Нові надходження літератури

61(084)

Н 57

ини [Текст] : українсько-латинське видання / Френк Неттер ; гол. ред. Ю. Б. Чайковський ; ред.: Н. Федевич, О. Федосеєнкова. - 4-е вид. - Львів : Наутілус, 2009. - 616 с.

100 прм.

Анотація. Атлас анатомії людини складається з 8 розділів, побудованих відповідно до топографічного принципу. Поруч з анатомічними ілюстраціями подані клінічні рентгенограми, комп'ютерні томограми, магнітно-резонансні знімки, артеріограми які забезпечують порівняльне подання матеріалу і його прикладний аспект. Українсько-латинський супровід старанно відредагованих підписів максимально забезпечує велике значення як для навчання, так і до використання у лікарській практиці.


611-018

Г 51

Гістологія. Короткий курс [Текст] : навчальний посібник для самостійної підготовки до практичних занять, підсумкових модулів та іспиту “Крок-1” / Г. І. Козак, Л. П. Запривода, О. В. Остапенко та ін. ; за ред. Ю. Б. Чайковського. – Вінниця : Нова Книга, 2016. - 336 с.

20 прм.

Анотація. У посібнику в стислій та доступній формі викладено ключові моменти гістології, цитології та ембріології: мікроскопічну та субмікроскопічну будову клітин, тканин, органів і систем людського організму, закономірності їхнього формування та розвитку в процесі ембріогенезу; перелічено теоретичні питання до кожного заняття. Для студентів медичного, медико-психологічного та стоматологічного факультетів вищих медичних навчальних закладів.


612

Ф 11

Фізіологія [Текст] : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації / В. Г. Шевчук, В. М.Мороз, С. М. Бєлан та ін. ; за ред. В. Г. Шевчука. - 3-е вид. - Вінниця : Нова книга, 2017. - 448 с. : іл.

50 прм.

Анотація. Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з фізіології для студентів вищих медичних навчальних закладів, які навчаються за кредитно-модульною системою (ЕCTS). Ці матеріали розроблені на підставі багаторічного педагогічного досвіду професорсько-викладацького складу кафедри фізіології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця та інших медичних ВНЗ України. У підручнику міститься коротка історія та віхи розвитку фізіологічної науки, сучасна інформація з основних розділів фізіології, включаючи клітинно-мембранні основи фізіології, фізіологію нервових і м'язових клітин, контури біологічної регуляції, нервову та гуморальну регуляції функцій організму, роль гормонів у регуляції фізичного, психічного та статевого розвитку, сенсорні системи, інтегративну функцію ЦНС, системи крові, кровообігу, дихання та обміну речовин, травлення та виділення. Підручником можуть користуватися лікарі-інтерни та лікарі загальної лікарської практики, а також студенти біологічних та природничих факультетів класичних університетів, що вивчають базові питання фізіології людини.


614.2

Б 40

Безпека життєдіяльності, основи охорони праці [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації / О. П. Яворовський, В. М. Шевцова, В. І. Зенкіна та ін.; за ред. О. П. Яворського. – Київ : ВСВ «Медицина», 2015. – 288 с.

40 прм.

Анотація. Навчальний посібник підготовлено фахівцями кафедри гігієни праці і професійних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. 

Посібник складено відповідно до типової навчальної програми з дисципліни “Безпека життєдіяльності, основи охорони праці” та нового навчального плану 2015 р., затвердженого МОЗ України. У ньому викладено загальні питання безпеки життєдіяльності людини. Особливу увагу приділено шляхам формування культури безпеки та основам охорони праці медичних і фармацевтичних працівників у сучасних умовах.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.


 

614.2

К 563

Ковальова, О. М. Деонтологія в медицині [Текст] : підруч. для студ. вищих мед. навч. закладів ІV рівня акредитації / О. М. Ковальова, Н. А. Сафаргаліна-Корнілова, Н. М. Герасимчук. – Київ : Медицина, 2015. – 240 с.

50 прм.

Анотація. Підручник присвячено актуальним питанням медичної деонтології відповідно до навчальної програми «Деонтологія в медицині». У підручнику обговорюються питання медичної етики і деонтології, правового забезпечення професійної діяльності лікаря в сучасному суспільстві; основні моделі взаємовідносин у системі лікар—хворий; питання ятрогенії, лікарської помилки, їх причини та профілактика; лікарська таємниця, правові документи, що гарантують дотримання лікарської таємниці в Україні та світі; деонтологічні аспекти захисту права пацієнтів на життя і смерть; особливості деонтологічних підходів в онкології, психіатрії, геронтології, педіатрії; деонтологічні аспекти взаємовідносин лікаря з ВІЛ-інфікованим пацієнтом і пацієнтом, хворим на СНІД. Розглянуто етичні питання трансплантології, евтаназії, медич­ної генетики, сучасних репродуктивних технологій.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів, біологів, фармакологів.

 

615.01

Е 45

Екстемпоральна рецептура (технологія, аналіз, застосування) [Текст] : методичні рекомендації / за ред. О. І. Тихонова, Т. Г. Ярних.  - Харків, 2016. – 352 с.

5 прм.

Анотація. У методичних рекомендаціях представлено перелік лікарських речовин з зазначенням їх фізико-хімічних, фармакологічних властивостей, несумісностей та обґрунтовано спосіб введення цих речовин до складу різних лікарських форм. У видані узагальнено та систематизовано екстемпоральну рецептуру, що використовується в сучасній фармацевтичній практиці. Для кожного з прописів наведено технологію, зберігання та застосування твердих, рідких, мяких та асептичних лікарських форм. Методичні рекомендації призначені для працівників практичної фармації і медицини, а також для студентів медичних і фармацевтичних вузів.


 

615.03

Ф 247

Фармацевтична опіка [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. фарм. навч. закл. і фарм. фак. вищ. мед. закл. 4 рівн. акред. спец. «Клін. фарм.» та інтерн. - клін. провізорів / О. С. Хухліна, Є. П. Ткач, Т. Я. Чурсіна та ін. – Вид. 2-е, доп. та виправл.  – Вінниця : Нова книга, 2014. – 520 с.

52 прм.

