159.9

М 42

Медична психологія [Текст] : в 2-х т. : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів / Г. Я. Пилягіна [та ін.] ; ред. Г. Я. Пилягіна. – Вінниця : ПП “Нова книга”, 2020 – .

Т. 1 : Загальна медична психологія. – 2020. – 288 с.

100 прм.

Анотація: Підручник «Медична психологія» складається з двох томів. У першому томі підручника висвітлені основні розділи загальної медичної психології. В ньому представлені розділи, які присвячені основним питанням щодо предмету та завдання медичної психології, короткого історичного нарису її розвитку, психічної діяльності та психічним процесам, нейропсихології, психології особистості й поведінки, віковій психології, видам і методам дослідження та медико-психологічної допомоги. Даний підручник відповідає навчальним планам та програмам з медичної психології додипломного та післядипломного рівнів освіти та надає можливість набути знання впродовж навчання за цією спеціальністю. Призначений для студентів медичних вищих навчальних закладів, інтернатури, магістратури та спеціалізації з медичної психології, а також для безперервного професійного навчання в межах післядипломної освіти.

159.9

М 42

Медична психологія [Текст] : в 2-х т. : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів / Г. Я. Пилягіна [та ін.] ; ред. Г. Я. Пилягіна. – Вінниця : ПП “Нова книга”, 2020 – .

Т. 2 : Спеціальна психологія. – Вінниця : ПП “Нова книга”, 2020. – 496 с.

100 прм.

Анотація: Підручник «Медична психологія» складається з двох томів. У другому томі підручника висвітлені основні розділи прикладної медичної психології. В ньому представлено розділи, які присвячені основним питанням щодо порушень психологічного здоров’я; діагностичним аспектам психопатологічних порушень; основам надання медико-психологічної допомоги хворим на психічні розлади; психологічним аспектам девіантної поведінки, проблеми психосоматичних розладів, в тому числі в терапії, хірургії та акушерстві-гінекології та психоонкології, вмирання і смерті; медико-психологічним аспектам, сексуальності, сексуальної поведінки та сексуального здоров’я і його порушень; медико-психологічній реабілітації, психогігієні та психопрофілактиці, інформаційно-психологічної безпеки особистості; процесуальним аспектам призначення і проведення судово-психологічної експертизи; медичній деонтології, етиці взаємодії лікаря з пацієнтом, правовому забезпеченню і психологічним аспектам професійної діяльності медичних працівників. Даний підручник відповідає навчальним планам та програмам з медичної психології додипломного та післядипломного рівнів освіти та надає можливість набути знання впродовж навчання за цією спеціальністю. Він призначений для студентів медичних вищих навчальних закладів, а інтернатури, магістратури та спеціалізації з медичної психології, а також для безперервного професійне навчання в межах післядипломної освіти.

61

Г 82

Грін, О. О.

Основи медичного права. Альбом схем [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчвальних закладів / О. О. Грін. – Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2020. – 377 с.

1 прм.

Анотація: Навчальний матеріал подано відповідно до змісту програми навчальної дисципліни «Медичне право України» для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти кваліфікаційно – освітнього рівня «Магістр медицини» кваліфікаційного профілю «Лікар», галузі знань 22 «Охорона здоров’я, спеціальності 222 «Медицина». Навчальний посібник розрахований також на студентів, які здобувають кваліфікаційно-освітній рівень «Магістр стоматології2 кваліфікаційного профілю «Лікар-стоматолог» спеціальності 221 «Стоматологія», студентів за напрямом підготовки «Право», спеціальності «Правознавство», аспірантів (інтернів) та викладачів вказаних спеціальностей вищих навчальних закладів і факультетів.  Видання може бути корисним організаторам охорони здоров’я, керівникам медичних закладів та установ, практикуючим лікарям, середньому медичному персоналу, керівникам та працівникам практичної фармації, а також всім, хто цікавиться питаннями медичного та фармацевтичного права.

615

Г 82

Грін, О. О.

Основи фармацевтичного права. Альбом схем [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О. О. Грін. – Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2020. – 211 с.

1 прм.

Анотація: Навчальний матеріал подано відповідно до змісту навчальної програми дисципліни «Фармацевтичне право та законодавство» для студентів фармацевтичних та медичних факультетів ВНЗ 4 рівня акредитації, фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти, інтернів та слухачів курсів післядипломної освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 226 «Фармація», затвердженої наказом МОЗ України від 26.07.2016 р. В основу написання навчального посібника покладено матеріали, які містяться в національному підручнику «Основи права та законодавства у фармації», який видано відповідно до наказу МОЗ України 22.06.2010 р. Навчальний посібник розрахований також на студентів, які навчаються за спеціальностями «Стоматологія», «Правознавство», аспірантів (інтернів) та викладачів вказаних спеціальностей вищих навчальних закладів і факультетів. Видання може бути корисним керівникам та працівникам практичної фармації, організаторам охорони здоров’я, керівникам медичних закладів та установ, практикуючим лікарям, середньому медичному персоналу, а також всім, хто цікавиться питаннями фармацевтичного права.

61(092)

Н 15

Нави Амерай (псевдоним).

Декан (достояние пятидесятилетней опытности) [Текст] / Нави Амерай (псевдоним). – Москва : Либри Плюс, 2018. – 304 с. : ил.

1 прм.

Анотація: У книзі описуються вчинки і таланти декана лікувального факультету Московського державного медико-стоматологічного університету ім. А. І. Євдокимова, члена-кореспондента РАН, заслуженого діяча науки, доктора медичних наук, професора  Яреми Івана Васильовича. Показані конкретні випадки з життя студентів, які потребували неординарного рішення. Розглянуто п’ятдесятирічний період праці І. В. Яреми в деканаті лікувального факультету МДМСУ ім. А. І. Євдокимова як в якості громадського декана впродовж 20 років, так і в якості адміністративного декана впродовж 27 років і почесного декана 3 роки.

61(09)

С 34

Сиделковский, А. Л.

Этюды истории классической неврологии [Текст] / А. Л. Сиделковский, В. Д. Догузов. – Киев : Издательский дом “ФДЕФ-Украина”, 2016. – 384 с. : ил.

1 прм.

Анотація: У монографії представлені основні віхи розвитку неврології шляхом опису досягнень вчених – класиків цього напряму в медицині, їх послідовників, наукових шкіл і установ, в яких вони працювали. Короткі біографічні та історичні есе в поєднанні з унікальним ілюстративним матеріалом і нерідко маловідомими історичними фактами дозволяють читачеві заглянути в захоплюючу історію вивчення нервової системи, в світ провидницьких припущень, сміливих експериментів і фундаментальних відкриттів. Неврологія, як молода наука з стародавнім корінням, розкривається тут як древо з гілками взаємопов’язаних наукових шкіл, теорій і вчень. Особливу увагу приділено безпосереднього конкретного внеску кожного з учених і установ, міжнародному співробітництву в науковому пошуку і найбільш значущим витокам розвитку сучасної неврології в Україні. Показана тривала еволюція знань, термінології, інструментарію неврологів, що дозволяє простежити також і контури майбутньої неврології – цієї складної, важливої і перспективної галузі медицини, що дає людині можливість знову рухатися, відчувати, мислити і творити. Монографія призначена для фахівців у галузі неврології та загальної медицини, а також широкого кола читачів, які цікавляться історією медицини.

