Нові надходження літератури


          378

          А 38

Академічна чесність як основа сталого розвитку університету [Текст] / ред. Т. В. Фінікова. – Київ : Таксон, 2016. – 234 с.

1 прм.

Анотація. Колективна монографія «Академічна чесність як основа сталого розвитку університету» є першою у вітчизняній літературі спробою системно осмислити етичне підґрунтя інституційної трансформації вітчизняних закладів вищої освіти ХХІ сторіччя. Спираючись на досвід США та інших країн, автори доводять необхідність формування серед українських викладачів, студентів, аспірантів та наукових співробітників культури академічної чесності, та потребу її адекватного закріплення в юридичному, економічному та соціальному контексті існування та розвитку сучасних українських університетів. І це є цілком закономірним, адже саме академічна чесність визначає в наш час можливість сталого розвитку університетської освіти, стаючи своєрідним моральним імперативом її подальшого вдосконалення.

 

58

G94

Gulko, R. Explanatory Dictionary of Medical botany [Текст] / R. Gulko ; Lviv Danylo Halitsky National Medical University. – Vinnytsya : Nova Knyha, 2006. – 224 p.

1 прм.

Анотація. Англомовний тлумачний словник з медичної ботаніки для студентів фармацевтичного факультету Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького налічує понад 2000 слів та словосполучень, що використовуються в ботаніці медичній хімії і мікробіології, фармакогнозії та фармакології. З огляду на недостатнє забезпечення студентів необхідною навчальною літературою на англійській мові цей словник служитиме посібником для англомовних та вітчизняних студентів.

Призначається для викладачів, аспірантів, студентів.

 

 

611
Ч-75

Чорнокульський, С. Т. Анатомія м'язів (міологія). Атлас схем та малюнків [Текст] : навчально-методичний посібник для студентів та викладачів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації / С. Т. Чорнокульський ; ред. В. Г. Черкасов. – Вид. 2-е, доп. – Київ : Книга плюс, 2016. – 157 с. : іл.

1 прм.

Анотація.  У посібнику систематизовані сучасні теоретичні та ілюстративні матеріали учбової і монографічної літератури з анатомії м'язів людини. Подана послідовнологічна структура міології: класифікація, схема м'яза, його анатомічний вигляд, стисла текстова частина. В кінці кожного розділу пропонуються ілюстрації анотованих, з точки зору міології та артрології, натуральних кісток скелета людини для більш глибокого та ефективного вивчення як міології так і остеоартрології. Обсяг матеріалу з анатомії м'язів людини знаходиться у відповідності з навчальною програмою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України. У посібнику використана сучасна Міжнародна анатомічна номенклатура відповідних латинських термінів (Сан-Пауло, 1997) та її українським стандартом (Київ, 2001).

Посібник рекомендується студентам та викладачам медичних університетів, аспірантам, лікарям.

           611

Ч-75

Чорнокульський, С. Т. Анатомія судин і нервів верхньої та нижньої кінцівок (ангіоневрологія) [Текст] : навчально-методичний посібник для студентів та викладачів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації / С. Т. Чорнокульський. – 4-е вид., доп. – Київ : Книга плюс, 2013. – 159 с. : іл.

1 прм.

Анотація. У посібнику подані сучасні теоретичні відомості та систематизовані матеріали учбової і монографічної літератури з анатомії судин та нервів верхньої та нижньої кінцівок, з використанням авторизованих схем та малюнків.

Обсяг поданого матеріалу відповідає навчальній програмі, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України. Впроваджена сучасна Міжнародна анатомічна номенклатура відповідних латинських термінів (Сан-Пауло, 1997), український стандарт (Київ, 2001).

Посібник рекомендується студентам і викладачам медичних університетів, коледжів, аспірантам, лікарям.

  

611

Ч-75

Чорнокульський, С. Т. Анатомія кісток та їх з'єднань (остео-артросиндесмологія). Атлас схем та ілюстрацій [Текст] : навчальний посібник для студентів та викладачів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / С. Т. Чорнокульський. – 4-е вид., доп. – Київ : Книга плюс, 2015. – 160 с. : іл.

1 прм.