Анотація. Навчальний посібник з фармацевтичної опіки підготовлений відповідно до частини програми навчальної дисципліни “фармацевтична опіка” для студентів спеціальності “клінічна фармація” вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації і може бути рекомендований студентам старших курсів фармацевтичних факультетів та інтернам — клінічним провізорам, а також як додатковий навчальний матеріал студентам усіх факультетів та практичним лікарям для удосконалення знань з клінічної фармакології окремих груп лікарських засобів. У навчальному посібнику висвітлено питання фармацевтичної опіки хворих та лікарів при застудних захворюваннях, порушенні функції травного каналу, алергії, окремих порушеннях діяльності нервової системи, залізодефіцитній анемії, при застосуванні лікарських засобів різних груп вагітних та лактуючих жінок.


 

615.1

Б 90

Булах, І. Є. Комп'ютерне моделювання у фармації [Текст] : навчальний посібник для студентів фармацевтичних факультетів вищих навчальних закладів МОЗ України / І. Є. Булах, Л. П. Войтенко, І. П. Кривенко. - Київ : ВСВ "Медицина", 2016. - 208 с.

30 прм.

Анотація. У навчальному посібнику викладено комплексний дидактичний матеріал для набуття теоретичних знань і відпрацювання відповідних практичних навичок щодо застосування методів математичного моделювання у фармації та статистичної обробки даних за допомогою комп’ютерних технологій. Посібник відповідає чинній програмі з дисципліни «Комп’ютерне моделювання у фармації». Навчальний матеріал посібника структуровано за вимогами кредитно-трансферної системи організації навчального процесу на два змістових модулі: «Математичне моделювання у фармації засобами комп’ютерних технологій» та «Комп’ютерні технології у плануванні експерименту для контролю якості та аналізу даних».

Комплексний дидактичний матеріал навчального посібника включає тео­ретичні відомості з теми, комплекс дидактичних завдань для відпрацювання відповідних практичних навичок, демонстраційні приклади розв’язання типо­вих завдань теми, завдання для самостійної роботи студентів, матеріали для самоконтролю та тестові завдання.

Для студентів фармацевтичних факультетів вищих навчальних закладів МОЗ України.
616-05

П 84

Професійні хвороби [Текст] : національний підручник для студентів ВМНЗ ІV рівня акредитації / В. А. Капустник [та ін.] ; за ред.: В. А. Капустника, І. Ф. Костюка. - 2-вид., перероб. та доп. - Київ : ВСВ "Медицина", 2015. – 536 с. : 4 кольор. вкл.

5 прм.

Анотація. Третє видання (перше вийшло у 1998 р., друге — у 2003 р.) підручника доповнено сучасними відомостями з різних розділів професійної патології. Зміст підручника відповідає Типовій програмі з навчальної дисципліни “Прфесійні хвороби” з урахуванням принципів Болонської кредитно-модульної системи.

У додатку наведено чинні нормативні документи (список професійних захворювань, інструкцію щодо застосування переліку професійних захворювань).

Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівнів акредитації та лікарів-інтернів.


 

616-07

К 56

Ковальський, О. В. Радіологія. Променева терапія. Променева діагностика [Текст] : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації / О. В. Ковальський, Д. С. Мечев, В. П. Данилевич. - 2-е вид. - Вінниця : Нова Книга, 2017. - 512 с.

100 прм.

Анотація. Підручник створений згідно з програмою навчальної дисципліни “Радіологія” (Київ, 2006) і відповідає принципам Європейської кредитно-модульної системи якісної підготовки лікарів. У підручнику викладені сучасні досягнення медичної радіології, методи візуалізації в променевій діагностиці, принципи отримання діагностичних зображень, променева діагностика захворювань органів і систем, алгоритми променевих досліджень, тестові завдання і ситуаційні задачі. Для зручності студентів в одному виданні представлено основи і сучасний рівень променевої терапії. Для студентів медичних вузів IV рівня акредитації, інтернів-радіологів та лікарів інших спеціальностей.

 

616-07

Р 15

Радіологія. Променева діагностика та променева терапія [Текст] : підручник для студентів стоматологічних факультетів ВНЗ МОЗ України / М. М. Ткаченко, Т. В.Топчій, В. Ю. Кундін та ін.; за ред. М. М. Ткаченка. – Київ : Книга плюс, 2016. - 424 с.

10 прм.

Анотація: У підручнику викладені сучасні досягнення медичної радіології, методи візуалізації в променевій діагностиці, принципи отримання діагностичних зображень, променева діагностика захворювань органів і систем, алгоритми променевих досліджень, тестові завдання і ситуаційні задачі.

 


616-08

Д 59

Догляд за хворими. Практика [Текст] : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації / за ред. О. М. Ковальової [та ін.]. – 3-е вид., випр. - Київ : ВСВ "Медицина", 2015. – 483 с.

5 прм.

Анотація. У підручнику на сучасному науково-методичному рівні розглянуто основні питання особливостей догляду за хворими, його роль та організація у лікувальному процесі в умовах стаціонару.
Матеріал викладено відповідно до навчальної програми дисципліни “Догляд за хворими (практика)” для студентів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації, затвердженій ЦМК МОЗ України (2008). Підручник складається з трьох розділів згідно з трьома змістовими модулями навчальної програми.

Змістовий модуль 1. Структура та основні завдання догляду за хворими в загальній системі лікування хворих терапевтичного профілю.

Змістовий модуль 2. Догляд за хірургічними хворими.

Змістовий модуль 3. Догляд за дітьми, його роль у лікувальному процесі та організація в умовах педіатричного стаціонару.

У першому розділі розглянуто питання загального та спеціального догляду за хворими терапевтичного профілю, надано структурно-функціональну характеристику терапевтичного стаціонару та обов’язки його працівників, особливості санітарно-гігієнічного і протиепідемічного режимів, перелік медичної документації.

На сучасному методологічному рівні викладено принципи догляду за хворими з різною патологією та різного віку, за хворими з підвищеною температурою тіла. Розглянуто питання і алгоритм надання першої допомоги при невідкладних станах, запропоновано методику й техніку виконання найпростіших реанімаційних заходів. Окремо викладено питання щодо застосування основних видів лікарських засобів та найпростіших методів фізичної терапії, догляд за хворими під час проведення фізіотерапевтичних процедур.