611

М 42

Медична біологія, анатомія, фізіологія та патологія людини [Текст] : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Я. І. Федонюк [та ін.] ; Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. – Львів : “Новий світ-2000”, 2020. – 880 с. : іл.

5 прм.

Анотація: Підручник написаний на основі діючих програм з медичної біології, гістології, анатомії людини, нормальної фізіології та патологічної анатомії і призначений для студентів фармацевтичного факультету. Підручник також буде корисним для студентів медичних училищ, а також лікарів, що дасть можливість пригадати анатомічну будову організму людини, основи загальної патології та нормальної фізіології. Матеріал підручника викладений за розділами. Перші два розділи охоплюють питання медичної біології та гістології. В них описуються біологічні основи життєдіяльності людини і біогеоценотичний рівень організації життя та місце людини в ньому. Наступні розділи підручника присвячені описанню окремих систем організму за загальним планом: анатомія людини, фізіологія та найбільш поширені патологічні процеси. В кінці підручника поданий словник медико-біологічних термінів. Анатомічні терміни узгоджені з Міжнародною анатомічною термінологією за ред. проф. В. Г. Черкасова (2010) та з Гістологічною термінологією за ред. проф. Ю. Б. Чайковського і проф. О. Д. Луцика (2010).

613

Г 46

Гігієна та екологія [Текст] : підручник для студентів закладів вищої медичної освіти / В. Г. Бардов [та ін.] ; ред. В. Г. Бардов. – Вінниця : ПП “Нова книга”, 2020. – 472 с. : іл.

300 прм.

Анотація: Підручник підготовлено співробітниками кафедри гігієни та екології № 1, опорної кафедри МОЗ України з дисципліни “Загальна гігієна та екологія” і кафедри гігієни та екології № 4 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця за загальною редакцією члена-кореспондента НАМН України професора В. Г. Бардова. З урахуванням сучасних досягнень наук про здоров’я людини та біосферу у підручнику викладено теоретичні основи, методологія, мета і задачі, глобальні проблеми екології, структуру й характеристики сучасного стану атмосфери, гідросфери та літосфери Землі, вивчення закономірностей впливу фізичних, хімічних, біологічних та психологічних факторів на здоров’я людини і громадське здоров’я, використання встановлених закономірностей для розробки методів та систем профілактики впливу негативних градацій цих факторів. У вигляді окремих 38 тем підручник включає всі розділи навчальної програми та всі основні розділи дисципліни «Загальна гігієна та екологія людини»: пропедевтику гігієни, екологію людини, основи вчення про біосферу, глобальні проблеми забруднення біосфери, закономірності впливу природних та антропогенних компонентів біосфери на здоров’я людини та громадське здоров’я, основні положення комунальної гігієни, гігієни харчування, гігієни праці, гігієни дітей та підлітків, гігієни лікувально-профілактичних закладів, радіаційної гігієни, гігієни надзвичайних станів, військової гігієни, тропічної гігієни, особистої гігієни тощо. Для студентів закладів вищої медичної освіти ІV рівня акредитації, лікарів-інтернів, сімейних лікарів, практичних лікарів, викладачів та науковців.

614

Б 63

Біостатистика [Текст] / Т. С. Грузєва [та ін.] ; ред. Т. С. Грузева. – Вінниця : ПП “Нова книга”, 2020. – 384 с.

300 прм.

Анотація: У підручнику висвітлено роль біостатистики як методологічної основи аналізу й оцінки здоров’я та системи охорони здоров’я, подано історичні аспекти її розвитку, представлено теоретичні основи описової та аналітичної статистики. Висвітлено методики використання основних статистичних методів у медицині. Розкрито епідеміологічні методи вивчення захворювань. Представлено базові поняття, принципи, джерела доказової медицини. Розглянуто питання інформаційного та програмного забезпечення статистичних досліджень, порядок представлення наукових робіт. Розкрито сучасні аспекти організації та діяльності медико-статистичної служби. Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми навчальної дисципліни «Соціальна медицина, громадське здоров’я”, згідно з вимогами навчального плану підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти кваліфікації освітньої «Магістр медицини» кваліфікації професійної «Лікар» галузі знань 22 «Охорона здоров’я” спеціальності 222 «Медицина».

614.2

С 34

Сиделковский, А. Л.

Врачебные ошибки и врачебнные девиации [Текст] / А. Л. Сиделковский. – Киев : Пабліш Про, 2018. – 176 с.

1 прм.

Анотація: Монографія «Лікарські помилки і лікарські девіації» присвячена найважливішій проблемі в сфері сучасної медицини. Наведено авторські дефініції лікарських помилок і вперше дано визначення лікарських девіацій, представлені їх систематизація і причинно-наслідкові зв’язки. Показані витоки і механізми виникнення ятрогеній та їх клініко-психологічна інтерпретація. Особливу увагу приділено проблемі збереження лікарської таємниці в контексті нових положень про захист персональних даних, юридичної відповідальності, страхування професійної діяльності лікаря. Профілактика лікарських помилок і лікарських девіацій широко висвітлюється в дискурсі медичної етики і деонтології. На закінчення монографії наведені аргументовані висновки і рекомендації, що базуються на інноваційному характері представленої інформації. Книга призначена для лікарів, середніх медичних працівників, юристів, студентів медичних і юридичних вищих навчальних закладів, а також може становити інтерес для широкого кола читачів.

615

Ф 24

Фармакологія [Текст] : підручник для студентів медичних та стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів / І. С. Чекман [та ін.]. – Вінниця : ПП “Нова книга”, 2020. – 472 с. : іл.

300 прм.

Анотація: Підручник складено відповідно до навчальної програми з клінічної фармакології для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації. У книзі доступно та наочно подана інформація з дисципліни клінічна фармакологія. Викладений матеріал базується на принципах доказовості та науковості. В тексті книг подана актуальна інформація про всі аспекти клінічної фармакології. Підручник детально та доступно описує всі механізми взаємодії лікарських засобів із мікро та макроорганізмами. У підручнику описані групи лікарських засобів, які використовуються у клінічній практиці лікаря та доповнені прикладами препаратів актуальними на сьогодні в Україні. Висвітлені особливості певних груп лікарських засобів та їх взаємодія. Для зручності читачу окремо винесено таблиці з торговими назвами препаратів та їх аналогами. Книга стане в нагоді студентам вищих медичних навчальних закладів освіти, лікарям-інтернам та практикуючим лікарям.

615.03

К 47

Клінічна фармакологія [Текст] : навчальний посібник / Є. І. Шоріков [та ін.] ; відп. ред. Є. І. Шоріков. – Вінниця : ПП “Нова книга”, 2019. – 512 с.

10 прм.

Анотація: Навчальний посібник створений для підготовки студентів медичних факультетів до практичних занять з клінічної фармакології згідно з рекомендованою програмою і містить теоретичну інформацію по кожній з тем, які вивчаються. Виходячи з принципів клінічної фармакології та доказової медицини, в посібнику викладаються загальні клініко-патогенетичні питання для кожної з тем, основні фармакокінетичні та фармакодинамічні особливості груп лікарських засобів, які знайшли своє використання у лікуванні певного переліку захворювань, клініко-фармакологічні підходи до вибору й оцінки ефективності та безпеки дії препаратів для лікування хворих. Наведено інформацію про клініко-фармакологічні аспекти застосування лікарських засобів. Автори сподіваються, книга буде корисною для навчання інтернів, аспірантів та лікарів різних спеціальностей.