Анотація.  У посібнику подані сучасні теоретичні відомості про будову пасивної частини опорно-рухового апарату в стислій формі з використанням оригінальних схем та фотоілюстрацій натуральних кісток і суглобів людини. Матеріали для практичних занять знаходяться у відповідності з навчальною програмою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України і призначені для студентів, аспірантів та викладачів медичних вузів III–IV рівнів акредитації та лікарів хірургічного профілю. Латинські терміни наведені у відповідності з сучасною Міжнародною анатомічною номенклатурою (Сан-Пауло, 1997) та її українським стандартом (Київ, 2001).


611

Ч-75

Чорнокульський, С. Т. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія) [Текст] : навчальний посібник для студентів та викладачів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / С. Т. Чорнокульський. – 5-е вид., доп. – Київ : Книга плюс, 2016. – 150 с. : іл.

1 прм.

Анотація.  Підручник створено з метою задовольнити запити викладачів української мови вищих медичних закладів освіти. Він дає змогу зробити заняття такими, що відповідають умовам реального професійного спілкування медиків. Мову подано в практичному аспекті, акцент зроблено на її комунікативній функції. Схема побудови уроку: слово - словосполучення - речення - текст. Наведено зразки медичної документації та рекомендації щодо її оформлення. Система завдань має на меті оволодіння навичками автоматичного словотворення, а відтак усного і писемного спілкування. Підручник допоможе розширити лексичний, термінологічний запас медичних працівників. Проаналізовано деякі питання мовленнєвого етикету, який становить підгрунтя професійного формування лікаря.

Для студентів вищих медичних закладів освіти III - IV рівнів акредитації, а також для охорони здоров'я.

  

611

Ч-75

Чорнокульський, С. Т. Анатомія центральної нервової системи [Текст] : навчально-методичний посібник для студентів та викладачів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації / С. Т. Чорнокульський. – 4-е вид., доп. – Київ : Книга плюс, 2014. – 160 с.

1 прм.

Анотація.  У посібнику систематизовані теоретичні відомості учбової та монографічної літератури з питань загальної і спеціальної анатомії центральної нервової системи та органів чуттів людини. У стислій формі, з використанням авторських схем та окремих ілюстративних матеріалів сучасної морфології, подана структурна організація спинного і головного мозку, їх провідних шляхів у функціональному висвітленні. Матеріали з анатомії центральної нервової системи людини та естезіології знаходяться у відповідності з навчальною програмою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України і призначені для студентів медичних вузів, аспірантів та лікарів. Латинські терміни наведені у відповідності з сучасною Міжнародною анатомічною номенклатурою (Сан-Пауло, 1997), український стандарт (Київ, 2001). 

Рекомендовано для студентів IІІ i IV курсів вищих медичних навчальних закладів.

 

           614.2

Д 56

Добровільне медичне страхування в діяльності медичного закладу/окремо практикуючого лікаря – економічна модель залучення додаткових коштів до системи медичного забезпечення [Текст] : методичні рекомендації / В. В. Рудень [та ін.]. - Київ, 2013. - 59 с.

1 прм.

Анотація. Вже два десятиріччя в незалежній Україні не припиняється дискусія щодо потреби реформування діючої системи охорони здоровя в умовах «країни з ринковими перетвореннями». У виданні мова йде про добровільне медичне страхування – як економічну модель додаткового залучення коштів до діючої системи медичного забезпечення, так і надання якісної та ефективної медичної допомоги. 

615.03

Р 95

Рысс, Е. С. Фармакотерапия язвенной болезни [Текст] / Е. С. Рысс, Э. Э. Звартау. – Москва : Бином, 1988. – 253 с. : ил.

1 прм.

Анотація.  У книзі дані рекомендації щодо використання сучасних схем фармакотерапії виразкової хвороби і характеристика фармакодинаміки, фармакокінетики противиразкових засобів, наукові основи їх ефективного застосування. Розглянуто етіологічні і патогенетичні фактори виразкової хвороби як можливий об'єкт фармакологічного впливу і загальні принципи лікування. Особливу увагу приділено уявленням про роль Helicobacter pylori в патогенезі хронічних запальних та ерозивно-виразкових уражень гастродуоденальної зони. Узагальнено відомості про роль дієти, режиму і допоміжних засобів в лікуванні хворих, які страждають на виразкову хворобу. Обговорено принципи застосування антисекреторних, антацидних і гастропротектівной засобів. Проаналізовано сучасну стратегія лікування виразкової хвороби із застосуванням антігелікобактсрних засобів. Наведено відомості про препарати-гелікоцідах (похідні 5-нітроімідазолу, амоксицилін, макроліди, тетрациклін, препарати колоїдного вісмуту).

