159.9

М 42

Медична психологія [Текст] : в 2-х т. : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів / Г. Я. Пилягіна [та ін.] ; ред. Г. Я. Пилягіна. – Вінниця : ПП “Нова книга”, 2020 – .

Т. 1 : Загальна медична психологія. – 2020. – 288 с.

100 прм.

Анотація: Підручник «Медична психологія» складається з двох томів. У першому томі підручника висвітлені основні розділи загальної медичної психології. В ньому представлені розділи, які присвячені основним питанням щодо предмету та завдання медичної психології, короткого історичного нарису її розвитку, психічної діяльності та психічним процесам, нейропсихології, психології особистості й поведінки, віковій психології, видам і методам дослідження та медико-психологічної допомоги. Даний підручник відповідає навчальним планам та програмам з медичної психології додипломного та післядипломного рівнів освіти та надає можливість набути знання впродовж навчання за цією спеціальністю. Призначений для студентів медичних вищих навчальних закладів, інтернатури, магістратури та спеціалізації з медичної психології, а також для безперервного професійного навчання в межах післядипломної освіти.

159.9

М 42

Медична психологія [Текст] : в 2-х т. : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів / Г. Я. Пилягіна [та ін.] ; ред. Г. Я. Пилягіна. – Вінниця : ПП “Нова книга”, 2020 – .

Т. 2 : Спеціальна психологія. – Вінниця : ПП “Нова книга”, 2020. – 496 с.

100 прм.

Анотація: Підручник «Медична психологія» складається з двох томів. У другому томі підручника висвітлені основні розділи прикладної медичної психології. В ньому представлено розділи, які присвячені основним питанням щодо порушень психологічного здоров’я; діагностичним аспектам психопатологічних порушень; основам надання медико-психологічної допомоги хворим на психічні розлади; психологічним аспектам девіантної поведінки, проблеми психосоматичних розладів, в тому числі в терапії, хірургії та акушерстві-гінекології та психоонкології, вмирання і смерті; медико-психологічним аспектам, сексуальності, сексуальної поведінки та сексуального здоров’я і його порушень; медико-психологічній реабілітації, психогігієні та психопрофілактиці, інформаційно-психологічної безпеки особистості; процесуальним аспектам призначення і проведення судово-психологічної експертизи; медичній деонтології, етиці взаємодії лікаря з пацієнтом, правовому забезпеченню і психологічним аспектам професійної діяльності медичних працівників. Даний підручник відповідає навчальним планам та програмам з медичної психології додипломного та післядипломного рівнів освіти та надає можливість набути знання впродовж навчання за цією спеціальністю. Він призначений для студентів медичних вищих навчальних закладів, а інтернатури, магістратури та спеціалізації з медичної психології, а також для безперервного професійне навчання в межах післядипломної освіти.

61

Г 82

Грін, О. О.

Основи медичного права. Альбом схем [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчвальних закладів / О. О. Грін. – Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2020. – 377 с.

1 прм.

Анотація: Навчальний матеріал подано відповідно до змісту програми навчальної дисципліни «Медичне право України» для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти кваліфікаційно – освітнього рівня «Магістр медицини» кваліфікаційного профілю «Лікар», галузі знань 22 «Охорона здоров’я, спеціальності 222 «Медицина». Навчальний посібник розрахований також на студентів, які здобувають кваліфікаційно-освітній рівень «Магістр стоматології2 кваліфікаційного профілю «Лікар-стоматолог» спеціальності 221 «Стоматологія», студентів за напрямом підготовки «Право», спеціальності «Правознавство», аспірантів (інтернів) та викладачів вказаних спеціальностей вищих навчальних закладів і факультетів.  Видання може бути корисним організаторам охорони здоров’я, керівникам медичних закладів та установ, практикуючим лікарям, середньому медичному персоналу, керівникам та працівникам практичної фармації, а також всім, хто цікавиться питаннями медичного та фармацевтичного права.

615

Г 82

Грін, О. О.

Основи фармацевтичного права. Альбом схем [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О. О. Грін. – Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2020. – 211 с.

1 прм.

Анотація: Навчальний матеріал подано відповідно до змісту навчальної програми дисципліни «Фармацевтичне право та законодавство» для студентів фармацевтичних та медичних факультетів ВНЗ 4 рівня акредитації, фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти, інтернів та слухачів курсів післядипломної освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 226 «Фармація», затвердженої наказом МОЗ України від 26.07.2016 р. В основу написання навчального посібника покладено матеріали, які містяться в національному підручнику «Основи права та законодавства у фармації», який видано відповідно до наказу МОЗ України 22.06.2010 р. Навчальний посібник розрахований також на студентів, які навчаються за спеціальностями «Стоматологія», «Правознавство», аспірантів (інтернів) та викладачів вказаних спеціальностей вищих навчальних закладів і факультетів. Видання може бути корисним керівникам та працівникам практичної фармації, організаторам охорони здоров’я, керівникам медичних закладів та установ, практикуючим лікарям, середньому медичному персоналу, а також всім, хто цікавиться питаннями фармацевтичного права.

61(092)

Н 15

Нави Амерай (псевдоним).

Декан (достояние пятидесятилетней опытности) [Текст] / Нави Амерай (псевдоним). – Москва : Либри Плюс, 2018. – 304 с. : ил.

1 прм.

Анотація: У книзі описуються вчинки і таланти декана лікувального факультету Московського державного медико-стоматологічного університету ім. А. І. Євдокимова, члена-кореспондента РАН, заслуженого діяча науки, доктора медичних наук, професора  Яреми Івана Васильовича. Показані конкретні випадки з життя студентів, які потребували неординарного рішення. Розглянуто п’ятдесятирічний період праці І. В. Яреми в деканаті лікувального факультету МДМСУ ім. А. І. Євдокимова як в якості громадського декана впродовж 20 років, так і в якості адміністративного декана впродовж 27 років і почесного декана 3 роки.

61(09)

С 34

Сиделковский, А. Л.

Этюды истории классической неврологии [Текст] / А. Л. Сиделковский, В. Д. Догузов. – Киев : Издательский дом “ФДЕФ-Украина”, 2016. – 384 с. : ил.

1 прм.

Анотація: У монографії представлені основні віхи розвитку неврології шляхом опису досягнень вчених – класиків цього напряму в медицині, їх послідовників, наукових шкіл і установ, в яких вони працювали. Короткі біографічні та історичні есе в поєднанні з унікальним ілюстративним матеріалом і нерідко маловідомими історичними фактами дозволяють читачеві заглянути в захоплюючу історію вивчення нервової системи, в світ провидницьких припущень, сміливих експериментів і фундаментальних відкриттів. Неврологія, як молода наука з стародавнім корінням, розкривається тут як древо з гілками взаємопов’язаних наукових шкіл, теорій і вчень. Особливу увагу приділено безпосереднього конкретного внеску кожного з учених і установ, міжнародному співробітництву в науковому пошуку і найбільш значущим витокам розвитку сучасної неврології в Україні. Показана тривала еволюція знань, термінології, інструментарію неврологів, що дозволяє простежити також і контури майбутньої неврології – цієї складної, важливої і перспективної галузі медицини, що дає людині можливість знову рухатися, відчувати, мислити і творити. Монографія призначена для фахівців у галузі неврології та загальної медицини, а також широкого кола читачів, які цікавляться історією медицини.

611

М 42

Медична біологія, анатомія, фізіологія та патологія людини [Текст] : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Я. І. Федонюк [та ін.] ; Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. – Львів : “Новий світ-2000”, 2020. – 880 с. : іл.

5 прм.

Анотація: Підручник написаний на основі діючих програм з медичної біології, гістології, анатомії людини, нормальної фізіології та патологічної анатомії і призначений для студентів фармацевтичного факультету. Підручник також буде корисним для студентів медичних училищ, а також лікарів, що дасть можливість пригадати анатомічну будову організму людини, основи загальної патології та нормальної фізіології. Матеріал підручника викладений за розділами. Перші два розділи охоплюють питання медичної біології та гістології. В них описуються біологічні основи життєдіяльності людини і біогеоценотичний рівень організації життя та місце людини в ньому. Наступні розділи підручника присвячені описанню окремих систем організму за загальним планом: анатомія людини, фізіологія та найбільш поширені патологічні процеси. В кінці підручника поданий словник медико-біологічних термінів. Анатомічні терміни узгоджені з Міжнародною анатомічною термінологією за ред. проф. В. Г. Черкасова (2010) та з Гістологічною термінологією за ред. проф. Ю. Б. Чайковського і проф. О. Д. Луцика (2010).

613

Г 46

Гігієна та екологія [Текст] : підручник для студентів закладів вищої медичної освіти / В. Г. Бардов [та ін.] ; ред. В. Г. Бардов. – Вінниця : ПП “Нова книга”, 2020. – 472 с. : іл.

300 прм.

Анотація: Підручник підготовлено співробітниками кафедри гігієни та екології № 1, опорної кафедри МОЗ України з дисципліни “Загальна гігієна та екологія” і кафедри гігієни та екології № 4 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця за загальною редакцією члена-кореспондента НАМН України професора В. Г. Бардова. З урахуванням сучасних досягнень наук про здоров’я людини та біосферу у підручнику викладено теоретичні основи, методологія, мета і задачі, глобальні проблеми екології, структуру й характеристики сучасного стану атмосфери, гідросфери та літосфери Землі, вивчення закономірностей впливу фізичних, хімічних, біологічних та психологічних факторів на здоров’я людини і громадське здоров’я, використання встановлених закономірностей для розробки методів та систем профілактики впливу негативних градацій цих факторів. У вигляді окремих 38 тем підручник включає всі розділи навчальної програми та всі основні розділи дисципліни «Загальна гігієна та екологія людини»: пропедевтику гігієни, екологію людини, основи вчення про біосферу, глобальні проблеми забруднення біосфери, закономірності впливу природних та антропогенних компонентів біосфери на здоров’я людини та громадське здоров’я, основні положення комунальної гігієни, гігієни харчування, гігієни праці, гігієни дітей та підлітків, гігієни лікувально-профілактичних закладів, радіаційної гігієни, гігієни надзвичайних станів, військової гігієни, тропічної гігієни, особистої гігієни тощо. Для студентів закладів вищої медичної освіти ІV рівня акредитації, лікарів-інтернів, сімейних лікарів, практичних лікарів, викладачів та науковців.

614

Б 63

Біостатистика [Текст] / Т. С. Грузєва [та ін.] ; ред. Т. С. Грузева. – Вінниця : ПП “Нова книга”, 2020. – 384 с.

300 прм.

Анотація: У підручнику висвітлено роль біостатистики як методологічної основи аналізу й оцінки здоров’я та системи охорони здоров’я, подано історичні аспекти її розвитку, представлено теоретичні основи описової та аналітичної статистики. Висвітлено методики використання основних статистичних методів у медицині. Розкрито епідеміологічні методи вивчення захворювань. Представлено базові поняття, принципи, джерела доказової медицини. Розглянуто питання інформаційного та програмного забезпечення статистичних досліджень, порядок представлення наукових робіт. Розкрито сучасні аспекти організації та діяльності медико-статистичної служби. Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми навчальної дисципліни «Соціальна медицина, громадське здоров’я”, згідно з вимогами навчального плану підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти кваліфікації освітньої «Магістр медицини» кваліфікації професійної «Лікар» галузі знань 22 «Охорона здоров’я” спеціальності 222 «Медицина».