615.03

К 47

Клінічна фармакологія [Текст] : підручник для стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації / О. М. Біловол [та ін.] ; ред. О. М. Біловол. – Вінниця : ПП “Нова книга”, 2020. – 544 с.

50 прм.

Анотація: Підручник складено відповідно до навчальної програми з клінічної фармакології для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації. У книзі доступно та наочно подана інформація з дисципліни клінічна фармакологія. Викладений матеріал базується на принципах доказовості та науковості. В тексті книг подана актуальна інформація про всі аспекти клінічної фармакології. Підручник детально та доступно описує всі механізми взаємодії лікарських засобів із мікро та макроорганізмами. У підручнику описані групи лікарських засобів, які використовуються у клінічній практиці лікаря та доповнені прикладами препаратів актуальними на сьогодні в Україні. Висвітлені особливості певних груп лікарських засобів та їх взаємодія. Для зручності читачу окремо винесено таблиці з торговими назвами препаратів та їх аналогами. Книга стане в нагоді студентам вищих медичних навчальних закладів освіти, лікарям-інтернам та практикуючим лікарям.

615.8

П 73

Преформовані фізичні чинники у фізичній терапії (у схемах, алгоритмах, рисунках, таблицях) [Текст] : навчальний посібник / Т. Г. Бакалюк [та ін.] ; Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. – Тернопіль : ТНМУ “Укрмедкнига”, 2020. – 124 с.

100 прм.

Анотація: Навчальний посібник включає викладену в схемах, рисунках, таблицях, алгоритмах інформацію, необхідну для оволодіння бакалаврами та магістрами із спеціальності «Фізична терапія. Єрготерапія» теоретичними знаннями та практичними навичками з дисциплін: «Преформовані фізичні чинники», «Фізіотерапія», «Електрофізичні методи реабілітації». У першій частині посібника викладено основи фізичної терапії та застосування природних і преформованих фізичних чинників. У другій частині видання представлено фізіотерапевтичні методи, які застосовують на даний час у відновному лікуванні. Навчальний посібник призначений для студентів першого рівня вищої освіти (бакалавр). Буде корисним для фізичних терапевтів – магістрів лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, ерготерапевтів і лікарів сімейної медицини.

616-006

T66

TNM класифікація злоякісних пухлин [Текст] : методичний посібник : пер. з англ. / ред. А. І. Шевченко ; пер. з англ. О. П. Колесникова [та ін.]. – Вінниця : ПП “Нова книга”, 2019. – 88 с.

10 прм.

Анотація: У посібнику на основі перегляду 2018 р. Міжнародним протираковим союзом системи TNM/рTNM (8-ме видання TNM класифікації злоякісних пухлин) надана сучасна інформація про анатомічну і патогістологічну класифікацію злоякісних пухлин залежно від розповсюдженості первинної пухлини, відсутності або наявності метастазів у регіонарних лімфовузлах і ступеня їх ураження, наявності або відсутності віддалених метастазів. Посібник розрахований для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, інтернів-онкологів, клінічних ординаторів, лікарів-онкологів, а також лікарів інших спеціальностей, що займаються проблемами діагностики і лікування пухлин.

616-053.2

М 27

Маркданте, Карен Дж.

Основи педіатрії за Нельсоном [Текст] : в 2-х т. : переклад з 8-го англ. вид. / К. Дж. Маркданте, Р. М. Клігман. – Київ : ВСВ “Медицина”, 2019 – 2020.

Т. 1. – 2019. – XIV, 378 p.

101 прм.

Анотація: «Основи педіатрії за Нельсоном» (8-е видання) належить до найкращих видань Нельсона з педіатрії. Матеріал відповідає вимогам Ради з медичної освіти студентів з педіатрії (COMSEP). У підручнику висвітлено особливості нормального росту й розвитку дитини, діагностику, лікування та профілактику поширених дитячих захворювань і розладів. Особливу увагу приділено базовим знанням, а також останнім досягненням у педіатрії. У кожному розділі докладно розкрито окрему тему. Наприкінці розділів стисло подано ключові положення для лікарів-практиків, зокрема особливості клінічної картини та лікування захворювань. Підручник ілюстровано кольоровими малюнками і таблицями для візуалізації складної інформації. Наведено приклади з лікарської практики авторів, які також працюють над програмами субординатури. Отримані знання та навички допоможуть як у практичній діяльності лікаря, так і в підготовці до іспитів майбутніх педіатрів. Для студентів-медиків, резидентів і субординаторів із педіатрії, медичних сестер, а також для інтернів, магістрів, які готуються до іспитів.

616-053.2

М 27

Маркданте, Карен Дж.

Основи педіатрії за Нельсоном [Текст] : в 2-х т. : переклад з 8-го англ. вид. / К. Дж. Маркданте, Р. М. Клігман. – Київ : ВСВ “Медицина”, 2019 – 2020.

Т. 2. – 2020. – XIV, 426 p.

100 прм.

Анотація: «Основи педіатрії за Нельсоном» (8-е видання) належить до найкращих видань Нельсона з педіатрії. Матеріал відповідає вимогам Ради з медичної освіти студентів з педіатрії (COMSEP). У підручнику висвітлено особливості нормального росту й розвитку дитини, діагностику, лікування та профілактику поширених дитячих захворювань і розладів. Особливу увагу приділено базовим знанням, а також останнім досягненням у педіатрії. У кожному розділі докладно розкрито окрему тему. Наприкінці розділів стисло подано ключові положення для лікарів-практиків, зокрема особливості клінічної картини та лікування захворювань. Підручник ілюстровано кольоровими малюнками і таблицями для візуалізації складної інформації. Наведено приклади з лікарської практики авторів, які також працюють над програмами субординатури. Отримані знання та навички допоможуть як у практичній діяльності лікаря, так і в підготовці до іспитів майбутніх педіатрів. Для студентів-медиків, резидентів і субординаторів із педіатрії, медичних сестер, а також для інтернів, магістрів, які готуються до іспитів.

616-053.31

Х 22

Харчування дітей перших років життя (0-23 місяців) : клінічна настанова [Текст] / О. В. Катілов [та ін.]. – Вінниця : ПП “Нова книга”, 2019. – 64 с.

100 прм.

Анотація: Харчування дітей перших років життя (0–23 місяців) (клінічна настанова). Керівництво підготовлено з урахуванням рекомендацій Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я та Міністерства охорони здоров’я України із харчуваннядля дітей грудного та молодшого віку. Використовувалися клінічні стандарти, консенсуси, гайдлайни провідних держав світу (США, Швейцарії, Франції, Нідерландів, Великої Британії, Австралії та ін.). Для лікарів-інтернів та практикуючих лікарів-педіатрів, сімейних лікарів, лікарів-курсантів факультетів післядипломної освіти, студентів старших курсів вищих медичних навчальних закладів.

616.89-053.2

К 12

Кабанцева, А. В.

Підтримка дитини в умовах емоційного напруження [Текст] : навчально-методичний посібник / А. В. Кабанцева, О. Л. Корнєєва. – Київ : КВІЦ, 2018. – 136 с.

прм.

Анотація: Містить матеріали як теоретичного, так і практичного характеру з комплексної медико-психолого-педагогічної допомоги дітям, які переживають стани емоційного напруження.

616-08

Е 45

Екстрена та невідкладна медична допомога [Текст] : в 6-х т. : підручник для студентів вищих навчальних закладів / В. О. Крилюк [та ін.] ; ред.: В. О. Крлюк, С. О. Гур’єв. – Київ : Ожива.

