine [Text] = Історія України : textbook / Y. Aleksieiev. – 3rd ed., supplemented. – Kyiv : Caravela, 2019. – 224 р.

250 прм.

Summary: This book is an attempt to highlight socio-political, socio-economic and cultural processes in Ukraine in chronological order from ancient times till the present. The textbook aims at highlighting the main landmarks in the history of the Ukrainian nation as well as crucial events in its evolution.

This textbook is aimed at the students of higher educational establishments as well as everybody who is interested in the history of Ukraine.