Другий розділ присвячено догляду за хірургічними хворими, гігієні та роботі середнього медичного персоналу в умовах хірургічного відділення: операційній, перев’язувальній; антисептики, стерилізації перев’язувального матеріалу, операційної білизни. Особлива увага приділяється підготовці хворих до операцій та догляду в післяопераційний період. Окремо розглянуто питання десмургії, описано типові бинтові пов’язки на окремі частини тіла.
У третьому розділі вміщено матеріал із догляду за хворими дітьми в лікувально-діагностичному процесі. Розглянуто особливості гігієни новонароджених та дітей 1-го року життя, догляду за ними; догляду за дітьми з гарячкою; особливості уведення лікарських засобів; організацію харчування здорових дітей раннього віку.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації.

 


616-08

М 42

Медицина надзвичайних ситуацій. Організація надання першої медичної допомоги [Текст] : навч. посіб. для студ. ВМНЗ ІІ-ІV рівнів акредитації / В. С. Тарасюк, М. В. Матвійчук, В. В. Паламар та ін.; за ред. В. С. Тарасюка. - Київ : Медицина, 2010. - 528 с. 

5 прм.

Анотація. У посібнику розкрито питання надзвичайних ситуацій, їх походження, причини виникнення та медико-санітарні наслідки при них. Описано загальні принципи надання медичної допомоги потерпілим при надзвичайних ситуаціях, організації лікувально-евакуаційного забезпечення. Надано алгоритми виконання практичних навичок.

Розкрито питання організації санітарно-гігієнічного і протиепідемічного забезпечення населення, проведення його захисту в умовах надзвичайних ситуацій; механізм передачі інформації по вертикалі з місця виникнення надзвичайних ситуацій. Книга підготовлена згідно з Державною програмою зі створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІ—IV рівнів акредитації.

 


616-091

П 20

Патоморфологія та гістологія: [гістологія, патоморфологія, цитоморфологія] [Текст] : атлас / Д. Д. Зербіно, М. М. Багрій, Я. Я. Боднар та ін. - Вінниця : Нова книга, 2016. - 800 с. : іл.

60 прм.

Анотація. В атласі у систематизованому порядку, виходячи із сучасних позицій, відображено гістологічну будову тканин і органів, патогістологічні прояви загальнопатологічних процесів, цито- і патоморфологію захворювань усіх систем, органів і тканин організму людини. Усі мікрофотографії представлені оригінальними гістологічними та цитологічними препаратами. Атлас складається з двох частин: гістології та патоморфології, що дозволяє проводити порівняння патологічних процесів із нормальною гістоархітектонікою тканин і органів. Атлас призначений для студентів медичних ВНЗ за спеціальностями “Лікувальна справа”, “Педіатрія”, “Стоматологія”, які вивчають гістологію та патоморфологію, для лікарів-інтернів, магістрантів, аспірантів, клінічних ординаторів за спеціальностями “Патологічна анатомія”, “Дитяча патологічна анатомія”, лікарів-патологоанатомів, викладачів медичних ВНЗ і лікарів різних спеціальностей, у практиці яких зустрічаються патологічні стани та захворювання, патологічна картина яких тут продемонстрована.

 


616.1/4

В 60

Внутрішня медицина [Текст] : підручник для студентів стоматологічних факультетів ВМНЗ ІV рівня акредитації / К. О. Бобкович, Є. І. Дзісь, В. М. Жебель та ін.; за ред. М. С. Расіна. – Вінниця : Нова книга, 2015. – 328 с.

25 прм.

Анотація. Підручник складено у відповідності до “Програми з внутрішньої медицини”, затвердженої МОЗ України 26.06.2010 року для навчання за модульно-рейтинговою системою. У підручнику викладено сучасні дані про етіологію, патогенез, клініку, діагностику, принципи лікування та профілактику хвороб внутрішніх органів, ендокринної системи, системи крові, алергічних хвороб. Підручник призначений для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації, а також для лікарів-стоматологів, лікарів-інтернів, слухачів курсів з підвищення кваліфікації лікарів-стоматологів.

 


616.1/4

С 37

Сімейна медицина [Текст] : в 3-х кн. : підручник для студентів ВМНЗ ІV рівня акредитації. - Київ : ВСВ "Медицина", 2013.

Кн. 1 : Загальні питання сімейної медицини / О. М. Гиріна Л. М. Пасієшвілі, Г. С. Попік [та ін.]  ; за ред.: О. М. Гиріна, Л. М. Пасієшвілі, Г. С. Попіка. - 2013. - 672 с.

5 прм.

Анотація. У підручнику висвітлено теоретичні засади сімейної медицини, соціальні передумови щодо її впровадження, розкрито основні аспекти практичної діяльності сімейного лікаря, проблеми, що мають місце в його роботі та засоби щодо їх розв'язання. Узагальнено багаторічний досвід викладання сімейної медицини в провідних медичних університетах України, представлено сучасні погляди на загальну лікарську практику та концепції її розвитку.

Розглянуто організацію позалікарняної допомоги при найпоширеніших захворюваннях терапевтичного профілю та методи надання невідкладної допомоги при загрозливих для життя станах. Наведено інформацію з діагностики, лікування, профілактики, диспансеризації, експертизи непра­цездатності, що дозволить лікарю правильно оцінити симптоми, визначити перелік захворювань для проведення диференціальної діагностики, а в подальшому — сформулювати діагноз і спланувати лікувально-реабілітаційні заходи.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів за спеціальністю «загальна практика – сімейна медицина» та сімейних лікарів.

 


616.1/4

С 37

Сімейна медицина [Текст] : в 3-х кн. : національний підручник для студентів ВМНЗ ІV рівня акредитації. - Київ : ВСВ "Медицина", 2013.

Кн. 2 : Симптоми і синдроми в клініці внутрішніх хвороб / Л. С. Бабінець, О. М.Барна, С. В. Білецький та ін. ; за ред.: О. М. Гиріна, Л. М. Пасієшвілі. - 2016. - 456 с.

5 прм.

Анотація. Національний підручник створено відповідно до навчальної програми зі спеціальності «Загальна практика — сімейна медицина».

У підручнику висвітлено основні симптоми і синдроми у кардіології, гастроентерології, пульмонології, нефрології, гематології, ендокринології, а також інші синдроми, з якими лікар загальної практики — сімейної медицини найчастіше стикається у своїй практичній діяльності. Розглянуто причини їх виникнення, патогенез, клінічні прояви, викладено алгоритми діагностичного пошуку за наявності цих синдромів, диференціальну діагностику різних захворювань, що проявляються певними симптомами і синдромами. Також наведено алгоритми надання першої медичної допомоги та профілактичні рекомендації.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів за спеціальністю «Загальна практика — сімейна медицина».