Т. 4 : Клінічні маршрути (протоколи) пацієнта під час надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі. – 2020. – 300 с.

150 прм.

Анотація: Клінічні маршрути хворих/постраждалих внаслідок надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі складаються з 76 маршрутів, які тематично об’єднані у ТО розділів. Примірні клінічні маршрути хворих/постраждалих створено на основі положень затверджених наказом МОЗ України від 05.06.2019 № 1269 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації екстреної медичної допомоги» Клінічний маршрут складається з трьох блоків та має наступну структуру: назва, послідовність виконання, важлива інформація та блок-схема. Послідовність виконання складається з пунктів, виконання яких передбачається при наданні екстреної медичної допомоги хворим/постраждалим при невідкладному стані та визначає їх послідовність. Важлива інформація містить інформацію, яку слід враховувати при наданні екстреної медичної допомоги хворим/постраждалим на догоспітальному етапі. Блок – схема є доповненням до послідовності виконання клінічного маршруту, складається з окремих нумерованих блоків. Номер блоку відповідає пункту послідовності виконання примірного клінічного маршруту. У клінічні маршрути хворих/постраждалих при наданні екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі перед затвердженням можуть бути внесені зміни відповідно до місцевих потреб.

616-08

Х 93

Христенко, О.

Корекційна педагогіка [Текст] : навчальний посібник для студентів спец. “Фізична реабілітація” медичних закладів освіти / О. Христенко ; Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 306 с.

1 прм.

Анотація: Навчальний посібник містить необхідні матеріали для підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації. У посібнику узагальнено сучасні науково-теоретичні здобутки, прикладні дослідження з корекційної педагогіки та викладено в конспектах восьми тематичних блоків відповідно до навчальної програми з курсу. До кожної теми розроблено аналітичні, проблемно-пошукові і творчі завдання.

Значна увага приділяється проблемі девіантної поведінки сучасних дітей та молоді, а також особливостям педагогічної підготовки майбутніх реабілітологів до роботи з дітьми з особливими потребами.

Для студентів спеціальності «Фізична реабілітація», аспірантів та викладачів медичних закладів освіти.

616-091

П 20

Патоморфологія. Загальна патоморфологія [Текст] : навчальний посібник / Я. Я. Боднар [та ін.]. – Вінниця : ПП “Нова книга”, 2020. – 248 с. : іл.

300 прм.

Анотація: У посібнику коротко подано характеристику морфологічних проявів загальнопатологічних процесів на тканинному, органному і системному рівнях. Структура і характер викладу навчального матеріалу в посібнику відповідають сучасним вимогам до освітнього процесу, орієнтованого на європейські стандарти якості підготовки у медичних закладах вищої освіти та розвиток в студентів практичних вмінь та навичок самостійної роботи. Стисла подача матеріалу, його унаочнення рисунками, що ілюструють розвиток патологічного процесу на макро- та мікроскопічному рівнях, використання таблиць сприятимуть ефективнішому сприйняттю і засвоєнню матеріалу з патоморфології та формуванню в майбутніх лікарів комплексу відповідних професійних компетентностей. Книга містить перероблений, доповнений інформацією та ілюстраціями матеріал, що викладений у посібнику “Боднар Я.Я., Романюк А.М. Патоморфологія. Посібник. – Тернопіль : Укрмедкнига. 2009. – 495 с.; Атласі “Патоморфологія та гістологія: фундаментальний атлас” /за ред. Д. Д. Зербіно, М. М. Багрія, Я. Я. Боднара, В. А. Діброви. – Вінниця : Нова Книга, 2014. 800 с. відповідно до вимог міжнародного іспиту з основ медицини (IFOM).

616-093/-098

М 42

Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія [Текст] : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації / В. П. Широбоков [та ін.] ; ред. В. П. Широбоков. – 3-є вид., оновл. та доп. – Вінниця : ПП “Нова книга”, 2021. – 920 с. : іл.

300 прм.

Анотація: Підручник складено у відповідності з офіційно затвердженими програмами викладання мікробіології, вірусології та імунології на усіх факультетах вищих медичних навчальних закладів. Послідовно розглянуті питання загальної мікробіології (основні методи дослідження мікроорганізмів, морфологія, структура і класифікація бактерій, їх фізіологія, вплив фізичних, хімічних та біологічних факторів на мікроорганізми, генетика мікробів та біотехнологія, протимікробні препарати та поняття про інфекцію) та спеціальної мікробіології (відомості про морфологію, фізіологію, патогенні властивості збудників багатьох інфекційних захворювань, сучасні методи їх діагностики, специфічної профілактики і терапії). Також підручник містить розділи з вірусології, протозоологоії, мікології та гельмінтології, в яких розглядаються основні біологічні властивості відповідних збудників та захворювання, які вони викликають. Значна частина підручника присвячена розгляду питань імунології (неспецифічна резистентність організму, вчення про антигени, імунна система організму, імунна відповідь, реакції імунітету, алергія та інші види імунних реакцій, імунодіагностика та імунокорекція, імунопрофілактика та імунотерапія). Містить розділи з клінічної та санітарної мікробіології, розглядаються питання екології мікроорганізмів, нормальної мікрофлори тіла людини та впливу мікроорганізмів на плід. Окремі розділи присвячені мікрофлорі ротової порожнини та мікробіологічним дослідженням у фармації. Підручник призначено для студентів медичних ВНЗ і університетів, відповідних кафедр ВНЗ підвищення кваліфікації лікарів, інтернів та мікробіологів усіх спеціальностей.

616.1/4

В 60

Внутрішня медицина [Текст] : підручник для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації / К. О. Бобкович [та ін.] ; ред. М. С. Расін. – Вінниця : ПП “Нова книга”, 2019. – 328 с. : іл.

50 прм.

Анотація: Підручник складено у відповідності до “Програми з внутрішньої медицини”, затвердженої МОЗ України 26.06.2010 року для навчання за модульно-рейтинговою системою. У підручнику викладено сучасні дані про етіологію, патогенез, клініку, діагностику, принципи лікування та профілактику хвороб внутрішніх органів, ендокринної системи, системи крові, алергічних хвороб. Підручник призначений для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації, а також для лікарів-стоматологів, лікарів-інтернів, слухачів курсів з підвищення кваліфікації лікарів-стоматологів.

616.31

А 18

Авдєєв, О. В.

Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології [Текст] : навчальний посібник для студентів стоматологічного факультету / О. В. Авдєєв, А. Б. Бойків. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 224 с.

1 прм.

Анотація: У посібнику розглядаються питання доклінічної підготовки студентів стоматологічного факультету з дитячої терапевтичної стоматології. Зокрема приділено увагу топографо-анатомічним особливостям тимчасових зубів із різними стадіями розвитку, представлено характеристику сучасних пломбувальних матеріалів, викладено основи ендодонтичних втручань. Чільне місце у фантомному курсі посідає вивчення стоматологічного інструментарію, організації та обладнання стоматологічного кабінету.

Навчальний посібник призначено для студентів стоматологічних факультетів закладів вищої освіти IV рівня акредитації.

616.31

Г 97

Гутор, Н. С.

Алгоритми виконання практичних навичок з хірургічної стоматології [Текст] : посібник / Н. С. Гутор ; Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. – 3-е вид., доп. – Тернопіль : ТНМУ “Укрмедкнига”, 2020. – 172 с.

