Історія бібліотеки

Бібліотека Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського була створена в липні 1957 р. наказом по Тернопільському державному медичному інституту за № 21 від 27 червня 1957 р. 
Спочатку це була невелика книгозбірня, яка розташовувалась  у двох  аудиторних кімнатах і нараховувала 12 400 примірників. Це були в основному видання передані бібліотеці з обмінних фондів. Працювали три фахівці: завідувач бібліотеки  Павло Сидорович Герасименко та два бібліотекарі.

Перші бібліотекарі. 
Зліва направо: Климчук Дарія Омелянівна, Венгер Сабіна Іванівна, Герасименко Павло Сидорович -  перший завідувач і засновник бібліотеки
Завданням бібліотеки було забезпечення навчального процесу літературою, надання допомоги професорсько-викладацькому складу в науково-дослідній роботі, виховання студентської молоді.
Із розвитком інституту з року в рiк зростала матеріально-технічна база бібліотеки, розширювався книжковий фонд, збільшувалась користувачів. Бібліотеці було надано нове приміщення в морфологічному корпусі інституту, збільшився її штат. На початку 60-х років були створені відділи комплектування та  наукової  обробки літератури,  довідково-бібліографічний відділ, абонемент навчально-наукової літератури та читальний зал.
З перших днів формування бібліотечного фонду створювались алфавітний та  систематичний каталоги, а згодом – предметний. Була проведена велика робота із комплектування фондiв новими документами з питань медицини, суспiльних наук, художньою, а також iноземною лiтературою.
Разом з ростом навчального закладу, відкриттям нових факультетів, збільшенням студентів, зміцненням професорсько-викладацького складу, його  наукового потенціалу  зростала  бібліотека.
Сьогодні бiблiотека – гордiсть унiверситету. Її фонд налічує близько 400000 примiрників наукової, навчальної, художньої лiтератури,  Особлива цiннiсть  унiкальний фонд медичних перiодичних видань, в якому зiбранi журнали, починаючи з 1957 року.
2005 року головний корпус бібліотеки знаходиться за адресою: вул. Січових стрільців, 8. До послуг користувачів три структурнi пiдроздiли: вiддiл обслуговування та зберігання фондів, у який входять абонементи, читальнi зали та їхні фiлiали ; вiддiл комплектування та наукової обробки документів; інформаційно-бiблiографiчний вiддiл.
Для обслуговування читачiв працюють абонемент навчальної, наукової та художньої лiтератури й абонемент лiтератури для iноземних студентiв. 
    У фонді біліотеки зiбранi як раритетнi видання, так i найновiша медична лiтература, окремо зiбраний фонд електронних книг на компакт дисках (CD-ROM), якi значно розширюють та покращують знання студентiв. В окремi фонди видiленi довiдково-iнформацiйнi видання, англомовна бiблiотека.


                                    Інформаційно-бібліографічний відділ                               Відділ комплектування та наукової обробки документів

Абонемент навчальної, наукової та художньої літератури
Орiєнтуватись у книжковому морi читачам допомагає довiдково-бібліографічний апарат бiблiотеки система каталогiв i картотек. Поряд iз систематичним та алфавiтним каталогами, в бiблiотецi є унiкальний предметний каталог, в якому зiбранi статтi зi всiх перiодичних видань та збiрникiв, якi є у фондi бiблiотеки.
У всiх вiддiлах бiблiотеки працюють високоосвiченi, ерудованi спецiалiсти, метою яких є задоволення всiх запитiв читачiв, висока культура обслуговування.

Comments