Для лікарів, клінічних ординаторів, інтернів, студентів і викладачів медичних навчальних закладів.


 

615.2

П 83

Протиінфекційні лікарські засоби [Текст] : навчальний посібник для студентів медичних факультетів, інтернів, лікарів, провізорів / О. В. Крайдашенко [та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 2015. – 424 с.

2 прм.

Анотація.  У навчальному посібнику представлено сучасні уявлення про фармакотерапію інфекційних захворювань. Обговорено питання клінічної фармакології протимікробних лікарських засобів, а також їх раціонального застосування. У навчальному посібнику представлено сучасні уявлення про фармакотерапію інфекційних захворювань. Обговорено питання клінічної фармакології протимікробних лікарських засобів, а також їх раціонального застосування. Видання рекомендоване студентам старших курсів та лікарям-інтернам медичних ВНЗ, а також як додатковий навчальний матеріал для лікарів (загальної практики, терапевтів, інфекціоністів, хірургів, акушерів-гінекологів, педіатрів, неонатологів) та провізорів.

 

615.8

Т 76

Трофанов, Т. Г. Коррекция гармонизации жизни: индивидуальная нумерология и цветотерапия [Текст] : доклад на ХІІ Международной коференции по интегральной медицине, г. Казань, 2014 г. / Т. Г. Трофанов. – Днепропетровск : ТОВ “ЛізуновПрес”, 2014. – 86 с.

1 прм.

Анотація. Дана робота присвячена темі індивідуальної нумерології, розробленої ще древньогрецьким ученим Піфагором. Виведена ним цифрова формула, що вичислюється по даті народження для кожної людини, на основі теорії чисел є особливо актуальною і в наші дні. Вона дає можливість взнати про сильні та слабкі сторони фізичного і психологічного здоров'я людини та відкорегувати відхилення для гармонізації її життя.

Також для гармонізації життя сучасної людини актуальною є і теорія дії кольору, розроблена І. В. Гете (він рахував її основною справою свого життя) та вдосконалена в середині XX століття швейцарським вченим Максом Люшером. Ці два надзвичайно цікаві напрямки дають можливість плідної співпраці для корекцій гармонізації життя та здоров'я людини.

Книга має практичне значення для роботи у сфері оздоровлення людини та розрахована на широке коло читачів. 

 

615.8

Ф 50

Фізіотерапія [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Я.-Р. М. Федорів [та ін.]. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 542 с.

2 прм.

Анотація.  У навчальному посібнику викладені механізми біологічної дії природних і преформованих фізичних факторів, зазначені шляхи розвитку фізіотерапії як галузі медичної науки. Розкриті фізіологічні основи дії процедур, указані їх лікувальні можливості, подані медико-санітарні правила влаштування фізіотерапевтичних відділів (кабінетів). Наведені показання і протипоказання для призначення фізіотерапії та курортного лікування. Для студентів усіх факультетів медичних вузів, слухачів і курсантів навчальних закладів післядипломної освіти, практичних лікарів усіх спеціальностей, лікарів фізіотерапевтів. 


 

616-002.5

Ф 47

Фещенко, Ю. І. Реорганізація, реструктуризація та реформування протитуберкульозної служби в Україні [Текст] / Ю. І. Фещенко ; Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2015. – 172 с.

1 прм.

Анотація. У монографії висвітлені основні стратегії контролю за туберкульозом, система надання протитуберкульозної допомоги населенню, причини нестабільної ситуації з туберкульозу. Обґрунтована потреба у реорганізації, реструктуризації та реформуванні протитуберкульозної служби, викладені їх загальні засади. Висвітлена інфраструктура і функція протитуберкульозних диспансерів, лікарень, туберкульозних санаторіїв, намічені шляхи реструктуризації ліжкового фонду у протитуберкульозних закладах, в т.ч. фтизіохірургічних відділень в них.