20 прм.

Анотація: Матеріали, викладені в книзі, відповідають програмі навчальної дисципліни «Хірургічна стоматологія» для студентів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації. На основі спостережень викладання даної дисципліни автор – викладач кафедри хірургічної стоматології Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України – розробила посібник, яким можуть користуватися студенти 3-5 курсів для виконання практичних навичок з хірургічної стоматології, складення ОСКІ, проведення самостійної роботи, а також лікарі-інтерни та хірурги-стоматологи. У ньому представлені власні ілюстрації, які допоможуть студентам досконало засвоїти наведений матеріал. Автор має надію на те, що пропоноване доповнене перевидання допоможе студентам досконало оволодіти практичними навичками, які знадобляться в практичній роботі за спеціальністю «Стоматологія».

616.4-089

А 81

Аристархов, В. Г.

О преимуществе органосберегающих операций на щитовидной железе в отдаленном периоде при узловом зобе [Текст] / В. Г. Аристархов, Н. В. Данилов, М. И. Шилова ; ред. В. Г. Аристархов. – Харьков : Водный спектр Джи-Эм-Пи, 2019. – 224 с.

9 прм.

Анотація: У цій публікації відображені дослідження, проведені в клініці хірургічних хвороб РязДМУ, що розташовується на базі «МКЛ № 11». Дослідження присвячені вивченню віддалених результатів органозберігаючих хірургічних втручань при вузловій патології щитовидної залози. Книга буде цікава хірургам, ендокринологам, онкологам, лікарям, які займаються захворюваннями щитовидної залози, а також ординаторам і студентам старших курсів.

616.5

Г 16

Галникіна, С. О.

Хвороби шкіри. Хвороби, що передаються статевим шляхом [Текст] : підручник / С. О. Галникіна ; Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського . – 2-е вид., перероб. та доп. – Тернопіль : ТНМУ “Укрмедкнига”, 2020. – 424 с.

300 прм.

Анотація: У другому виданні підручника висвітлено нову інформацію, напрацьовану з часу першого видання – 2001 року. Крім класичних знань з дерматовенерології описані новітні методи, які увійшли в практику нещодавно, – дерматоскопія, трихоскопія, панч-біопсія тощо. Наведено сучасну класифікацію дерматологічних і венерологічних захворювань та принципи їх лікування згідно з протоколами, затвердженими МОЗ України, та міжнародними протоколами.

Включено розділи з галузей дерматології, які отримали значний розвиток останніми роками – трихологія, косметологія тощо.

Значний обсяг матеріалу систематизовано у схемах і таблицях, що суттєво поліпшує його сприйняття.

Підручник призначений для лікарів-інтернів та студентів, які навчаються за фахом «Дерматовенерологія», лікарів загальної практики – сімейної медицини та інших спеціалістів.

616.8

С 34

Сиделковский, А. Л.

Прикладная неврология [Текст] : руководство / А. Л. Сиделковский, И. А. Дюдина. – Киев : Пабліш Про, 2019. – 540 с. : ил.

1 прм.

Анотація: Сучасне практичне керівництво призначене для неврологів, лікарів загальної практики – сімейних лікарів, терапевтів, реабілітологів, нейрохірургів та інших фахівців, які цікавляться проблемами неврології. Книга має академічний виклад і буде корисна також і студентам вищих медичних навчальних закладів. У посібнику широко використовуються передові дизайнерські рішення, таблиці, фотографії, оригінальні малюнки та інфографіка, що значно покращує і полегшує сприйняття викладеного матеріалу. Видання зручне у використанні як настільний посібник для щоденної роботи. У доступній формі викладені найважливіші аспекти етіології, патогенезу, клінічної картини, діагностики основних нозологічних форм неврологічних захворювань і синдромокомплекс, наведені короткі сучасні схеми лікування з урахуванням вимог доказової медицини. Окремі розділи присвячені основам сучасної нейрореабілітації та невідкладних станів в неврології. У додатках фахівець може ознайомитися з часто використовуваними в практичній діяльності діагностичними шкалами, референтними значеннями показників загальноклінічних досліджень, термінологічним словником і оригінальним коротким російсько-англійським медичним розмовником.

616.9

Л 56

Лікування та профілактика COVID-19. Охорона психічного здоров’я в умовах пандемії [Текст] : навчальний посібник / О. Є. Абатуров [та ін.] ; ред.: О. Є. Абатуров, С. О. Крамарьов, Л. М. Юр’єва. – Львів : Видавець Марченко Т. В., 2020. – 252 с.

15 прм.

Анотація: В сучасному світі, за умов доступності транс океанічних  подорожей великими масами людей, поява нового коронавірусу COVID-19 повстала глобальною проблемою для всього людства. Всепланетарне розповсюдження збудника, недостатність достовірних даних про розповсюдження та перебіг захворювання, поодинокі експериментальні дослідження в намаганні створити специфічні ліки та вакцину недодають оптимізму в швидкому вирішенні проблеми захворюваності на COVID-19.

В умовах пандемії COVID-19 повстала необхідність перебудовувати механізм надання медичної допомоги населенню. Задля полегшення розуміння лікарями і студентами-медиками  проблеми COVID-19 та створення їм підґрунтя для організації якісного безпечного надання медичної допомоги, співробітники кафедри дитячих інфекційних хвороб Одеського національного медичного університету, спільно з науковцями зі всієї України,  написали та видали навчальний посібник «Лікування та профілактика COVID-19. Охорона психічного здоров’я в умовах пандемії». В якому висвітлили найсучасніші погляди на етіологію, патогенез, лікування та питання охорони психічного здоров’я в умовах пандемії. Кожен із розділів посібника детально висвітлює актуальні сучасні данні стосовно COVID-19. Так, Буйко Олена Олександрівна на основі світових даних та власного досвіду, описала клінічні прояви COVID-19 та діагностичні критерії. Професор Харченко Юрій Петрович, акцентував увагу на детальному розгляді профілактичних заходів у боротьбі із розповсюдженням COVID-19 та на можливих ускладненнях хвороби.Поряд із тим, в написанні посібника приймали участь вчені зі всієї України. Заслужений діяч науки і техніки України, професор Абатуров Олександр Євгенович (Дніпропетровська медична академія) зупинив свою увагу на патогенезі COVID-19. Головний дитячий інфекціоніст України, професор Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця Крамарьов Сергій Олександрович розлого зупинився на етіології та ефективних лікувальних заходах щодо COVID-19. Не менш вагомий вклад в написання внесли професори Юр’єва Л.М., Крючко Т.О., Кожина Г.М., Курило В.О., Чугунов В.В та інші. Цей міждисциплінарний навчальний посібник є першим в Україні за, який висвітлює сучасну актуальну інформацію щодо COVID-19.Він рекомендується для студентів закладів вищої освіти України, педіатрів, інфекціоністів, сімейних лікарів, психіатрів, медичних психологів та психотерапевтів.

617

З-14

Загальна хірургія [Текст] : підручник для студ. вищих навч. закладів / В. П. Андрющенко [та ін.] ; ред. Я. С. Березницький [та ін.]. – 2-е вид. – Вінниця : ПП “Нова книга”, 2020. – 344 с. : іл.

100 прм.