 

616.31

Т 38

Технологічні аспекти виготовлення ортопедичних конструкцій [Текст] : навчальний посібник для самостійної роботи студентів ІІ курсу стоматологічного факультету / П. А. Гасюк, Д. М. Король, С. О. Росоловська та ін. - 2-е вид. - Тернопіль ; Полтава : ТОВ "Терно-граф", 2016. - 140 с.

1 прм.

Анотація. Навчальний посібник відповідає змісту навчальної програми вибіркової дисципліни «Основні технології виготовлення зубних протезів» і орієнтований на активізацію самостійної творчої роботи студентів та формування професійно значущих умінь, які дозволяють створити необхідні умови для успішної навчальної діяльності. Для кращої орієнтації в обсязі викладеної інформації надано малюнки і запропоновано складання схем клініко-лабораторних етапів виготовлення відповідних ортопедичних конструкцій.

 616.31

З-91

Зубопротезна техніка [Текст] : підручник для студентів стоматологічних факультетів ВНЗ МОЗ України / М. М. Рожко В. П. Неспрядько, І. В. Палійчук та ін. ; за ред. М. М. Рожка, В. П. Неспрядька. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ : Книга плюс, 2016. – 604 с.

50 прм.

Анотація. У підручнику висвітлюються питання організації роботи зуботехнічної лабораторії, матеріального оснащення та забезпечення зуботехнічного виробництва, сучасного матеріалознавства, клініко-лабораторних етапів виготовлення усього спектру ортопедичних конструкцій, а також питання охорони праці.

Розділи підручника відповідають програмам навчальних планів підготовки зубних техніків та лікарів-стоматологів, затверджених МОЗ України.

Текст підручника супроводжується багатим ілюстративним матеріалом.

Для студентів стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів, лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, лікарів-стоматологів, зубних техніків.

 

616.31

Н 60

Нідзельський, М. Я. Естетичні акценти стоматології [Текст] : навчальний посібник / М. Я. Нідзельський, Є. Г. Шиян, Г. М. Давиданко.  – Вінниця : Нова Книга, 2016. – 208 с., іл.

5 прм.

Анотація. Зміст посібника передбачає на­дбання лікарями нових теоретичних знань з основ естетико-косметичного протезування для удосконалення професійних навичок естетичного спрямування. Книга призначена для лікарів стоматологів-ортопедів, які бажають підвищити свій професійний рівень та оволодіти новітніми технологіями в галузі естетико-косметичного протезування, а також лікарів-стоматологів, інтернів, ординаторів інших фахів, які займаються реконструктивно-відновлювальними технологіями лікування зубощелепної системи.

 

616.31

П 81

Пропедевтика терапевтичної стоматології [Текст] : підручник для студентів стоматологічних факультетів ВНЗ МОЗ України / І. Я. Марченко, З. Ю. Назаренко, С. А. Павленко [та ін.] ; за ред. І. М. Ткаченка; ВДНЗ "Українська медична стоматологічна академія". - Полтава : ТОВ "АСМІ", 2016. – 439 с.

50 прм.

Анотація. Підручник з ортопедії і травматології складено провідними фахівцями України, включає 26 розділів, присвячених загальним проблемам ортопедії і травматології, етапам розвитку спеціальності, методам діагностики та лікування ушкоджень хребта і кінцівок, дистрофічних, диспластичних, неопластичних і запальних захворювань, уроджених і набутих деформацій, наведено методи реабілітації та принципи експертизи працездатності.

Із позиції сучасних досягнень вітчизняної та зарубіжної медицини наведено сучасні стандарти діагностики та лікування, викладено сучасні методи боротьби з болем, особливості інтенсивної терапії у разі шоку, політравми, крововтрат, опіків обморожень, відкритих і вогнепальних ушкоджень.

Підручник ілюстровано таблицями, схемами, рентгенограмами, у тому числі КТ та МР, рисунками. Призначено лікарям-інтернам, клінічним ординаторам, лікарям, що навчаються на циклах підвищення кваліфікації, спеціалізації й інших видах післядипломної освіти.

 

616.31

Ф 72

Фліс, П. С. Дитяче зубне протезування : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації / П. С. Фліс, С. І. Тріль, В. П. Вознюк. - 2-е вид., випр. - Київ : ВСВ " Медицина", 2015. - 200 с.

6 прм.

Анотація: У підручнику розглянуті аспекти ортопедичного лікування у дітей: психоемоційний стан дитини в різні вікові періоди, психологічна підготовка до лікування, діагностика дефектів зубів і зубних рядів, показання і протипоказання до ортопедичного лікування, види протезів тощо. Окремий розділ присвячено травмам зубів і їх лікуванню.

 

616.7

Т 41

Тимофєєв, О. О. Щелепно-лицева хірургія [Текст] : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації / О. О. Тимофєєв. - Київ : ВСВ " Медицина", 2011. - 751 с.

25 прм.

Анотація: У підручнику представлено всі основні розділи щелепно-лицевої хірургії: викладено методику обстеження хворих, наведено основні відомості про застосування загального і місцевого знеболювання, розглянуто сучасні місцеві анестетики й ускладнення, пов'язані з їх застосуванням, детально описано операцію видалення зуба, можливі ускладнення і методи їх профілактики. Велику увагу приділено етіології, патогенезу, особливостям клінічного перебігу, диференціальній діагностиці та лікуванню гострих і хронічних запальних захворювань щелеп і м'яких тканин, наведено особливості перебігу запальних процесів у хворих різних вікових груп. Розглянуто захволрпювання слинних залоз, пухлиноподібні утворення м'яких тканин і кісток лицевого скелета, доброякісні та злоякісні пухлини цієї локалізації, передракові захворювання.

 

617

Х 50

Хірургічні хвороби [Текст] : національний підручник  для студ. ВМНЗ ІV рівн. акред. / за ред. П. Д. Фоміна, Я. С. Березницького - Київ : ВСВ "Медицина", 2016 . – 408 с.  

5 прм.

Анотація. Підручник відповідає програмі з підготовки лікаря загальної практики на етапі первинної післядипломної підготовки, затвердженій МОЗ України. Матеріал, викладений у підручнику, орієнтовано на засвоєння знань і навичок, необхідних лікарю загальної практики для виконання своїх професійних обов'язків. Усі теми розподілено залежно від основного клінічного синдрому, структуровано за змістом відповідно до професійно орієнтованих завдань, які повинен вирішувати лікар загальної практики під час надання медичної допомоги хворим хірургічного профілю. Кожний розділ підручника подано в алгоритмізованому вигляді, що, на думку авторів, має сприяти кращому засвоєнню матеріалу.