Автори намітили шляхи оптимізації кадрового потенціалу протитуберкульозних закладів, вдосконалення інформаційного забезпечення щодо туберкульозу, інтенсифікації наукових досліджень, нових підходів до фінансування протитуберкульозних закладів, а також розроблені індикатори якості протитуберкульозної допомоги населенню. Монографія буде корисна для організаторів фтизіатричної служби, фтизіатрів, фтизіохірургів, лікарів інших спеціальностей.

 

 

616-006

В 68

Володько, Н. А. Метастазування злоякісних пухлин: роль факторів пухлинного мікрооточення [Текст] / Н. А. Володько ; Львівский державний медичний університет ім. Данила Галицького. – Львів : Медицина світу, 2002. – 200 с. : 12 с. вкл.

1 прм.

Анотація. У монографії окреслено загальні закономірності розвитку метастазування. Особливу увагу приділено впливу факторів пухлинного мікрооточення на активність метастатичного процесу. Компоненти пухлинного мікродовкілля розглянуто як взаємопов’зані елементи, що формують мікроекосистему, в якій відбувається ініціація інвазії та метастазування.

Представлені оригінальні результати власних досліджень. Зокрема проаналізовано роль ріст-інгібуючих цитокінів (чинника некрозу пухлин, трансформуючого фактора росту бета) в ініціації пухлинної прогресії. Визначено прогностичну цінність експресії ламініну, рецепторів адгезії СБ-44, наявності вираженої макрофагальної інфільтрації в раковій тканині та їх зв’язок з метастатичним потенціалом злоякісних пухлин. Обгрунтовано принципово нові підходи до терапії злоякісних пухлин, мішенями яких є пухлинне мікродовкілля. Окреслено реальні досягнення та проблеми цього напрямку протипухлинного лікування.

Книжка розрахована на онкологів-клініцистів та експериментаторів, імунологів, патофізіологів, на читачів, небайдужих до проблеми раку.

 

 616-053.2

О-75

Основы клинического питания в педиатрии [Текст] / Д. В. Дмитриев [и др.]. – Вінниця : Нова Книга, 2015. – 184 с. : ил.

1 прм.

Анотація. Значна частина дітей, які потрапляють до лікарень, страждають від недоїдання, яке часто залишається непоміченим. Так що ж таке клінічне харчування? Коли в ньому виникає необхідність? Які його основні принципи та методи в педіатрії, переваги та можливі ускладнення? Як правильно підібрати і провести оптимальну нутритивну підтримку дитині? Ось перелік питань, яким присвячена дана книга.

Для широкого кола фахівців в області педіатрії.

 


         616-091

М 54

Методики морфологічних досліджень [Текст] / М. М. Багрій [та ін.] ; ред.: М. М. Багрій, В. А. Діброва. – Вінниця : Нова Книга, 2016. – 328 с.

1 прм.

Анотація.  У виданні представлено методики, які дозволяють вивчити морфологічні особливості тканин організму в нормі та при патологічних станах, що є базисом стандартів доказової медицини. Вперше в Україні видається книга, в якій наведено як класичні методики дослідження в морфології, так і сучасні імуноморфологічні. Більшість методик перевірено авторами. Книга рекомендована для лікарів-патологоанатомів, лікарів-судово-медичних експертів-гістологів, лікарів-цитологів, лаборантів, науковців-морфологів. Видання буде корисним для викладачів, аспірантів, студентів медичних вузів, які займаються морфологічними дослідженнями.

 

 

616.1

К 83

Кроуфорд, М. Кардиология [Текст] : справочник / М. Кроуфорд, К. Шриватсон. – Санкт-Петербург : Питер, 2006. – 256 с. – (Краткий справочник).

1 прм.

Анотація.  У короткому довідковому керівництві наведені основні відомості з ключових питань сучасної клінічної кардіології. У виданні описано більше 180 захворювань серцево-судинної системи, включаючи ішемічну хворобу серця і численні кардіоаритмії.

 Книга призначена для кардіологів, лікарів загальної практики та студентів старших курсів медичних вузів.

 


 

616.2

О-95

Очерки клинической пульмонологии [Текст] / ред. В. К. Гаврисюк. – Киев, 2016. – 336 с.

1 прм.