Анотація: Зміст підручника відповідає затвердженій МОЗ України програмі підготовки лікаря загальної практики з питань вивчення та засвоєння основних розділів загальної хірургії. Поряд з питаннями організації хірургічної допомоги, обстеження та нагляду за хірургічним хворим, у підручнику наведено основні термінологічні, діагностичні та лікувальні принципи надання медичної допомоги хворим з проявами основних, соціально значущих хірургічних захворювань. Матеріал у підручнику структурований, із чіткім виділенням основних розділів теми, і викладений відповідно до професійно орієнтованих завдань, затверджених галузевих стандартів. Кожний розділ теми представлений в алгоритмізованому вигляді, що, на думку авторів, повинно сприяти кращому засвоєнню матеріалу студентами при використанні кредитно-модульної системи навчання. Підручник розрахований на студентів 3 курсів вищих навчальних закладів медичного профілю III–IV рівнів акредитації.

617

Х 50

Хірургія [Текст] : в 2-х т. : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів / С. О. Бойко [та ін.] ; ред.: П. Г. Кондратенко, В. І. Русин. – Вінниця : Нова Книга, 2019 – .

Т. 1. – 2019. – 704 с. : іл. 6 прм.

Т. 2. – 2019. – 704 с. : іл.

6 прм.

Анотація: У підручнику представлено дані про найпоширеніші хірургічні захворювання. Однак першочергову увагу приділено діагностиці та диференціальній діагностиці гострої хірургічної патології. Особливістю даного підручника є його побудова за синдромним принципом, що значно більшою мірою відповідає реальній діяльності практичного лікаря. У книзі викладено показання до застосування сучасних методів лабораторної та інструментальної діагностики, а також сучасні тактичні підходи до лікування різних хірургічних захворювань. У керівництві висвітлено питання вибору способу та обсягу хірургічного втручання, а також деякі аспекти техніки виконання найчастіше виконуваних операцій. Особливу увагу приділено принципам інтенсивної терапії у невідкладній хірургії. Кращому сприйняттю тексту сприяють численні ілюстрації, а також різні схеми та алгоритми. Зміст підручника відповідає Галузевому стандарту вищої освіти підготовки на другому (магістерському) рівні у галузі знань 22 “Охорона здоров’я” за спеціальністю 222 “Медицина”. Підручник розрахований на студентів 4, 5, 6 курсів вищих медичних навчальних закладів III–IV рівня акредитації.

159.9

L43

Lazurenko, O. O.

General and medical psychology [Text] = Загальна і медична психологія : textbook / O. O. Lazurenko, O. Yu. Tabachnikov. – 2nd ed. suppl. – Kyiv : Book-plus, 2020. – 232 р.

300 прм.

Summary: The main principles of normative courses in General Psychology and Medical Psychology are presented in this book. General and Medical Psychology problems are studied at this training and methodical manual. A series of special task at the end of each part provides active and conscious learning of educational information. The textbook “General and Medical Psychology” is for the students of the higher medical educational establishments, where these courses are taught. Educational objectives: development of professional psychological competence of future doctor.

54

H80

Horbaczewski, Jan.

Chemie lekarska [Text] / J. Horbaczewski. – Praha : Univerzita Karlova Nakladatelstvi Karolinum, 2019.

Pt. I : Chemie anorganicka. – 2019. – 324 s.

1 прм.

Pt. II : Chemia organicka. – 2019. – 332 s.

1 прм.

Pt. III/1 : Chemie fyziologická. – 2019. – 344 s.

1 прм.

Pt. III/2 : Chemie fyziologicka. – 2019. – 710 s.

1 прм.

Opis:  Kniha je reedicí čtyřsvazkové učebnice lékařské chemie Jana Horbaczewského (1854–1942), která původně vyšla v nakladatelství Grosman a Svoboda mezi lety 1904–1908. Přináší bravurní výběr tehdy aktuálních chemických vědomostí a i dnes – po více jak sto letech – zůstává inspirativní svojí skladbou i pojetím výkladu, které se staly do značné míry určující i pro další české učebnice oboru od první poloviny 20.

811.111

S67

Słomski, Przemysław.

Podręczny słownik medyczny angielsko-polski i polsko-angielski [Tekst] / P. Słomski, P. Słomski. – Wydanie II, dodruk. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009. – 1083 s. 1 прм.

Opis: Podręczny słownik medyczny angielsko polski i polsko angielski “Podręczny słownik medyczny” jest oparty na poprzednim, dużym słowniku, który doczekał się dwóch wydań. Zawarto w nim około 100 000 haseł. Słownik jest niezbędną pomocą dla wszystkich, którzy mają do czynienia z terminologią angielską w zakresie medycyny i nauk pokrewnych.

811.111

N90

Nowy Słownik angielsko-polski polsko-angielski [Tekst] / red. nauk.: J. Linde-Usiekniewicz, P. G. Smith. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. – 520 s.

1 прм.

Opis:  Wyjątkowo praktyczny słownik nowej generacji przygotowany we współpracy z Oxford University Press. Zawiera 400 000 znaczeń, typowych połączeń wyrazowych, fraz i idiomów!

Słownik został opracowany dla tych, którzy chcą jak najszybciej znaleźć szukane znaczenie słowa lub wyrażenia. Zawiera słownictwo aktualne i często używane w obu językach. Pozwala zrozumieć współczesne teksty angielskie. Użytkownik znajdzie w nim trafne i jednoznaczne tłumaczenia wyrazów, idiomów i typowych konstrukcji gramatycznych. Mogą z niego korzystać zarówno dorośli uczący się angielskiego, jak i młodzież.

61(084)

F36

Felten, D. L.

Atlas neuroanatomii i neurofizjologii Nettera [Tekst] / D. L. Felten, R. Jozefowicz ; red. wydania pierwszego polskiego A. Szczudlik. – Wrocław : Elsevier Urban & Partner, 2003. – 304 s. : il.  1 прм.

Opis:  Wydanie Atlasu neuroanatomii i neurofizjologii łączy niezwykle precyzyjne dydaktyczne ilustracje dr. Franka Nettera ze zwięzłymi opisami i odniesieniami klinicznymi, zapewniając pożądany efekt – wysoce wizualny, kliniczny przewodnik po najważniejszych zagadnieniach z zakresu anatomii i fizjologii układu nerwowego.

W aktualnym wydaniu Atlasu:

  • prawie 50 nowych rycin, dotyczących m.in. zagadnień molekularnych układu nerwowego, transportu aksonalnego, czynników wzrostowych, troficznych i transkrypcyjnych oraz biologii nerwowych komórek macierzystych
  • histologiczne przekroje rdzenia kręgowego i pnia mózgu
  • przekroje pnia mózgu obrazujące główne zespoły naczyniowe rdzenia przedłużonego, mostu i śródmózgowia
  • nowe mikrofotografie
  • komentarze kliniczne nawiązujące do zmian anatomicznych i fizjologicznych
  • materiał filmowy on-line Publikacja, w myśl stwierdzenia, że „jeden obraz może mieć wartość tysiąca słów”, będzie przydatna zarówno studentom podczas nauki i zdobywania umiejętności klinicznych – zbierania wywiadu lekarskiego i badania przedmiotowego, jak i lekarzom w opiece nad pacjentami z objawami neurologicznymi.

61(084)

N47

Netter, F. H.

Atlas anatomii człowieka [Текст] / F. H. Netter ; tłumaczenie i redakcja wydania drugiego polskiego K. S. Jędrzejewski ; tłumaczenie i redakcja wydania drugiego polskiego W. Woźniak. – wydania drugi. – Wrocław : Elsevier Urban & Partner, 2009. – [614] s. : il. kolor.