614.2

С 34

Сиделковский, А. Л.

Врачебные ошибки и врачебнные девиации [Текст] / А. Л. Сиделковский. – Киев : Пабліш Про, 2018. – 176 с.

1 прм.

Анотація: Монографія «Лікарські помилки і лікарські девіації» присвячена найважливішій проблемі в сфері сучасної медицини. Наведено авторські дефініції лікарських помилок і вперше дано визначення лікарських девіацій, представлені їх систематизація і причинно-наслідкові зв’язки. Показані витоки і механізми виникнення ятрогеній та їх клініко-психологічна інтерпретація. Особливу увагу приділено проблемі збереження лікарської таємниці в контексті нових положень про захист персональних даних, юридичної відповідальності, страхування професійної діяльності лікаря. Профілактика лікарських помилок і лікарських девіацій широко висвітлюється в дискурсі медичної етики і деонтології. На закінчення монографії наведені аргументовані висновки і рекомендації, що базуються на інноваційному характері представленої інформації. Книга призначена для лікарів, середніх медичних працівників, юристів, студентів медичних і юридичних вищих навчальних закладів, а також може становити інтерес для широкого кола читачів.

615

Ф 24

Фармакологія [Текст] : підручник для студентів медичних та стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів / І. С. Чекман [та ін.]. – Вінниця : ПП “Нова книга”, 2020. – 472 с. : іл.

300 прм.

Анотація: Підручник складено відповідно до навчальної програми з клінічної фармакології для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації. У книзі доступно та наочно подана інформація з дисципліни клінічна фармакологія. Викладений матеріал базується на принципах доказовості та науковості. В тексті книг подана актуальна інформація про всі аспекти клінічної фармакології. Підручник детально та доступно описує всі механізми взаємодії лікарських засобів із мікро та макроорганізмами. У підручнику описані групи лікарських засобів, які використовуються у клінічній практиці лікаря та доповнені прикладами препаратів актуальними на сьогодні в Україні. Висвітлені особливості певних груп лікарських засобів та їх взаємодія. Для зручності читачу окремо винесено таблиці з торговими назвами препаратів та їх аналогами. Книга стане в нагоді студентам вищих медичних навчальних закладів освіти, лікарям-інтернам та практикуючим лікарям.

615.03

К 47

Клінічна фармакологія [Текст] : навчальний посібник / Є. І. Шоріков [та ін.] ; відп. ред. Є. І. Шоріков. – Вінниця : ПП “Нова книга”, 2019. – 512 с.

10 прм.

Анотація: Навчальний посібник створений для підготовки студентів медичних факультетів до практичних занять з клінічної фармакології згідно з рекомендованою програмою і містить теоретичну інформацію по кожній з тем, які вивчаються. Виходячи з принципів клінічної фармакології та доказової медицини, в посібнику викладаються загальні клініко-патогенетичні питання для кожної з тем, основні фармакокінетичні та фармакодинамічні особливості груп лікарських засобів, які знайшли своє використання у лікуванні певного переліку захворювань, клініко-фармакологічні підходи до вибору й оцінки ефективності та безпеки дії препаратів для лікування хворих. Наведено інформацію про клініко-фармакологічні аспекти застосування лікарських засобів. Автори сподіваються, книга буде корисною для навчання інтернів, аспірантів та лікарів різних спеціальностей.

615.03

К 47

Клінічна фармакологія [Текст] : підручник для стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації / О. М. Біловол [та ін.] ; ред. О. М. Біловол. – Вінниця : ПП “Нова книга”, 2020. – 544 с.

50 прм.

Анотація: Підручник складено відповідно до навчальної програми з клінічної фармакології для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації. У книзі доступно та наочно подана інформація з дисципліни клінічна фармакологія. Викладений матеріал базується на принципах доказовості та науковості. В тексті книг подана актуальна інформація про всі аспекти клінічної фармакології. Підручник детально та доступно описує всі механізми взаємодії лікарських засобів із мікро та макроорганізмами. У підручнику описані групи лікарських засобів, які використовуються у клінічній практиці лікаря та доповнені прикладами препаратів актуальними на сьогодні в Україні. Висвітлені особливості певних груп лікарських засобів та їх взаємодія. Для зручності читачу окремо винесено таблиці з торговими назвами препаратів та їх аналогами. Книга стане в нагоді студентам вищих медичних навчальних закладів освіти, лікарям-інтернам та практикуючим лікарям.

615.8

П 73

Преформовані фізичні чинники у фізичній терапії (у схемах, алгоритмах, рисунках, таблицях) [Текст] : навчальний посібник / Т. Г. Бакалюк [та ін.] ; Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. – Тернопіль : ТНМУ “Укрмедкнига”, 2020. – 124 с.

100 прм.

Анотація: Навчальний посібник включає викладену в схемах, рисунках, таблицях, алгоритмах інформацію, необхідну для оволодіння бакалаврами та магістрами із спеціальності «Фізична терапія. Єрготерапія» теоретичними знаннями та практичними навичками з дисциплін: «Преформовані фізичні чинники», «Фізіотерапія», «Електрофізичні методи реабілітації». У першій частині посібника викладено основи фізичної терапії та застосування природних і преформованих фізичних чинників. У другій частині видання представлено фізіотерапевтичні методи, які застосовують на даний час у відновному лікуванні. Навчальний посібник призначений для студентів першого рівня вищої освіти (бакалавр). Буде корисним для фізичних терапевтів – магістрів лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, ерготерапевтів і лікарів сімейної медицини.

616-006

T66

TNM класифікація злоякісних пухлин [Текст] : методичний посібник : пер. з англ. / ред. А. І. Шевченко ; пер. з англ. О. П. Колесникова [та ін.]. – Вінниця : ПП “Нова книга”, 2019. – 88 с.

10 прм.

Анотація: У посібнику на основі перегляду 2018 р. Міжнародним протираковим союзом системи TNM/рTNM (8-ме видання TNM класифікації злоякісних пухлин) надана сучасна інформація про анатомічну і патогістологічну класифікацію злоякісних пухлин залежно від розповсюдженості первинної пухлини, відсутності або наявності метастазів у регіонарних лімфовузлах і ступеня їх ураження, наявності або відсутності віддалених метастазів. Посібник розрахований для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, інтернів-онкологів, клінічних ординаторів, лікарів-онкологів, а також лікарів інших спеціальностей, що займаються проблемами діагностики і лікування пухлин.

616-053.2

М 27

Маркданте, Карен Дж.

Основи педіатрії за Нельсоном [Текст] : в 2-х т. : переклад з 8-го англ. вид. / К. Дж. Маркданте, Р. М. Клігман. – Київ : ВСВ “Медицина”, 2019 – 2020.

Т. 1. – 2019. – XIV, 378 p.

101 прм.

Анотація: «Основи педіатрії за Нельсоном» (8-е видання) належить до найкращих видань Нельсона з педіатрії. Матеріал відповідає вимогам Ради з медичної освіти студентів з педіатрії (COMSEP). У підручнику висвітлено особливості нормального росту й розвитку дитини, діагностику, лікування та профілактику поширених дитячих захворювань і розладів. Особливу увагу приділено базовим знанням, а також останнім досягненням у педіатрії. У кожному розділі докладно розкрито окрему тему. Наприкінці розділів стисло подано ключові положення для лікарів-практиків, зокрема особливості клінічної картини та лікування захворювань. Підручник ілюстровано кольоровими малюнками і таблицями для візуалізації складної інформації. Наведено приклади з лікарської практики авторів, які також працюють над програмами субординатури. Отримані знання та навички допоможуть як у практичній діяльності лікаря, так і в підготовці до іспитів майбутніх педіатрів. Для студентів-медиків, резидентів і субординаторів із педіатрії, медичних сестер, а також для інтернів, магістрів, які готуються до іспитів.

616-053.2

М 27

Маркданте, Карен Дж.

Основи педіатрії за Нельсоном [Текст] : в 2-х т. : переклад з 8-го англ. вид. / К. Дж. Маркданте, Р. М. Клігман. – Київ : ВСВ “Медицина”, 2019 – 2020.

Т. 2. – 2020. – XIV, 426 p.

100 прм.

Анотація: «Основи педіатрії за Нельсоном» (8-е видання) належить до найкращих видань Нельсона з педіатрії. Матеріал відповідає вимогам Ради з медичної освіти студентів з педіатрії (COMSEP). У підручнику висвітлено особливості нормального росту й розвитку дитини, діагностику, лікування та профілактику поширених дитячих захворювань і розладів. Особливу увагу приділено базовим знанням, а також останнім досягненням у педіатрії. У кожному розділі докладно розкрито окрему тему. Наприкінці розділів стисло подано ключові положення для лікарів-практиків, зокрема особливості клінічної картини та лікування захворювань. Підручник ілюстровано кольоровими малюнками і таблицями для візуалізації складної інформації. Наведено приклади з лікарської практики авторів, які також працюють над програмами субординатури. Отримані знання та навички допоможуть як у практичній діяльності лікаря, так і в підготовці до іспитів майбутніх педіатрів. Для студентів-медиків, резидентів і субординаторів із педіатрії, медичних сестер, а також для інтернів, магістрів, які готуються до іспитів.

616-053.31

Х 22

Харчування дітей перших років життя (0-23 місяців) : клінічна настанова [Текст] / О. В. Катілов [та ін.]. – Вінниця : ПП “Нова книга”, 2019. – 64 с.

100 прм.

Анотація: Харчування дітей перших років життя (0–23 місяців) (клінічна настанова). Керівництво підготовлено з урахуванням рекомендацій Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я та Міністерства охорони здоров’я України із харчуваннядля дітей грудного та молодшого віку. Використовувалися клінічні стандарти, консенсуси, гайдлайни провідних держав світу (США, Швейцарії, Франції, Нідерландів, Великої Британії, Австралії та ін.). Для лікарів-інтернів та практикуючих лікарів-педіатрів, сімейних лікарів, лікарів-курсантів факультетів післядипломної освіти, студентів старших курсів вищих медичних навчальних закладів.

616.89-053.2

К 12

Кабанцева, А. В.

Підтримка дитини в умовах емоційного напруження [Текст] : навчально-методичний посібник / А. В. Кабанцева, О. Л. Корнєєва. – Київ : КВІЦ, 2018. – 136 с.

2 прм.

Анотація: Містить матеріали як теоретичного, так і практичного характеру з комплексної медико-психолого-педагогічної допомоги дітям, які переживають стани емоційного напруження.

616-08

Е 45

Екстрена та невідкладна медична допомога [Текст] : в 6-х т. : підручник для студентів вищих навчальних закладів / В. О. Крилюк [та ін.] ; ред.: В. О. Крлюк, С. О. Гур’єв. – Київ : Ожива.

Т. 4 : Клінічні маршрути (протоколи) пацієнта під час надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі. – 2020. – 300 с.

150 прм.