Для студентів, лікарів-інтернів і лікарів-слухачів вищих медичних навчальних закладів (факультетів) за спеціальністю "Загальна практика — сімейна медицина".

 

617-001

Т 65

Травматологія та ортопедія [Текст] : підручник для студентів ВМНЗ IV рівня акредитації / О. А. Бур’янов Г. Г. Голка, В. Г. Климовицький [та ін.]. ; за ред. Г. Г. Голки, О. А. Бур’янова, В. Г. Климовицького ; Міністерство охорони здоров’я України. - Вінниця : Нова Книга, 2014. - 416 с. : іл.

80 прм.

Анотація. У навчальному підручнику відповідно до затвердженої МОЗ та МОН України навчальної програми висвітлено сучасні погляди на етіологію, механізми розвитку, принципи діагностики та лікування травм і захворювань апарату руху та опори. Представлено сучасний погляд на патогенез травматичної хвороби, регенерацію кісткової тканини, поширені ускладнення, методи їх попередження та лікування. Зважаючи на зміни в структурі травматизму, особливу увагу приділено питанням організації етапної допомоги при травмах, ушкодженнях хребта, таза, кінцівок, відновному лікуванню хворих з ураженнями системи опори та руху. Детально представлено найбільш поширені вроджені деформації, деструктивно-дистрофічні, запальні та пухлинні захворювання хребта і суглобів. Видання розраховане на студентів вищих медичних навчальних закладів, інтернів, клінічних ординаторів, лікарів із спортивної медицини, лікарів травматологів-ортопедів та фахівців хірургічних спеціальностей.

 

617.3

О-70

Ортопедія і травматологія [Текст] : підручник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / Харківська медична академія післядипломної освіти ; ред. О. М. Хвисюк. - Харків : Оберіг, 2013. - 656 с.

30 прм.

Анотація. Підручник з ортопедії і травматології складено провідними фахівцями України, включає 26 розділів, присвячених загальним проблемам ортопедії і травматології, етапам розвитку спеціальності, методам діагностики та лікування ушкоджень хребта і кінцівок, дистрофічних, диспластичних, непластичних і запальних захворювань, уроджених і набутих деформацій, наведено методи реабілітації.

Призначено для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти.

 

617:355

В 63

Воєнно-польова хірургія [Текст] : підручник для студентів, лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти МОЗ України / за ред. Я. Л. Заруцького, В. М. Запорожана. – Одеса : Одеський медуніверситет, 2016. - 416 с.

1 прм.

Анотація. Розроблений колективом науково-педагогічних працівників кафедри військової хірургії Української військово-медичної академії у співробітництві з провідними науковцями і фахівцями інших навчальних, наукових і клінічних закладів МОЗ і МО України, підручник містить відомості з діагностики та лікування бойової хірургічної травми і ушкоджень мирного часу згідно з сучасними поглядами на ранову і травматичну хворобу.

 

618

А 44

Акушерство і гінекологія [Текст] : в 2-х кн. : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації / В. І. Грищенко, М. О. Щербина, Б. М. Венцківський [та ін.] ; ред.: В. І. Грищенко, М. О. Щербина. - Київ : ВСВ "Медицина", 2015 - 2016.

Кн. 1 : Акушерство. - 2015. - 424 с.                                             50 прм.

Кн. 2 : Гінекологія. - 2016. - 376 с. : 8 кольор. вкл.                             50 прм.

Анотація. У сучасних умовах у сфері поліпшення якості підготовки студентів-медиків і поглиблення їхніх знань у галузі акушерства гостро постала потреба у виданні підручника, який висвітлював би актуальні питання акушерства і відповідав чинним навчальним програмам.

Підручник створено відповідно до нової програми з акушерства та згідно з вимогами Болонського процесу.

У підручнику описано сучасні досягнення вітчизняної та світової акушерської науки, розглянуто фізіологічні аспекти вагітності та пологів, основні чинники етіології, патогенезу, клініки, діагностики, лікування і профілактики захворювань під час вагітності, пологів та післяпологового періоду. Основи організації акушерської допомоги в Україні подано з урахуванням наказів МОЗ України, клінічних протоколів, стандартів медичної освіти.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації.

 

 616-053.2

П 24

Педіатрія [Текст] : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації / О. В. Тяжка Н. Г. Горовенко, С. О. Крамарєв та ін. ; за ред. О. В. Тяжкої. - 4-е вид., виправ. та доп. - Вінниця : Нова книга, 2016. - 1152 с. : іл.

110 прм.

Анотація. У підручнику представлено матеріали з пропедевтики педіатрії (розділ І), найбільш поширених дитячих соматичних хвороб (розділ ІІ), дитячих інфекційних хвороб (розділ ІІІ) та дитячого туберкульозу (розділ ІV). Тематика підручника викладена у межах навчальної програми для студентів медичного факультету, які вивчають педіатрію на ІІІ–VІ курсах. До кожної представленої теми подані питання, які мають бути засвоєні студентом при вивченні даного матеріалу, і тестові завдання з їх вирішенням для контролю засвоєння теми. Підручник рекомендується для студентів вищих медичних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації, а також для інтернів і лікарів.

 

24

Г 64

Гомонай, В. І. Загальна та неорганічна хімія [Текст] : підручник для студентів вищих навчальних закладів / В. І. Гомонай, С. С. Мільович. – Вінниця : Нова Книга, 2016. – 448 с.

30 прм.

Анотація. У даному підручнику викладено основи загальної та біонеорганічної хімії, необхідні для засвоєння матеріалу курсів “Біонеорганічна хімія”. “Загальна та неорганічна хімія”. Підручник створено відповідно до сучасних програм та навчальних планів для вищих навчальних закладів. Призначений для студентів фармацевтичних факультетів вищих навчальних закладів освіти II—IV рівнів акредитації, а також для студентів та аспірантів медичних профілів. Корисним буде як допоміжний матеріал для студентів медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів.