Анотація.  Книга присвячена питанням діагностики і терапії інтерстиціальних захворювань легень. Кожен розділ включає сучасні відомості про клініку, семіотику захворювання, принципи діагностики і терапії. Особливу увагу приділено характеристиці можливостей КТ, яка за результатами морфологічної діагностики інтерстиціальних захворювань легень в даний час успішно конкурує з патогістолочними методами дослідження. Найбільш докладно описані принципи ведення пацієнтів з найбільш поширеними інтерстиціальними захворюваннями легень - саркоїдоз та ідіопатичним легеневим фіброзом.

Книга призначена пульмонологам, терапевтам, фтизіатрам, сімейним лікарям, рентгенологам.

 

 616.2

Х 32

Хвороби органів дихання [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Я.-Р. М. Федорів [та ін.]. ; Львівский національний медичний університет ім. Данила Галицького, ТзОВ "Львівский медичний інститут". - Львів : Магнолія 2006, 2016. - 480 с.

1 прм.

Анотація. Вивчення хвороб системи дихання вимагає комплексного підходу до викладання навчального матеріалу, що базується на знанні анатомо-фізіологічних і патофізіологічних особливостей бронхолегеневого апарата. Глибоке знання патофізіологічних механізмів забезпечить уміння правильно діагностувати та ефективно лікувати хвороби легенів і бронхів, попереджувати можливі ускладнення з боку інших систем і органів. При написанні даного навчального посібника увага акцентована на основних механізмах розвитку бронхолегеневої патології, а відтак на розкритті суті діагностики (діагностичного пошуку) і принципах лікування основних хвороб органів дихання. 

 

 616.3-089

Л 24

Лапароскопические технологии и их интеграция в билиарную хирургию [Текст] / А. В. Малоштан [и др.]. – Харьков : ІЗНХ, 2005. – 367 с. : ил.

1 прм.

Анотація.  У книзі узагальнені результати багаторічних різноспрямованих досліджень авторів, а також дані літератури з проблем лапароскопічної діагностики гострих і хронічних захворювань органів панкреатобіліарного тракту і їх оперативного лікування.

           616.31

П 84

Профілактика стоматологічних захворювань [Текст] : навчальний посібник для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації та лікарів інтернів / Н. І. Смоляр [та ін.] ; ред.: Н. І. Смоляр, О. М. Гуменюк ; Львівский національний медичний університет ім. Данила Галицького. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 368 с.

2 прм.

Анотація.  Цей посібник розрахований на підготовку студентів, лікарів-стоматологів-інтернів та лікарів-стоматологів до самостійного прийому стоматологічних хворих з профілактичною метою. У посібнику розглянуті питання значення профілактичного направлення, основних принципів і задач профілактики карієсу зубів. Актуальність профілактики карієсу зубів зумовлена його значною поширеністю серед дитячого і дорослого населення країни та наслідками його ускладнень, які призводять до втрати зубів, порушення функції шлунково-кишкового тракту, жувального апарату та втрати естетичного оптимуму. За даними ВООЗ карієс включений у число шести хвороб сучасності, профілактика яких є найбільш актуальний завданням сучасної стоматології і системи охорони здоров’я у цілому. Не дивлячись на досягнуті успіхи у лікуванні і профілактиці карієсу, його поширеність і інтенсивність у різних регіонах України і загалом у світі лишаються високими. Викликає занепокоєння і той факт, що множинний карієс зубів частіше зустрічається серед дітей молодшого дошкільного віку. Наукові досягнення вітчизняних і зарубіжних вчених у розробці нових засобів і методів профілактики карієсу зубів надають лікареві більший спектр вибору лікарських засобів для планування та впровадження профілактики карієсу зубів на індивідуальному чи груповому рівні.

 

16.31

Х 23

Харьков, Л. В. Справочник хирурга-стоматолога. Диагностика, клиника, принципы хирургического и медикаментозного лечения (у детей и взрослых) [Текст] / Л. В. Харьков. – Киев : Книга плюс, 2013. – 320 с.

1 прм.

Анотація. У довідник включені найбільш часто зустрічаються в практиці хірурга-стоматолога захворювання. Представлені деякі додаткові відомості, що стосуються анатомії щелепно-лицьової області. Для стоматологів і фахівців суміжних спеціальностей.