Анотація: Клінічні маршрути хворих/постраждалих внаслідок надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі складаються з 76 маршрутів, які тематично об’єднані у ТО розділів. Примірні клінічні маршрути хворих/постраждалих створено на основі положень затверджених наказом МОЗ України від 05.06.2019 № 1269 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації екстреної медичної допомоги» Клінічний маршрут складається з трьох блоків та має наступну структуру: назва, послідовність виконання, важлива інформація та блок-схема. Послідовність виконання складається з пунктів, виконання яких передбачається при наданні екстреної медичної допомоги хворим/постраждалим при невідкладному стані та визначає їх послідовність. Важлива інформація містить інформацію, яку слід враховувати при наданні екстреної медичної допомоги хворим/постраждалим на догоспітальному етапі. Блок – схема є доповненням до послідовності виконання клінічного маршруту, складається з окремих нумерованих блоків. Номер блоку відповідає пункту послідовності виконання примірного клінічного маршруту. У клінічні маршрути хворих/постраждалих при наданні екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі перед затвердженням можуть бути внесені зміни відповідно до місцевих потреб.

616-08

Х 93

Христенко, О.

Корекційна педагогіка [Текст] : навчальний посібник для студентів спец. “Фізична реабілітація” медичних закладів освіти / О. Христенко ; Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 306 с.

1 прм.

Анотація: Навчальний посібник містить необхідні матеріали для підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації. У посібнику узагальнено сучасні науково-теоретичні здобутки, прикладні дослідження з корекційної педагогіки та викладено в конспектах восьми тематичних блоків відповідно до навчальної програми з курсу. До кожної теми розроблено аналітичні, проблемно-пошукові і творчі завдання.

Значна увага приділяється проблемі девіантної поведінки сучасних дітей та молоді, а також особливостям педагогічної підготовки майбутніх реабілітологів до роботи з дітьми з особливими потребами.

Для студентів спеціальності «Фізична реабілітація», аспірантів та викладачів медичних закладів освіти.

616-091

П 20

Патоморфологія. Загальна патоморфологія [Текст] : навчальний посібник / Я. Я. Боднар [та ін.]. – Вінниця : ПП “Нова книга”, 2020. – 248 с. : іл.

300 прм.

Анотація: У посібнику коротко подано характеристику морфологічних проявів загальнопатологічних процесів на тканинному, органному і системному рівнях. Структура і характер викладу навчального матеріалу в посібнику відповідають сучасним вимогам до освітнього процесу, орієнтованого на європейські стандарти якості підготовки у медичних закладах вищої освіти та розвиток в студентів практичних вмінь та навичок самостійної роботи. Стисла подача матеріалу, його унаочнення рисунками, що ілюструють розвиток патологічного процесу на макро- та мікроскопічному рівнях, використання таблиць сприятимуть ефективнішому сприйняттю і засвоєнню матеріалу з патоморфології та формуванню в майбутніх лікарів комплексу відповідних професійних компетентностей. Книга містить перероблений, доповнений інформацією та ілюстраціями матеріал, що викладений у посібнику “Боднар Я.Я., Романюк А.М. Патоморфологія. Посібник. – Тернопіль : Укрмедкнига. 2009. – 495 с.; Атласі “Патоморфологія та гістологія: фундаментальний атлас” /за ред. Д. Д. Зербіно, М. М. Багрія, Я. Я. Боднара, В. А. Діброви. – Вінниця : Нова Книга, 2014. 800 с. відповідно до вимог міжнародного іспиту з основ медицини (IFOM).

616-093/-098

М 42

Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія [Текст] : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації / В. П. Широбоков [та ін.] ; ред. В. П. Широбоков. – 3-є вид., оновл. та доп. – Вінниця : ПП “Нова книга”, 2021. – 920 с. : іл.

300 прм.

Анотація: Підручник складено у відповідності з офіційно затвердженими програмами викладання мікробіології, вірусології та імунології на усіх факультетах вищих медичних навчальних закладів. Послідовно розглянуті питання загальної мікробіології (основні методи дослідження мікроорганізмів, морфологія, структура і класифікація бактерій, їх фізіологія, вплив фізичних, хімічних та біологічних факторів на мікроорганізми, генетика мікробів та біотехнологія, протимікробні препарати та поняття про інфекцію) та спеціальної мікробіології (відомості про морфологію, фізіологію, патогенні властивості збудників багатьох інфекційних захворювань, сучасні методи їх діагностики, специфічної профілактики і терапії). Також підручник містить розділи з вірусології, протозоологоії, мікології та гельмінтології, в яких розглядаються основні біологічні властивості відповідних збудників та захворювання, які вони викликають. Значна частина підручника присвячена розгляду питань імунології (неспецифічна резистентність організму, вчення про антигени, імунна система організму, імунна відповідь, реакції імунітету, алергія та інші види імунних реакцій, імунодіагностика та імунокорекція, імунопрофілактика та імунотерапія). Містить розділи з клінічної та санітарної мікробіології, розглядаються питання екології мікроорганізмів, нормальної мікрофлори тіла людини та впливу мікроорганізмів на плід. Окремі розділи присвячені мікрофлорі ротової порожнини та мікробіологічним дослідженням у фармації. Підручник призначено для студентів медичних ВНЗ і університетів, відповідних кафедр ВНЗ підвищення кваліфікації лікарів, інтернів та мікробіологів усіх спеціальностей.

616.1/4

В 60

Внутрішня медицина [Текст] : підручник для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації / К. О. Бобкович [та ін.] ; ред. М. С. Расін. – Вінниця : ПП “Нова книга”, 2019. – 328 с. : іл.

50 прм.

Анотація: Підручник складено у відповідності до “Програми з внутрішньої медицини”, затвердженої МОЗ України 26.06.2010 року для навчання за модульно-рейтинговою системою. У підручнику викладено сучасні дані про етіологію, патогенез, клініку, діагностику, принципи лікування та профілактику хвороб внутрішніх органів, ендокринної системи, системи крові, алергічних хвороб. Підручник призначений для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації, а також для лікарів-стоматологів, лікарів-інтернів, слухачів курсів з підвищення кваліфікації лікарів-стоматологів.

616.31

А 18

Авдєєв, О. В.

Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології [Текст] : навчальний посібник для студентів стоматологічного факультету / О. В. Авдєєв, А. Б. Бойків. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 224 с.

1 прм.

Анотація: У посібнику розглядаються питання доклінічної підготовки студентів стоматологічного факультету з дитячої терапевтичної стоматології. Зокрема приділено увагу топографо-анатомічним особливостям тимчасових зубів із різними стадіями розвитку, представлено характеристику сучасних пломбувальних матеріалів, викладено основи ендодонтичних втручань. Чільне місце у фантомному курсі посідає вивчення стоматологічного інструментарію, організації та обладнання стоматологічного кабінету.

Навчальний посібник призначено для студентів стоматологічних факультетів закладів вищої освіти IV рівня акредитації.

616.31

Г 97

Гутор, Н. С.

Алгоритми виконання практичних навичок з хірургічної стоматології [Текст] : посібник / Н. С. Гутор ; Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. – 3-е вид., доп. – Тернопіль : ТНМУ “Укрмедкнига”, 2020. – 172 с.

20 прм.

Анотація: Матеріали, викладені в книзі, відповідають програмі навчальної дисципліни «Хірургічна стоматологія» для студентів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації. На основі спостережень викладання даної дисципліни автор – викладач кафедри хірургічної стоматології Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України – розробила посібник, яким можуть користуватися студенти 3-5 курсів для виконання практичних навичок з хірургічної стоматології, складення ОСКІ, проведення самостійної роботи, а також лікарі-інтерни та хірурги-стоматологи. У ньому представлені власні ілюстрації, які допоможуть студентам досконало засвоїти наведений матеріал. Автор має надію на те, що пропоноване доповнене перевидання допоможе студентам досконало оволодіти практичними навичками, які знадобляться в практичній роботі за спеціальністю «Стоматологія».

616.4-089

А 81

Аристархов, В. Г.

О преимуществе органосберегающих операций на щитовидной железе в отдаленном периоде при узловом зобе [Текст] / В. Г. Аристархов, Н. В. Данилов, М. И. Шилова ; ред. В. Г. Аристархов. – Харьков : Водный спектр Джи-Эм-Пи, 2019. – 224 с.

9 прм.

Анотація: У цій публікації відображені дослідження, проведені в клініці хірургічних хвороб РязДМУ, що розташовується на базі «МКЛ № 11». Дослідження присвячені вивченню віддалених результатів органозберігаючих хірургічних втручань при вузловій патології щитовидної залози. Книга буде цікава хірургам, ендокринологам, онкологам, лікарям, які займаються захворюваннями щитовидної залози, а також ординаторам і студентам старших курсів.

616.5

Г 16

Галникіна, С. О.

Хвороби шкіри. Хвороби, що передаються статевим шляхом [Текст] : підручник / С. О. Галникіна ; Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського . – 2-е вид., перероб. та доп. – Тернопіль : ТНМУ “Укрмедкнига”, 2020. – 424 с.

300 прм.

Анотація: У другому виданні підручника висвітлено нову інформацію, напрацьовану з часу першого видання – 2001 року. Крім класичних знань з дерматовенерології описані новітні методи, які увійшли в практику нещодавно, – дерматоскопія, трихоскопія, панч-біопсія тощо. Наведено сучасну класифікацію дерматологічних і венерологічних захворювань та принципи їх лікування згідно з протоколами, затвердженими МОЗ України, та міжнародними протоколами.

Включено розділи з галузей дерматології, які отримали значний розвиток останніми роками – трихологія, косметологія тощо.

Значний обсяг матеріалу систематизовано у схемах і таблицях, що суттєво поліпшує його сприйняття.

Підручник призначений для лікарів-інтернів та студентів, які навчаються за фахом «Дерматовенерологія», лікарів загальної практики – сімейної медицини та інших спеціалістів.

616.8

С 34

Сиделковский, А. Л.

Прикладная неврология [Текст] : руководство / А. Л. Сиделковский, И. А. Дюдина. – Киев : Пабліш Про, 2019. – 540 с. : ил.

1 прм.

Анотація: Сучасне практичне керівництво призначене для неврологів, лікарів загальної практики – сімейних лікарів, терапевтів, реабілітологів, нейрохірургів та інших фахівців, які цікавляться проблемами неврології. Книга має академічний виклад і буде корисна також і студентам вищих медичних навчальних закладів. У посібнику широко використовуються передові дизайнерські рішення, таблиці, фотографії, оригінальні малюнки та інфографіка, що значно покращує і полегшує сприйняття викладеного матеріалу. Видання зручне у використанні як настільний посібник для щоденної роботи. У доступній формі викладені найважливіші аспекти етіології, патогенезу, клінічної картини, діагностики основних нозологічних форм неврологічних захворювань і синдромокомплекс, наведені короткі сучасні схеми лікування з урахуванням вимог доказової медицини. Окремі розділи присвячені основам сучасної нейрореабілітації та невідкладних станів в неврології. У додатках фахівець може ознайомитися з часто використовуваними в практичній діяльності діагностичними шкалами, референтними значеннями показників загальноклінічних досліджень, термінологічним словником і оригінальним коротким російсько-англійським медичним розмовником.

616.9

Л 56

Лікування та профілактика COVID-19. Охорона психічного здоров’я в умовах пандемії [Текст] : навчальний посібник / О. Є. Абатуров [та ін.] ; ред.: О. Є. Абатуров, С. О. Крамарьов, Л. М. Юр’єва. – Львів : Видавець Марченко Т. В., 2020. – 252 с.

15 прм.

Анотація: В сучасному світі, за умов доступності транс океанічних  подорожей великими масами людей, поява нового коронавірусу COVID-19 повстала глобальною проблемою для всього людства. Всепланетарне розповсюдження збудника, недостатність достовірних даних про розповсюдження та перебіг захворювання, поодинокі експериментальні дослідження в намаганні створити специфічні ліки та вакцину недодають оптимізму в швидкому вирішенні проблеми захворюваності на COVID-19.