Opis: Na ponad 540 kolorowych ilustracjach została przedstawiona cała anatomia człowieka w bardzo przystępny i zrozumiały sposób. W drugim polskim wydaniu skorygowano 45 rycin, 290 ponownie oznaczono oraz dodano 17 nowych tablic. Atlas został także uzupełniony o nowe radiogramy, zdjęcia tomografii komputerowej, angiogramy oraz zdjęcia rezonansu magnetycznego. Zdjęcia te odzwierciedlają znaczenie obrazowania diagnostycznego w anatomii klinicznej i medycynie. Atlas anatomii człowieka Nettera jest pierwszym w Polsce atlasem z bezpłatnym dostępem on-line. Na stronie www.netteranatomy.com można znaleźć: ponad 50 ilustracji anatomicznych, interaktywne moduły sekcji zwłok udostępnione przez Uniwersity of North Carolina, zdjęcia rentgenowskie, zdjęcia z tomografii komputerowej, obrazy z rezonansu magnetycznego oraz angiogramy z przyciskami włącz/wyłącz do samodzielnego testowania. Zostały na niej także umieszczone filmy w formacie QuickTime z obrazami nakładanymi, poprzecznymi i przekrojowymi z projektu VHP(Visible Human Project). Dzięki interaktywnym programom, można powtarzać materiał, sprawdzić swoją wiedzę w testach oraz zapoznać się z przypadkami klinicznymi. Książka przeznaczona jest dla studentów medycyny, studentów fizjoterapii, studentów akademii wychowania fizycznego, pielęgniarek oraz dla lekarzy wszystkich specjalizacji. Możliwy odbiór własny w Olsztynie po uprzednim kontakcie mailowym lub telefonicznym.

61(084)

S70

Sobotta Histologia [Tekst] : kolorowy atlas cytologii i histologii człowieka / redaktor M. Zabel. – Wydanie III polskie. – Wrocław : Urban & Partner, 1998. – 255 s : 528 il. : 15 tabel.

1 прм.

Opis: Histologia Sobotta Flashcards to kolorowe ilustracje struktur histologicznych połączone ze szczegółowym opisem i zwięzłym omówieniem tych struktur oraz ich korelacji klinicznych i funkcjonalnych.

To doskonała pomoc naukowa i uzupełnienie atlasów histologicznych.

Dzięki flashcards:

– zapamiętasz więcej, ucząc się mniej;

– możesz się uczyć w dowolnym miejscu;

– stwierdzisz, że histologia jest możliwa do opanowania;

– możesz przepytać sam siebie, bez pomocy innych.

61(084)

S70

Sobotta atlas anatomii czlowieka [Tekst] / redaktor: R. Putz, R. Pabsta. – Wrocław : Elsevier Urban & Partner, 2006.

Т. 1 : Glowa, szyja, konczyna gorna. – 2006. – 430 s. : 727 barwne tablice zawierające 1070 rycin. 1 прм.

Т. 2 : Tułow, narządy wewnętrzne, kończyna dolna. – 2006. – 399 s. : 704 barwne tablice zawierające 914 rycin. 1 прм.

Opis: Atlas składa się z trzech tomów oraz oddzielnego zeszytu z tabelami stawów, mięśni i nerwów. Jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, fizjoterapii, ratownictwa medycznego, a także pielęgniarstwa i położnictwa. Umożliwia szybkie i rzeczowe przyswojenie wiedzy do egzaminów, kolokwiów i zaliczeń. w atlasie wiedzę anatomiczną powiązano z wybranymi zagadnieniami klinicznymi mającymi duże znaczenie w późniejszej praktyce lekarskiej. Wskazane jest zatem, by towarzyszył lekarzom wszystkich specjalności, rehabilitantom, fizjoterapeutom, pielęgniarkom i położnym oraz kosmetologom. Tom 1 Ogólne pojęcia anatomiczne. Narządy ruchu. Tom 2 Narządy wewnętrzne klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy. Tom 3 Głowa, szyja i układ nerwowy

61(084)

Y56

Yokochi, C.

Fotograficzny atlas anatomii człowieka [Текст] / C. Yokochi, J. W. Rohen. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2006. – 147 s. : il.  1 прм.

Opis: Zaletą atlasu jest to, że zawiera on krótkie wprowadzenie do anatomii, obejmujące ogólny opis całego ciała i poszczególnych jego układów oraz liczne starannie i trafnie dobrane fotografie obrazujące wzajemne relacje poszczególnych struktur anatomicznych, widoczne zarówno na preparatach utrwalonych, jak i świeżych – w różnych projekcjach.

612.8

V11

Vadzyuk, S.

General physiology of exitable tissues. Neural and homoral regulation of organism functions [Текст] : textbook = Загальна фізіологія збудливих тканин. Нейрогуморальна регуляція функцій організму : посібник / S. Vadzyuk, S. Nakonechna ; Ternopil I. Horbachevsky State Medical University. – Ternopil : TSMU Ukrmedknyha, 2020. – 224 p. : il.  200 прм.

Summary: The manual discusses the materials that are related to all the traditional themes of the section “General physiology of exitable tissues. Neural and humoral regulation of organism functions” of the discipline “Physiology’1. It is necessary for students to achieve the key objectives of the academic discipline, understanding the functioning of the body as a whole unit, that they are always interested in function and integration – how things work together at various levels of organization (molecules, cells and organs) and, most importandy, in the entire organism. The text is divided into 15 chapters, which correspond to the content of standard programs for the discipline “Physiology” for first- and second-year students enrolled in the specialities 222 “Medicine”, 221 “Dentistry”, 226 “Pharmacy”.

615

P56

Pharmacology [Text] : textbook for English-speaking students of higher medical educational institutions / V. M. Bobyrov [et al.]. – 5th ed., updated. – Vinnytsya : Nova Knyha, 2020. – 560 p. : il.

450 прм.

Анотація: Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації складено згідно з програмою з фармакології та адресовано студентам з англомовною формою навчання. У підручнику викладено основні розділи фармакології, наведено характеристику лікарських засобів з урахуванням сучасних поглядів на їх механізми дії та застосування.

616.1/4

K79

Kovalyova O. M.

Propedeutics of internal medicine [Текст] : textbook / O. M. Kovalyova, T. V. Ashcheulova. – 5th ed. – Vinnytsya : Nova Knyha, 2020 – .

Pt. 1 : Diagnostics = Пропедевтика внутрішньої медицини. – 2020. – 264 р. 350 прм.

Анотація: Підручник присвячено методам діагностики патології внутрішніх органів. Основна мета даного підручника надати опис практичних навичок, що необхідні при опитуванні хворого, виконання фізикального обстеження: огляду, пальпації, перкусії та аускультації. Надано семіологічне значення симптомів. Описано також лабораторні та інструментальні методи дослідження. Підручник призначено для студентів вищих навчальних закладів, лікарів-інтернів та лікарів загальної практики.


616.1/4

K79

Kovalyova O. M.

Propedeutics of internal medicine [Текст] : textbook / O. M. Kovalyova, T. V. Ashcheulova, O. O. Nizhegorodtseva. – 5th ed. – Vinnytsya : Nova Knyha, 2020 – .

Pt. 2 : Syndromes and diseases = Пропедевтика внутрішньої медицини. – 2020. – 264 p. 350 прм.