 

28.071

Б 637

Біофізика. Фізичні методи аналізу та метрологія [Текст]  : підручник для студ. вищ. мед. та фарм. навч. закл. ІV рівня акредитації / Е. І. Личковський, В. О. Тіманюк, О. В. Чалий та ін.; за ред. Е. І. Личковського, В. О. Тіманюка. - Вінниця : Нова книга, 2014. - 464 с.

30 прм.

Анотація. У підручнику подається біофізична суть організації функціонування біологічних об’єктів на клітинному, тканинному, органному рівні та організму в цілому. Розглядається природа йонного обміну, біоелектрогенезу, біомеханіки м’язового скорочення і системи кровообігу, сучасних фізичних методів аналізу. Розглянуто застосування фізичних явищ у медичній та фармацевтичній практиці. Підручник компактний, відповідає вимогам Болонської системи освіти. Для студентів вищого фармацевтичного закладу та фармацевтичних факуль- тетів вищих медичних навчальних закладів III–IV рівнів акредитації.

 

63.3(4Укр)

І-907

Історія української культури [Текст] : національний підручник для студентів ВМНЗ ІV рівня акредитації / В. А. Качкан, В. М. Левандовський, О. Б. Величко та ін. ; за ред. В. А. Качкана. - 3-є вид., виправ. - Київ : ВСВ "Медицина", 2016. – 368 с.

50 прм.

Анотація. У національному (базовому) підручнику розглянуто основні аспекти становлення і розвитку української культури від найдавніших часів до сьогодення. Теоретичний та фактичний матеріал розкриває основні тенденції розвитку освіти, науки, літератури, музично-театрального, образотворчого та прикладного мистецтва у контексті європейських та світових з’явів.

Для студентів та викладачів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

 

81.2Лат

Л 27

Латинська мова та основи фармацевтичної термінології [Текст] : національний підручник для студентів вищих фармацевтичних і медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації / Л. Ю. Смольська, В. Г.Синиця, Дз. Ю. Коваль-Гнатів ; за ред. Л. Ю. Смольської. - Киiв : ВСВ "Медицина", 2016. - 352 с.

30 прм.

Анотація. Підручник складено з урахуванням вимог Болонської кредитно-модульної системи. Мета його – навчити студента не лише основ латинської граматики, а й медичної термінології (анатомо-гістологічної, фармацевтичної та клінічної). У новому виданні підручника враховано зміни, внесені в останні перегляди міжнародних анатомічної та гістологічної, а також хімічної номенклатур. Розширено і поглиблено виклад тем клінічної та фармацевтичної термінології, додано вправи для самостійної роботи. Уміщено цікавий інформативно-пізнавальний матеріал з різних галузей стародавньої медицини.

У підручнику наведено латинські крилаті вислови, засвоєння яких не лише сприятиме вивченню латинської мови, а й допомагатиме наблизитися до розуміння неповторного і мудрого світу античності. Наприкінці подано таблиці латинсько-грецьких суфіксів, а також кінцевих терміноелементів, латинсько-український та українсько-латинський словники, які відображають лексику, використану у вправах.

Для студентів і викладачів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

 

81.2-4

У 45

Українсько-латинсько-англійський медичний енциклопедичний словник [Текст] : у 4-х т. / Львівский національний медичний університет ім. Данила Галицького; уклад.: Л. Петрух, І. М. Головко. - Київ : ВСВ "Медицина", 2012 - 2016.

Т. 1 : А-Д. - 2012. - 700 с.              2 прм.

Т. 2 : Е-Н. - 2013. - 742 с.              2 прм.

Т. 3 : О-С. - 2016. - 742 с.              2 прм.

Т. 4 : Т-Я. - 2016. – 600 с.              2 прм.

Анотація. Українсько-латинсько-англійський медичний енциклопедичний словник (УЛАМЕС) у чотирьох томах  охоплює близько 52 000 медичних термінів із 36 основних спеціальностей. У ньому подано інформацію про правильність написання, вимову і сутність термінослів, їх синоніми і самобутні українські назви.

Призначений для лікарів, науковців, викладачів і студентів медичних навчальних закладів, фармацевтів, перекладачів медичної літератури і всіх зацікавлених.

 

45/46

Ф 50

Фізіологія тварин [Текст] : підручник для підготовки бакалаврів напряму “Ветеринарна медицина” у аграрних ВНЗ IIV рівнів акредитації / А. Й. Мазуркевич, В. І. Карповського, М. Д. Камбур та ін. - 2-е вид., доопрац. - Вінниця : Нова Книга, 2012. – 424 с. 

3 прм.

Анотація. Зміст підручника повністю відповідає сучасній навчальній програмі підготовки бакалаврів і магістрів, вимогам Державного стандарту вищої освіти і максимально враховує позитивні тенденції розвитку вищої аграрної освіти й загальнобіологічних наук, запити клінічних дисциплін. Матеріали підручника викладені на системному і тканинному рівнях. Особлива увага приділяється молекулярним механізмам перебігу фізіологічних явищ. Для студентів і спеціалістів зі спеціальності “Ветеринарна медицина”.

 

61(03)

P56

Pharmaceutical Dictionary for Students and Staff: about 1000 entries [Text] = Словник фармацевтичних термінів для студентів і фахівців: близько 1000 ; термінів / Bogomolets National Medical University ; manag. ed. Ya. V. Tsekhmister ; ed. I. V. Nizhenkovska [et al.]. - Київ : ВСВ "Медицина", 2015. – 112 р.

25 прм.

Анотація. У підручнику розглянуті аспекти ортопедичного лікування у дітей: психоемоційний стан дитини в різні вікові періоди, психологічна підготовка до лікування, діагностика дефектів зубів і зубних рядів, показання і протипоказання до ортопедичного лікування, види протезів тощо. Окремий розділ присвячено травмам зубів і їх лікуванню.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

 

61(084)

G76

Gray's Atlas of anatomy [Text] / R. L. Drake [at al.]. - 2nd ed. – Philadelphia : Сhurchill Livingstone, 2015. - 626 p.

1 прм.

Анотація. Цей популярний атлас анатомії Грея є яскравим, візуальним зображенням анатомічних структур. Нещодавно оновлений з багатим матеріалом для полегшення вивчення, він демонструє кореляцію структур з відповідними клінічними зображеннями і поверхневою анатомією, що є важливим для правильної ідентифікації в лабораторії розсічення і успішної підготовки до іспитів з курсу. Матеріал Атласу анатомії Грея клінічно зосереджений, послідовно і наочно ілюстрований, логічно організований, що робить його зручним для освоєння необхідних знань з анатомії.