В умовах пандемії COVID-19 повстала необхідність перебудовувати механізм надання медичної допомоги населенню. Задля полегшення розуміння лікарями і студентами-медиками  проблеми COVID-19 та створення їм підґрунтя для організації якісного безпечного надання медичної допомоги, співробітники кафедри дитячих інфекційних хвороб Одеського національного медичного університету, спільно з науковцями зі всієї України,  написали та видали навчальний посібник «Лікування та профілактика COVID-19. Охорона психічного здоров’я в умовах пандемії». В якому висвітлили найсучасніші погляди на етіологію, патогенез, лікування та питання охорони психічного здоров’я в умовах пандемії. Кожен із розділів посібника детально висвітлює актуальні сучасні данні стосовно COVID-19. Так, Буйко Олена Олександрівна на основі світових даних та власного досвіду, описала клінічні прояви COVID-19 та діагностичні критерії. Професор Харченко Юрій Петрович, акцентував увагу на детальному розгляді профілактичних заходів у боротьбі із розповсюдженням COVID-19 та на можливих ускладненнях хвороби.Поряд із тим, в написанні посібника приймали участь вчені зі всієї України. Заслужений діяч науки і техніки України, професор Абатуров Олександр Євгенович (Дніпропетровська медична академія) зупинив свою увагу на патогенезі COVID-19. Головний дитячий інфекціоніст України, професор Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця Крамарьов Сергій Олександрович розлого зупинився на етіології та ефективних лікувальних заходах щодо COVID-19. Не менш вагомий вклад в написання внесли професори Юр’єва Л.М., Крючко Т.О., Кожина Г.М., Курило В.О., Чугунов В.В та інші. Цей міждисциплінарний навчальний посібник є першим в Україні за, який висвітлює сучасну актуальну інформацію щодо COVID-19.Він рекомендується для студентів закладів вищої освіти України, педіатрів, інфекціоністів, сімейних лікарів, психіатрів, медичних психологів та психотерапевтів.

617

З-14

Загальна хірургія [Текст] : підручник для студ. вищих навч. закладів / В. П. Андрющенко [та ін.] ; ред. Я. С. Березницький [та ін.]. – 2-е вид. – Вінниця : ПП “Нова книга”, 2020. – 344 с. : іл.

100 прм.

Анотація: Зміст підручника відповідає затвердженій МОЗ України програмі підготовки лікаря загальної практики з питань вивчення та засвоєння основних розділів загальної хірургії. Поряд з питаннями організації хірургічної допомоги, обстеження та нагляду за хірургічним хворим, у підручнику наведено основні термінологічні, діагностичні та лікувальні принципи надання медичної допомоги хворим з проявами основних, соціально значущих хірургічних захворювань. Матеріал у підручнику структурований, із чіткім виділенням основних розділів теми, і викладений відповідно до професійно орієнтованих завдань, затверджених галузевих стандартів. Кожний розділ теми представлений в алгоритмізованому вигляді, що, на думку авторів, повинно сприяти кращому засвоєнню матеріалу студентами при використанні кредитно-модульної системи навчання. Підручник розрахований на студентів 3 курсів вищих навчальних закладів медичного профілю III–IV рівнів акредитації.

617

Х 50

Хірургія [Текст] : в 2-х т. : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів / С. О. Бойко [та ін.] ; ред.: П. Г. Кондратенко, В. І. Русин. – Вінниця : Нова Книга, 2019 – .

Т. 1. – 2019. – 704 с. : іл. 6 прм.

Т. 2. – 2019. – 704 с. : іл.

6 прм.

Анотація: У підручнику представлено дані про найпоширеніші хірургічні захворювання. Однак першочергову увагу приділено діагностиці та диференціальній діагностиці гострої хірургічної патології. Особливістю даного підручника є його побудова за синдромним принципом, що значно більшою мірою відповідає реальній діяльності практичного лікаря. У книзі викладено показання до застосування сучасних методів лабораторної та інструментальної діагностики, а також сучасні тактичні підходи до лікування різних хірургічних захворювань. У керівництві висвітлено питання вибору способу та обсягу хірургічного втручання, а також деякі аспекти техніки виконання найчастіше виконуваних операцій. Особливу увагу приділено принципам інтенсивної терапії у невідкладній хірургії. Кращому сприйняттю тексту сприяють численні ілюстрації, а також різні схеми та алгоритми. Зміст підручника відповідає Галузевому стандарту вищої освіти підготовки на другому (магістерському) рівні у галузі знань 22 “Охорона здоров’я” за спеціальністю 222 “Медицина”. Підручник розрахований на студентів 4, 5, 6 курсів вищих медичних навчальних закладів III–IV рівня акредитації.

159.9

L43

Lazurenko, O. O.

General and medical psychology [Text] = Загальна і медична психологія : textbook / O. O. Lazurenko, O. Yu. Tabachnikov. – 2nd ed. suppl. – Kyiv : Book-plus, 2020. – 232 р.

300 прм.

Summary: The main principles of normative courses in General Psychology and Medical Psychology are presented in this book. General and Medical Psychology problems are studied at this training and methodical manual. A series of special task at the end of each part provides active and conscious learning of educational information. The textbook “General and Medical Psychology” is for the students of the higher medical educational establishments, where these courses are taught. Educational objectives: development of professional psychological competence of future doctor.

54

H80

Horbaczewski, Jan.

Chemie lekarska [Text] / J. Horbaczewski. – Praha : Univerzita Karlova Nakladatelstvi Karolinum, 2019.

Pt. I : Chemie anorganicka. – 2019. – 324 s.

1 прм.

Pt. II : Chemia organicka. – 2019. – 332 s.

1 прм.

Pt. III/1 : Chemie fyziologická. – 2019. – 344 s.

1 прм.

Pt. III/2 : Chemie fyziologicka. – 2019. – 710 s.

1 прм.

Opis:  Kniha je reedicí čtyřsvazkové učebnice lékařské chemie Jana Horbaczewského (1854–1942), která původně vyšla v nakladatelství Grosman a Svoboda mezi lety 1904–1908. Přináší bravurní výběr tehdy aktuálních chemických vědomostí a i dnes – po více jak sto letech – zůstává inspirativní svojí skladbou i pojetím výkladu, které se staly do značné míry určující i pro další české učebnice oboru od první poloviny 20.

811.111

S67

Słomski, Przemysław.

Podręczny słownik medyczny angielsko-polski i polsko-angielski [Tekst] / P. Słomski, P. Słomski. – Wydanie II, dodruk. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009. – 1083 s. 1 прм.

Opis: Podręczny słownik medyczny angielsko polski i polsko angielski “Podręczny słownik medyczny” jest oparty na poprzednim, dużym słowniku, który doczekał się dwóch wydań. Zawarto w nim około 100 000 haseł. Słownik jest niezbędną pomocą dla wszystkich, którzy mają do czynienia z terminologią angielską w zakresie medycyny i nauk pokrewnych.

811.111

N90

Nowy Słownik angielsko-polski polsko-angielski [Tekst] / red. nauk.: J. Linde-Usiekniewicz, P. G. Smith. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. – 520 s.

1 прм.

Opis:  Wyjątkowo praktyczny słownik nowej generacji przygotowany we współpracy z Oxford University Press. Zawiera 400 000 znaczeń, typowych połączeń wyrazowych, fraz i idiomów!

Słownik został opracowany dla tych, którzy chcą jak najszybciej znaleźć szukane znaczenie słowa lub wyrażenia. Zawiera słownictwo aktualne i często używane w obu językach. Pozwala zrozumieć współczesne teksty angielskie. Użytkownik znajdzie w nim trafne i jednoznaczne tłumaczenia wyrazów, idiomów i typowych konstrukcji gramatycznych. Mogą z niego korzystać zarówno dorośli uczący się angielskiego, jak i młodzież.

61(084)

F36

Felten, D. L.

Atlas neuroanatomii i neurofizjologii Nettera [Tekst] / D. L. Felten, R. Jozefowicz ; red. wydania pierwszego polskiego A. Szczudlik. – Wrocław : Elsevier Urban & Partner, 2003. – 304 s. : il.  1 прм.

Opis:  Wydanie Atlasu neuroanatomii i neurofizjologii łączy niezwykle precyzyjne dydaktyczne ilustracje dr. Franka Nettera ze zwięzłymi opisami i odniesieniami klinicznymi, zapewniając pożądany efekt – wysoce wizualny, kliniczny przewodnik po najważniejszych zagadnieniach z zakresu anatomii i fizjologii układu nerwowego.

W aktualnym wydaniu Atlasu:

 • prawie 50 nowych rycin, dotyczących m.in. zagadnień molekularnych układu nerwowego, transportu aksonalnego, czynników wzrostowych, troficznych i transkrypcyjnych oraz biologii nerwowych komórek macierzystych
 • histologiczne przekroje rdzenia kręgowego i pnia mózgu
 • przekroje pnia mózgu obrazujące główne zespoły naczyniowe rdzenia przedłużonego, mostu i śródmózgowia
 • nowe mikrofotografie
 • komentarze kliniczne nawiązujące do zmian anatomicznych i fizjologicznych
 • materiał filmowy on-line Publikacja, w myśl stwierdzenia, że „jeden obraz może mieć wartość tysiąca słów”, będzie przydatna zarówno studentom podczas nauki i zdobywania umiejętności klinicznych – zbierania wywiadu lekarskiego i badania przedmiotowego, jak i lekarzom w opiece nad pacjentami z objawami neurologicznymi.

61(084)

N47

Netter, F. H.

Atlas anatomii człowieka [Текст] / F. H. Netter ; tłumaczenie i redakcja wydania drugiego polskiego K. S. Jędrzejewski ; tłumaczenie i redakcja wydania drugiego polskiego W. Woźniak. – wydania drugi. – Wrocław : Elsevier Urban & Partner, 2009. – [614] s. : il. kolor.

Opis: Na ponad 540 kolorowych ilustracjach została przedstawiona cała anatomia człowieka w bardzo przystępny i zrozumiały sposób. W drugim polskim wydaniu skorygowano 45 rycin, 290 ponownie oznaczono oraz dodano 17 nowych tablic. Atlas został także uzupełniony o nowe radiogramy, zdjęcia tomografii komputerowej, angiogramy oraz zdjęcia rezonansu magnetycznego. Zdjęcia te odzwierciedlają znaczenie obrazowania diagnostycznego w anatomii klinicznej i medycynie. Atlas anatomii człowieka Nettera jest pierwszym w Polsce atlasem z bezpłatnym dostępem on-line. Na stronie www.netteranatomy.com można znaleźć: ponad 50 ilustracji anatomicznych, interaktywne moduły sekcji zwłok udostępnione przez Uniwersity of North Carolina, zdjęcia rentgenowskie, zdjęcia z tomografii komputerowej, obrazy z rezonansu magnetycznego oraz angiogramy z przyciskami włącz/wyłącz do samodzielnego testowania. Zostały na niej także umieszczone filmy w formacie QuickTime z obrazami nakładanymi, poprzecznymi i przekrojowymi z projektu VHP(Visible Human Project). Dzięki interaktywnym programom, można powtarzać materiał, sprawdzić swoją wiedzę w testach oraz zapoznać się z przypadkami klinicznymi. Książka przeznaczona jest dla studentów medycyny, studentów fizjoterapii, studentów akademii wychowania fizycznego, pielęgniarek oraz dla lekarzy wszystkich specjalizacji. Możliwy odbiór własny w Olsztynie po uprzednim kontakcie mailowym lub telefonicznym.