Анотація: Підручник присвячено синдромам та захворюванням органів дихальної, серцево-судинної системи, системи органів травлення, нирок та сечовивідної системит, а також, системи крові та ендокринної системи. Підручник призначено для студентів вищих медичних навчальних закладів, лікарів-інтернів та лікарів загальної практики.

616.1/4

І-69

Internal medicine. Rapid review for examp preparation (endocrinology, gastroenterology, pulmonology, haematology). Study guide for 4th year students [Text] = Внутрішня медицина. Стислий огляд для підготовки до іспиту (ендокринологія, гастроентерологія, пульмонологія, гематологія). Посібник для студентів 4 курсу : textbook / ed. S. Smiyan. – Ternopil : TNMU “Ukrmedknyha”, 2020. – 178 p. 300 прм.

Summary: This Internal Medicine Rapid Review for Exam Preparation, structured according to the fourth-year syllabus, is aimed towards medical students as a study tool for preparing for internal medicine exams. It may also serve as an overview text for anyone studying internal medicine. The format of the book allows readers to select specific exam questions or entire topics / subspecialties for review. The book is written to accompany our study guides Principles of Internal Medicine.

616.1/4

I-69

Internal medicine. Rapid review for examp preparation (cardiology, rheumatology, nephrology). Study guide for 5th year students [Text] = Внутрішня медицина. Стислий огляд для підготовки до іспиту (кардіологія, ревматологія, нефрологія) : textbook / S. Smiyan [et al.] ; ed. S. Smiyan ; I. Horbachevsky Ternopil National Medical University. – Ternopil : TNMU “Ukrmedknyha”, 2020. – 136 р. 300 прм.

Summary: This Internal Medicine Rapid Review for Exam Preparation, structured according to the fifth- year syllabus, is aimed towards medical students as a study tool for preparing for internal medicine exams. It may also serve as an overview text for anyone studying internal medicine. The format of the book allows readers to select specific exam questions or entire topics / subspecialties for review. The book is written to accompany our study guides Principles of Internal Medicine.

616-053.31

I-57

Infant and Young Child Nutrition (0-23 mounts) : recommendations [Text] = Харчування дітей перших років життя (0-23 місяців) : клінічна настанова / O. V. Katilov [et al.]. – Vinnytsya : Nova Knyha, 2019. – 64 р.  200 прм. 

Анотація: Харчування дітей грудного і молодшого віку (0–23 місяців) (рекомендації) керівництво підготовлено з урахуванням останніх рекомендацій Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я та Міністерства охорони здоров’я України із харчування для дітей грудного і молодшого віку. Використовувалися клінічні протоколи, консенсуси, гайдлайни провідних держав світу (США, Швейцарії, Франції, Нідерландів, Великої Британії, Австралії та ін.). Для лікарів-інтернів та практикуючих лікарів-педіатрів, сімейних лікарів, лікарів-курсантів факультетів післядипломної освіти, студентів старших курсів вищих медичних закладів.

617

G36

General surgery [Text] = Загальна хірургія : textbook for students of the higher medical education of the Ministry of Health of Ukraine / V. P. Andriushchenko [et al.] ; ed. Ya. S. Bereznytskyy [et al.]. – 2nd ed. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2020. – 328 р. : il.  450 прм.

Анотація: Зміст підручника відповідає затвердженій МОЗ України програмі підготовки лікаря загальної практики з питань вивчення та засвоєння основних розділів загальної хірургії. Поряд з питаннями організації хірургічної допомоги, обстеження та нагляду за хірургічним хворим, у підручнику наведено основні термінологічні, діагностичні та лікувальні принципи надання медичної допомоги хворим з проявами основних, соціально значущих хірургічних захворювань. Матеріал у підручнику структурований, із чіткім виділенням основних розділів теми, і викладений відповідно до професійно-орієнтованих завдань, затверджених галузевих стандартів. Кожний розділ теми представлений в алгоритмізованому вигляді, що, на думку авторів, повинно сприяти кращому засвоєнню матеріалу студентами при використанні кредитно-модульної системи навчання. Підручник розрахований на студентів 3 курсів вищих навчальних закладів медичного профілю III–IV рівнів акредитації.

612
Ф 51
Фізіологія. Короткий курс [Текст] : навчальний посібник для медичних і фармацевтичних ВНЗ / В. М. Мороз [та ін.] ; ред.: В. М. Мороз, М. В. Йолтухівський. – 2-е вид., доп. і перероб. – Вінниця : ПП “Нова книга”, 2019. – 392 с. : іл.
30 прм.
Анотація: У посібнику згідно з програмою для медичних і фармацевтичних ВНЗ представлено матеріали з основних розділів фізіології. Детальний предметний покажчик та система виносок у вигляді тестів полегшують засвоєння предмета, дозволяють користуватися посібником як довідником, тлумачним словником тощо. У посібнику використано завдання, що входять до відкритої частини банку тестових завдань ліцензійних іспитів. Матеріал наданий Центром тестування при МОЗ України. Посібник розрахований на викладачів, лікарів, аспірантів і студентів ВНЗ медико-біологічного профілю.

 


616-08

Ф 51

Фізична реабілітація та спортивна медицина [Текст] : підручник для студентів і лікарів. Т. 1. / В. М. Сокрут [та ін.]. ; ред. В. М. Сокрут ; Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. – Краматорськ : Каштан, 2019. – 480 с. : 32 іл.

50 прм.

Summary«Фізична, реабілітаційна та спортивна медицина» розглядається як інтегральна медична наука оптимізації порушених параметрів гомеокінезу і механізмів адаптації у хворих із різною патологією. Квартет гомеокінезу формують нервова, ендокринна, імунна та метаболічна системи. На органному рівні, в оцінці гомеокінезу, важливим є стан мікроциркуляції, щільність і сенситивність рецепторів, активність паренхіматозних структур, на внутрішньоклітинному рівні важливий вміст мікроелементів і месенджерів. Вводиться поняття «вегетативний паспорт» хворого, який визначається клініко-лабораторними методами (вивчення чутливості рецепторів тромбоцитів до ацетилхоліну і норадреналіну, проведення тестів). Розроблена вегетогомеокінетична теорія патології. У ваготоніків-стаєрів основним медіатором є ацетилхолін і домінують трофотропні процеси та виникають проблеми з К-Na-насосом. Хворі ваготоніки схильні до серотоніндефіцитних тривожно-депресивних станів, алергії, внутрішньоклітинного алкалозу, мікозів, переважання анаболічних гормонів, венозного застою. У симпатотоніків-спринтєрів основним медіатором виступає норадреналін, домінують ерготропні процеси, у них формуються серотонін залежні маніакально-паніко-фобічні реакції, виявляється переважання катаболічних гормонів, імунодефіцит, ацидоз, високий внутрішньоклітинний кальцій, вірусно-бактеріальна інфекція, ішемічні ушкодження. Стратегічна мета медицини – активне довголіття. Запропоновано медичні реабілітаційні програми «Довголіття». Розроблена структура реабілітаційного діагнозу, основні положення і принципи адаптаційної гомеокінетичної фізіо-, кінези-, фармако- і психотерапії, лікувального харчування, курортології, які є складовою реабілітаційної програми.Видання рекомендоване як підручник для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації, лікарів-інтернів та лікарів, що проходять курси підвищення кваліфікації з предметів із спеціальностей «Фізична терапія й ерготерапія», «Фізична та реабілітаційна медицина», «Спортивна медицина».