Видання забезпечує швидкий доступ і огляд ключової інформації з великою кількістю клінічних кореляцій, на додаток до нових зведених таблиць і електричних схем в кінці кожного розділу, які охоплюють відповідні м'язи, нерви та артерії.


612

H19

Hall, John Edward. Guiton and Hall Textbook of Medical Physiology [Text] / J. E. Hall. - 13th ed. - Philadelphia : Elsevier, 2016. - 1145 р.

1 прм.

Анотація. 13-е видання підручника з медичної фізіології Дж. Холла продовжує давню традицію цього передового світового видання. На відміну від інших підручників з курсу, це чітке і всеосяжне керівництво має послідовний характер і робить акцент на аспектах, які є найбільш актуальними для клінічних і доклінічних студентів. Докладний текст доповнюється дидактичними ілюстраціями, які узагальнюють ключові поняття в галузі фізіології і патофізіології.

 

614.2

O-18

Occupational Health and Safety for Healthcare Workers [Text] : study guide for students of higher medical education establishments of the 4th level of accreditation / ed. O. P. Yavorovsky [et al.]. - Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2015. - 120 p.

60 прм.

Анотація. Книга була написана з точки зору охорони здоров'я та охоплює основні поняття і визначення безпеки життєдіяльності як дисципліни, розглядається система взаємодії люM. Vazhniha,
V. M. Kristyuk ; HMEIU "Ukrainian Medical Stomatological
Academy". - 3rd ed., updated. - Vinnytsya : Nova Knyha, 2015. – 520 p. : il.

45 прм.

Анотація. Підручник для студентів для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації складено згідно з програмою з фармакології та адресовано студентам з англомовною формою навчання. У підручнику викладено  основні розділи фармакології, наведено характеристику лікарських засобів з урахуванням сучасних поглядів на їхні механізми дії та застосування.

 

615.03

C61

Clinical Pharmacology [Text] : manual for practical classes = Клінічна фармакологія : навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів / О. В. Крайдашенко [et al.] ; Ministry of Health of Ukraine. - 2nd ed., updated. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2015. - 190 p.

45 прм.

Анотація. У посібнику, відповідно до програми з клінічної фармакології, розглядаються головні теоретичні питання, необхідні для вивчення дисципліни, та подано навчальні завдання для контролю засвоєння матеріалу. Завдяки доступно викладеним основним принципам це видання допоможе студентам у розумінні та візуалізації клінічної фармакології. Книга розкриває принципи моніторингу фармакотерапії та взаємодії лікарських препаратів.

Посібник призначений для використання студентами і випускниками вищих медичних навчальних закладів.

616-05

О-18

Occupational diseases [Text] : textbook for students of higher medical education establishments of the fourth accred. level / ed. V. A. Kapustnik. - Київ : ВСВ "Медицина", 2016. – 496 p.

5 прм. 

Анотація. У національному підручнику представлені сучасні дані з різних глав професійної патології. Зміст підручника відповідає стандартній навчальній програмі навчальної дисципліни професійних захворювань з урахуванням принципів кредитно-модульної системи.

Нормативні документи (перелік професійних захворювань, інструкція з їх застосування, стандарти попередніх і періодичних медичних оглядів, антидоту терапії) наведені в додатках.

Призначений для студентів п’ятого  і шостого курсів вищих медичних навчальних закладів четвертого рівня акредитації, інтернів і лікарів.

 616-053.2

P36

Pediatrics [Text] : national textbook for students of stomatological faculties of higher medical education establishments of the 4th level of accreditation / T. O. Kryuchko [et al.] ; ed.: T. O. Kryuchko, O. Y. Abaturov. - Київ : ВСВ "Медицина", 2016. - 208 p.

5 прм.

Анотація. Національний підручник був підготовлений відповідно до академічної програми з педіатрії для попередньоъ післядипломної підготовки фахівців-стоматологів. Представлені матеріали охоплюють сучасні аспекти етіопатогенезу, діагностики, лікування і профілактики найбільш поширених соматичних та інфекційних хвороб дитячого віку, а також фізіології і патології дітей раннього віку.

Рекомендується для студентів стоматологічних факультетів англійської мови навчання вищих навчальних медичних навчальних закладів 4-го рівня акредитації.

616.1/4

F22

Family medicine [Text] : in 3 books : textbook for students of higher medical education establishments of the 4th level of accreditation / O. M. Hyrina [et al.] ; ed.: O. M. Hyrina, L. M. Pasiyeshvili. - Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2016 - .

Book 1 : General issues of family medicine. - 2016. - 560 p.

5 прм.

Анотація. Книга досліджує теоретичні основи сімейної медицини. Також здійснено аналіз соціальних передумов необхідності сімейної медицини, розглянуті основні аспекти практики сімейного лікаря, проблеми робочого процесу. У книзі узагальнено багаторічний досвід у викладанні сімейної медицини на свинцево-ING медичних вузів України.

Автори описують сучасні погляди в загальній практиці та концепції її розвитку; розглядають основи амбулаторної допомоги в найбільш поширених захворюваннях терапевтичного профілю; вивчають методи надання невідкладної допомоги в небезпечних для життя умовах. У посібнику подається інформація про діагнози, лікування, профілактику, профілактичні медичні спостереження, експертизу тимчасової непрацездатності, яка дозволить лікарю правильно оцінити симптоми, визначити перелік захворювань для диференціальної діагностики, а в подальшому - формулювати діагностичний і лікувальний план і реабілітаційні заходи.

616-053.2

P92

Principles of Pediatric Nursing. Techniques for Medical Procedures and Manipulations [Text] : study guide for students of higher medical education establishments of the 3rd-4th levels of accreditation / O. V. Tiazhka [et al.] ; ed. O. V. Tiazhka. - Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2016. - 143 p..

60 прм.

Анотація. Навчальний посібник містить матеріали для студентів другого-третього курсу вищих медичних навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації, які допоможуть студентам оволодіти знаннями і навичками середнього медичного персоналу. Посібник відповідає навчальній програмі медичних факультетів, які готують лікарів загальної практики, педіатрів та сімейних лікарів. Матеріал на практичних навичок подається у вигляді докладного опису маніпуляцій та процедурні техніки. В кінці кожного розділу є питання, тести, а також випадки, покликані допомогти студентам освоїти теоретичний матеріал і практичні навички, а також перевірити рівень отриманих знань.