61(084)

S70

Sobotta Histologia [Tekst] : kolorowy atlas cytologii i histologii człowieka / redaktor M. Zabel. – Wydanie III polskie. – Wrocław : Urban & Partner, 1998. – 255 s : 528 il. : 15 tabel.

1 прм.

Opis: Histologia Sobotta Flashcards to kolorowe ilustracje struktur histologicznych połączone ze szczegółowym opisem i zwięzłym omówieniem tych struktur oraz ich korelacji klinicznych i funkcjonalnych.

To doskonała pomoc naukowa i uzupełnienie atlasów histologicznych.

Dzięki flashcards:

– zapamiętasz więcej, ucząc się mniej;

– możesz się uczyć w dowolnym miejscu;

– stwierdzisz, że histologia jest możliwa do opanowania;

– możesz przepytać sam siebie, bez pomocy innych.

61(084)

S70

Sobotta atlas anatomii czlowieka [Tekst] / redaktor: R. Putz, R. Pabsta. – Wrocław : Elsevier Urban & Partner, 2006.

Т. 1 : Glowa, szyja, konczyna gorna. – 2006. – 430 s. : 727 barwne tablice zawierające 1070 rycin. 1 прм.

Т. 2 : Tułow, narządy wewnętrzne, kończyna dolna. – 2006. – 399 s. : 704 barwne tablice zawierające 914 rycin. 1 прм.

Opis: Atlas składa się z trzech tomów oraz oddzielnego zeszytu z tabelami stawów, mięśni i nerwów. Jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, fizjoterapii, ratownictwa medycznego, a także pielęgniarstwa i położnictwa. Umożliwia szybkie i rzeczowe przyswojenie wiedzy do egzaminów, kolokwiów i zaliczeń. w atlasie wiedzę anatomiczną powiązano z wybranymi zagadnieniami klinicznymi mającymi duże znaczenie w późniejszej praktyce lekarskiej. Wskazane jest zatem, by towarzyszył lekarzom wszystkich specjalności, rehabilitantom, fizjoterapeutom, pielęgniarkom i położnym oraz kosmetologom. Tom 1 Ogólne pojęcia anatomiczne. Narządy ruchu. Tom 2 Narządy wewnętrzne klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy. Tom 3 Głowa, szyja i układ nerwowy

61(084)

Y56

Yokochi, C.

Fotograficzny atlas anatomii człowieka [Текст] / C. Yokochi, J. W. Rohen. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2006. – 147 s. : il.  1 прм.

Opis: Zaletą atlasu jest to, że zawiera on krótkie wprowadzenie do anatomii, obejmujące ogólny opis całego ciała i poszczególnych jego układów oraz liczne starannie i trafnie dobrane fotografie obrazujące wzajemne relacje poszczególnych struktur anatomicznych, widoczne zarówno na preparatach utrwalonych, jak i świeżych – w różnych projekcjach.

612.8

V11

Vadzyuk, S.

General physiology of exitable tissues. Neural and homoral regulation of organism functions [Текст] : textbook = Загальна фізіологія збудливих тканин. Нейрогуморальна регуляція функцій організму : посібник / S. Vadzyuk, S. Nakonechna ; Ternopil I. Horbachevsky State Medical University. – Ternopil : TSMU Ukrmedknyha, 2020. – 224 p. : il.  200 прм.

Summary: The manual discusses the materials that are related to all the traditional themes of the section “General physiology of exitable tissues. Neural and humoral regulation of organism functions” of the discipline “Physiology’1. It is necessary for students to achieve the key objectives of the academic discipline, understanding the functioning of the body as a whole unit, that they are always interested in function and integration – how things work together at various levels of organization (molecules, cells and organs) and, most importandy, in the entire organism. The text is divided into 15 chapters, which correspond to the content of standard programs for the discipline “Physiology” for first- and second-year students enrolled in the specialities 222 “Medicine”, 221 “Dentistry”, 226 “Pharmacy”.

615

P56

Pharmacology [Text] : textbook for English-speaking students of higher medical educational institutions / V. M. Bobyrov [et al.]. – 5th ed., updated. – Vinnytsya : Nova Knyha, 2020. – 560 p. : il.

450 прм.

Анотація: Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації складено згідно з програмою з фармакології та адресовано студентам з англомовною формою навчання. У підручнику викладено основні розділи фармакології, наведено характеристику лікарських засобів з урахуванням сучасних поглядів на їх механізми дії та застосування.

616.1/4

K79

Kovalyova O. M.

Propedeutics of internal medicine [Текст] : textbook / O. M. Kovalyova, T. V. Ashcheulova. – 5th ed. – Vinnytsya : Nova Knyha, 2020 – .

Pt. 1 : Diagnostics = Пропедевтика внутрішньої медицини. – 2020. – 264 р. 350 прм.

Анотація: Підручник присвячено методам діагностики патології внутрішніх органів. Основна мета даного підручника надати опис практичних навичок, що необхідні при опитуванні хворого, виконання фізикального обстеження: огляду, пальпації, перкусії та аускультації. Надано семіологічне значення симптомів. Описано також лабораторні та інструментальні методи дослідження. Підручник призначено для студентів вищих навчальних закладів, лікарів-інтернів та лікарів загальної практики.


616.1/4

K79

Kovalyova O. M.

Propedeutics of internal medicine [Текст] : textbook / O. M. Kovalyova, T. V. Ashcheulova, O. O. Nizhegorodtseva. – 5th ed. – Vinnytsya : Nova Knyha, 2020 – .

Pt. 2 : Syndromes and diseases = Пропедевтика внутрішньої медицини. – 2020. – 264 p. 350 прм.

Анотація: Підручник присвячено синдромам та захворюванням органів дихальної, серцево-судинної системи, системи органів травлення, нирок та сечовивідної системит, а також, системи крові та ендокринної системи. Підручник призначено для студентів вищих медичних навчальних закладів, лікарів-інтернів та лікарів загальної практики.

616.1/4

І-69

Internal medicine. Rapid review for examp preparation (endocrinology, gastroenterology, pulmonology, haematology). Study guide for 4th year students [Text] = Внутрішня медицина. Стислий огляд для підготовки до іспиту (ендокринологія, гастроентерологія, пульмонологія, гематологія). Посібник для студентів 4 курсу : textbook / ed. S. Smiyan. – Ternopil : TNMU “Ukrmedknyha”, 2020. – 178 p. 300 прм.

Summary: This Internal Medicine Rapid Review for Exam Preparation, structured according to the fourth-year syllabus, is aimed towards medical students as a study tool for preparing for internal medicine exams. It may also serve as an overview text for anyone studying internal medicine. The format of the book allows readers to select specific exam questions or entire topics / subspecialties for review. The book is written to accompany our study guides Principles of Internal Medicine.

616.1/4

I-69

Internal medicine. Rapid review for examp preparation (cardiology, rheumatology, nephrology). Study guide for 5th year students [Text] = Внутрішня медицина. Стислий огляд для підготовки до іспиту (кардіологія, ревматологія, нефрологія) : textbook / S. Smiyan [et al.] ; ed. S. Smiyan ; I. Horbachevsky Ternopil National Medical University. – Ternopil : TNMU “Ukrmedknyha”, 2020. – 136 р. 300 прм.

Summary: This Internal Medicine Rapid Review for Exam Preparation, structured according to the fifth- year syllabus, is aimed towards medical students as a study tool for preparing for internal medicine exams. It may also serve as an overview text for anyone studying internal medicine. The format of the book allows readers to select specific exam questions or entire topics / subspecialties for review. The book is written to accompany our study guides Principles of Internal Medicine.

616-053.31

I-57

Infant and Young Child Nutrition (0-23 mounts) : recommendations [Text] = Харчування дітей перших років життя (0-23 місяців) : клінічна настанова / O. V. Katilov [et al.]. – Vinnytsya : Nova Knyha, 2019. – 64 р.  200 прм. 

Анотація: Харчування дітей грудного і молодшого віку (0–23 місяців) (рекомендації) керівництво підготовлено з урахуванням останніх рекомендацій Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я та Міністерства охорони здоров’я України із харчування для дітей грудного і молодшого віку. Використовувалися клінічні протоколи, консенсуси, гайдлайни провідних держав світу (США, Швейцарії, Франції, Нідерландів, Великої Британії, Австралії та ін.). Для лікарів-інтернів та практикуючих лікарів-педіатрів, сімейних лікарів, лікарів-курсантів факультетів післядипломної освіти, студентів старших курсів вищих медичних закладів.

617

G36

General surgery [Text] = Загальна хірургія : textbook for students of the higher medical education of the Ministry of Health of Ukraine / V. P. Andriushchenko [et al.] ; ed. Ya. S. Bereznytskyy [et al.]. – 2nd ed. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2020. – 328 р. : il.  450 прм.

Анотація: Зміст підручника відповідає затвердженій МОЗ України програмі підготовки лікаря загальної практики з питань вивчення та засвоєння основних розділів загальної хірургії. Поряд з питаннями організації хірургічної допомоги, обстеження та нагляду за хірургічним хворим, у підручнику наведено основні термінологічні, діагностичні та лікувальні принципи надання медичної допомоги хворим з проявами основних, соціально значущих хірургічних захворювань. Матеріал у підручнику структурований, із чіткім виділенням основних розділів теми, і викладений відповідно до професійно-орієнтованих завдань, затверджених галузевих стандартів. Кожний розділ теми представлений в алгоритмізованому вигляді, що, на думку авторів, повинно сприяти кращому засвоєнню матеріалу студентами при використанні кредитно-модульної системи навчання. Підручник розрахований на студентів 3 курсів вищих навчальних закладів медичного профілю III–IV рівнів акредитації.

612
Ф 51
Фізіологія. Короткий курс [Текст] : навчальний посібник для медичних і фармацевтичних ВНЗ / В. М. Мороз [та ін.] ; ред.: В. М. Мороз, М. В. Йолтухівський. – 2-е вид., доп. і перероб. – Вінниця : ПП “Нова книга”, 2019. – 392 с. : іл.
30 прм.
Анотація: У посібнику згідно з програмою для медичних і фармацевтичних ВНЗ представлено матеріали з основних розділів фізіології. Детальний предметний покажчик та система виносок у вигляді тестів полегшують засвоєння предмета, дозволяють користуватися посібником як довідником, тлумачним словником тощо. У посібнику використано завдання, що входять до відкритої частини банку тестових завдань ліцензійних іспитів. Матеріал наданий Центром тестування при МОЗ України. Посібник розрахований на викладачів, лікарів, аспірантів і студентів ВНЗ медико-біологічного профілю.


616-08

Ф 51

Фізична реабілітація та спортивна медицина [Текст] : підручник для студентів і лікарів. Т. 1. / В. М. Сокрут [та ін.]. ; ред. В. М. Сокрут ; Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. – Краматорськ : Каштан, 2019. – 480 с. : 32 іл.

50 прм.