 

 
618.1

А 44

Акушерство [Текст] : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації / В. К. Ліхачов [та ін.] ; ред. В. К. Ліхачов. - Полтава : Дивосвіт, 2015. - 336 с. : іл.

1 прм.

Анотація. Підручник написаний згідно навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" кваліфікації "Лікар-стоматолог" у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації за спеціальністю "Стоматологія", затвердженого МОЗ України 06.07.2010 року та навчальної програми з акушерства для спеціальності 7.12010006 "Стоматологія", що затверджена МОЗ України 28.11.2014 року для вивчення студентами-стоматологами 4-го курсу розділу "Фізіологічний перебіг вагітності, пологів і післяпологового періоду. Перинатальні ускладнення".

У підручнику наведені дані про організацію акушерської служби в Україні, викладені питання фізіологічного перебігу вагітності, пологів і післяпологового періоду, діагностики стану внутрішньоутробного плода, плацентарної недостатності, затримки розвитку і дистресу плода. Представлена інформація щодо перинатальної охорони плода, фізіології і патології періоду новонародженості, фармакотерапії в акушерстві.

Великий розділ підручника присвячений тазовим передлежанням, вузьким та звуженим тазам, аномаліям пологової діяльності, неправильним положенням плода, гіпертензивним розладам при вагітності, акушерським кровотечам. Значна увага надана екстрагенітальній патології у вагітних: захворюванням серцево-судинної, Дихальної, нервової систем, нирок, цукровому діабету, наведені клініка, діагностика та сучасні методи лікування цих станів.

Для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів України ІІІ-ІУ рівнів акредитації. 

 
         618.1

Р 69

Романчук, Л.  Маленькі чудеса гормонів. Розмова з гінекологом [Текст] / Л. Романчук. – Тернопіль ; Харків : Ранок, 2009. – 128 с. – (Дівочі таємниці).

1 прм.

Анотація.  У книзі відома письменниця, автор багатьох жіночих романів, практикуючий лікар-гінеколог у популярній формі відповідає на дівочі запитання, які виникають у підлітковому віці. Збірка побудована у формі цікавих бесід про фізіологію, анатомію, гігієну, гормональні зміни у жіночому організмі.

 

 

         618.2

Г 42

Геряк, С. М. Метаболічний синдром і вагітність [Текст] / С. М. Геряк, А. В. Куценко, І. В. Куценко. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. – 136 с. : іл.

Анотація. Монографія увібрала в себе сучасні дані світової клінічної практики та власний досвід авторів щодо особливостей ведення вагітності, пологів та післяпологового періоду в жінок із метаболічним синдромом.

Для лікарів акушерів-гінекологів, кардіологів, ендокринологів, терапевтів, лікарів загальної практики-сімейної медицини, інтернів та студентів старших курсів медичних вузів. 

 618.5

Л 65

Лихачев, В. К. Оперативное акушерство с фантомным курсом [Текст] : руководство для врачей / В. К. Лихачев. – Москва : Медицинское информационное агенство, 2014. – 496 с.

1 прм.

Анотація. Керівництво підготовлено з урахуванням як положень класичного акушерства, так і останніх досягнень (в тому числі доказової медицини) в області діагностики і ведення фізіологічних та патологічних пологів. Описано основні акушерські операції і посібники. Викладено кардинальні положення акушерства: таз з акушерської точки зору, плід як об'єкт пологів, методи обстеження вагітних і породіль, механізми родового акту, біомеханізми і ведення пологів при головних (потиличних, розгинальних передлежання, асінклітіческіх вставлениях і неправіліних стояння головки) і тазових передлежання плода, звужених і вузьких тазах; приведена техніка акушерських посібників при головних і тазових передлежання. Докладно описані показання, протипоказання, умови, техніка акушерських операцій: зберігають вагітність, підготовляють родові шляхи, поворотів плода, кесаревого розтину (в тому числі сучасні його методики), акушерських щипців та вакуум-екстракції плода, плодоразрушающіх операцій. Детально викладені питання консервативного та оперативного лікування маткових кровотеч, а також медичної допомоги при небажаній вагітності. Для практикуючих лікарів: акушерів-гінекологів, лікарів-інтернів, лікарів-курсантів факультетів післядипломної освіти та студентів старших курсів вузів.