616.2

O-90

Otorhinolaryngology [Text] : texbook for English-speaking students of higher medical education institutions of the 4th level of accreditation / Y. Mitin [et al.] ; ed.: Y. Mitin, Y. Deyeva. - 3rd ed., revised and expanded. - Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2016. - 264 p.

10 прм.

Анотація. У підручнику розглянуті основні проблеми захворювань вуха, горла і носа. Особлива увага приділяється анатомії, фізіології, патології та лікуванню ЛОР-захворювань. У книзі представлені дані класичної та сучасних наукових досліджень в різних галузях оториноларингології.

Третє видання містить тести, новий узагальнюючий матеріал та основні ілюстрації.

Підручник призначений для англомовних студентів вищих навчальних медичних навчальних закладів 4-го рівня акредитації.

 

616.31

Р 36

Pediatric Dental Prosthetics [Text] : textbook for students of higher medical education institutions of the 4 level of accred. / P. S. Flis. - Київ : ВСВ "Медицина", 2012. - 176 p. : il.

5 прм.

Анотація. У підручнику розглянуті аспекти ортопедичного лікування у дітей: психоемоційний стан дитини в різні вікові періоди, психологічна підготовка до лікування, діагностика дефектів зубів і зубних рядів, показання і протипоказання до ортопедичного лікування, види протезів тощо. Окремий розділ присвячено травмам зубів і їх лікуванню.

616.9

G61

Golubovska, O. HIV Infection. A tutorial for medical students [Text] : manual for students of higher medical educational institutions of the 4th accreditation level / O. Golubovska. - Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2011. - 286 p.

10 прм.

Анотація. Навчальний посібник висвітлює питання епідеміології, патогенезу, особливості клінічного перебігу ВІЛ-інфекції на різних стадіях хвороби з урахуванням останніх наукових досліджень. У посібнику надані принципи діагностики, лікування та профілактики ВІЛ-інфекції згідно з відповідними протоколами ВООЗ, наведені сучасні статистичні дані стосовно розповсюдженості інфекції в Україні і світі. Викладений матеріал проілюстровано малюнками, таблицями, фотографіями. Посібник містить розділ із тестовими завданнями і ситуаційними задачами для самоконтролю.

Навчальний посібник призначений для студентів медичних ВНЗ IV рівня акредитації, а також буде корисним для інфекціоністів, лікарів-інтернів, лікарів сімейної медицини.

 

616.9

V99

Vynograd, N. O. General epidemiology [Text] : study guide for students of higher medical education institutions of the 3rd-4th level of accreditation / N. O. Vynograd. - 2nd ed., corrected. - Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2016. – 128 р.

50 прм.

Анотація. Керівництво дослідження було підготовлено відповідно до типової навчальної програми з епідеміології з урахуванням опису кваліфікації і стандартів навчання на базі нормативних і обов'язкових документів Міністерства охорони здоров'я України. У книзі викладаються в короткій детально основи загальної епідеміології та підходи до профілактики епідеміологічних ускладнень, захисту населення і території від поширення інфекційних захворювань.

Навчальний посібник призначений для студентів і лікарів-інтернів вищих навчальних медичних навчальних закладів 3-й-4-й рівень акредитації.

617

S94

Surgery [Text] : textbook for students of higher medical educational institutions of Ministry of Health of Ukraine / K. M. Amosova [et al.] ; ed.: Ya. S. Bereznyts'kyy, M. P. Zakharash, V. G. Mishalov. - Vinnytsya : Nova Knyha, 2016. - 712 p.

100 прм.

Анотація. Підручник відповідає програмі, яка затверджена МОЗ України, з підготовки лікаря загальної практики з питань клініческої хірургії. Матеріал у підручнику розподілено залежно від характеру захворювання та пріоритетів надання медичної допомоги. Кожну тему викладено структуровано залежно від основного клінічного синдрому, з чітким розподілом основних розділів і відповідно до професійно-орієнтованих завдань затверджених галузевих стандартів. Кожний розділ теми подано в алгоритмізованому вигляді, що, на думку авторів, має сприяти кращому засвоєнню матеріалу при використанні кредитно-модульної системи навчання. Підручник розраховано на студентів 4-6 курсів вищих навчальних закладів медичного профілю III і IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів.

81.2Англ

A95

Avrakhova, L. Y. English for medical students [Text] : textbook for students of higher medical educational institutions of the 4th accreditation level / L. Y. Avrakhova, I. O. Palamarenko, T. V. Yakhno ; ed. L. Y. Avrakhova. - 4th revised ed. - Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2015. - 448 p.

5 прм.

Анотація. Підручник складається з 22 основних розділів, доповнений списком медичних абревіатур і словником. До підручника включено потрібну термінологію, тексти для самостійної роботи студентів. Запропонована система вправ сприяє глибокому осмисленню та різнобічному розумінню прочитаного і розкриває вміння використовувати лексичний матеріал у діалоговому та монологічному мовленні. Матеріал підручника забезпечує професійну спрямованість студентів-медиків у навчанні англійської мови, готує їх до іншомовної комунікації, читання спеціальної літератури, складання анотацій та написання рефератів. Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

 

81.2Англ

E56

English for Professional Use: Dentistry [Text] : textbook for students of higher medical educational institutions of the 4th accreditation level = Англійська мова за професійним спрямуванням: Стоматологія : підручник для студентів ВМНЗ ІV рівня акредитації / I. G. Romanko [et al.]. - Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2015. - 224 p. : il. 

10 прм.

Анотація. Підручник підготовлено з урахуванням вимог програми “Англійська мова (за професійним спрямуванням)” для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. Подано матеріали з фонетики і граматики англійської мови, значна увага приділена найважливішим аспектам термінотворення та вжитку стоматологічної лексики. Фрагменти оригінальних й адаптованих англомовних текстів зі стоматологічної тематики супроводжуються блоками дотекстових і післятекстових вправ, спрямованих на всебічний розвиток і закріплення мовнопрофесійних умінь і навичок майбутніх фахівців у галузі стоматології (фонетичний, граматичний, словотворчий, лексичний аспекти).

 

81.2Нім

F 12

 Fachsprache Deutsch in der Zahnheilkunde [Text] = Німецька мова за професійним спрямуванням : підручник для мед. ВНЗ ІV  рівня акредитації / Варецька Д.О., Семисюк А.М. та ін. – К., 2016. – 408 с.

10 прм.