Summary: «Фізична, реабілітаційна та спортивна медицина» розглядається як інтегральна медична наука оптимізації порушених параметрів гомеокінезу і механізмів адаптації у хворих із різною патологією. Квартет гомеокінезу формують нервова, ендокринна, імунна та метаболічна системи. На органному рівні, в оцінці гомеокінезу, важливим є стан мікроциркуляції, щільність і сенситивність рецепторів, активність паренхіматозних структур, на внутрішньоклітинному рівні важливий вміст мікроелементів і месенджерів. Вводиться поняття «вегетативний паспорт» хворого, який визначається клініко-лабораторними методами (вивчення чутливості рецепторів тромбоцитів до ацетилхоліну і норадреналіну, проведення тестів). Розроблена вегетогомеокінетична теорія патології. У ваготоніків-стаєрів основним медіатором є ацетилхолін і домінують трофотропні процеси та виникають проблеми з К-Na-насосом. Хворі ваготоніки схильні до серотоніндефіцитних тривожно-депресивних станів, алергії, внутрішньоклітинного алкалозу, мікозів, переважання анаболічних гормонів, венозного застою. У симпатотоніків-спринтєрів основним медіатором виступає норадреналін, домінують ерготропні процеси, у них формуються серотонін залежні маніакально-паніко-фобічні реакції, виявляється переважання катаболічних гормонів, імунодефіцит, ацидоз, високий внутрішньоклітинний кальцій, вірусно-бактеріальна інфекція, ішемічні ушкодження. Стратегічна мета медицини – активне довголіття. Запропоновано медичні реабілітаційні програми «Довголіття». Розроблена структура реабілітаційного діагнозу, основні положення і принципи адаптаційної гомеокінетичної фізіо-, кінези-, фармако- і психотерапії, лікувального харчування, курортології, які є складовою реабілітаційної програми.Видання рекомендоване як підручник для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації, лікарів-інтернів та лікарів, що проходять курси підвищення кваліфікації з предметів із спеціальностей «Фізична терапія й ерготерапія», «Фізична та реабілітаційна медицина», «Спортивна медицина».


616-091

К 90

Кумар, Віней.

Основи патології за Роббінсом [Текст] : у 2-х т. / В. Кумар, А. К. Аббас, Дж. К. Астер ; наук. ред. пер. І. В. Сорокіна. – переклад з 10-го англ. вид. – Київ : ВСВ “Медицина”, 2019 – 2020.

Т. 2. – 2020. – 532 с. : іл.

15 прм.

Анотація:  Книга «Основи патології за Роббінсом» належить до перевіреної часом англомовної серії медичних видань Роббінса і Котрана. В її підготовці брала участь професійна команда редакторів, що гарантує глибоке розуміння найважливіших понять патології. З використанням численних ілюстрацій наведено стислий огляд основних принципів патології людини, що ідеально відповідає сучасним потребам студентів. Десяте видання повністю перероблено, основну увагу приділено патогенезу і клінічній картині захворювань. Клінічні теми розширено й оновлено. До ілюстративного матеріалу додано нові малюнки та схеми для унаочнення основних патологічних процесів. Завдяки сучасним програмам матеріал проілюстровано якісними мікрофотографіями, зображеннями макропрепаратів і рентгенівськими знімками. Для зручності основну інформацію оформлено у вигляді окремих блоків.


616.1/4

П 26

Первинна медична допомога [Текст] : посібник / ред. Л. С. Бабінець. – Львів : Магнолія 2006, 2019.

Т. 1 : Загальні положення, внутрішні хвороби у загальній лікарській практиці / Л. С. Бабінець [та ін.]. – 2019. – 580 с.

3 прм.

Анотація:  У посібнику викладена найновіша інформація щодо організаційних аспектів надання медичної допомоги у світлі реформи системи охорони здоров’я України на засадах пріоритету первинної медичної допомоги, а також висвітлено актуальність введення у практику ПМД електронної системи Е-НеаІth, Міжнародної класифікації симптомів і проблем ІСРС-2. Посібник є мультидисциплінарним, у ньому зібрана інформація щодо найчастіших синдромів і нозологій внутрішньої медицини, загальної хірургії, отоларингології, урології, неврології, психіатрії, акушерства і гінекології, офтальмології, шкірних хвороб і венерології, травматології, фтизіатрії, педіатрії. Видання буде корисним для лікарів загальної практики – сімейної медицини, дільничних терапевтів, педіатрів, лікарів інших спеціальностей, а також для студентів старших курсів та інтернів.


616.1/4

П 26

Первинна медична допомога [Текст] : посібник / ред. Л. С. Бабінець. – Львів : Магнолія 2006, 2019.

Т. 2. : Поліпрофільні питання у загальній лікарській практиці : посібник / Л. С. Бабінець [та ін.]. – 2019. – 424 с.

3 прм.

Анотація:  У посібнику викладена найновіша інформація щодо організаційних аспектів надання медичної допомоги у світлі реформи системи охорони здоров’я України на засадах пріоритету первинної медичної допомоги, а також висвітлено актуальність введення у практику ПМД електронної системи Е-НеаІіЬ, Міжнародної класифікації симптомів і проблем ІСРС-2. Посібник є мультидисциплінарним, у ньому зібрана інформація щодо найчастіших синдромів і нозологій внутрішньої медицини, загальної хірургії, отоларингології, урологи, неврології, психіатрії, акушерства і гінекології, офтальмології, шкірних хвороб і венерології, травматології, фтизіатрії, педіатрії. Видання буде корисним для лікарів загальної практики – сімейної медицини, дільничних терапевтів, педіатрів, лікарів інших спеціальностей, а також для студентів старших курсів та інтернів.


616.7-053.2

О-75

Основи діагностики, лікування та реабілітації вад розвитку опорно-рухового апарату в дітей [Текст] : навчально-методичний посібник / О. В. Бебешко [та ін.] ; ред.: А. Ф. Левицький, І. М. Бензар ; Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. – Тернопіль : ТДМУ “Укрмедкнига”, 2019. – 220 с.

60 прм.

Анотація: Навчально-методичний посібник містить інформацію щодо сучасних поглядів на етіологію, патогенез, методи діагностики і лікування найбільш поширених вад розвитку опорно-рухового апарату. Видання призначене для студентів медичних навчальних закладів, магістрів, інтернів, клінічних ординаторів, аспірантів, лікарів-неонатологів, педіатрів, дитячих ортопедів та хірургів.


616.8

Т 58

Топічна діагностика патології нервової системи. Алгоритми діагностичного пошуку [Текст] : навчальний посібник / С. І. Шкробот [та ін.]. ; ред. С. І. Шкробот ; ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України”. – Тернопіль : ТДМУ “Укрмедкнига”, 2019. – 156 с. : іл.

100 прм.

Анотація: У посібнику коротко подано інформацію про будову та функції окремих відділів нервової системи, детально висвітлено симптоми ураження на різних рівнях. Грунтовно описано й покроково ілюстровано методику дослідження хворого та основні етапи встановлення топічного діагнозу. Текстовий матеріал чітко структурований та доповнений схемами алгоритмів діагностичного пошуку й тестовими завданнями.


616.9-053.2

П 24

Педіатрія, дитячі інфекції в питаннях і відповідях [Текст] : посібник / О. Р. Боярчук [та ін.]. ; ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України”. – Тернопіль : ТДМУ “Укрмедкнига”, 2019. – 308 с.

350 прм.

Анотація: У посібнику представлено найбільш поширені захворювання дитячого віку з позицій сучасних досягнень вітчизняної та світової педіатричної науки. Чітке і струкіуроване викладення матеріалу включає визначення нозологічних форм, класифікацію, етіопатогенетичні ланки їх розвитку з акцентом на критеріях діагностики та лікування. Значну увагу відведено питанням диференційної діагностики соматичних та інфекційних захворювань у дітей, принципам надання невідкладної допомоги, профілактичним заходам. Видання сприятиме формуванню клінічного мислення у майбутнього фахівця із створенням діагностичного та лікувального алгоритму. Посібник відповідає програмі підготовки студентів V курсу медичного факультету III – IV рівнів акредитації, а також може бути корисним для лікарів-інтернів та практикуючих педіатрів.


811.124

П 14

Паласюк, Г. Б. Латинська мова та основи медичної термінології [Текст] : підручник [для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації та студентів-парамедиків] / Г. Б. Паласюк, Т. В. Саварин ; Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. – Тернопіль : ТДМУ “Укрмедкнига”, 2019. – 412 с.

55 прм.

Анотація: У підручнику викладено матеріал відповідно до вимог «Програми з основ латинської мови з медичною термінологією» (Київ, 2011). Подано основи фонетики, морфології, синтаксису та словотвору латинської мови. Мета підручника – вироблення навичок грамотного використання майбутніми медсестрами латинської анатомічної, гістологічної, клінічної, фармацевтичної, медико-технічної термінології, розуміння назв лікарських препаратів і номенклатурних найменувань, уміння зрозуміти латинську частину рецепта. Розроблено цілісну систему теоретичного матеріалу, усних та письмових вправ, шо сприятиме розвиткові вмінь поєднувати граматичні знання з вивченням і самостійним утворенням термінів, розумінню значення словотворчих елементів. Для організації самостійної позааудиторної роботи студентів у підручнику виділено окремі теми і параграфи. Для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації та студентів-парамедиків.


811.161.2

У 45

Українська мова як іноземна для англомовних студентів-медиків [Текст] : у 2-х кн. : національний (міжкафедральний) підручник для англомовних студентів, лікарів-інтернів, викладачів. Кн. 1. Соціокультурна комунікація / С. М. Луцак [та ін.] ; ред. С. М. Луцак. – Київ : ВСВ “Медицина”, 2019. – 504 с. : Аудіододаток [Електронний ресурс].

3 прм.

 

 


811.161.2

У 45

Українська мова як іноземна для англомовних студентів-медиків [Текст] : у 2-х кн : національний (міжкафедральний) підручник для англомовних студентів, лікарів-інтернів, викладачів, слухачів післядипломної освіти медичних закладів вищої освіти МОЗ України. Кн. 2. Основи професійного мовлення / ред. С. М. Луцак. – Київ : ВСВ “Медицина”, 2019. – 456 с.

3 прм.

Анотація: Національний (міжкафедральний) підручник з електронним аудіододатком укладено у двох книгах згідно зі Стандартизованими вимогами до рівнів володіння українською мовою як іноземною з метою підготовки фахівців за напрямами 222 «Медицина», 221 «Стоматологія», 226 «Фармація», а також відповідно до сучасної концепції викладання української мови як іноземної. Лексичний та граматичний матеріал підручника спрямований на формування комплексу компетентностей, умінь і навичок мовленнєвої взаємодії студента-медика в усній і письмовій формах з огляду на мотиви, цілі та соціальні норми комунікативної поведінки у сферах соціокультурної комунікації (зокрема, на етапі первинної адаптації студента-іноземця в україномовному середовищі). Цьому сприяє використання вправ із електронного аудіододатка. Для студентів, лікарів-інтернів, викладачів, слухачів післядипломної освіти медичних закладів вищої освіти Міністерства охорони здоров’я України.


1

K81

Kravchuk, L. V. Philosophy. Seminar classes [Text] : study guide / L. V. Kravchuk, T. B. Kadobnyi, L. O. Kravchuk ; I. Horbachevsky Ternopil National Medical University. – Ternopil : TSMU “Ukrmedknyha”, 2020. – 136 р.

250 прм.

Summary: The study guide was developed in accordance with Philosophy course syllabus of medical universities.

In form and structure it combines the elements of teaching aids and presentations that offer broader opportunities for its use in preparing for lectures, seminars, studying of syllabus material and independent work of students. The study guide is issued for the students of all university medical specialties.


57

B57

Bihunyak, T. V. Medical biology [Text] = Медична біологія : textbook / T. V. Bihunyak ; Ternopil State Medical University by I. Ya. Horbachevsky. – 2nd ed., unchanged. – Ternopil : TSMU “Ukrmedknyha”, 2020. – 214 р.

200 прм.

Summary: This textbook is written according to program for foreing first-year students of higher medical educational establishment on Medical Biology. The indicated program conrains with a main circle of problems which one compound nature of cytology, genetics and medical parasitology and its are required to the future doctors in their activity.

 


61(084)

B22

Bandrivsky, Yu. L. Atlas of oral neoplasms [Text] = Атлас новоутворень щелепно-лицевої ділянки : textbook / Yu. L. Bandrivsky, O. O. Bandrivska, O. V. Avdeev ; I. Horbachevsky Ternopil state medical university. – Ternopil : TNMU “Ukrmedknyha”, 2019. – 47 р. : il.

30 прм.

Summary: The textbook corresponds to the content of the curriculum on «Surgical Dentistry» and «Pediatric Surgical Den- stry» and is aimed for students dentists, interns and doctors of dentistry for better further orientation and successful iagnostics and differential diagnosis of neoplasms of the maxillofacial area. The textbook for students of dental departments of higher medical education institutions of IV levels of :creditation and doctors interns – dentists.


61(084)

L96

Luellman, H. Color Atlas of Pharmacology [Text] / H. Luellman, K. Mohr. – 5th ed. – Stuttgart ; New York ; Delhi : Thieme, 2018. – 444 р. : 174 сolor plates.

2 прм.

Summary: The Fifth Edition of Luellmann’s Color Atlas of Pharmacology has been extensively revised to include all recent advances and new drugs, and the illustrations have been optimized and updated. Each two-page spread presents concise text on the left complemented by detailed full-color illustrations on the right to help users quickly digest important facts and concepts. Color-coded sections provide readers with a helpful framework with which to approach the latest developments in pharmacology. Part 1, General Pharmacology, explains basic aspects, such as drug absorption, distribution, and elimination, along with the molecular mechanisms of drug actions Part 2, Systems Pharmacology, presents the different groups of drugs, emphasizing their functional and therapeutic aspects Part 3, Therapy of Selected Diseases, provides all the relevant information regarding the pharmacological treatment of a large number of conditions

Key features:

 • User-friendly format ideal for study and review, self-assessment, and quick reference
 • Completely revised and updated, with 174 color plates
 • New glossary of important and interesting pharmacological terms
 • Updated detailed drug indexes containing current information on drugs listed by both generic and brand names

The Fifth Edition of Color Atlas of Pharmacology is an essential study guide and reference for every student, nurse, and practicing physician needing to keep up to date with recent advances in the field.


61:53

P59

Physical basis of medical devices [Text] = Фізичні основи медичного обладнання : textbook / V. D. Didukh [et al.] ; I. Horbachevsky Ternopil National Medical University. – 2nd ed., revised. – Ternopil : TSMU “Ukrmedknyha”, 2020. – 276 р.

370 прм.

Summary: The textbook discussed the physical basis of functioning of medical diagnostic and therapeutic equipment. Tutorial includes a large number of pictures which promoted better assimilation of the principles of operation of medical equipment. The structure and content of the textbook are adapted to the experimental curriculum titled “Medical physics of diagnostic and medical equipment”, which was initiated in 2013-2014 academic year at SHEI “I. Horbachevsky Temopil State Medical University by of MPH of Ukraine”. The book is intended primarily for the students of I. Horbachevsky Tsmopil National Medical University by of MPH of Ukraine, but can be useful for other students studying at higher educational institutions of III—IV accreditation levels, as well as for teachers, researchers, and for anyone interested in the physical basis for the functioning of modem medical diagnostic and therapeutic equipment.


611

H22

Handbook of Human Anatomy [Text] = Посібник з анатомії людини : [textbook for students and teachers of higher medical educational institutions of III-IV accreditation level] / B. Ya. Reminetskyy [et al.] ; I. Horbachevsky Ternopil State Medical University. – Ternopil : TSMU “Ukrmedknyha”, 2020. – 224 р.

500 прм.

Summary: The manual covers 30 the most relevant to the tropics infectious diseases related to viroses, rickettsioses, protozoiases and helminthiases. The current data on their etiology, epidemiology, pathogenesis, pathological anatomy, clinical manifestations, complications, diagnosis, treatment and prevention are given. The learning of text information is facilitated by photos, charts and tables. It is assigned for English speaking students of medical educational institutions of the lll-IV levels of accreditation.


611

P34

Pawlina, Wojciech. Histology [Text] : a Text and Atlas : with Correlated Cell and Molecular Biology/ International edition / W. Pawlina, M. H. Ross. – 8th ed. – Philadelphia : Wolters Kluwer, 2020. – 1045 р. : il.

2 прм.

Summary: Combining a reader-friendly textbook and a rich, full-color atlas, this bestselling resource equips medical, dental, health professions, and undergraduate biology and cell biology students with a comprehensive grasp of the clinical and functional correlates of histology and a vivid understanding of the structural and functional details of cells, tissues, and organs. Updated content throughout the text reflects the latest advances in cellular and molecular biology, accompanied by large, high-resolution illustrations and full-color photomicrographs that clarify microanatomy in vibrant detail. Ideal for integrated curriculums as well as standalone histology courses, this proven approach is accompanied by popular pedagogical features that distill complex information and help students save time. “Two-in-one” approach supplements clearly written chapters with dynamic atlas illustrations to enhance understanding at the point of learning. Updated content equips students with the most current, clinically relevant understanding of cellular and molecular biology. 435 high-resolution, full-color digital photomicrographs across more than 100 atlas plates clarify key structures. Updated full-color illustrations and clinical images refine students’ understanding of microanatomy and cell and molecular biology in rich detail. Updated Histology “101” Notebook reviews summarize chapter content in a concise, notebook-style format preferred by students. Color-coded text highlights key terms and clinical information for fast, efficient reference. Boxed “Folders” familiarize students with conditions they may encounter on rotations during clerkship. Tables and bulleted text give quick access to staining techniques and other essential chapter details.


616.31

М 74

Моделювання анатомічної форми зубів [Текст] : підручник для студентів медичних закладів вищої освіти / П. С. Фліс [та ін.]. – Київ : ВСВ “Медицина”, 2019. – 352 с. : 20 с. кольор. вкл.

3 прм.

Анотація: У підручнику висвітлено питання з історії розвитку ортопедичної стоматології, організації робочого місця, охорони праці та техніки безпеки, правила деонтології та міжособистісного спілкування фахівців-стоматологів. Надані відомості про анатомічну і функціональну будову органів ротової порожнини, зубних рядів та аномалії зубо-щелепного апарату. Детально розглянуто особливості будови коронкової частини кожного окремого зуба та його поверхонь. Наведено приклади графічного зображення зубів, навчальних методик відновлення анатомічної форми зубів різними матеріалами (з гіпсу, мила, пластиліну, пластики, кераміки). Представлені сучасні погляди на функціонування жувального апарату різних авторів і виробників, особливості відновлення анатомічної форми зубів під різні ортопедичні конструкції з використанням сучасних матеріалів і зарубіжних технологій.

Підручник відповідає сучасним навчальним планам і програмам та містить додаткові відомості до організації самостійної роботи фахових молодших бакалаврів і студентів медичних закладів вищої освіти.


611

S12

Sadler, T. W.

Langman’s Medical Embryology [Text] / T. W. Sadler. – 14th ed. – Philadelphia ; Baltimore ; New York : Wolters Kluwer, 2019. – 432 р. : il.

2 прм.

Summary: Vibrantly illustrated with full-color diagrams and clinical images, Langman’s Medical Embryology, 14th Edition helps medical, nursing, and health professions students confidently develop a basic understanding of embryology and its clinical relevance. Concise chapter summaries, captivating clinical correlates boxes, clinical problems, and a clear, concise writing style make the subject matter accessible and engaging to students throughout their courses.

 • Updated content reflects the latest clinical findings on the effects of the Zika virus, urogenital system disorders, and more.
 • Clinical Correlates boxes tie clinically relevant content to case-based scenarios students may encounter in practice.
 • More than 400 full-color illustrations, micrographs, and clinical images clarify key aspects of embryonic development.
 • Problems to Solve with accompanying answers help assess student understanding.
 • Chapter summaries and an expanded glossary reinforce understanding of key development stages, terms, and clinical conditions.
 • Illustrated Development Chart provides visually guides students through the stages of embryonic development at a glance.
 • Updated online review questions with answers help students test their understanding and identify areas of weakness.
 • eBook available for purchase. Fast, smart, and convenient, today’s eBooks can transform learning. These interactive, fully searchable tools offer 24/7 access on multiple devices, the ability to highlight and share notes, and more

615

B29

Basic and Clinical Pharmacology [Text] = Загальна та клінічна фармакологія : a lange medical book. International edition / ed. B. G. Katzung. – 14th ed. – New York ; Сhicago ; San Francisko : McGraw Hill Education, 2018. – 1250 р. : il.

2 прм.

Summary: Organized to reflect the syllabi in many pharmacology courses and in integrated curricula, Basic & Clinical Pharmacology, Fourteenth Edition covers the important concepts students need to know about the science of pharmacology and its application to clinical practice. Selection of the subject matter and order of its presentation are based on the authors’ many years’ experience in teaching this material to thousands of medical, pharmacy, dental, podiatry, nursing, and other health science students.

To be as clinically relevant as possible, the book includes sections that specifically address the clinical choice and use of drugs in patients and the monitoring of their effects, and case studies that introduce clinical problems in many chapters. Presented in full color and enhanced by more than three hundred illustrations (many new to this edition), Basic & Clinical Pharmacology features numerous summary tables and diagrams that encapsulate important information.

 • Student-acclaimed summary tables conclude each chapter
 • Everything students need to know about the science of pharmacology and its application to clinical practice
 • Strong emphasis on drug groups and prototypes
 • NEW! 100 new drug tables
 • Includes 330 full-color illustrations, case studies, and chapter-ending summary tables
 • Organized to reflect the syllabi of pharmacology courses
 • Descriptions of important new drugs

616-092

A90

Ataman, O. Crash Course in Pathophysiology. Questions & Answers [Text] = Короткий курс патофізіології. Запитання та відповіді / О. В. Атаман. – Vinnytsya : Nova Knyha, 2018. – 520 p.

60 прм.

Анотація: У посібнику у формі запитань і відповідей викладено основні розділи патологічної фізіології згідно з навчальною програмою для студентів вищих медичних навчальних закладів. Для студентів вищих медичних навчальних закладів. Може бути корисним для лікарів усіх спеціальностей під час підготовки до іспитів на кваліфікаційну категорію.


616-093/-098

M46

Medical Microbiology, Virology and Immunology [Text] = Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія : textbook for English-speaking students of higher medical educational institutions / T. V. Andrianova [et al.] ; ed. V. P. Shyrobokov. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2019. – 744 p. : il.

600 прм.

Анотація: Підручник складено у відповідності з офіційно затвердженими програмами викладання мікробіології, вірусології та імунології на всіх факультетах вищих медичних навчальних закладів. Послідовно розглянуті питання загальної мікробіології (основні методи дослідження мікроорганізмів, морфологія, структура і класифікація бактерій, їх фізіологія, вплив фізичних, хімічних та біологічних факторів на мікроорганізми, генетика мікробів та біотехнологія, протимікробні препарати та поняття про інфекцію) та спеціальної мікробіології (відомості про морфологію, фізіологію, патогенні властивості збудників багатьох інфекційних захворювань, сучасні методи їх діагностики, специфічної профілактики і терапії). Також підручник містить розділи з вірусології, протозоології, мікології та гельмінтології, в яких розглядаються основні біологічні властивості відповідних збудників та захворювання, які вони викликають. Значна частина підручника присвячена розгляду питань імунології (неспецифічна резистентність організму, вчення про антигени, імунна система організму, імунна відповідь, реакції імунітету, алергія та інші види імунних реакцій, імунодіагностика та імунокорекція, імунопрофілактика та імунотерапія). Містить розділи з клінічної та санітарної мікробіології, розглядаються питання екології мікроорганізмів, нормальної мікрофлори тіла людини та впливу мікроорганізмів на плід. Окремі розділи присвячені мікрофлорі ротової порожнини та мікробіологічним дослідженням у фармації. Підручник призначений для студентів медичних ВНЗ і університетів, відповідних кафедр ВНЗ підвищення кваліфікації лікарів, інтернів та мікробіологів усіх спеціальностей.


616-093/-098

M46

Medical Microbiology and Immunology [Text] = Медична мікробіологія та імунологія : підручник для студентів медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів ВМНЗ, які навчаються англійською мовою / M. Tymkiv [et al.]. – Vinnytsya : Nova Knyha, 2019. – 416 р. : il.

60 прм.

Анотація: Підручник складено у відповідності з офіційно затвердженими програмами викладання мікробіології, вірусології та імунології на усіх факультетах вищих медичних навчальних закладів. Послідовно розглянуті питання загальної мікробіології (основні методи дослідження мікроорганізмів, морфологія, структура і класифікація бактерій, їх фізіологія, вплив фізичних, хімічних та біологічних факторів на мікроорганізми, генетика мікробів та біотехнологія, протимікробні препарати та поняття про інфекцію) та спеціальної мікробіології (відомості про морфологію, фізіологію, патогенні властивості збудників багатьох інфекційних захворювань, сучасні методи їх діагностики, специфічної профілактики і терапії). Підручник присвячений для студентів медичних ВНЗ і університетів, відповідних кафедр ВНЗ підвищення кваліфікації лікарів, інтернів та мікробіологів усіх спеціальностей.


616.1/4

H30

Harrison’s Principles of Internal Medicine [Text] : [in 2 vol.] / J. L. Jameson [et al.]. – NewYork : Mc Graw Hill book company, 2018.

Vol. 2 ; Chapt. 231-477. – 20th ed. – 2018. – 1647 p. : il.

2 прм.

Summary: Recognized by healthcare professionals worldwide as the leading authority on applied pathophysiology and clinical medicine, Harrison’s Principles of Internal Medicine gives you the informational foundation you need to provide the best patient care possible. Essential for practice and education, the landmark 20th Edition features:

 • Thoroughly revised content―covering the many new breakthroughs and advances in clinical medicine that have occurred since the last edition of Harrison’s. Chapters on acute and chronic hepatitis, management of diabetes, immune based therapies in cancer, multiple sclerosis, cardiovascular disease, HIV, and many more, deliver the very latest information on disease mechanisms, diagnostic options, and the specific treatment guidance you need to provide optimal patient care.
 • State of the art coverage of disease mechanisms: Harrison’s focuses on pathophysiology with rigor, and with the goal of linking disease mechanisms to treatments. Improved understanding of how diseases develop and progress not only promotes better decision making and higher value care, but also makes for fascinating reading and improved retention. Harrison’ssummarizes important new basic science developments, such as the role of mitochondria in programmed and necrotic cell death, the immune system’s role in cancer development and treatment, the impact of telomere shortening in the aging and disease processes, and the role of the microbiome in health and disease. Understanding the role of inflammation in cardiovascular disease, the precise mechanisms of immune deficiency in HIV/AIDS, prions and misfolded proteins in neurodegenerative diseases, and obesity as a predisposition to diabetes are just a few examples of how this edition provides essential pathophysiology information for health professionals.
 • All new sections covering a wide range of new and emerging areas of vital interest to all healthcare professionals.New sections include: Sex and Gender based Issues in Medicine; Obesity, Diabetes Mellitus, and Metabolic Syndrome; and Consultative Medicine― Plus, a new Part covering cutting edge topics in research and clinical medicine includes great new chapters on the role of Epigenetics in Health and Disease, Behavioral Strategies to Improve Health, Genomics and Infectious Diseases, Emerging Neuro Therapeutic Technologies, and Telomere Function in Health and Disease, and Network System Medicine.
 • Important and timely new chapters―such as Promoting Good Health, LGBT Health, Systems of Healthcare, Approach to Medical Consultation, Pharmacogenomics, Antimicrobial Resistance, Worldwide Changes in Patterns of Infectious Diseases, Neuromyelitis Optica, and more―offer the very latest, definitive perspectives on must know topics in medical education and practice. 
 • Updated clinical guidelines, expert opinions, and treatment approaches from renowned editors and authorscontribute to the accuracy and immediacy of the text material and present a clear blueprint for optimizing patien

616.8

N47

Netter’s neurology [Text] / ed. J. Srinivasan [et al.] ; ill. F. H. Netter. – 3th ed. – Philadelphia : Elsevier Inc., 2020. – 748 p. : il.

2 прм.

Summary: Netter’s Neurology, 2nd Edition, by Drs. H. Royden Jones, Jayashri Srinivasan, Gregory J. Allam, and Richard A. Baker, uses visually rich Netter artwork to efficiently provide you with a concise overview of general neurology and its intersection with internal medicine, neurosurgery, ophthalmology, psychiatry, and orthopedics. “It communicates often very difficult areas of neurology quite simply, and builds on basics to advanced understanding. I’ve never seen such well-thought-out and informative illustrations with such detail in another neurology book of this type.” – First Prize Winner, Illustrated Book Category, British Medical Association 2012 Medical Book Competition.

 


 

616.9

T87

Tropic

al infections [Text] = Тропічні інфекції : manual for English-speaking students of V-VI courses of higher medical education institutions / M. A. Andreychyn [et al.] ; ed. M. A. Andreychyn. – Chernivtsi ; Ternopil ; Lviv : Magnolia 2006, 2019. – 220 р. : il.

100 прм.

Summary: The manual covers 30 the most relevant to the tropics infectious diseases related to viroses, rickettsioses, protozoiases and helminthiases. The current data on their etiology, epidemiology, pathogenesis, pathological anatomy, clinical manifestations, complications, diagnosis, treatment and prevention are given. The learning of text information is facilitated by photos, charts and tables.


 

616.9-053.2

M26

Manual of children’s infectious diseases [Text] : навчальний посібник англійською мовою / O. Ye. Fedortsiv [et al.]. – Vinnytsya : Nova Knyha, 2020. – 440 p. : іл.

100 прм.

Анотація: Посібник пропонується для студентів з метою найкращого засвоєння матеріалу з “Дитячих інфекційних хвороб”. Текст посібника відповідає навчальній програмі “Інфекційні хвороби дітей”. Базовий рівень знань та питання для підготовки подаються до кожної теми, щоб полегшити засвоєння нового матеріалу, він наповнений детальними диференційними таблицями, а також клінічними прикладами діагнозів для кожної нозології. У додатках містяться фотографії пацієнтів з різними інфекційними нозологіями, календар профілактичної вакцинації, список лікарських засобів (які застосовуються у дітей) та їх рецепти. Посібник допоможе студентам опанувати навичками обстеження, діагностики, планування лікування та профілактики при інфекційних захворюваннях у дітей. Для посібника створено електронний додаток з тестовим контролем. Посібник призначений для студентів вищих медичних навчальних закладів, лікарів-інтернів та лікарів загальної практики.


811.111

P93

Professional English for Physiatrists [Text] : textbook / T. Horpinich [et al.]. Fachdeutsch für die rehabilitologen : lehrwerk / N. Fedchyshyn ; I. Horbachevsky Ternopil National Medical University. – Ternopil : TSMU “Ukrmedknyha”, 2019. – 120 p.

50 прм.

Summary: The present bilingual textbook is written in accordance with the requirements of the current syllabi in the subject “Foreign Language”, specialty “Physical Therapy and Medical Rehabilitation”. The aim of the textbook is to provide students with essential assistance in learning English as well as German. It will not only be useful for students and professionals, but also for anyone who wants to further develop their existing terminology skills in English or German. The proposed textbook is recommended for students of medical universities, colleges and all interested parties.

 

811.111

E56

English for pharmacists [Text] : textbook / T. Horpinich [et al.]. Deutsch für pharmazeuten : lehrwerk / N. Fedchyshin ; Ternopil National Medical University by I. Ya. Horbachevsky. – Ternopil : TNMU “Ukrmedknyha”, 2020. – 142 р.

100 прм.

Summary: The present bilingual textbook is written in accordance with the requirement of the current syllabi in the subject “Foreign Language”, specialty “Pharmacy” Th aim of the textbook is to provide students with essential assistance in learning En; lish as well as German. It will not only be useful for students and professionals, but also for anyone who wants to further develop their existing terminology skills : English or German. The proposed textbook is recommended for students of medic; universities, colleges and all interested parties.


  811.111

P93

Prokop, I. English for dentists [Text] : textbook / I. Prokop, H. Kitura, O. Kolodnytska ; I. Horbachevsky Ternopil National Medical University. – Ternopil : TSMU “Ukrmedknyha”, 2019. – 256 p.

100 прм.

Summary: English for Dentists meets the requirements of the current syllabi in the subject “English Language”, specialty “Dentistry”. The format used in the textbook is meant to develop the skills of reading and translating original scientific medical literature in dentistry, to improve the knowledge and understanding of core dental terminology as well as to master the spoken skills for professional communication. Each of the 20 units focuses on developing students’ critical-thinking, problem-solving, and analytical skills through a wide variety of activities and renders essential assistance in studying English. The units are provided with English-Ukrainian dictionary, short grammar guidance, tables with the main term elements and their meanings, etc. Authentic language teaching materials are used in the textbook.


811.124

D38

Demchenko, O. The Latin Language and the Fundamental of Medical Terminology [Text] : manual for the students of higher educational establishments / O. Demchenko, M. Zakaliuzhnyi ; Ternopil State Medical University by I. Ya. Horbachevsky. – 2nd ed., unchanged. – Ternopil : TSMU “Ukrmedknyha”, 2019. – 284 р.

200 прм.

Summary: This manual is oriented for improving written skills and enriching vocabulary. It contains brief information about grammar and exercises for its mastering. It is recommended for students of foreign faculties of higher medical universities.

 


94

A32

Aleksieiev, Yuriy. History of Ukraine [Text] = Історія України : textbook / Y. Aleksieiev. – 3rd ed., supplemented. – Kyiv : Caravela, 2019. – 224 р.

250 прм.

Summary: This book is an attempt to highlight socio-political, socio-economic and cultural processes in Ukraine in chronological order from ancient times till the present. The textbook aims at highlighting the main landmarks in the history of the Ukrainian nation as well as crucial events in its evolution.

This textbook is aimed at the students of higher educational establishments as well as everybody who is interested in the history of Ukraine.